Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenclinhhugl
#1030818

Download miễn phí Tình hình hoạt động của Công ty vật liệu điện và công cụ cơ khí

LỜI MỞ ĐẦU

1.Một số tình hình sản xuất kinh doanh nói chung ở công ty

vật liệu điện và công cụ cơ khí 1

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh. 4

1.2.1. Chức năng, lĩnh vực kinh doanh . 4

1.2.2. Nhiệm vụ. 5

1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật một vài năm gần đây. 6

1.3.1. Tình hình thực hiện doanh thu các năm. 6

1.3.2. Tình hình lợi nhuận qua một số năm 7

1.3.3. Tình hình nộp ngân sách. 8

1.3.4. Thị phần của công ty. 9

1.4. Một số đặc điểm của công ty ELMACO trong hoạt động

 sản xuất kinh doanh. 10

1.4.1.Thị trường. 10

1.4.2. Sản phẩm. 11

1.4.3. Tổ chức bộ máy quản trị của ELMACO. 14

1.5. Các yếu tố điều kiện sản xuất và vận hành

 ở công ty vật liệu điện và công cụ cơ khí. 16

1.5.1. Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh . 16

1.5.2. Tài sản cố định và tài sản lưu động. 18

1.5.3. Nhân lực. 20

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu ở công ty vật liệu điện

và công cụ cơ khí 22

2.1. Hoạt động xuất khẩu 22

2.1.1. các bước tiến hành chủ yếu để kí kết hợp đồng xuất khẩu 22

2.1.1.1. Nghiên cứu và tiếp cận thị trường 22

2.1.1.2. Thương lượng, đàm phán các điều khoản giao dịch. 22

2.1.1.3. Lập phương án kinh doanh. 23

2.1.1.4. Kí kết hợp đồng. 23

2.1.2. Nhiệm vụ và hình thức xuất khẩu. 23

2.1.3. Thị trường và sản phẩm xuất khẩu chủ yếu. 24

2.1.4. Tình hình thực hiện doanh thu xuất khẩu. 28

2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 30

2.2. Đánh giá hoạt động xuất khẩu của Công ty vật liệu điện

và công cụ cơ khí. 32

2.2.1. Ưu điểm. 32

2.2.2. Những tồn tại. 32

2.3. Một số giải pháp và kiến nghị. 33

2.3.1. Giải pháp doanh nghiệp. 33

2.3.2. Kiến nghị nhà nước. 33

KếT LUậN 35

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


,6
4.ThuÕ kh¸c
215,4
183,0
230,0
Tæng nép
21.787
22.000
22.416
Sau giai ®o¹n khã kh¨n 1993-1999, tõ n¨m 2000 trë ®i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· b¾t ®Çu trë l¹i thÕ ph¸t triÓn, møc thùc nép ng©n s¸ch trung b×nh hµng n¨m lµ 22 tØ/n¨m, møc nép n¨m sau cao h¬n n¨m nay vµ lu«n hoµn thµnh v­ît ®Þnh møc.
Doanh thu hµng n¨m t¨ng, cïng k× møc nép ng©n s¸ch còng t¨ng ®· phÇn nµo cho thÊy sù hîp lÝ, lµnh m¹nh, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ.
1.3.4. ThÞ phÇn cña c«ng ty.
B¶ng 5: ThÞ phÇn cña c«ng ty.
§¬n vÞ tÝnh: trd
ChØ tiªu
1999
2000
2001
So sanh 2000/1999
So s¸nh 2001/2000
TuyÖt ®èi
T­¬ng ®èi
TuyÖt ®èi
T­¬ng ®èi
1.DT cña c«ng ty
148.577
244.996
313.745
96.419
164,90
68.749
128,06
2.DT thÞ tr­êng
801.680
867.870
1.004.850
66.190
108,26
136.880
115,78
3.ThÞ phÇn c«ng ty
18,03
28,23
31,22
10,20
156,57
2,99
110,59
Chó thÝch: - Sè tiÒn: trd - Sè t­¬ng ®èi: %
- TT: TØ träng % - Sè tuyÖt ®èi: trd
Nh­ vËy, doanh thu cñac«ng ty vµ doanh thu thÞ tr­êng qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng doanh thu cña c«ng ty cao h¬n tèc t¨ng doanh thu cña thÞ tr­êng, do ®ã thÞ phÇn cña c«ng ty ngµy cµng chiÕm tØ träng lín h¬n.
NÕu ph©n chia t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo tõng khu v­c thÞ tr­êng cô thÓ th× thÊy r»ng doanh thu t¹i nh÷ng thÞ tr­êng nµy ®Òu t¨ng hµng n¨m. Mçi mét khu vùc thÞ tr­êng ®Òu ®ãng gãp quan träng cho thµnh tÝch chung cña c«ng ty lµ thÞ phÇn cña ELMACO vÉn ®ang tiÕp tôc gia t¨ng trong lóc doanh thu thÞ tr­êng chung còng trong giai ®o¹n kh¶ quan.
B¶ng 6: T×nh h×nh thÞ tr­êng tiªu thô khu vùc miÒn B¾c.
§¬n vÞ tÝnh: -Sè tiÒn: triÖu ®ång -TT: %
ChØ Tiªu
2000
2001
So s¸nh 2001/2000
Sè tiÒn
TT
Sè tiÒn
TT
TuyÖt ®èi
T­¬ng ®èi
Tæng DT
133.420
100
159.000
100
26.580
119,17
1,Hµ Néi
56.836,92
42,6
71.550
45,0
14.713,08
125,89
2,L¹ng S¬n
4.136,02
3,1
4.452
2,8
316,98
107,69
3,Q.Ninh
10.006,50
7,5
10.653
6,7
646,50
106,50
4,H¶i Phßng
13.342,00
10,0
17.013
10,7
3.671,00
127,50
5,T.Nguyªn
15.670,14
11,7
18.921
11,9
3.250,86
120,75
6,Nam §Þnh
19.479,32
14,6
20.352
12,8
872,68
106,00
7,Thanh Ho¸
7.204,68
5,4
8.109
5,1
904,32
125,50
8,Vinh
6.937,84
5,2
8.427
5,3
1.489,16
121,46
1.4. Mét sè ®Æc thï cña c«ng ty ELMACO trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
1.4.1. LÜnh vùc thÞ tr­êng.
Khi nãi ®Õn lÜnh vùc thÞ tr­êng cÇn ph¶i hiÓu râ lµ bao gåm c¶ ho¹t ®éng mua vµ ho¹t ®éng b¸n. Ho¹t ®éng mua, ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh
t×m kiÕm c¸c nguån ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc ®¬n gi¶n chØ lµ ho¹t ®éng mua ®Ó b¸n. §èi víi ELMACO , trong ho¹t ®éng nµy nã bao hµm ®Çy ®ñ ý nghÜa tøc lµ c«ng ty võa mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo phôc vô cho san xuÊt võa mua chØ ®Ó b¸n( thùc hiÖn chøc n¨ng th­¬ng m¹i). C¶ hai ho¹t ®éng mua vµ b¸n ®Òu cã thÓ diÔn ra trªn c¶ hai thÞ tr­êng TLSX lÉn TLTD.
Trong ELMACO th­¬ng m¹i ®­îc coi lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh, hiÓu ®¬n thuÇn chØ lµ ho¹t ®éng mua vµo ®Ó b¸n ra nh»m thu mét kho¶n chªnh lÖch mµ ng­êi ta gäi nã lµ lîi nhuËn.
Nãi ®Õn thÞ tr­êng cã thÓ chia ra lµm hai lo¹i: ThÞ tr­êng ®Çu vµo vµ thÞ tr­êng ®Çu ra. Thi tr­êng ®Çu vµo cña ELMACO chñ yªó th«ng qua con ®­êng nhËp khÈu, bëi v× hµng n¨m cã tíi 60% ®Õn 70% hµng ho¸ ®­îc nhËp khÈu trªn tæng hµng ho¸ mµ c«ng ty cã ®­îc. Ngoµi ra do ®Æc ®iÓm lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp, nghÜa lµ cã trùc tiÕp s¶n xuÊt, chÕ biÕn mét sè s¶n phÈm,do ®ã ELMACO cßn sö dông c¸c nguån ®Çu v¼« mét sè ®Þa ph­¬ng trong n­íc chñ yÕu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt.
Song, thÞ tr­êng ®Çu vao chñ yÕu cña elmaco lµ thÞ tr­êng ngoµi n­íc, do ®ã cã nhiÒu ®iÒu phøc t¹p h¬n. C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kÜ thÞ tr­êng vÒ ph­¬ngthøc thanh to¸n, vÒ c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång kiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng s¶n phÈm, chó ý tíi phong tôc tËp qu¸n, chÝnh s¸ch cña c¸c n­íc së t¹i, cÇn th­êng xuyªn theo dâi sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, sù thay ®æi tØ gi¸ ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lÝ nh­ mua mét lÇn hay mua nhiÒu lÇn, mua víi sè l­îng bao nhiªu, v©n chuyÓn nh­ thÕ nµo …
ThÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu cña ELMACO lµ Trung Quèc, Hµn Quèc, §µi Loan,USA, Ytalia,…
ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ Trung Quèc, Hµn Quèc, §µi Loan, Th¸i Lan.
Trong khi ho¹t ®éng mua chñ yÕu b»ng con ®­êng nhËp khÈu th× ho¹t ®éng b¸n ë c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ l¹i cã chung t×nh tr¹ng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp néi ®Þa kh¸c: §ã lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh kh«ng ®ñ tÇm ®Ó cã thÓ xuÊt khÈu mét c¸ch å ¹t,vµ thËm chÝ nhiÒu DN kh«ng muèn chÊp nhËn mét cuéc phiªu l­u cã thÓ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t lµ h­íng ra xuÊt khÈu ®µnh vËt lén víi thÞ tr­êng trong n­íc vèn ®çi quen thuéc. Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ®· rÊt chó träng tíi thÞ tr­¬ng xu©t khÈu vµ ®· gÆt h¸i ®­îc kh¸ nhiÒu thµnh c«ng, tuy nhiªn thÞ tr­êng tiªu thô chÝnh cña hä vÉn lµ néi ®Þa.
1.4.2. S¶n phÈm.
S¶n phÈm cña c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ ®a phÇn lµ nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ vËt liÖu ®iÖn, ho¸ chÊt, kim khÝ,…. Nh÷ng s¶n phÈm nµy hÇu hÕt kh«ng cã ®Þnh m­c tiªu dïng cô thÓ, mét sè mÆt hµng kinh doanh cña ELMACO kh«ng cã trong danh môc qu¶n lÝ cña nhµ n­íc mµ do c¸c ®¬n vÞ tù mµy mß nghiªn cøu, c©n ®èi th«ng qua nhu cÇu vµ hîp ®ång mua b¸n, sau ®ã ®¨ng kÝ víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n vµ ®­îc chÊp nhËn.
§Ó tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, trong hÖ thèng tæ chøc kinh doanh cña ELMACO ®­îc chia thµnh nhiÒu trung t©m kinh doanh, thµnh c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh, nhµ m¸y trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. Ch¼ng h¹n, ®èi víi trung t©m kinh doanh vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ trô së 240 T«n §øc Th¾ng cã nhiªm vô tæ chøc kinh doanh c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña ELMACO, ngoµi viÖc tæ chu8øc tiÕp thÞ ®Ó cung cÊp th¼ng®Õn kh¸ch hµng vµ b¸n bu«n lµ chñ yÕu, trung t©m cßn tæ chøc mét sè quÇy hµng giíi thiÖu vµ b¸n lÎ mét sè mÆt hµng cã tiªu dïng nhá lÎ. Hay nh­ xÝ nghiÖp kinh doanh vËt liÖu ®iÖn th× tæ chøc kinh doanh c¸c mÆt hµng kh«ng chñ yÕu cña ELMACO thuéc ngµnh hµng vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®iÖn, ®­îc tæ chøc theo c¸c nhãm kinh doanh chuyªn m«n ho¸ theo mÆt hµng vµ ®Òu cã quÇy giíi thiÖu vµ b¸n lÎ,…
Mét sè s¶n phÈm nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ:
- S¶n phÈm c¸p ®iÖn.
- S¶n phÈm d©y ®iÖn tõ.
- S¶n phÈm carton c¸ch ®iÖn.
- S¶n phÈm ®ång, nh«m, kÏm.
- S¶n phÈm lèp « t«.
- S¶n phÈm l­ìi c­a vßng.
- S¶n phÈm que hµn.
Mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ:
Cao su tù nhiªn.
QuÆng rutile.
Tïng h­¬ng.
QuÆng s¾t
Nhùa th«ng.
QuÆng kÏm.
S¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n phÈm ®ång nhÊt, do ®ã bÞ c¹nh tranh gay g¾t c¶ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.
1.4.3. VÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña ELMACO.
S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ.
Gi¸m §èc
P.Gi¸m §èc
P.Gi¸m §èc
P.Gi¸m §èc
P.Gi¸m §èc
Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n
Trung T©m Kinh Doanh
Trung T©m KD Ho¸ ChÊt & XuÊt KhÈu
Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh
Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh
Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh
Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh
Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh
XN SX
ThiÕt BÞ §iÖn
XN KD
VËt T­
Tæng Hîp 2
XN KD
VL§
&
DC CK
XN
Kho VËn
XN KD VËt t­ Tæng Hîp 1
Nhµ
M¸y D©y &
C¸p §iÖn
Chi Nh¸nh
§«ng Hµ
Qu¶ng TrÞ
Chi Nh¸nh
Tp
Hå ChÝ Minh
Chi Nh¸nh
§µ NÆng
Chi Nh¸nh
Qu¶ng Ninh
Chi Nh¸nh
Th¸i Nguyªn
Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ho¹t ®éng theo m« h×nh trùc tuyÕn tham m­u, nghÜa theo nguyªn t¾c qu¶n lý trùc tuyÕn vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é mét thu tr­ëng, ®øng ®Çu lµ mét giam ®èc do bé tr­ëng Bé th­¬ng m¹i bæ nhiÖm, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒ hµnh toµn bé mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty tr­íc c¬ quan cÊp trªn vµ ph¸p ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement