Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sontinh_thuy_tinh
#1030806 Download miễn phí Tình hình hoạt động của Công ty gạch granite Tiên Sơn

Lời mở đầu 01
I_ Khái quát chung về công ty 02
1_ Quá trình hình thành và phát triển 02
2_ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí 03
3_ Đặc điểm qui trình công nghệ 09
4_ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 14
II_ Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu 19
1_ Đặc điểm kế toán phần hành hàng tồn kho 19
2_ Đặc điểm kế toán phần hành TSCĐ 24
3_ Đặc điểm kế toán phần hành tiền lương, nhân viên 33
4_ Đặc điểm kế toán phần hành vốn bằng tiền 37
III_ Đánh giá chung về tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị 40
+ thực hiện những nhiệm vụcụ thể khác do giám đốc phân công
2.3_Phòng tổ chức hành chính
-Xây dưng kế hoạch lao động tiền lương hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty
-Chủ trì xây dựng chức năng nhiệm vụ của các phồng, ban phân xưởng tổ sản xuất và các cá nhân trong công ty. Xây dựng điều lệ qui chế hoạt động của công ty ; soạn thảo văn bản về công tác tổ chức của công ty
-Xây dựng nội qui lao dộng và thoả ước lao động tập thể .
-Thực hiện công tác tuyển dụng lao động , cho thôI việc , thuyên truyển , bổ nhiệm miễn nhiệm đói với cán bộ công nhân viên .
-Tổ chức công tác đào tạo , công tác nâng bậc lương, cho cán bộ công nhân viên, công tác thi đua khen thưởng kỉ luật .
- Chủ trì trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế trả lương thưởng quản lý quỹ tiền lương.
- Xây dựng đơn giá tiền lương theo sản phẩm, phân bổ tiền lương cho các bộ phận xây dựng quy tiền lương thực hiện theo kế hoạch sản suất kinh doanh
-Kiểm tra các văn bản vè tiền lương , thưởng trước khi trinh giám đốc phê duyệt.
Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy định có liên quan đến công tác quản lý hành chính của công ty
-Tham mưu giảI quyết các vấn đề sung quanh việc tranh chấp lao động.
-Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác do giám đốc giao .
2.4_ Phòng tài chính kế toán .
- Giúp giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kinh tế tàI chính , công tác kế toán thống kê , công tác thông tin và hạch toán kế toán theo các quy địng hiện hành của nhà nước và tổng công ty, làm nhiệm vụ công tác kiểm soát viên kinh tế tàI chính của nhà nước tại các đơn vị.
-Chủ trì nghiên cứu xây dưng các quy định , quy chế về quản lý kinh tế tàI chính ,kế toán, thống kê để áp dụng tại đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và tổng công ty.
-Tổng kết đánh giá xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị định kì và bất thường
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc lập dự toán : chí phí sản xuất, chi phí mua hàng,chi phí bán hàng , chí phí quản lý doanh nghiệp các định mức kinh tế kỹ thuật và các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản , hoạt động bất thường khác. Giám sát việc thanh quyết toán để đảm bảo hiệu quả trong sản suất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.
2.5_ Phòng kỹ thuật _thí nghiệm
-Tổ chức xây dưng và hoàn thiện các qui trinh công nghệ sản suất các loại sản phẩmcủa công ty để đảm bảo tính ổn định cho sản xuất
-Chủ trì công tác quản lý kỹ thuật , nghiên cứu áp dụng và chuyển giao các kỹ thuật công nghệ mới , các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất .
-Tổ chức thực hiện công tác thẩm định về mặt kỹ thuật công nghệ đối với các dự án của công ty.
-Tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất
-Tổ chức theo rõi và kiểm tra định kỳ để đánh giá tình hình sử dụng máy móc thiết bị.
-Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra,phân tích thành phần hoá và các tính chất cơ lý của nguyên liệu đàu vào cho sản xuất .
-tổ chức công tác thí nghiệm và nghiên cứu chế tạo mấu sản phẩm mới,sản phẩm có giá trị kinh tế cao .
-Đề xuất kế hoạch vật tư thiết bị phụ vụ cho công tác kỹ thuật thí nghiệm .
-Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác do giám đốc giao.
2.6_Ban KCS
-Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra số lượng,chất lượng các loại vật tư ,phụ tùng,thiết bị, nguyên liệu , nhiên liệu đầu vào cho sản xuất .
-Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra số lượng,chất lượng các loại sản phẩm nhập_xuất kho công ty .
-Tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của công ty .
-Tham gia công tác chọn mẫu sản phẩm trước khi sản xuất .
- Tham gia công tác dịch vụ sau bán hàng .
-Tham mưu cho lãnh đạo công ty về việc thực thiện công tác quản lí hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
-Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác do giám đốc giao.
2.7_Phòng kế hoạch
-Trên cơ sở định hướng phát triển của tổng công ty và bộ xây dưng , tổ chức triển khai nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển dài hạn , trung hạn và lập các phương án phát triển , mở rộng sản xuất kinh doanh cuả công ty trong khuôn khổ pháp luật qui định.
-Căn cứ đinh hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty kết hợp với phòng kinh doanh xem xét thông tin về th trường; cân đối đấnh giá lăng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị,chủ trì xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng , quí năm.Nghiên cứu và đề xuất với lãnh đạo công ty xem xét điều chỉnh kế họch sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu thực tế.
-Tổ chức kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thưc hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các bộ phận , đè xuất ý kiến với lãnh đạo công ty để điều hành chỉ đạo kịp thờ nhiệm vụ kế hoạch nhằm đạt hiệu quả cao.
-Tổ chức điều độ công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh để đảm bảo thực thiện hàon thành kế hoạch đặt ra.
-Chủ tri công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất và quản lí giám sát việc thực hiện.
-Chủ trì công tác lập kế hoạch sử dụng vật tư đầu vào của sản xuất phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh ;giám sát đôn đốc công tác cung ứng vật tư kịp thờ cho sản xuất kinh doanh .
-Chủ trì việc lập báo cáo quyết toáncác dự án đầu tư.
-Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản công tác sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ của công ty .
-Tập hợp nhu càu vật tư , nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa máy móc thiết bịcủa công ty , trên cơ sở đó lập phương án cung ứng vật tư nguyên liệu kịp thời phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh .
-Tổ chức thu thập thông tin , tìm kiếm thi trường cung cấp khai thác nguồn hàng, tổ chức thu mua và vận chuyển nguyên liệu , vật tư ,hàng hoávè kho công ty đảm bảo các yêu cầu đặt ra .
-Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác do giám đốc giao.
2.8_Phòng kinh doanh
-Khảo sát thị trường đẻ có thông tin về cung cầu , các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mua và bán , đến chất lượng sản phẩm (các loại sản phẩm của công ty đang sản xuất và dự kiến sẽ sản xuất ).
-Xây dựng các chính sách giá cả và tiêu thụ hàng hoá .
-Quản lí và chịu trách nhiệm về các đại lý , hàng chi nhánh tiêu thụ sản phẩm của công ty .
-Chịu trách nhiệm thông tin quảng cáo , tham gia họi chợ triển lãm sản phẩm của công ty .
-Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác bán hàng và tình hình hàng hoá trong kho.
-Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác do giám đốc giao .
2.9_Tổ xuất khẩu
-Lập kế hoạch đặt hàng xuất khẩuvà giám sát quá trình sản xuất hàng xuất khẩu.
-Tham mưu cho giám đốc về các kế hoạch tiềm năng và đánh giá khả năng hợp tác của khách hàng.
-Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác do giám đốc giao.
2.10_Phân xưởng sản xuất
-Kết hợp với các bộ phận liên quan tổ chức triển khai

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anphu247
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement