Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b0y_b4n0_o
#1030795

Download miễn phí Tìm hiểu khái quát về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đối với cụng nghiệp và kết cấu hạ tầng: Viện đó tham gia cựng Bộ Cụng nghiệp xõy dựng quy hoạch 9 ngành sản phẩm đến năm 2000 và 2010. Đồng thời đó chủ trỡ xõy dựng quy hoạch phỏt triển cụng nghiệp và kết cấu hạ tầng của cả nước thời kỳ 1996-2010 và quy hoạch này đó được Thủ tướng Chớnh phủ phờ duyệt (năm 1996). Cỏc dự ỏn quy hoạch cụng nghiệp đó làm rừ được tiềm năng, thế mạnh, khú khăn, phương hướng phỏt triển và đề xuất trọng điểm ưu tiờn đầu tư,.; đó đưa ra những định hướng chung cho phỏt triển cụng nghiệp và kết cấu hạ tầng, là cơ sở tốt cho việc xõy dựng cỏc quy hoạch tổng thể phỏt triển kinh tế xó hội núi chung và quy hoạch chi tiết cho cỏc ngành, cỏc địa phương, tạo thờm căn cứ khoa học cho việc xõy dựng kế hoạch 5 năm. Đó phối hợp cựng cỏc ngành chức năng triển khai nhiều dự ỏn quy hoạch phỏt triển kết cấu hạ tần trong cỏc năm 1994, 1995 và năm 1996. Trong đú nổi bật là cỏc ngành: giao thụng vận tải, bưu chớnh viễn thụng, điện, cấp nước đụ thị và hạ tầng đụ thị, trong đú cú xỏc định được danh mục cỏc dự ỏn đầu tư trong 5 năm, và quy hoạch phỏt triển khu cụng nghiệp.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ch thành Viện Phân bố lực lượng sản xuất.
- Năm 1988:
Sáp nhập Viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn và Viện Phân bố lực lượng sản xuất thành Viện Kế hoạch dài hạn và Phân bố lực lượng sản xuất thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.
- Năm 1994:
Đổi tên Viện Kế hoạch dài hạn và Phân bố lực lượng sản xuất thành Viện chiến lược phát triển (có vị trí tương đương Tổng cục loại I).
II. Chức năng, nhiệm vụ của Viện.
Viện có chức năng nghiên cứu khoa học và tổng hợp, tham mưu về lĩnh vực chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch đầu tư, quy hoạch phát triển các vùng. Tham gia xây dựng quy hoạch các ngành, tỉnh, thành phố, các chương trình phát triển, các dự án lớn của Nhà nước và thẩm định các quy hoạch, dự án; tham gia xây dựng, định hướng kế hoạch 5 năm.
Trực tiếp chủ trì một số dự án quy hoạch và dự án hợp tác quốc tế, phù hợp với chức năng của Viện. Tổ chức việc phân tích và nghiên cứu dự báo phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế phục vụ cho nghiên cứu và quản lý kinh tế, nghiên cứu lý luận và phương pháp xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện.
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
III. Ban lãnh đạo:
Viện trưởng : Dr Lưu Bích Hồ
Phó Viện trưởng : Dr Lê Anh Sơn
Phó Viện trưởng : Prof Dr Nguyễn Quang Thái
Phó Viện trưởng : Prof Dr Ngô Doãn Vịnh
Hội đồng Khoa học:
Giúp viện trưởng xây dựng các chương trình khoa học của Viện, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và các dự án.
Ban Tổng hợp:
Nghiên cứu, tổng hợp hệ thống quan điểm và định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và nghiên cứu một số vấn đề kinh tế tổng hợp, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường.
Ban phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô:
Phân tích và dự báo sự phát triển kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô cả nước; theo dõi các dự án phát triển kinh tế của cả nước, trong khu vực và các trung tâm phát triển trên thế giới để phục vụ cho công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch tổng thể và quản lý kinh tế.
Tổ chức tiềm lực:
Viện phó có Hội đồng khoa học và 8 ban nghiên cứu: Tổng hợp; Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô vùng và lãnh thổ; Công nghiệp; Thương mại và dịch vụ; Nông nghiệp và nông thôn; Kết cấu hạ tầng và đô thị; Nguồn nhân lực và xã hội; Kinh tế thế giới và Văn phòng Viện.
Lực lượng cán bộ: 90 người, trong đó có 02 phó giáo sư, 01 tiến sỹ, 23 phó tiến sỹ, 06 thạc sỹ, 50 kỹ sư, cử nhân kinh tế và một số cán bộ làm việc theo hợp đồng.
- Ban vùng và lãnh thổ: nghiên cứu, tổng hợp kết quả nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các cùng lãnh thổ. Đầu mối nghiên cứu cơ sở lý luận, phương pháp luận và phương pháp để hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch.
- Ban công nghiệp, thương mại và dịch vụ: nghiên cứu chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và một số lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ. Tham gia nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các dự án cụ thể hoá chiến lược và quy hoạch phát triển công nghiệp.
- Ban nông nghiệp và nông thôn: nghiên cứu chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến, phát triển kinh tế nông thôn. Tham gia cùng với các ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các dự án phát triển theo chiến lược và quy hoạch.
- Ban kết cấu hạ tầng và đô thị: nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển các ngành giao thông, bưu điện, cấp điện, cấp thoát nước và phát triển đô thị. Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị.
- Ban nguồn nhân lực và xã hội: nghiên cứu, tổng hợp chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội. Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các dự án liên quan đến giáo dục - đào tạo, văn hoá - thông tin, y tế, thể dục, thể thao và các vấn đề xã hội khác trong phát triển kinh tế xã hội.
- Ban kinh tế thế giới: nghiên cứu, tổng hợp chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại của nước ta, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và các trung tâm phát triển. Dự báo sự tác động của bên ngoài đối với nền kinh tế trong nước qua đầu tư và thương mại.
- Văn phòng Viện: đảm bảo điều kiện vật chất và tài chính cho Viện hoạt động thực hiện các công tác hành chính văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ và đào tạo, xử lý thông tin đầu vào, đầu ra và quản lý tư liệu chung của Viện. Theo dõi, quản lý hoạt động khoa học và các hoạt động hợp tác quốc tế.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển
Ban Tổng hợp
Ban phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
Ban vùng và lãnh thổ
Ban công nghiệp thương mại và dịch vụ
Ban nông nghiệp và nông thôn
Ban kết cấu hạ tầng và đô thị
Ban nguồn nhân lực và xã hội
Ban kinh tế thế giới
Văn phòng Viện
Các Ban nghiên cứu
Các Phó Viện trưởng
Hội đồng khoa học
Viện trưởng
IV. Hoạt động của Viện
Viện Chiến lược phát triển được hình thành trên cơ sở tiền thân là hai Vụ của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn và Vụ Kế hoạch phân vùng kinh tế), hai Vụ này được thành lập theo Quyết định số 47-CP ngày 09 tháng 3 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ hoạt động liên tục trên hai hướng lớn về xây dựng kế hoạch dài hạn và về phân bố lực lượng sản xuất, cho đến năm 1988 được tổ chức thành Viện Kế hoạch dài hạn và Phân bố lực lượng sản xuất. Đến năm 1994 được đổi tên thành Viện Chiến lược phát triển. Viện chiến lược phát triển trải qua nhiều giai đoạn phát triển và ở từng giai đoạn tuy mang tên gọi khác nhau nhưng nhiệm vụ bao trùm các chặng đường lịch sử phát triển của Viện là nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các ngành và các vùng lãnh thổ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm.
Trong 35 năm hoạt động, được sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban Phân vùng kinh tế Trung ương trước đây là của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay, với sự phấn đấu liên tục của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu khoa học và nhân viên phục vụ, Viện Chiến lược phát triển đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tóm tắt thành tích của Viện Chiến lược phát triển có thể chia làm hai giai đoạn chính như sau:
1. Giai đoạn 1964 - 1988
Giai đoạn này tồn tại hai đơn vị thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, công việc được thực hiện theo chức năng của hai đơn vị, những kết quả chính là:
1.1. Về mặt nghiên cứu phân vùng kinh tế, phân bố lực lượng sản xuất.
- 1964 - 1975: Trong tình hình đất nước bị chia cắt, có chiến tranh, nhiệm vụ kinh tế lớn lúc này là tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và củng cố quan hệ sả...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement