Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pham_duy_hung1988
#1030779

Download miễn phí Đề tài Công nghiệp hoá ,Hiện đại hóa nông nghiẹp nông thôn trong chiến lược phát triển kinh tế 2001-2010

Lời nói đầu 1

I.khái quát về bộ kế hoạch và đầu tư 2

1.Quá trình hình thành và phát triển Bộ kế hoạch và đầu tư . 2

2. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ kế hoạch và đầu tư 3

3.cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và đầu tư 5

a1.các cơ quan giúp bộ thực hiện chức năng quản lí nhà nước 5

a2.các tổ chức sự nghiệp trực thuộc. 6

II.Chức năng nhiệm vụ của vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 6

1. Lịch sử hình thành 6

2. Chức năng nhiệm vụ của vụ 7

3. Cơ cấu của vụ 8

III.Thực trạng những công việc vụ đang làm . 9

1. Thực trạng ngành nông nghiệp 9

2. Những tồn tại cần khắc phục 10

3.Nguyên nhân 12

4.Ý kiến bước đầu về giải quyết vấn đề trên 13

IV. Hình thành đề tài nghiên cứu . 14

1.Hướng chọn đề tài. 14

2.Cơ sở của đề tài 15

KẾT LUẬN 16

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời nói đầu
Để nắm bắt vững chắc những kiến thức ở trường Đại học ,những cơ sở lý luận sử dụng trong hoạt động kinh tế cần thiết .Chúng ta phải tiếp xúc với các hoạt động thưc tiễn .tui đã được trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết về chuyên ngành Kế hoạch .Bộ kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có chức năng hoạch định những chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó vụ Nông nghiệp ....Đuợc về thực tập tại vụ Nông nghiệp toi thấy rõ vè công tác tổ chức ,nghiên cứu thực tiễn và những nhiệm vụ cần thiết cho công tác thực tiễn sau này của mình.
Đáp ứng yêu cầu của đợt thực tập tổng hợp ,sau hai tuàn thực tập tại vụ Nông nghiệp thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư ,tui đã có dịp tiếp xúc với cán bộ trong vụ ,tìm hiểu chức năng nhiệm vụ ,cơ cấu tổ chức cơ quan nơi tui thực tập và đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp .
Báo cáo gồm :
Lời mở đầu
I. Khái quát về bộ kế hoạch và Đầu tư
II. Chức năng nhiệm vụ của vụ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn
III.Thực trạng những công việc vụ đang làm
IV. Hình thành đề tài nghiên cứu
Kết luận
Trong thời gian vừa qua tui đã được cơ quan tạo điều kiện cho tui hoàn thành công việc ,nhận đuợc sự chỉ dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn và các cán bộ vụ đặc biệt là cô Nguyễn Thị Minh Nghĩa .tui xin chân thành Thank ban lãnh đạo vụ .
I.khái quát về bộ kế hoạch và đầu tư
1.Quá trình hình thành và phát triển Bộ kế hoạch và đầu tư .
Do yêu cầu phát triển kinh tế đất nước ,ngày 8-10-1955 Nhà nước thành lập Uỷ ban kế hoạch Quốc gia để thực hiện nhiệm vụ từngbước kế hoạch hoá việc khôi phục và phát triển Văn hoá -Xã hội của đất nước ,xây dựng dự án kế hoạch phát triển kinh tế ,văn hoá, tiến hành công tác thống kê ,kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhà nước .Từ đó hệ thống kế hoạch từ trung uơng bao gồm:
-Uỷ ban kế hoạch quốc gia
-Các bộ phận kế hoạch của các bộ ở trung ương
-Ban kế hoạch khu ,tỉnh ,huyện nằm trong uỷ ban hành chính khu,tỉnh huyện
Ngày 6-10-1961 Hội đồng chính phủ ra nghị định 158-CP quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy uỷ ban kế hoạch nhà nước .Theo nghị định nàyUBKHNN là cơ quan của chính phủ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm và giài hạn về phát triển kinh tế và văn hoá quốc dân theo đường lối chính sách của đảng và nhà nước.UBKHNN có trách nhiệm quản lý công tác xây dựng cơ bvản theo đường lối chính sách kế hoạch của nhà nước
Ngày 25-3-1974 Hội đồng chính phủ chính thức phê chuẩn đièu lệ về tổ chức hoạt động của UBKHNN bằng nghị định 49/CP bao gồm các chức năng chủ yếu sau:
-Thực hiện kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân
Tham mưu cho lãnh đạo đảng và nhà nước về phát triển kinh tế có kế hoạch
Nghiên cứu làm đoán kinh tế
Tổng hợp cân đối và xây dựng dự án giài hạn 5 năm nghiên cứu hướng dẫn về phương pháp chế độ kế hoạch hoá
Ngày 5-10-1990 chỉ thị của HĐBT đã khăng định vị trí của cơ quan kế hoạch nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi của nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền sản xuất hàng hoá nhiều thành phần .
Ngày 27-10-1992 chính phủ quyết định đưa viện quản lý kinh tế ttung ương về UBKHNN quản lý
Ngày 12-8-1994 Chính phủ ban hành nghị định 86 /CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của UBKHHNN .
Ngày 21-10-1995 thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ VIII của quốc hội XI xác nhập UBKHNN vào uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư thành bộ kế hoạch và đầu tư
2. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ kế hoạch và đầu tư
a.chức năng
Bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan của chính phủ có chức năng :
Tham mưu tổng hợp về xây dựng chiến lược và quy hoạch phat triển kinh tế xã hội của cả nước ,về cơ chế chính sách quản lý kinh tế ,quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước .
Giúp chính phủ phối hợp điều hành ,thực hiện các mục tiêu và cấn đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân
b.Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm
Để thực hiện chức năng của mình , bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ ,cơ quan ngành bộ quy định tại chương IV luật tổ chức chính phủ và tại nghị định 15/CP ngày 2-3-1993 của chính phủ như sau :
-Tổ chức nghiên cứu xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo ngành,vùng lãnh thổ.Xác định phương hướng và cơ cấu kêu gọi vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt nam,đảm bảo sự cân đối giữa vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để trình chính phủ quyết định.
-Trình chính phủ các dụ án luật,pháp lệnh,các văn bản pháp quy có liên quan đến chính sách về quản lí kinh tế,khuyến khích đàu tư trong và ngoài nước nhằm thực hiện cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược,quy hoạch,kế hoạch để ổn định và phát triển kinh tê-xã hội.Nghiên cứu xây dụng các quy chế và việc đầu tư vào Việt nam và từ Việt nam ra nước ngoài
-Tổng hợp các nguồn lực của cả nước kể cả nguồn lực của nước ngoài để xây dựng trình chính phủ các kế hoạch dài hạn trung hạn ngắn hạn về phát triển kinh tế,xã hội của cả nước và các cân đối kinh tế chủ yếu của nền kinh tế quốc dân:giữa tích luỹ và tiêu dùng,tài chính tiền tệ,hàng hoá vật tư chủ yếu của nền kinh tế,xuất nhập khẩu,vốn đầu tư xây dựng cơ bản.Phối hợp với bộ tài chính trong việc phân bổ kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước cho các bộ ngành và các vùng lãnh thổ.
- Làm đầu mối phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc xử lí các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài va các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên
-Làm chủ tịch các hội đồng cấp nhà nước:xét duyệt định mức kinh tế kỹ thuật,xét thầu quốc gia,thẩm định thành lập doanh nghiệp nhà nước,là cơ quan thường trực thẩm định dự án đầu tư trong nước và ngoài nước,là cơ quan đầu mối trong việc điều phối quản lí và sử dụng nguồn ODA, quản lí đăng kí kinh doanh,cấp giấy phép đầu tư cho các dự án hợp tác liên doanh,liên kết của nước ngoài vào Việt nam và từ Việt nam ra nước ngoài.Quản lí nhà nước đối với các dịch vụ tư vấn đầu tư.
-Trình thủ tướng Chính phủ quýêt định việc sử dụng quỹ dự trữ nhà nước.
Tổ chức ngiên cứu dự báo,thu thập xử lí các thông tin về phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài nước phục vu cho việc xây dựng và điều hành kế hoạch.
-Tổ chức và đào tạo lại,bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức viên chức thuộc bộ quản lí.
-Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chiến lược phát triển,chính sách kinh tế,quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,hỗ trợ phát triển và hợp tác đầu tư,cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư.
3.cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và đầu tư
Theo điều 3 của nghị định 75/CP quy định về cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư,hệ thống tổ chức của Bộ như sau:
Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư.
Các thứ trưởng.
Các cơ quan t...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement