Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thiensu408
#1030634

Download miễn phí Định hướng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

• Đẩy mạnh công tác kế toán, đảm bảo hạch toán chính xác, kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cung cấp kịp thời thông tin quản trị điều hành, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành chế độ kế toán và kế hoạch chi tiêu nội bộ.

• Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ không ngừng được tăng cường, phát huy vai trò kiểm tra tại chỗ.

• Công tác kho quỹ phải đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu giao dịch tiền mặt hàng ngày và nhu cầu đột xuất, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn kho quỹ, công tác giao nhận, vận chuyển tiền nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thu chi tiền mặt tại đơn vị cho khách hàng.

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hạn mức được giao họăc trình duyệt các khoản cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại.
Quản lý hậu giải ngân: giám sát liên tục khách hàng vay về tình hình sử dụng vốn vay, thực hiện cho vay thu nợ theo quy định, xử lý gia hạn nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, chuyển nợ quá hạn, thực hịên các biện pháp thu nợ.
Đề xuất hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng.
Chăm sóc toàn diện khách hàng, tiếp nhận yêu cầu về tất cả các dịch vụ ngân hàng của khách hàng nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng.
Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng cho phòng Thẩm định và Quản lý tín dụng, tham gia xây dựng chính sách tín dụng.
Lập các báo cáo tín dụng theo quy định.
Bộ phận tác nghiệp: nhiệm vụ chủ yếu của nhân viên tác nghiệp là quản lý các khoản vay
Xem xét các chứng từ pháp lý về mở tài khoản của khách hàng và mở tài khoản tiền vay.
Nắm được các dữ liệu về khoản cho vay và hạn mức.
Thiết lập các thông tin khách hàng
Nhập dữ liệu về các khoản cho vay vào hệ thống chương trình phần mềm ứng dụng, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các giao dịch được nhập vào hệ thống chương trình ứng dụng của ngân hàng
Xem xét định kỳ và áp dụng các quy trình hướng dẫn nội bộ về Quản trị tác nghịêp các khoản cho vay.
Thực hiện việc lưu giữ các hồ sơ tín dụng.
Chuẩn bị các số liệu thống kê, các báo cáo về các khoản cho vay phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ của Chi nhánh, của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3.1.2. Tín dụng cá nhân:
Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ như Tín dụng doanh nghiệp đối với đối tượng khách hàng là cá nhân (bao gồm cho vay cầm cố, chiết khấu sổ tiết kiệm, chứng từ có giá. . . ).
3.2. Dịch vụ khách hàng
3.2.1. Thanh toán quốc tế
Trên cơ sở các hạn mức, khoản vay, bảo lãnh, L/C đã được phê duyệt, thực hiện các tác nghiệp trong tài trợ thương mai phục vụ các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng.
Mở các L/C có ký quỹ 100% vốn của khách hàng.
Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với các ngân hàng nước ngoài.
Đầu mối trong việc cung cấp dịch vụ thông tin đối ngoại.
Lập báo cáo hoạt động nghiệp vụ theo quy định.
Thực hiện công tác tiếp thị các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng.
3.2.2. Dịch vụ khách hàng
Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng (Gồm cả khách hàng doanh nghiệp, các tổ chức khác và khách hàng cá nhân)
Dịch vụ khách hàng cá nhân
Thực hiện việc giải ngân vốn vay trên cơ sở hồ sơ giải ngân được duyệt.
Mở tài khoản tiền gửi, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của khách hàng về tài khoản hiện tại và tài khoản mới.
Thực hiện tất cả các giao dịch nhận tiền gửi và rút tiền bằng nội, ngoại tệ của khách hàng.
Thực hiện các giao dịch thu đổi và mua, bán ngoại tệ giao ngay đối với khách hàng cá nhân theo thẩm quyền được Giám đốc giao.
Thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyểt tiền, bán thẻ ATM, thẻ tín dụng . . cho khách hàng.
Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng.
Duy trì và kiểm soát các giao dịch đối với khách hàng.
Thực hiện công tác tiếp các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng.
Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp
Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức khác.
Thực hiện việc giải ngân vốn vay cho khách hàng vay là tổ chức trên cơ sở hồ sơ giải ngân được duyệt.
Mở tài khoản tiền gửi cho khách hàng, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của khách hàng về tài khoản hiện tại và tài khoản mới.
Thực hiện tất cả các giao dịch nhận tiền gửi và rút tiên bằng đồng nội, ngoại tệ của khách hàng.
Thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền cho khách hàng.
Thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ giao ngay đối với khách hàng doanh nghiệp theo quy định và chính sách kinh doanh ngoại tệ của Giám đốc.
Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng.
Duy trì và kiểm soát các giao dịch đối với các khách hàng.
Thực hiện công tác tiếp thị các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng.
3.2.3. Tiền tệ - Kho quỹ
Thực hiện các nghiệp vụ tiền tệ, kho quỹ: Quản lý quỹ nghiệp vụ của chi nhánh; thu – chi tiền mặt, quản lý vàng bạc, kim loại quý, đá quý, quản lý chứng chỉ có giá, hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố, thực hiện xuất - nhập tiền mặt để đảm bảo thanh khoản tiền mặt cho chi nhánh, thực hiện các dịch vụ tiền tệ, kho quỹ cho khách hàng. . .
3.3. Hỗ trợ kinh doanh
3.3.1. Thẩm định - Quản lý tín dụng
Thu thập, cung cấp thông tin và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
Thẩm định các dự án cho vay, bảo lãnh (trung, dài hạn) và các khoản tín dụng ngắn hạn vượt mức phán quyết của Trưởng phòng tín dụng, tham gia ý kiến về quyết định cấp tín dụng đối với các dự án trung, dài hạn và các khỏan tín dụng ngắn hạn vượt mức phán quyết của Trưởng phòng tín dụng.
Thẩm định các đề xuất về hạn mức tín dụng và giới hạn cho vay đối với từng khách hàng.
Thẩm định đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay.
Thư ký Hội đồng tín dụng, Hội đồng xử lý rủi ro. . . của chi nhánh.
Giám sát chất lượng khách hàng xếp loại rủi ro tín dụng của khách hàng vay và đánh giá phân loại, xếp hạng khách hàng doanh nghiệp.
Định kỳ kiểm soát Phòng tín dụng trong việc giải ngân vốn vay và kiểm tra, theo dõi sử dụng vốn vay của khách hàng.
Quản lý, kiểm soát hạn mức tín dụng cho từng khách hàng và của toàn bộ Chi nhánh.
Kiểm soát, giám sát các khoản vượt hạn mức, việc trả nợ, giá trị các tài sản đảm bảo và các khoản vay đã đến hạn, hết hạn.
Theo dõi tổng hợp hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.
Phân tích hoạt động các ngành kinh tế, cung cấp các thông tin liên quan quan đến hoạt động tín dụng, đầu mối tham mưu xây dựng các chính sách tín dụng.
Quản lý danh mục tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, đầu mối trực tiệp quản lý và báo cáo, tham mưu xử lý nợ xấu.
Giám sát sự tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định và chính sách của Ngân hang Đầu tư và Phát triển Việt Nam về tín dụng và các quy định, chính sách liên quan đến tín dụng ở các phòng tín dụng.
Đầu mối tổng hợp và thực hiện các loại báo cáo tín dụng.
3.3.2. Kế hoạch - Nguồn vốn
Kế hoạch Tổng hợp
Tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích môi trường kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh, các chính sách kinh doanh, chính sách marketing, chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, chính sác huy động vốn. . .
Lập, theo dõi, kiểm tra tiến độc thực hiện kế hoạch kinh doanh (5 năm, 3 năm và hàng năm), xây dựng chương trình hành động (năm, quý, tháng) để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.
Xây dựng và đề xuất các hạn mức phán quyết trong hoạt động nghiệp vụ tại Chi nhánh.
Đầu mối tổng hợp, phân tích, báo cáo, đề xuất về các thông tin phản hồi của khách hàng.
Tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kinh tế, phòng ngừa rủi ro.
Quản lý các hệ số an toàn trong hoạt động kinh doanh cuả Chi nhánh, các hệ số NIM, ROA... trên cơ sở đó xây dựng chính sách giá cả cho các sản phẩm dịch vụ.
Nghiên cứu phát triển sản ph

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement