Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghathien
#1029806

Download miễn phí Bảng Báo cáo kết quả nghiên cứu Marketing về nhu cầu và mong muốn của Khách du lịch khi tham gia 1 tour du lich mạo hiểm ở Việt Nam

Doanh nghiệp phải đưa ra các tour du lịch mạo hiểm với nhiều loại hình và mức giá khác nhau để có thể đáp ứng được nhu cầu của các loại khách hàng có thu nhập khác nhau , đối với yếu tố Bạn Bè : Dn nên đưa ra các tour du lịch có khuyến mãi cho khách hàng đi theo tập thể , đi cùng bạn bè , cùng đồng nghiệp

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uoåi töø 18 ñeán 30 : ñaõ ñaït ñöôïc ít nhaát 2 trong 3 ñieàu kieän treân. Ngoaøi ra vôùi söï hoã trôï cho kyõ naêng tuø phía DN seõ giuùp ích khoâng nhoû . Coù theå coi nhoùm khaùch haøng naøy laø nhoùm khaùch haøng trung taâm bôûi hoï ñaõ ñaùp öùng khaù nay ñuû ñieàu kieän phaân loaïi.
+ Nhöõng nhoùm du khaùch tuoåi lôùn hôn 30 : nhöõng ñoái töôïng thuoäc nhoùm du khaùch naøy thöôøng ít öa thích maïo hieåm khi ñi du lòch , haàu nhö trong giai ñoaïn taàm tuoåi naøy con ngöôøi thöôøng öa thích caùc tour du lòch mang tính chaát nheï nhaøng hôn .
Phaïm Vi nghieân cöùu :
Khu vöïc Haø Noäi vaø ngoaïi thaønh
Khu vöïc chuû yeáu laø khu vöïc thaønh thò : bôûi leõ thò tröôøng ñöôïc mong ñôïi cuûa DN. Haàu nhö toøan boä nhöõng du khaùch coù khaû naêng chi traû cho caùc chuyeán ñi du lòch maïo hieåm ñeàu thuoäc phaïm vi naøy. Ngoaøi ra Haø noäi cuõng laø nôi khôi traøo caùc traøo löu môùi sôùm hôn caùc khu vöïc khaùc trong nöôùc. Ñieàu kieän thuaän lôùi cho vieäc xaây dựng 1 traøo löu veà du lòch khaùm phaù thieân nhieân
Phương pháp luận :
Coâng vieäc ñieàu tra soá lieäu cuûa cuoäc nghieân cöùu nhaèm muïc ñích ñöa ra ñöôïc döï baùo chính xaùc cho DN do ñoù caùc böôùc ñieàu tra ñöôïc chia ra laøm 2 böôùc :
1.Böôùc tham khaûo :
ñi vaøo tìm hieåu 1 soá caù nhaân trong vaán ñeà hieåu bieát veà du lòch maïo hieåm . qua ñoù nhaän ñöôïc 1 soá yù kieán ñeå xaây döïng maãu baûng hoûi .. vôùi maãu baûng hoûi ban ñaàu ñc chia laøm 4 phaàn :
A . phaàn tìm hieåu veà phong caùch soáng , phong caùch tieâu duøng cuûa caùc ñoái töôïng tham gia
B. Phaàn tìm hieåu veà soá laàn thöôøng xuyen vaø sôû thích ñi du lòch
C. Phaàn tìm hieåu veà kieán thöùc du lòch maïo hieåm : Hieåu bieát veà DN . veà ñaëc ñieåm caùc Tour .
D. Phaàn tìm hieåu veà nhu caàu vaø yù kieán , sôû thích veà caùc hình thöùc tour ñöôïc ñeà caäp
Nhöõng phaàn vieäc troïng taâm :
+Ñi vaøo tìm hieåu yù kieán baûn thaân cuûa töøng caù nhaân thuoäc nhoùm nghieân cöùu : töø ñoù nhaän thöùc ñöôïc vieäc tham gia cuûa caùc thaønh vieân trong cuoäc nghieân cöùu coù thích hôïp khoâng !
+Thu thaäp caùc thoâng tin thöù caáp veà du lòch maïo hieåm baèng internet , baùo chí , caùc hình thöùc khaùc
+Thu Thaäp veà thoâng tin ñeå phaân loaïi khaùch du lòch : ñoä tuoåi , ngheà nghieäp , khu vöïc
+Thu thaäp veà thoâng tin chung veà kinh teá , xaõ hoäi , thò tröôøng du lòch maïo hieåm noùi chung, ñaëc bieät quan taâm tôùi ñòa baøn Haø Noäi
+Xaùc ñònh soá maãu daïi dieän trong vaán ñeà tìm hieåu nhu caøu ñi du lòch maïo hieåm cuûa nhoùm khaùch haøng trung taâm
2 . böôùc ñieàu tra sô boä :
Böôùc naøy tieán haønh theo caùc noäi dung chính :
+.Thöïc hieän thu thaäp öùng vieân traû lôøi soá maãu baûo hoûi 01 soá ngöôøi thöïc hieän laø 35.
+.Toång keát sô boä sau khi thu thaäp ñaø ñuû 35 baûo hoûi ñöa ra keát quaû ban ñaàu nhaèm hoaøn thieän maãu baûo hoûi 01 .soá löôïng caù nhaân thuoäc nhoùm BB tham gia ñieàu tra laø 4.
+.Toång hôïp caùc keát quaû sô boä vaø ñöa ra keát luaän mang tính döï baùo ban ñaàu.
3.caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng :
a,Trong böôùc tham khaûo :
+Phoûng vaán tröïc tieáp xin yù kieán töøng caù nhaân trong nhoùm
+Phoûng vaán tröïc tieáp caùc öùng vieân thuoäc nhoùm khaùch haøng troïng taâm
b,Trong böôùc ñieàu tra sô boä :
+Phaùt baûng hoûi vôùi caùc caâu hoûi ñoùng aùp duïng phöông phaùp löïa choïn ngaãu nhieân ñeå tìm maãu ñaïi dieän hôïp lyù nhaát.
4.Phaân tích soá lieäu:
+Caùc thoâng tin soá lieäu thu thaäp ñöôïc toång hôïp vaø maõ hoùa baèng chöông trinh SPSS 10.0.
+Nhaäp döõ lieäu vaø xöû lyù phaân tích thoâng qua chöông trình treân.keát quaû phaân tích ñöôïc theå hieän baèng baûng bieåu thoáng keâ vaø heä thoáng ñoà thò.
Keát quaû phaân tích seõ ñöôïc laøm soù lieäu cho baùo caùo.
Noäi dung cuûa baûn baùo caùo keát quaû cuoái cuøng bao goàm :
1.Tieâu ñeà
2.Muïc luïc
3.Toùm taét:
-Muïc tieâu cuûa cuoäc nghieân cöùu
-Keát quaû cuûa cuoäc nghieân cöùu
-Keát luaän
-Kieán nghò
4.Giôùi thieäu chung
5.Phöông phaùp luaän:
-Thieát keá baûng hoûi
-Thieát keá maãu
-Thieát keá döõ lieäu can thu thaäp
-Phaân tích döõ lieäu thu thaäp ñöôïc
6.Neâu giôùi haïn cuûa cuoäc nghieân cöùu
7.Keát quaû:
-Keát luaän
-Kieán nghò
8.Phuï luïc
-Caáu taïo baûng hoûi
-Phöông phaùp tính
-Baûng bieåu toång hôïp
-Taøi lieäu tham khaûo
Phân tích các yếu tố cần nghiên cứu dựa vào bảng hỏi:
Phần I : đoán khả năng phát triển du lịch mạo hiểm dựa vao` số lượng va` nhu cầu của khách hàng mục tiêu.
a)Số lượng khách hàng tiềm năng dụa trên đặc điểm về nhân khẩu học là tuổi:
Việt Nam đang trở thaønh 1 trong nhöõng nöôùc coù daân soá treû nhaát theá giôùi vôùi tyû leä theå hieän treân thaùp daân soá laø 60 % daân soá coù ñoä tuoåi döôùi 30 .nhöõng thay ñoåi ñang dieãn ra raát nhanh , chaéc chaén coù aûnh höôûng ñeán loái soáng , thaùi ñoä vaø quan ñieåm tieâu duøng cuûa giôùi treû.
b)Khách hàng tiềm năng được nghiên cứu trên phương diện về phong cách sống
-Những nét chung rút ra được về nhóm khách hàng muc tiêu:
Trẻ, năng động, sôi nổi ,không ngại khó, mong muốn khám phá, chinh phục những thử thách và cái tui được khẳng định
-Những dẫn chứng cụ thể:
+ Ñoâái vôùi caâu hoûi veà coâng vieäc maø mình yeâu thích:
Khi được hỏi về loại công việc mình ưa thích, 34,6 % người được hỏi khẳng định họ thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, có thể theo nhóm và tự do về thời gian. 40% lựa chọn công việc đa dạng, nhiều cơ hội để hòa đồng hơn, thử thách hơn, đi nhiều hơn. 8,6% lựa chọn một công việc ổn định, ít có thử thách. 14,8% thích một công việc độc lập, ổn định lâu dài, ít có sự xáo trộn.
-à Dựa vào sở thích công việc ta có thể thấy rằng nhóm ng ười thích những công việc sáng tạo va` công việc đa dạng,thử thách la` những ng ười năng động va` la` khách hàng mục tiêu của du lịch mạo hiểm .Lượng người này chiếm 74,6%.
+ Ñoái vôùi caâu hoûi veà caùc loaïi nhaïc maø baïn öa thích :
Sự năng động, trẻ trung ,sáng tạo còn được thể hiện rõ trong thể loại nhạc mà họ nghe. 91,4% người được hỏi trả lời họ yêu thích các dòng nhạc hiện đại như rock, rap , hiphop, dance, pop, ballat...trong khi chỉ có 8,6% là yêu thích những dòng nhạc cổ điển như blue, jazz, classical...
+. Nghieân cöùu thoùi quen :
Xu hướng thói quen xem tivi, nghe nhạc và đọc sách trong thanh niên trước kia giờ đã giảm, mà thay vào đó là sự gia tăng của việc thích ra phố, chơi thể thao, chơi game và lướt net. Họ quan tâm nhiều đến các hoạt động mang tính tập thể .Theo thống kê từ cuộc điều tra, 62,9% số thanh niên được hỏi cho biết , họ thích tham gia vào các hoạt động tập thể (chơi thể thao, chat , đi chơi xa cùng bạn bè...) hơn là các hoạt động mang tính cá nhân (đọc sách , nghe nhạc, xem ti vi...).
+ Theo nghiên cứu, khi đến nhà hàng, 51,4% bạn trẻ chọn món mình thích, 42,9% chọn những món mới lạ độc đáo trong khi chỉ có 5,7% chọn những món bình thường như hằng ngày.-àSở thích muốn khám phá,tìm hiểu nhứng cái mới phù hợp với các loại hình du lịch mạo hiểm.
+Giới trẻ ngày nay thích những thử thách(56%), thích làm nhưng việc có tính mạo hiểm(39%). Những thử thách khó khăn chính là cách giúp họ khẳng định được chính mình , khám phá những khả năng tiềm ẩn mà họ chưa biết. Vì thế, khi được hỏi bạn sẽ làm gì khi đối mặt với những thử thách vượt quá khả năng, có 65,7% trả lời họ không ngần ngại chấp nhận thách ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement