Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hermione_1010
#1029322

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu - Chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội

Chương I 1

Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu_ Chi phí và xĐKQ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 1

I.Tổng quan về bảo hiểm 1

I.1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của Bảo Hiểm 1

I.2. Những đặc trưng cơ bản của bảo hiểm 1

I.3. Hệ thống tổ chức Bảo Hiểm ở Việt Nam 2

II. những vấn đề lý luận cơ bản về Bảo hiểm Nhân thọ 2

II.1. Khái niệm bảo hiểm nhân thọ: 2

II.2. Các loại hình sản phẩm Nhân thọ cơ bản 3

II.3. Một số khái niệm liên quan đến Bảo hiểm Nhân thọ. 3

II.4. Nhiệm vụ kế toán Doanh thu - Chi phí - Xác định Kết quả. 4

III. Hạch toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả 4

III/A: Kế toán doanh thu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 4

1. Đặc điểm bán hàng và nội dung doanh thu hoạt động KDBH 4

1.1.Đặc điểm bán hàng trong hoạt động kinh doanh BHNT 4

1.2. Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm 5

1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán doanh thu bảo hiểm: 5

2. Kế toán doanh thu kinh doanh bảo hiểm. 6

2.1. Đối tượng phương pháp kế toán kinh doanh bảo hiểm. 6

2.2. Chứng từ, hệ thống sổ kế toán được sử trong kế toán doanh thu kinh doanh bảo hiểm: 6

2.3. Tài khoản kế toán sử dụng 7

2.3. Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 9

2.3.1. Kế toán tổng hợp doanh thu kinh doanh bảo hiểm gốc: 9

2.3.2. Kế toán tổng hợp doanh thu kinh doanh nhận tái bảo hiểm: 9

2.3.3. Kế toán tổng hợp doanh thu kinh doanh nhượng tái bảo hiểm 9

III/B: Kế toán Chi phí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 13

1. Chi phí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phương pháp tập hợp. 13

1.1. Đặc trưng chi phí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 13

1.2. Các khoản mục chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm: 13

1.2.1. Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm Nhân thọ: 13

1.2.2.Chi phí bán hàng: 14

1.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 15

2. Phương pháp kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 15

2.1. Chứng từ, hệ thống sổ kế toán được sử dụng trong kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. 15

2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 16

2.3. Phương pháp kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 17

III/B: KẾ TOÁN XĐKQ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ. 25

1. Mối quan hệ giữa Doanh thu - Chi phí - Xác định kết quả 25

2. Hạch toán Doanh thu - Chi phí - Xác định kết quả 25

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


định kỳ các phòng ban xây dựng kế hoạch trình giám đốc xét duyệt để có các quyết định quản lý đúng đắn.
Với mô hình tổ chức quản lý kinh doanh nói trên công ty có điều kiện quản lý chặt chẽ về mặt kỹ thuật kinh tế cũng như tổ chức tới từng địa bàn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
6. Tổ chức bộ máy kế toán:
Là một công ty trực thuộc Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam nên các hoạt động kinh doanh nói chung, công tác kế toán nói riêng mang tính đặc thù: Vừa hạch toán độc lập, lại vừa hạch toán phụ thuộc theo quy định của tổng công ty.
Xuất phát từ đặc trưng kinh doanh trên địa bàn rộng, với doanh thu hàng năm cao( Năm 2001 gần 130 tỷ đồng Việt Nam) các nghiệp kinh tế phát sinh nhiều đòi hỏi công tác tổ chức hạch toán đặc trưng riêng. Bộ máy kế toán của Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội gồm 25 người được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung có kết hợp với phân tán ở mức độ thấp
+ Trưởng phòng tài chính kế toán( Kế toán trưởng) có chức năng giám sát chung, bao quát toàn bộ hoạt động của phòng, phụ trách công tác chi tiêu và các chế độ tài chính.
- Trực tiếp thông báo, cung cấp các thông tin kế toán cho ban giám đốc, chịu trách nhiệm chung về các thông tin do phòng kế toán cung cấp.
- Thay mặt cho giám đốc tổ chức hạch toán toàn công ty và thực hiện các khoản đóng góp với ngân sách nhà nước: thuế môn bài, nhà đất...
+ Phó trưởng phòng tài chính kế toán phụ trách công tác tổng hợp, kế hoạch, thống kê có nhiệm vụ tổng hợp kiểm tra lập báo cáo quyết toán tài chính của công ty, lập báo cáo thống kê phân tích hoạt động tài chính, soạn thảo văn bản, chế độ kinh doanh, tổng hợp các kế hoạch kinh doanh của công ty.
+ Bộ phận kế toán chi:
Thực hiện các công tác chi tiêu của công ty như: Chi trả quyền lợi bảo hiểm , Chi hoa hồng đại lý, Chi quản lý kinh doanh, Chi cho vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Đồng thời lập, kiểm tra tổng hợp, báo cáo phân tích số liệu phục vụ cho yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh và chuyển tiền đầu tư về tổng công ty kịp thời, đúng quy định.
+ Kế toán thu tại công ty có nhiệm vụ:
- Thực hiện thu phí trực tiếp trên tổng công ty, tổng hợp doanh thu giữa các văn phòng khai thác về văn phòng công ty.
- Đối chiếu số liệu thu phí với các phòng nghiệp vụ của công ty và quyết toán hoá đơn của các phòng khai thác.
+ Kế toán chuyên thu tại các phòng khai thác :
- Chịu sự phân công công việc và kiểm tra việc thực hiện của trưởng phòng Tài chính - kế toán. thu phí đầy đủ kịp thời nộp về công ty theo đúng quy định, quản lý việc giao nhận và sử dụng hoá đơn thu phí bảo hiểm, đôn đốc thu nợ phí và kiểm tra công tác thu phí, sử dụng hoá đơn của cán bộ khai thác cán bộ chuyên thu.
- Chịu trách nhiệm quản lý, đề xuất các biện pháp tăng cường an toàn quỹ tiền mặt tại các phòng khai thác.
- Thực hiện chi trả hoa hồng đại lý,
+ Thủ quỹ có nhiệm vụ thực hiện thu, chi, cập nhập sổ quỹ, tiến hành kiểm kê quỹ thường xuyên, kịp thời, đúng quy định và đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt của công ty.
Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty BHNT Hà Nội:
Sơ đồ tổ chức và phân công công việc
Phòng tài chính - kế toán
Trưởng phòng
Phụ trách công tác chi tiêu và chế độ tài chính
Phó trưởng phòng
Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê
Kế toán chi trả quyền lợi bảo hiểm
Phó trưởng phòng
Phụ trách công tác thu phí bảo hiểm
Kế toán tổng hợp
Kế toán chi trả hoa hồng, chi quản lý
Kế toán thu tại văn phòng công ty
Bộ phận kiểm tra kế toán tài chính
Chuyên viên kế hoạch thống kê
Kế toán chuyên thu tại phòng khai thác
Thủ quỹ
Theo quyết định số 1296 TD/QĐ/CĐKT của Bộ Tài Chính, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm đều phải sử dụng một hình thức sổ kế toán duy nhất là hình thức “ Chứng từ ghi sổ ”.
Tại công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội đang áp dụng trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức ‘ Chứng từ ghi sổ “. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức
“ Chứng từ ghi sổ “ được biểu diễn theo sơ đồ sau:
Chứng từ gốc ( bảng tổng hợp chứng từ gốc )
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Bảng cân đối
kế toán
Báo cáo
tài chính
Bảng
tổng
hợp
chi
tiết
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Sơ đồ 12: Phản ánh trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức ” chứng từ ghi sổ “.
II.2. Đặc điểm hạch toán Doanh thu - Chi phí - XĐKQ tại công ty
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, công ty bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội là đơn vị đầu tiên gia nhập thị trường bảo hiểm Nhân thọ còn quá mới mẻ tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2001, tức là sau 5 năm triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm Nhân thọ tại Hà Nội, công ty mới chỉ kinh doanh một loại hình bảo hiểm duy nhất là hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc vì thế trong phạm vi bài viết này chỉ xét đến Doanh thu - Chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc.
Hiện nay tại công ty bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội được miễn nộp thuế GTGT và thuế TNDN vì thế tại công ty hiện nay chỉ phải nộp thuế môn bài và việc nộp thuế này mỗi năm thực hiện một lần.
Vì là đơn vị hạch toán phụ thuộc nên hiện nay tại công ty bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội, công tác xác định kết quả còn rất hạn chế, tại công ty hiện nay không tiến hành lập báo cáo kế toán, bảng cân đối tài khoản việc xác định kết quả chỉ dừng lại ở báo cáo tổng hợp thu chi .
II.3. Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh tại công ty BHNT Hà Nội.
II.3.1. Quy trình kế toán thu phí bảo hiểm gốc tại công ty BHNT Hà Nội.
Phòng TC-KT ngoài các kế toán quản lý chung tại văn phòng công ty còn có các kế toán chuyên thu làm việc tại các phòng khai thác khu vực. Quy trình phát sinh nghiệp vụ kế toán thu phí bảo hiểm gốc liên quan chặt chẽ với các trường hợp sử dụng và quy trình sử dụng các chứng từ thu phí:
1.Biên lai tạm thu
Biên lai tạm thu chỉ sử dụng để tạm thu phí bảo hiểm đầu tiên. Biên lai được đóng thành từng quyển, mỗi quyển 25 số, mỗi số gồm có 3 liên:
+ Liên 1 - liên kế toán ( màu trắng ): Là liên lưu tại kế toán
+ Liên 2 - liên khách hàng ( màu đỏ ): giao cho khách hàng, mặt sau của liên này là giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời.
+ Liên 3 - liên nghiệp vụ( màu vàng ): Phòng phát hành hợp đồng sẽ làm chứng từ gốc để phát hành ra hợp đồng. Sau đó phòng phát hành sẽ in ra hoá đơn thu phí bảo hiểm đầu tiên với số tiền đúng bằng số phí của hợp đồng và để cùng với bộ hợp đồng gốc trả cho khách hàng.
Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam
Công ty BHNT Hà Nội
Biên lai
thu phí bảo hiểm tạm thời
(Liên 2: Khách hàng )
Họ, tên người tham gia bảo hiểm: Trần Thu Hương
Địa chỉ: 90 - Bà Triệu - Hoàn kiếm - Hà Nội.
Họ tên người được bảo hiểm: Nguyễn Huy Hoàng
Số tiền: 968.800 Bằng chữ: Chín trăm sáu tám nghìn tám trăm đồng
Về khoản: Phí bảo hiểm ước tính theo giấy yêu cầu bảo hiểm số: AC/081972
Ngày 22 tháng 02 năm 2002 Loại hình bảo hiểm: NA9
Biên lai thu phí bảo hiểm tạm thời này có giá trị như giấy chứng nhận thu phí bảo hiểm tạm thời cho người tham gia bảo hiểm theo các quy định ở mặt sau biên lai này.
Lưu ý: Cán bộ khai th
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement