Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mjss_eh_dyamok
#1029040

Download miễn phí Đề tài Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng Vũ An - Năm 2006

Lời nói đầu 3

Phần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất va tính giá thành sản phẩm 4

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 4

2. Khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 4

2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 4

2.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 4

3. ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 6

4.Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm . 6

4.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 6

4.2 Phân loại giá thành sản phẩm 6

5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm. 6

5.1 Đối tượng tập hợp chi phí: 6

5.2 Đối tượng tínhgiá thành sản phẩm 7

6. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8

7.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 8

7.2. Phương pháp kế toán tâp hợp chi phí sản xuất 17

8. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang 18

9. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 20

9.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 20

9.2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 23

Phần II. Thực trạng về hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng vũ an 28

I.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất -kinh doanh của công ty xây dựng vũ an 28

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng vũ an 28

2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng vũ an 29

3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh của Công ty Xây dựng vũ an 33

4.Tình hình tài chính của Công ty Xây dựng vũ an 34

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Xây Dựng vũ an 35

1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 35

2Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 38

III. Hạch toán CPSX tại Công ty Xây dựng vũ an 40

1.Đặc điểm kinh tế, hạch toán chi phí sản xuất 40

2.Đối tượng và phương pháp hạch toán CPSX 40

3.Các tài khoản sử dụng 41

4.Kế toán chi phí NVLTT 42

5. Kế toán chi phí NCTT 47

6.Chi phí máy thi công 52

7.Chi phí sản xuất chung 59

IV.Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 65

1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng vũ an 65

2.Đánh giá sản phẩm dở dang 71

3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Xây dựng Vũ An 72

Phần II.Hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng vũ an 75

I.Đánh giá khái quát tình hình hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng vũ an 75

1.Ưu điểm 76

2.Nhược điểm 77

3.Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng vũ an 79

II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng vũ an 80

1. Về chi phí nguyên vật liệu 80

2.Về chi phí nhân công trực tiếp 81

3.Về chi phí máy thi công 82

4.Về chi phí sản xuất chung 82

5.Chi phí thiệt hại trong sản xuất 82

Kết luận 84

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


.
Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó giám đốc:
Phó giám đốc kinh doanh: Phụ trách về hoạt động kinh doanh của Công ty, quản lý phòng hành chính và phòng kế toán tài chính.
Phó giám đốc kỹ thuật: Phụ trách về mặt kỹ thuật và quản lý các phòng kỹ thuật nghiệp vụ và phòng vật tư.
Các công việc cụ thể do các phòng ban chuyên môn thực hiện. Hiện nay Công ty có 4 phòng ban chức năng. Để hiểu rõ hơn về bộ máy tổ chức của Công ty ta đi sâu nghiên cứu chức năng hoạt động của từng phòng ban:
Phòng tổ chức Lao động- Hành chính: Phòng gồm có 4 người với trình độ chuyên môn cao giúp Giám đốc trong việc sắp xếp bộ máy của toàn Công ty, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quản lý việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng của các đơn vị trong toàn Công ty đúng với quy chế tiền lương của Nhà nước. Do đó các nhân viên trong phòng phải tổ chức tốt công tác cán bộ trong toàn Công ty để cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, quản lý và đề xuất bổ nhiệm cán bộ theo đúng thẩm quyền. Tổ chức công tác tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, giải quyết chính sách cho người lao động, theo dõi, giám sát sự biến động của lao động cũng như an toàn thi công. Làm tốt công tác an ninh nội bộ, quản lý hồ sơ toàn bộ cán bộ nhân viên trong toàn Công ty. Ngoài ra còn phải thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho toàn nhân viên trong Công ty.
Phòng kỹ thuật nghiệp vụ: Là phòng chuyên trách về kỹ thuật, theo dõi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách kịp thời, chính xác theo yêu cầu quản lý của Công ty, tiếp thị và quan hệ với các đối tác để tiếp cận các dự án, làm bài thầu và tham gia đấu thầu các dự án, quản lý các dự án, lập các biện pháp tổ chức thi công, thời gian hoàn thành công trình, bàn giao công trình theo tiến độ đã cam kết, giám sát kỹ thuật công trình, quyết toán công trình.
Phòng tài chính kế toán: Là phòng tham mưu giúp giám đốc quản lý điều hành các mặt hoạt động kinh doanh thông qua việc quản lý tài chính, gồm 6 người được phân chia nhiệm vụ rõ ràng các công việc sau đây: Quản lý việc sử dụng vốn toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc, thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát và kiểm tra công tác tài chính kế toán, việc sử dụng vốn của các đơn vị trực thuộc để phát hiện ngăn chặn kịp thời khi các đơn vị có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tài chính, sử dụng vốn không đúng mục đích. Hàng năm làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính kế toán và thường xuyên thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo và theo dõi mặt thu, chi tài chính của Công ty. Quyết toán và phân tích hoạt động kinh tế để đánh giá đúng, chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Giải quyết tốt vốn để phục vụ kinh doanh của toàn Công ty được kịp thời. Thông qua việc quản lý vốn để quản lý tốt tài sản, trang thiết bị hiện có của Công ty và khai thác có hiệu quả tài sản đó. Bên cạnh đó thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê.
Phòng kỹ thuật và quản lý vật tư: Là phòng nghiên cứu lập kế hoạch về vật tư cho việc thi công từng công trình, giám sát việc thi công về tiến độ cũng như chất lượng công trình. Phòng kỹ thuật vật tư căn cứ vào các bảng dự toán công trình, bảng thiết kế, kế hoạch, công việc để giao vật tư. Các đội xây dựng thực hiện công tác thi công các công trình do Giám đốc giao và hạch toán sản xuất theo các chỉ tiêu được giao khoán, sau khi hoàn thành các công trình quyết toán với Công ty.
Song khi có nhiều công trình cùng được tiến hành thi công dồn dập, Công ty có thể điều phối, thay đổi địa bàn thi công của các đội để phù hợp với tình hình chung của đơn vị.
Nhờ việc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất của nên Công ty luôn xác định được chiến lược kinh doanh hiệu quả, tạo được vị trí vững chắc trong nền kinh tế nói chung và ngành xây lắp nói riêng.
Đội
XD
608
Đội
XD
606
Đội
XD
605
Đội
XD
604
Đội
XD
603
Đội
XD
602
Đội
XD
601
Phòng tổ chức lao động hành chính
Phòng tài chính
kế toán
Phòng kỹ thuật
vật tư
Giám đốc
Phó giám đốc
Kỹ thuật
Phó giám đốc
Kinh doanh
Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty xây dựng vũ an
Phòng kỹ thuật nghiệp vụ
Đội
XD
612
3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh của Công ty Xây dựng Vũ An
Do đó nhiệm vụ chính của Công ty trong thời gian này là nhận thầu các công trình xây dựng và tổ chức thi công hợp lý. Thực hiện thi công công trình phải theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Nhà nước ban hành. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Đồng thời không ngừng mở rộng thị trường trong nước góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Bên cạnh đó phải đảm bảo cho tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty có việc làm, thu nhập ổn định. Thực hiện tốt các mặt như văn hoá thể thao, không ngừng quan tâm đến đời sống của người lao động.
Cũng như các doanh nghiệp xây lắp khác, sản phẩm của Công ty là sản phẩm xây lắp có quy mô vừa và lớn, mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, chủng loại yếu tố đầu vào đa dạng đòi hỏi có nguồn vốn đầu tư lớn. Vì vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải theo sát dự toán bên A giao: dự toán thiết kế, dự toán thi công, trong quá trình sản xuất phải luôn so sánh giữa chi phí thực tế với dự toán hay giá thoả thuận với chủ đầu tư, điều này làm tăng khối lượng công tác hạch toán của Công ty lên rất nhiều. Các công trình xây dựng của Công ty tiến hành trên nhiều địa điểm khác xa nhau vì vậy các lực lượng thi công như thiết bị, máy móc, người lao động đều phải di chuyển theo địa điểm thi công.
Đội trưởng đội xây dựng có trách nhiệm tổ chức thi công các công trình, phân công công việc cho nhân viên của mình, chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty, thực hiện các điều khoản hợp đồng đã ký
Nhân viên kỹ thuật: là các kỹ sư có trình độ, thiết kế các công trình, kiểm tra, giám sát về kỹ thuật thi công, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ thi công.
Nhân viên kinh tế đội: theo dõi các khoản chi phí phát sinh tại các đội và tập hợp các chứng từ liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh của đội gửi lên phòng kế toán của Công ty và tính giá thành của các công trình mà đội đã thực hiện.
Các tổ thi công tiến hành thi công các công trình và báo cáo lên đội trưởng về tiến độ thi công và hoàn thành trách nhiệm được giao, quản lý các nhân viên của mình thi công theo đúng thiết kế.
Với các đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh như vậy, các đội xây dựng tiến hành thi công các công trình theo đúng quy trình công nghệ SXSP Công ty đã đặt ra: Hình thức SXKD mà Công ty đang thực hiện gồm cả đấu thầu và chỉ định thầu. Sau khi hợp đồng kinh tế được ký kết với chủ đầu tư (bên A), Công ty giao cho bộ phận kỹ thuật lập kế hoạch và dự toán thiết kế, thi công công trình. Sau đó Công ty tiến hành giao khoán cho các đội XD, tổ chức các vấn đề: nhân công, nguyên vật liệu cho công tác thi công.
Quy trình công...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement