Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kiyo1032
#1028762

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN

NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ VỚI VIỆC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 3

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,

CÔNG DỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3

1. Khái niệm, vai trò 3

2. Vai trò của việc hạch toán kế toán đối với việc quản lý NVL, CCDC. 4

3. Vai trò của hạch toán kế toán đối với việc quản lý NVL, CCDC. 4

II. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NVL, CCDC. 5

1. Phân loại NVL, CCDC 5

2. Tính giá NVL, CCDC 6

2.1. Các chỉ tiêu giá NVL, CCDC 6

2.2. Xác định giá NVL, CCDC nhập kho 6

2.2. Xác định giá NVL, CCDC xuất kho 7

2.3. Xác định giá NVL, CCDC tồn kho cuối niên độ kế toán 10

B. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL, CCDC TRONG CÁC DNXL 10

I. TỔ CHỨC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN. 10

II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL, CCDC 11

1. Phương pháp thẻ song song: 11

2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 13

3. Phương pháp sổ số dư. 14

III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL, CCDC TRONG CÁC DNXL 15

1. Tài khoản sử dụng: 15

2. Hạch toán tổng hợp các trường hợp tăng NVL, CCDC. 17

2.1. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng NVL, CCDC

ở các DNXL tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 17

2.2. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng NVL, CCDC

đối với những DNXL tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 22

3. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động giảm NVL, CCDC 22

3.1. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động giảm NVL 22

3.2. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động giảm CCDC 23

4. Hạch toán kết quả kiểm kê kho NVL, CCDC 25

5. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 26

V. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP VỀ NVL, CCDC 27

1. Theo hình thức Nhật ký sổ cái 28

2. Theo hình thức chứng từ ghi sổ 29

3. Hình thức Nhật ký chung. 30

4. Hình thức Nhật ký chứng từ 31

C. TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL, CCDC VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DNXL 32

1. Phân tích tình hình dự trữ tài sản lưu động. 32

2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 33

2.1. Chỉ tiêu tổng hợp 33

2.2. Các chỉ tiêu cụ thể 33

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 34

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 34

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 34

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 37

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 39

II. TỔ CHỨC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN 41

B. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 42

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NVL, CCDC 42

1. Công tác phân loại NVL, CCDC ở công ty 42

2. Tính giá NVL, CCDC 43

3. Tổ chức công tác thu, mua, nhập kho NVL, CCDC 44

II. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL, CCDC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 47

1. Tài khoản sử dụng 47

2. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng NVL, CCDC

tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng 49

3. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động giảm NVL, CCDC 58

3.1. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động giảm NVL 58

2.2. Hạch toán tình hình biến động giảm CCDC 63

4. Hạch toán NVL, CCDC ở các đơn vị trực thuộc công ty 65

5. Công tác kiểm kê kho ở Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng 68

III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL, CCDC TẠI CÔNG TY

PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 71

1. Hạch toán chi tiết NVL, CCDC ở kho công ty 71

2. Công tác hạch toán chi tiết NVL, CCDC ở các xí nghiệp,

đội trực thuộc công ty. 72

C. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL, CCDC VỚI

VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 73

1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỰ TRỮ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 73

2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 73

PHẦN III:MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL, CCDC VỚI

VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 77

1. NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG 77

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL,

CCDC Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 78

2.1. Vấn đề quản lý vật tư 78

2.2. Vấn đề phân loại vật tư 81

2.3. Vấn đề tính giá NVL, CCDC nhập kho 83

2.4. Về hạch toán tổng hợp NVL, CCDC 84

2.5. Về phương pháp hạch toán chi tiết NVL, CCDC 84

2.6. Về việc sử dụng tài khoản 86

2.7. Vấn đề ghi sổ tổng hợp 86

2.8. Vấn đề lập sổ chi tiết 87

KẾT LUẬN 88

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y Phát triển kỹ thuật xây dựng là một doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, còn có quan hệ theo ngành dọc với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội nên vấn đề hiện đại hóa công tác kế toán nhằm tiết kiệm lao động kế toán mà vẫn đạt được hiệu quả kinh tế đã sớm được quan tâm, đặc biệt là việc ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán. Mặt khác, để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán, công ty đã và đang vận dụng hình thức Nhật ký chung để tổ chức sổ kế toán. Phần mềm kế toán mà công ty đang áp dụng là CAP 3.0 (Construction Accouting Program 3.0).
Tuy nhiên, để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty và thuận lợi trong sử dụng phần mềm kế toán, một số sổ sách kế toán mà công ty sử dụng về mặt hình thức có được sáng tạo song bản chất thì vẫn là hình thức Nhật ký chung.
Biểu số 5:
Tổ chức trình tự ghi sổ kế toán Trong phần hành kế toán NVL, CCDC
Nhật ký chung
Sổ cái TK 152, 153
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Chứng từ gốc: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT...
Các tờ kê chi tiết chứng từ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết
- Bảng kê vật tư xuất
- Bảng phân bổ NVL, CCDC
- Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản
Ghi hàng ngày
Ghi theo định kỳ
Quan hệ đối chiếu
- Sổ Nhật ký chung: Dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày theo trình tự thời gian.
- Sổ cái: Theo dõi số dư, phát sinh tăng, giảm của nguồn vốn hay tài sản của công ty. Sau khi nhập chứng từ vào sổ Nhật ký chung, kế toán chuyển số liệu vào sổ cái trên máy. Sổ Nhật ký chung và sổ cái được mở cho cả năm tài chính.
Kế toán sử dụng các sổ chi tiết:
- Sổ chi tiết tạm ứng (chi tiết TK 1412, TK 1413): dùng để theo dõi chi tiết việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng của các đối tượng trong công ty.
- Sổ chi tiết thanh toán (TK 3311 - Phải trả đối tượng khác): dùng để theo dõi chi tiết công nợ của công ty với các đối tượng cung cấp hàng hoá, vật tư trong và ngoài công ty.
- Thẻ kho: Được mở ở kho công ty để theo dõi về mặt số lượng NVL, CCDC nhập, xuất tồn của từng thứ vật tư trong kho.
- Sổ số dư: Dùng để theo dõi tổng hợp giá trị và số lượng từng loại vật tư có trong kho công ty vào cuối mỗi tháng. Sổ số dư được mở cho cả năm tài chính.
Ngoài ra kế toán còn sử dụng các bảng kê VL, CCDC xuất dùng, bảng phân bổ NVL, CCDC, các bảng tổng hợp chi tiết TK 1412, TK 3311,... và các tờ kê chi tiết chứng từ.
B. Tổ chức hạch toán NVL, CCDC tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng
I. Tình hình chung về NVL, CCDC
Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng là một đơn vị xây dựng cơ bản nên chi phí về NVL, CCDC chiếm tỷ trọng lớn (75-80%) tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã sử dụng nhiều loại NVL, CCDC như xi măng (hầu hết các loại xi măng có trong nước), gạch, thép, các sản phẩm của ngành khai thác, sử dụng ngay, các thiết bị lắp đặt, thiết bị vệ sinh,... và nhiều loại NVL, CCDC vật liệu khác. Công cụ công cụ ở công ty cũng rất phong phú về chủng loại như các loại máy móc, công cụ nhỏ, bảo hộ lao động, giàn giáo, cốp pha,...
1. Công tác phân loại NVL, CCDC ở công ty
Để thuận lợi cho công tác theo dõi, quản lý vật tư theo lô, lượt và quản lý vật tư về mặt chất lượng, công ty đã tiến hành phân loại NVL, CCDC.
Đối với NVL, căn cứ vào vai trò, tác dụng của NVL công ty phân loại thành:
- NVL chính: Đây là đối tượng chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm của công ty. Thuộc loại này thường là những NVL cồng kềnh như: Cát đá, sỏi, xi măng, gạch, sắt thép,...
- Vật liệu phụ: Các vật liệu phụ ở công ty thường là những NVL làm tăng độ bên của công trình như: sơn, vôi, ve, véc ni,... hay một số hoá chất dùng cho thí nghiệm các vật liệu phụ trợ như: tôn, cót ép, dây thép buộc,... chủng loại NVL phụ ở công ty tuy khá phong phú song mỗi loại thường có giá trị không lớn lắm, một số loại có tính chất cơ lý hoá phức tạp, thường được dùng trực tiếp cho sản xuất, do vậy, khi nhập, xuất kho vật liệu phụ, kế toán hạch toán như NVL chính nên có thể nói, về mặt hạch toán, không tồn tại khái niệm vật liệu phụ.
- Nhiên liệu: ở công ty nhiên liệu là các loại xăng, dầu, mỡ,... phục vụ cho việc sửa chữa và bảo hành các xe máy, thiết bị thi công của công ty như máy bơm, xe cẩu, thiết bị trượt,... chi phí về nhiên liệu phát sinh thường xuyên song giá trị được bảo quản cũng như chủng loại trong kho không lớn lắm vì để tiết kiệm chi phí, công ty thường mua đưa vào sử dụng ngay.
- Phụ tùng thay thế: là những loại NVL dùng để thay thế, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị thi công, thiết bị quản lý (nhưng không phải là nhiên liệu). Tại công ty phụ tùng thay thế thường là xăm lốp ô tô, vòng bi, ốc cáp, bu lông, lò so đẩy bi kích,...
Ngoài ra, một số thiết bị như bồn sứ, đèn điện, gương kính, cũng được coi là NVL ở công ty.
Tuy phân loại NVL như trên nhưng kế toán không sử dụng các tài khoản kế toán tương ứng như trong chế độ quy định, mà chỉ phân thành hai nhóm để phản ánh tài khoản kế toán.
Đối với CCDC, căn cứ vào mục đích sử dụng, công ty phân loại thành:
- CCDC sử dụng cho mục đích sản xuất, thi công xây lắp,... như máy bơm, máy mài, máy cắt sắt, máy đầm dùi, dàn giáo, cốp pha, bay xây, xô đựng hồ, ty kích các loại, vam uốn sắt,... những CCDC thuộc loại này rất phong phú và đa dạng về chủng loại,...
- CCDC hành chính: Như chiếu, chăn màn, đồ dùng văn phòng, bảo hộ lao động.
Việc phân loại trên ở công ty cũng chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý hiện vật còn trong hạch toán, kế toán chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản tổng hợp theo dõi tình hình tồn kho, biến động tăng giảm CCDC.
2. Tính giá NVL, CCDC
Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng hiện nay sử dụng giá thực tế để hạch toán NVL, CCDC.
* Đối với NVL, CCDC nhập kho:
NVL, CCDC có thể từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi nguồn khác nhau được tính giá khác nhau, cụ thể là:
- Đối với NVL, CCDC mua ngoài về nhập kho công ty (hay kho chi nhánh, xí nghiệp, đội xây dựng):
Giá thực tế NVL, CCDC nhập kho = Giá mua ghi trên hoá đơn
Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng là đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên đối với các hoá đơn mua hàng là hoá đơn GTGT thì "Giá mua trên hoá đơn" là giá chưa có thuế GTGT.
Riêng đối với vật liệu là cát, đá, sỏi mà công ty mua trực tiếp của người khai thác không có hoá đơn thì kể từ ngày 1/9/2000 theo Thông tư số 106/2000/TT/BTC công ty cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tỷ lệ 3%, trong trường hợp này công ty phải lập bản kê hàng hoá mua vào ghi rõ họ tên, địa chỉ người bán, loại hàng, số lượng và giá thanh toán đúng với chứng từ trả tiền người phụ trách thu mua, người lập ký duyệt bản kê để chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và chính xác của số liệu kê khai.
Đối với những hoá đơn mua hàng thông thường mà công ty nhận được khi mua hàng của đơn vị kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì công ty cũng được khấu trừ thuế đối với các loại hàng hoá hợp pháp. Trong trường hợp này hoá đơn phải ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement