Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tue_kha
#1028714

Download miễn phí Đề tài Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) thực hiện

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

I. Đặc điểm kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm trong kiểm toán báo cáo tài chính. 3

1. Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm. 3

2. Kiểm soát nội bộ đối với CPSX 6

3. Đặc điểm của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC 11

4. Vai trò của kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC. 14

II. Nội dung và trình tự kiểm toán khoản mục cpsx trong kiểm toán BCTC. 15

1. Mục tiêu của kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 15

2. Quy trình kiểm toán chi phí sản xuất 16

 2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán khoản mục CPSX 16

 2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 25

 2.2.1. Kiểm toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25

 2.2.2. Kiểm toán chi phí nhân công trực tiếp 27

 2.2.3. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất chung 30

 2.2.4. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31

 2.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN 33

I. Giới thiệu về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 33

2. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37

 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn 37

 2.2. Chi nhánh Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tại Hà Nội 39

 2.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội 40

II. Kiểm toán khoản mục chi phí SXSP trong kiểm toán BCTC của của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) thực hiện 46

1. Công việc thực hiện trước kiểm toán 47

2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 49

3. Thực hiện kiểm toán chi phí sản xuất 59

3.1. Các thủ tục kiểm tra chi tiết thực hiện tại công tyABC.60

3.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục CPSX tại công ty XYZ .74

4. Kết thúc kiểm toán khoản mục chi phí SXSP 79

5. Công việc thực hiện sau kiểm toán 799

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SXSP TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY A&C. 81

I. Đánh giá thực tế kiểm toán của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 81

1. Đánh giá chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 81

2. Đánh giá việc thực hiện chương trình kiểm toán khoản mục CPSX 82

 2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 82

 2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán khoản mục CPSXSP 82

 2.2.1. Về thực hiện thủ tục phân tích 84

 2.2.2. Về thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 84

 2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 85

3. Đánh giá phương pháp chọn mẫu kiểm toán 86

4. Đánh giá việc liên kết các phần hành kiểm toán 86

5. Đánh giá việc quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 87

II. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPSX của công ty A&C (Chi nhánh tại Hà Nội) 87

1. Về công tác lập kế hoạch kiểm toán khoản mục CPSXSP 88

2. Về thực hiện thủ tục phân tích 91

3. Về kiểm toán số dư đầu năm 93

4. Về cách thức chọn mẫu kiểm toán 94

5. Về quản lý và sử dụng giấy tờ làm việc 95

6. Một số ý kiến đề xuất khác 95

KẾT LUẬN 97

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iao việc, hướng dẫn và soát xét lại. Hình thức kiểm soát này được thực hiện thường xuyên, bắt buộc đối với tất cả các cuộc kiểm toán.
Kiểm soát trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: liên quan đến việc khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán, việc lập nhóm kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước kiểm toán
Trước khi tiến hành kiểm toán một tuần, KTV sẽ được thông báo lịch kiểm toán, danh sách nhóm kiểm toán (thường 4 –5 người), Nhóm trưởng nhóm kiểm toán tại khách hàng cụ thể. KTV sẽ được phổ biến đề cương khảo sát, những nội dung cần xem xét, thông tin cần thu thập, cách tiến hành khảo sát. Những thông tin này bao gồm: Thông tin về nhân sự, Thông tin về kế toán, Thông tin về hợp đồng, Các thủ tục kiểm soát nội bộ…Các thông tin này được lưu trữ trong file riêng gọi là Hồ sơ thường trực. Hồ sơ này có mẫu sẵn, liệt kê sẵn các danh mục tài liệu cần thu thập được về khách hàng. Những tài liệu đã được thu thập được nhận diện bởi một dấu tích bên phải tên tài liệu trong Hồ sơ thường trực.
Nhóm trưởng sẽ là người trực tiếp giám sát các KTV trong việc sử dụng các kỹ thuật để khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán, đặc biệt là thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Các giấy tờ làm việc của KTV được nhóm trưởng soát xét nhằm đảm bảo các kỹ thuật thu thập đúng quy định, thông tin thu được là đầy đủ, công việc tiến hành đúng chuẩn mực, đúng quy trình kiểm toán. Dựa vào các dấu tích trên Hồ sơ thường trực, nhóm trưởng có thể theo dõi được kết quả khái quát của quá trình khảo sát trong toàn nhóm kiểm toán của mình.
Kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kiểm toán: liên quan đến công việc thu thập bằng chứng kiểm toán. Công việc này cũng do Nhóm trưởng thực hiện.
Sau khi khảo sát về đơn vị khách hàng, một Kế hoạch kiểm toán sẽ được thiết lập trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung, trọng yếu kiểm toán. Căn cứ vào Kế hoạch kiểm toán và trình độ năng lực, sở trường của từng KTV nhóm trưởng tiến hành phân công, giao việc cụ thể. Nhóm trưởng phổ biến cho từng KTV nắm rõ những nội dung, phần hành kiểm toán được phân công, các phương pháp kiểm toán cần áp dụng và những trọng tâm cần chú ý trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán.
Thực hiện kiểm toán là giai đoạn quan trọng của cuộc kiểm toán do đó Nhóm trưởng phải tăng cường giám sát tiến độ công việc, các thủ tục kiểm toán, các phương pháp kiểm toán mà KTV đã áp dụng. Đồng thời Nhóm trưởng cũng phải giám sát việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp và giám sát việc ghi chép giấy tờ làm việc của KTV… Trong quá trình kiểm toán, Nhóm trưởng có thể thay đổi lại sự phân công công việc cho phù hợp với tiến độ công việc. Nhóm trưởng có thể hỗ trợ các thành viên trong việc đánh giá chất lượng của bằng chứng kiểm toán. Nhóm trưởng và KTV cùng tham gia thảo luận về các vấn đề còn nghi vấn để đi tới kết luận chính xác nhất.
Kiểm soát trong giai đoạn kết thúc kiểm toán: liên quan đến công việc lập Báo cáo kiểm toán. Nhóm trưởng sẽ trực tiếp xem xét các tổng hợp công việc của KTV, bảo đảm sự chính xác, đầy đủ, hợp lý của kết quả kiểm toán phản ánh trong các Biên bản kiểm toán và các bằng chứng kiểm toán, các nhận xét, đánh giá của KTV. Các giấy tờ làm việc của KTV sẽ được soát xét một lần nữa bởi KTV điều hành (tại Chi nhánh là trưởng phòng nghiệp vụ) trước khi trình lên Giám đốc. Sau khi Giám đốc xem xét tính hợp lý của kết quả kiểm toán, Công ty sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán.
Hoạt động kiểm soát ở tất cả các cấp và tất cả các giai đoạn của quy trình kiểm toán đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác kiểm toán, nâng cao chất lượng của từng cuộc kiểm toán. Hoạt động này được phản ánh vào Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán thông qua “Phiếu soát xét hồ sơ và Báo cáo kiểm toán” có mẫu như sau:
Bảng số 01: Mẫu phiếu soát xét Hồ sơ và Báo cáo kiểm toán
PHIẾU SOÁT XÉT HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Tên khách hàng:
Nội dung:
Người soát
xét
Nội dung soát xét
Lần 1
Lần 2
Lần 3
I.
Giám đốc
1. Tính tuân thủ về trình tự và nội dung trình bày
của hệ thống Báo cáo
2. Tính chính xác của số liệu trình bày trên Báo
cáo
3. Tính logic về nội dung Báo cáo
4. Diễn đạt và lỗi kỹ thuật
5. Trình bày Báo cáo Kiểm toán
6. Thư quản lý
II.
Kiểm toán
viên điều
hành
1. Tính tuân thủ trong cách trình bày hồ sơ, giấy
tờ làm việc
2. Chương trình kiểm toán các tài khoản
3. Kiểm tra chọn mẫu các bằng chứng kiểm toán
4.Cơ sở và cách tính chính xác của các số liệu
trình bày trên Báo cáo
5. Tính tuân thủ về trình tự và nội dung trình bày
của Báo cáo
6. Diễn đạt và lỗi kỹ thuật
7. Tính hợp lý và đầy đủ của những vấn đề ghi
nhận trong Báo cáo kiểm toán, thư quản lý
III.
Trưởng nhóm
1. Tính tuân thủ trong cách trình bày toàn bộ hồ
sơ, giấy tờ làm việc
2. Tính đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán và
chương trình kiểm toán
3. Đã đối chiếu tính chính xác của các số liệu
giữa bằng chứng, giấy tờ làm việc và Báo cáo
4. Tính chính xác của các số liệu trình bày trong
Báo cáo
5. Đã đảm bảo trình tự và nội dung báo cáo được
trình bày theo quy định
6. Thư quản lý
7. Đã sửa và ngày giao hồ sơ soát xét
II. KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SXSP TRONG KIỂM TOÁN BCTC CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI) THỰC HIỆN
Qua nghiên cứu lựa chọn, Công ty đã xây dựng được quy trình hoạt động phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của Quốc tế về Kế toán – Kiểm toán vừa phù hợp với thực tiễn quản lý và những quy định về pháp luật hiện hành của Việt Nam. Quy trình này được thực hiện gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, Công ty đã giúp nhiều doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình. Chính cách hoạt động này đã giúp Kiểm toán viên tạo được uy tín và đem lại sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
Quy trình hoạt động của Công ty được thực hiện dựa trên các chuẩn mực Kiểm toán quốc tế, chuẩn mực và quy chế Kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam. Quy trình chung của Công ty được thực hiện lần lượt theo các bước sau:
Sơ đồ 0 6: Quy trình công nghệ của Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn
Thể hiện sự nối tiếp của các bước công việc
Để nghiên cứu quy trình kiểm toán CPSX của A&C, sau đây em đi sâu nghiên cứu 2 khách hàng là Công ty ABC và công ty XYZ. Trong đó, công ty ABC là đối tượng khách hàng trực tiếp để xem xét, đánh giá, còn công ty XYZ là đối tượng so sánh để thấy được sự khác biệt trong việc vận dụng quy trình kiểm toán chung vào từng khách hàng cụ thể.
Năm 2003 là năm kiểm toán đầu tiên của công ty ABC do công ty A&C thực hiện và là năm thứ 3 A&C tiến hành kiểm toán cho công ty XYZ. Công việc kiểm toán ở cả 2 công ty đều trải qua 5 bước cơ bản. Trong phạm vi luận văn, em chỉ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement