Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuy17603
#1028639

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng

Lời nói đầu.1

 Phần I Lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

2

1.1 Khái niệm, vai trò của vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong nền kinh tế.

2

1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 3

1.2.1 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền. 3

1.2.2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 3

1.3 Phân loại vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 4

1.3.1 Phân loại vốn bằng tiền. 4

1.3.2 Phân loại các nghiệp vụ thanh toán. 4

1.4 Hạch toán vốn bằng tiền. 5

1.4.1 Hạch toán tiền mặt. 5

1.4.1.1 Tài khoản sử dụng. 6

1.4.1.2 Phương pháp hạch toán. 7

1.4.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 8

1.4.2.1 Tài khoản sử dụng. 8

1.4.2.2 Phương pháp hạch toán. 9

1.4.3 Hạch toán tiền đang chuyển. 11

1.4.3.1 Tài khoản sử dụng. 11

1.4.3.2 Phương pháp hạch toán. 11

1.4.4 Hạch toán quản lý ngoại tệ. 13

1.4.4.1 Nguyên tắc hạch toán. 13

1.4.4.2 Tài khoản sử dụng. 13

1.4.4.3 Phương pháp hạch toán. 14

1.5 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 17

1.5.1 Hạch toán thanh toán với người mua. 17

1.5.1.1 Tài khoản sử dụng. 17

1.5.1.2 Phương pháp hạch toán. 17

1.5.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp. 19

1.5.2.1 Tài khoản sử dụng 19

1.5.2.2 Phương pháp hạch toán. 20

1.5.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước. 21

1.5.3.1 Tài khoản sử dụng. 21

1.5.3.2 Phương pháp hạch toán. 22

1.5.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên. 25

1.5.4.1 Tài khoản sử dụng. 25

1.5.4.2 Phương pháp hạch toán. 26

1.6 Hình thức sổ kế toán 28

 Phần II: Thực trạng vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng.

31

2.1 Khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng 31

2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty . 34

2.3 Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng.

39

2.3.1 Hạch toán vốn bằng tiền. 41

2.3.1.1 Hạch toán tiền mặt. 41

2.3.1.2 Hạch toán tiền gửi Ngân Hàng. 46

2.3.2 Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 52

2.3.2.1 Hạch toán thanh toán với người mua. 52

2.3.2.2 Hạch toán thanh toán với người cung cấp. 55

2.3.2.3 Hạch toán thanh toán với Nhà Nước. 59

2.3.2.4 Hạch toán thanh toán với công nhân viên. 63

 Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng.

71

 

3.1 Đánh giá khái quát tình hình hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

71

3.2 Sự cần thiết hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 74

3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.

76

3.3.1 Mở sổ theo dõi chi tiết tiền gửi Ngân Hàng. 76

3.3.2 Tổ chức lại hình thức sổ kế toán phải thu của khách hàng. 79

3.3.3 Chi trả lương cho công nhân viên qua Ngân Hàng. 81

3.3.4 Mở sổ kế toán chi tiết đối với tài khoản 334. 81

 Kết luận. 82

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, công ty không phải nộp thuế xuất khẩu hàng gia công do đó hàng tháng công ty sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính vào các quý, năm, kiểm tra tính pháp lý và độ trung thực của các báo cáo tài chính bằng cách thuê các kiểm toán viên độc lập. Công bố các báo cáo tài chính phản ánh hoạt động của công ty trước hội đồng quản trị, các chủ nợ các nhà đầu tư, các cổ đông, thuế, thống kê..., công nhân viên trong công ty.
Tóm lại chính sách kế toán của Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng được xây dựng trên cơ sở đúng nguyên tắc, chế độ, pháp lý phù hợp với khả năng và tình hình hoạt động của Công ty.
Về tổ chức hệ thống sổ kế toán của công ty là hình thức nhật ký chung (Sơ đồ số 14 )
Sơ đồ 14 Hình thức ghi sổ nhật ký chung
Chứng từ gốc
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu số liệu
Sổ quỹ
Báo cáo kế toán
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ kt chi tiết
Bảng cân đối phát sinh
Sổ Cái
Nhật ký chung
2.3 Thực trạng hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thaNH TOáN tại công ty cổ phần dệt may xuất khẩu hải phòng
Như đã trình bày ở trên hình thức sổ kế toán ở công ty là hình thức sổ nhật ký chung, hàng ngày kế toán dựa vào các chứng từ gốc phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế để tiến hành ghi vào sổ nhật ký chung, và các sổ có liên quan.
Từ các chứng từ, như là phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có kế toán tiến hàng vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian và theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( trình tự sơ đồ 22 )
Ví dụ1: Khi nhận được phiếu chi 005-PC kế toán sẽ vào sổ nhận ký chung
Đơn vị……. Mẫu sổ: 01 -TT
Địa chỉ……. Theo QĐ số: 1141_TC
Quyển số…… Số: 005
Phiếu Chi
Ngày 02 tháng 07 năm 2003
Họ và tên người nhận tiền: Vũ Thị Huệ
Địa chỉ : Phòng Hành Chính
Lý do chi tiền: Thanh toán tiền lương tháng 06/ 03
Số tiền: 3.961.260 đồng viết bằng chữ ( Ba triệu chín trăm sáu mốt nghìn hai trăm sáu mươi đồng)
Kèm theo………………………..chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập phiếu
(ký, họ tên) ( ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) ( Ba triệu chín trăm sáu mốt nghìn hai trăm sáu mươi đồng)
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công Ty Cổ Phần Dệt May Xuất Khẩu Hải Phòng
Km 16 Đường 353 Đồ Sơn- Hải Phòng
Nhật Ký Chung
Từ ngày 1/07/03 Đến ngày 31/07/03
Ngày
Số CT
Nội dung
TK nợ
TK có
Số tiền
01/07/03
001-PC
Tạm ứng sữa đường ống nước
141
1111
100.000
01/07/03
002-PC
Khen thưởng công nhân xuất sắc
3341
1111
250.000
01/07/03
003-PC
Tạm ứng tiền dầu diezel sửa đường
331
1111
80.000.000
01/07/03
005-PC
Phát lương T6 / 03
3344
1111
3.961.260
01/07/03
006-PC
Khấu trừ lương tiền cơm
3341
138
80.000
.......
.......
.........
......
......
......
02/07/03
014-PC
Tạm ứng đi nội bài
141
1111
300.000
02/07/03
016-PC
Hỗ trợ kinh phí mua trang bị VP
6428
1111
26.468.520
......
....
.....
....
.....
....
03/07/03
018-PC
Tạm ứng xuất hàng
141
1111
5.000.000
03/07/03
019-PC
Tiếp khách
6428
1111
600.000
.....
.....
.....
....
....
...
04/07/03
001-PT
Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ
1111
1121
150.000.000
04/07/03
026-PC
Tiền nước tháng T5 + 6 / 3
1331
1111
5.638
6277
1111
112.768
04/07/03
030-PC
Bồi dưỡng công nhân trông tủ thuốc
3342
1111
160.000
04/07/03
033-PC
Thanh toán lương
3341
1111
160.000
Khấu trừ cơm
3341
138
99.000
Khấu trừ phí đào tạo
334
711
150.000
...
......
.....
....
....
....
05/07/03
002-PT
Hoàn ứng tiền làm ống nước
1111
141
40.000
...
....
.....
.....
....
...
17/03/03
003-BC
BHXH chuyển tiền QI / 03
1121
338
13.678.300
18/07/03
001-BC$
DINTEAM trả tiền hàng
1122
131
3.869.440.420
18/07/03
003-BN$
Trả lãi ( KU01269 )
635
112
1.383.513
18/17/03
004-PT
Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ
1111
1121
991.525.000
18/07/03
012-BN$
Bán 87,164USD x 15515
1121
1122
1.349.559.988
1121
413
3.138.715
21/07/03
006-BN
Phí ngân hàng
6425
1121
40.000
24/07/03
003-BN
Thanh toán BHYT
338
1121
52.952.836
24/07/03
165-PC
Thanh toán tiền thai sản CN
338
1111
16.125.600
25/07/03
177-PC
Khấu trừ lương BHXH
3341
338
172.840
....
.....
........
.......
.....
....
31/07/03
221-PC
Trực lãnh đạo T6+7/ 03
3341
1111
1.220.000
31/7/03
222-PC
Đặt phiếu báo sản lượng
1331
1111
253.500
6277
1111
2.535.000
31/07/03
225-PC
Mua VPP + bảo trì máy pho to
1331
1111
2.042.700
31/07/03
225-PC
Mua VPP + bảo trì máy pho to
6277
1111
22.227.000
31/07/03
235-PC
Thanh toán lương T6/ 03
3341
1111
1.159.889.123
31/07/03
237-PC
Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa
1388
1111
8.000.000
Tổng
32.764.026.285
kế toán đối với vốn bằng tiền
Quy chế quản lý tiền tệ của công ty: Do đặc điểm sản xuất của công ty là thực hiện gia công hàng xuất khẩu nên vốn bằng tiền của công ty là tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ (USD)
Tại quỹ tiền mặt của công ty chỉ quản lý tiền mặt đồng Việt Nam giao cho thủ quỹ giữ, thủ quỹ sẽ là người quản lý quỹ tiền mặt và chịu trách nhiệm mọi pháp lý, thủ quỹ chỉ được xuất, nhập quỹ tiền mặt khi được lệnh thu chi của giám đốc uỷ quyền cho kế toán trưởng công ty. Mọi khoản thu chi tiền mặt phải có phiếu thu, chi, và có đủ chữ ký của người giao, người nhận, người cho phép (kế toán trưởng) sau khi đã thu, chi tiền thủ quỹ đóng dấu “ đã thu tiền”. Cuối ngày căn cứ vào thu, chi để ghi vào sổ quỹ, sau đó chuyển chứng từ cho kế toán tổng hợp để vào sổ kế toán bằng tiền. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tiền quỹ thực tế, và đối chiếu với sổ chi tiết tiền mặt đối chiếu.
Đối với tiền gửi hàng ngày căn cứ vào giấy báo nợ, báo có hay bảng sao kê của Ngân Hàng kế toán tiền gửi sẽ tiến hành ghi vào sổ chi tiết và sổ cái của kế toán tiền gửi, sau đó tiến hành đối chiếu với số tiền thực có của Ngân Hàng. Đối với ngoại tệ kế toán sử dụng tỷ giá hạch toán và theo dõi trên tài khoản chi tiết 007. Chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán được phản ánh ở nợ hay có của TK 413 “ chênh lệch tỷ giá”, Cuối tháng căn cứ vào số dư ngoại tệ kế toán tiến hành điều chỉnh tỷ giá
2.3.1.1 Đối với quỹ tiền mặt:
Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến quỹ tiền mặt của công ty là: rút tiền gửi Ngân Hàng về quỹ, tạm ứng, hoàn tạm ứng, chi trả lương cho công nhân viên, chi mua thiết bị văn phòng, chi các dịch vụ như là mua xăng, quảng cáo, tiếp khách, chi trả xây lắp xây dựng cơ bản... phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Các chứng từ thường được sử dụng ở đây là phiếu thu, phiếu chi, sau khi thủ quỹ nhận các chứng từ phiếu thu, phiếu chi sẽ nhập tiền vào quỹ hay xuất quỹ và vào sổ quỹ theo dõi riêng đối với quỹ tiền mặt. Thủ quỹ sẽ chuyển các chứng từ thu và chi tới kế toán tổng hợp để vào sổ chi tiết tiền mặt và vào sổ cái TK 111, hàng ngày thủ quỹ đối chiếu giữa sổ quỹ và sổ chi tiết tiền mặt với số tiền thực tế của quỹ. Nếu phát hiện chênh lệch thì phải báo ngay với kế toán tổng hợp và kế toán trưởng để tìm ra nguyên nhân, có biện pháp sử lý kịp thời. Hàng tuần, cuối mỗi tháng kế toán trưởng sẽ tiến hành kiểm quỹ đối chiếu số tiền thực tế của quỹ với sổ sách có liên quan đến qu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement