Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vu_luong
#1028405

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Diễn Châu

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của NHTM đối với DNV&N 3

1.1. Khái quát về DNV&N 3

1.1.1. Khái niệm về DNV&N 3

1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của DNV&N: 4

1.1.3. Vai trò của DNV&N đối với nền kinh tế 5

1.2. Hoạt động cho vay của NHTM đối với DNV&N 7

1.2.1. Các cách cho vay của NHTM đối với DNV&N 7

1.2.2. Vai trò của vốn vay NHTM đối với DNV&N 10

1.2.3. Hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM đối với DNV&N 13

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNV&N tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu 25

2.1. Giới thiệu về chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu 25

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu 25

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Diễn Châu 26

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 31

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNV&N tại NHNo&PTNT chi nhánh Diễn Châu 38

2.2.1. Các quy định, quy chế cho vay đối với DNV&N tại NHNo&PTNT chi nhánh Diễn Châu 38

2.2.2. Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với DNV&N 39

2.2.3. Thực trạng hiệu quả cho vay đối với DNV&N tại NHNo&PTNT chi nhánh Diễn Châu 43

2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNV&N tại NHNo&PTNT chi nhánh Diễn Châu 49

2.3.1. Kết quả đạt được 49

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 52

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với DNV&N tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu 54

3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu trong thời gian tới. 54

3.1.1. Định hướng chung về hoạt động của chi nhánh trong thời gian tới 54

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với DNV&N 54

3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh 56

3.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ tín dụng 58

3.2.3. Nâng cao năng lực của cán bộ lãnh đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ, khoa học, toàn diện công tác điều hành của cán bộ lãnh đạo 59

3.2.4. Tăng cường quảng cáo nhằm thay đổi nhận thức và tạo thói quen sử dụng dịch vụ của ngân hàng 60

3.2.5. Đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động cho vay 61

3.2.6. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 62

3.3. Một số kiến nghị 63

3.3.1. Kiến nghị đối với doanh nghiệp 63

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 64

3.3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước và các ban nghành có liên quan 65

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ghị định 53/HĐBT ngân hàng nhà nước huyện Diễn Châu được bàn giao về ngân hàng phát triển nông nghiệp .
Theo quyết định số 403/ NH- QĐ ngày 24/9/1988, Ngân hàng phát triển nông nghiệp Nghệ Tĩnh đã chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/1988 có trụ sở chính ở Thành phố Vinh và 25 chi nhánh trực thuộc trong đó có chi nhánh NHNNo & PTNT huyện Diễn Châu. Ngày 10/9/1991 theo quyết định số 168/NH–QĐ tách Ngân hàng nông nghiệp Nghệ Tĩnh thành hai chi nhánh: Ngân hàng nông nghiệp Nghệ An và Ngân hàng nông nghiệp Nghệ Tĩnh. Sau khi tách, Ngân hàng nông nghiệp Nghệ An còn 17 đơn vị chi nhánh trực thuộc và các chi nhánh được sắp xếp lại mô hình theo quyết định số 02/NHQĐ, ngày 08/01/1991 của Tổng giám đốc Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam và hoạt động theo quy chế số 951/NHNNo – QĐ về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam”. Hiện nay theo quyết định số 454/QĐ/HĐQT- TCCB ngày 24/12/2004 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh NHNNo & PTNT Việt Nam của Chủ tịch hội đồng quản trị NHNNo & PTNT Việt Nam: Ngân hàng NNo & PTNT huyện Diễn Châu là chi nhánh cấp 2 của NHNNo & PTNT Việt Nam, trực thuộc chi nhánh Ngân hàng NNo & PTNT tỉnh Nghệ An ( chi nhánh cấp 1 ), có con dấu , có nhiệm vụ thực hiện một phần các nhiệm vụ của chi nhánh cấp 1 và theo uỷ quyền của Ngân hàng NNo & PTNT Việt Nam.
Từ đó đến nay, chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu ngày càng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Ngân hàng có trụ sở chính tại Trung tâm thị trấn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. Hiện nay, ngân hàng đã thành lập 3 chi nhánh cấp 3, đó là:
- Chi nhánh NHNNo & PTNT cấp 3 Yên Lý: trụ sở ở xã Diễn Yên, địa bàn hoạt động là 9 xã phía bắc huyện.
- Chi nhánh NHNNo & PTNT cấp 3 Bến Kiềng: trụ sở ở xã Diễn Lộc, địa bàn hoạt động là 6 xã phía nam huyện.
- Chi nhánh NHNNo & PTNT cấp 3 Diễn Đồng: trụ sở ở xã Diễn Đồng, địa bàn hoạt động là 9 xã nằm hai bên đường tỉnh lộ 38 của huyện.
Hiện nay, NHNo&PTNT huyện Diễn Châu đã và đang ngày càng phát triển hoà chung vào sự phát triển của toàn ngành và của đất nước, phát huy được vai trò to lớn của mình đối với kinh tế địa phương, góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tăng trưởng kinh tế huyện Diễn Châu, xứng đáng là đơn vị được nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng III.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Diễn Châu
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành.
2.1.2.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của chi nhánh cấp 2: NHNNo & PTNT huyện Diễn Châu gồm:
Hiện nay, chi nhánh NHNo&PTNT huyện Diễn Châu có 61 cán bộ công nhân viên. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của đơn vị này được biểu hiện thông qua sơ đồ sau:
S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n HuyÖn DiÔn Ch©u
Gi¸m ®èc
Phã
Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng Phßng Hµnh
KÕ to¸n chÝnh
Nh©n sù
KÕ to¸n Ng©n Tæ kiÓm tra
quü néi bé
Phßng tÝn Phßng
dông Giao dÞch
Chi nh¸nh Chi nh¸nh Chi nh¸nh
NHN0 NHN0 NHN0
DiÔn §ång Yªn Lý BÕn KiÒng
Cơ cấu cụ thể của chi nhánh này bao gồm:
Giám đốc: 1 người.
Phó giám đốc: 1 người.
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:
- Phòng kinh doanh
- Phòng kế toán – Ngân quỹ
- Phòng hành chính nhân sự
Chi nhánh cấp 3; có 3 chi nhánh mở ở 3 vùng kinh tế của huyện:
- Chi nhánh NHNNo & PTNT cấp 3 Yên Lý: trụ sở ở xã Diễn Yên, địa bàn hoạt động là 9 xã phía bắc huyện.
- Chi nhánh NHNNo & PTNT cấp 3 Bến Kiềng: trụ sở ở xã Diễn Lộc, địa bàn hoạt động là 6 xã phía nam huyện.
- Chi nhánh NHNNo & PTNT cấp 3 Diễn Đồng: trụ sở ở xã Diễn Đồng, địa bàn hoạt động là 9 xã nằm hai bên đường tỉnh lộ 38 của huyện.
2.1.2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của chi nhánh NHNNo cấp 3:
a. Giám đốc: 1 người
b. Phó giám đốc: 1 người( Kiêm tổ trưởng tổ tín dụng)
c. Các tổ chuyên môn nghiệp vụ gồm:
- Tổ tín dụng
- Tổ kế toán – ngân quỹ
2.1.2.2. - Chức năng, nhiệm vụ: (thực hiện nhiệm vụ của chi nhánh NHNNo cấp 2 quy định tại quyết định số 454/QĐ/HĐQT- TCCB ngày 24/12/2004 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh NHNNo & PTNT Việt nam của Chủ tịch hội đồng quản trị NHNNo & PTNT Việt nam)
2.1.2.2.1.- Nhiệm vụ của chi nhánh cấp 2: NHNNo & PTNT huyện Diễn châu:
1. Huy động vốn
- Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác trong nước và nước ngoài bằng đồng Việt nam và ngoại tệ.
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của NHNNo & PTNT Việt Nam.
- Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNNo & PTNT Việt Nam
- Việc huy động vốn có thể bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng và các công cụ khác theo quy định của NHNNo & PTNT Việt Nam
2. Cho vay
- Cho vay ngắn hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống và cho vay trung hạn, dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống cho các tổ chức, cá nhân và hộ sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế theo phân cấp uỷ quyền.
3. Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm:
- Cung ứng các phương tiện thanh toán
- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng
- Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ
- Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng
- Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNNo & PTNT Việt Nam
4. Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng và các dịch vụ ngân hàng khác được Nhà nước và NHNNo & PTNT Việt Nam cho phép.
5. Hướng dẫn khách hàng xây dựng dự án, thẩm định các dự án tín dụng vượt quyền phán quyết; trình chi nhánh cấp trên quyết định.
6. Kinh doanh các nghiệp vụ ngoại hối khi Tổng giám đốc NHNNo & PTNT Việt Nam cho phép .
7. Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định của NHNNo & PTNT Việt Nam.
8. Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ và chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn theo quy định.
9. Tổ chức thực hiện việc phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh của chi nhánh cấp trên và kế hoạch kinh tế xã hội của địa phương.
10. Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của giám đốc chi nhánh cấp trên.
11. Thực hiện công tác thông tin, truyên truyền, quảng cáo, tiếp thị phục vụ trực tiếp cho việc kinh doanh của chi nhánh cũng như việc quảng bá của NHNNo & PTNT Việt Nam.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giám đốc chi nhánh cấp trên giao.
2.1.2.2. Biên chế của chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Diễn Châu.
* Năm 2004 biên chế cuả chi nhánh là 61 CBCNV bao gồm:
- Ban giám đốc: 2 người ( 1 Giám đốc và 1 phó giám đốc)
- Trưởng phòng nghiệp vụ chi nhánh cấp 2: 3 người
- Phó phòng nghiệp vụ: 1 người (Phó phòng kế toán-ngân quỹ)
- Giám đốc chi nhánh cấp 3: 3 ngưới
- Tổ trưởng tổ tín dụng chi nhánh NH cấp 3( kiêm cán bộ tín dụng): 3 người
- Tổ trư

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement