Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By back_t0_zer0
#1027277

Download miễn phí Thiết kế hệ thống kiểm tra các quan hệ hình học

a. Điểm - Đường thẳng

 Kiểm tra điểm có thuộc đường thẳng?

 Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng nếu điểm không thuộc đường thẳng.

 

b. Điểm - Mặt phẳng

 Kiểm tra điểm có thuộc mặt phẳng?

 Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng nếu điểm không thuộc mặt phẳng.

 

c. Đường thẳng - Đường thẳng

 Kiểm tra hai đường thẳng đồng phẳng, cắt, song song, chéo nhau, vuông góc?

 Tính góc giữa hai đường thẳng.

 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

 Tính hình chiếu của đoạn thẳng trên đường thẳng.

 

d. Đường thẳng - Mặt phẳng

 Kiểm tra đường thẳng thuộc mặt phẳng?

 Kiểm tra đường thẳng và mặt phẳng cắt nhau?

 Kiểm tra đường thẳng và mặt phẳng song song?

 Kiểm tra đường thẳng và mặt phẳng vuông góc?

 Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng nếu đường thẳng và mặt phẳng cắt nhau.

 Tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng nếu đường thẳng và mặt phẳng song song nhau.

 

e. Mặt phẳng - Mặt phẳng

 Kiểm tra hai mặt phẳng trùng nhau?

 Kiểm tra hai mặt phẳng cắt nhau?

 Kiểm tra hai mặt phẳng song song?

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


haỳng Alpha= arcos(cos())
Tỡm hỡnh chieỏu cuỷa ủoaùn thaỳng AB leõn ủửụứng thaỳng b
Cụ sụỷ toaựn hoùc:
ẹeồ tớnh hỡnh chieỏu ủoaùn AB leõn ủửụứng thaỳng b ủi qua C vaứ D, ta tỡm hỡnh chieỏu cuỷa ủieồm A laứ A’ vaứ B laứ B’ treõn ủửụứng thaỳng b. ẹoaùn A’B’ chớnh laứ hỡnh chieỏu cuỷa AB treõn ủửụứng b.
A
B
B’
A’
C
D
(b)
ã Xaực ủũnh PT ủi qua 2 ủieồm C, D:
ax + by + c = 0
coự vector chổ phửụng VCF = (xD-xC , yD-yC ) = (-b, a) vaứ c = - a * xC - b * yC.
ã Xaực ủũnh PT ủửụứng thaỳng D ủi qua ủieồm A vaứ vuoõng goực vụựi CD:
bx -ay + c’ = 0
coự vector chổ phửụng cuỷa D =(a, b)
vaứ c’= b*xA + a*yA
ã Tớnh giao ủieồm A’(xA’, yA’) cuỷa heọ PT (1) vaứ (2)
ax + by + c = 0 (1)
bx - ay + c’= 0 (2)
xA’= (-c’*b + c*a) / ( a*a + b*b)
yA’= ( -c*b + c’*a) / ( a*a + b*b)
ã Tửụng tửù tớnh B’ laứ giao ủieồm cuỷa:
. Phửụng trỡnh ủửụứng thaỳng ủi qua CD
. Vaứ Phửụng trỡnh ủửụứng thaỳng D’ ủi qua B vaứ vuoõng goực vụựi CD
Giaỷi thuaọt:
- Tỡm vector chổ phửụng VCF (-b, a) cuỷa phửụng trỡnh ủửụứng thaỳng qua hai dieồm C, D: ax + by + c =0
- Tớnh heọ soỏ c.
- Tớnh c1 cuỷa phửụng trỡnh D1 ủi qua ủieồm A vaứ vuoõng goực vụựi CD: bx - ay + c1 = 0
- Tỡm giao ủieồm A’cuỷa ủửụứng D1 vaứ ủửụứng qua C, D .
- Tỡm giao ủieồm B’ cuỷa ủửụứng D2 ủi qua ủieồm B vaứ vuoõng goực vụựi ủửụứng thaỳng CD.
- Khi ủoự A’B’ chớnh laứ hỡnh chieỏu cuỷa AB.
Xaực ủũnh giao ủieồm giửừa hai ủoaùn thaỳng
Cụ sụỷ toaựn hoùc:
Cho hai ủoaùn thaỳng, xaực ủũnh chuựng coự caột nhau khoõng, neỏu coự tỡm giao ủieồm.Giaỷ sửỷ ủửụứng 1 tửứ a ủeỏn b vaứ ủửụứng 2 tửứ c ủeỏn d nhử trong hỡnh veừ, hai ủoaùn thaỳng coự theồ boỏ trớ theo nhieàu caựch khaực nhau.
a
b
c
d
d
c
b
a
b
a
d
c
a
b
c
d
1
2
Phửụng trỡnh tham soỏ cho moói ủửụứng nhử sau:
(1)
(2)
x1 (t) = ax + (bx - ax) * t
y1 (t) = ay + (by - ay) * t
vaứ
x2 (u) = cx + (dx - cx) * u
y2 (u) = cy + (dy - cy) * u
Ta goùi caực ủửụứng thaỳng chửựa caực ủoaùn thaỳng ab vaứ cd laứ caực ủửụứng cha, ủaõy laứ caực ủửụứng voõ haùn. Trửụực heỏt, ta xeựt hai ủửụứng “cha” coự giao nhau khoõng, sau ủoự xem giao ủieồm coự thuoọc caỷ hai ủoaùn thaỳng khoõng? Neỏu caực ủửụứng “cha’ giao nhau, ta coự giaự trũ to vaứ uo sao cho:
x1 (to) = x2(uo) vaứ y1(to) =y2(uo)
Tửứ ủaõy, ta coự caực phửụng trỡnh sau:
(3)
(4)
(5)
ax + (bx - ax) * to = cx + (dx - cx ) * uo
ay + (by - ay) * to = cy + (dy - cy ) * uo
Khửỷ uo, ta ủửụùc:
D* to = (cx - ax) * (dy - cy ) - (cy - ay) * (dx - cx)
vụựi D = (bx - ax) * (dy - cy) - ( by - ay) * (dx - cx)
Coự hai trửụứng hụùp cụ baỷn, D baống hay khaực 0.
D khaực zero
Neỏu D khaực 0, ta tớnh to tửứ phửụng trỡnh (4). Neỏu to naốm ngoaứi ủoaùn [0, 1] thỡ khoõng coự giao ủieồm giửừa hai ủoaùn. Ngửụùc laùi, thỡ coự theồ coự giao ủieồm, thay to vaứo (3) ủeồ tớnh uo. Neỏu uo naốm trong ủoaùn [0, 1] thỡ chaộc chaộn coự giao ủieồm, vaứ duứng phửụng trỡnh (1) vaứ (2) ủeồ tớnh.
D baống zero
(6)
Neỏu D baống 0, tửứ phửụng trỡnh (5) suy ra:
(dy - cy) / (dx - cx) = (by - ay) / (bx - ax)
(7)
Nghúa laứ caực heọ soỏ goực baống nhau, neõn caực ủửụứng cha song song. Neỏu caực ủửụứng cha truứng nhau thỡ caực ủoaùn cuừng coự theồ truứng nhau. ẹeồ kieồm ủieàu naứy, ta xem c coự naốm treõn ủửụứng cha ủi qua a vaứ b khoõng. Dửùa vaứo phửụng trỡnh cuỷa ủửụứng cha laứ:
(bx - ax) * (y - ay) - (by - ay) * (x - ax) = 0
thay cx cho x vaứ cy cho y vaứ xem veỏ traựi coự ủuỷ gaàn 0 khoõng (nghúa laứ: nhoỷ hụn lửụùng naứo ủoự, nhử 10 - 5). Neỏu khoõng, caực ủửụứng cha khoõng truứng nhau, vaứ khoõng coự
giao ủieồm. Neỏu thoỷa maừn thỡ phaỷi thửùc hieọn bửụực kieồm cuoỏi cuứng ủeồ xem caực ủoaùn coự truứng nhau khoõng.
Tửứ phửụng trỡnh (1) tỡm hai giaự trũ tc vaứ td maứ ủửụứng ủaùt tụựi vũ trớ c vaứ d. Vỡ caực ủửụứng cha truứng nhau, ta chổ caàn duứng thaứnh phaàn x (neỏu ủửụứng 1 thaỳng ủửựng, thỡ duứng thaứnh phaàn y), vaứ thay cx vaứ dx, ta coự :
(8)
tc = (cx - ax) / (bx - ax)
td = (dx - ax) / (bx - ax)
ẹửụứng 1 baột ủaàu taùi 0 vaứ keỏt thuực taùi 1, vaứ xeựt thửự tửù cuỷa boỏn giaự trũ 0, 1, tc vaứ td, ta xaực ủũnh ủửụùc vũ trớ tửụng ủoỏi cuỷa hai ủửụứng. Seừ choàng nhau trửứ khi caỷ hai tc vaứ td nhoỷ hụn 0 hay lụựn hụn 1. Neỏu coự truứng nhau, ta deó daứng xaực ủũnh caực ủieồm ủaàu truứng nhau tửứ tc vaứ td.
Giaỷi thuaọt ủửụùc xaõy dửùng trong thuỷ tuùc Intersect (), goàm caực tham soỏ laứ boỏn ủieồm ủaàu cuỷa caực ủửụứng, giaự trũ traỷ veà coự theồ coự theồ coự caực giaự trũ sau:
1: coự moọt giao ủieồm.
2: khoõng giao nhau.
3: caực ủoaùn thaỳng song song nhau.
4: hai ủoaùn thaỳng choàng nhau.
5: hai ủoaùn thaỳng cuứng naốm treõn 1 ủửụứng thaỳng, khoõng caột nhau.
Giaỷi thuaọt:
-Tớnh Maóu soỏ D;
-Neỏu D 0
. Tớnh to,uo;
. Neỏu to thuoọc [0,1] vaứ uo thuoọc [0,1]
+ Tớnh giao ủieồm M
+ Return 1; ( 2 ủoaùn thaỳng caột nhau taùi M)
Ngửụùc laùi Return 2; (2 doaùn thaỳng khoõng caột nhau)
- Ngửụùc laùi,
. Neỏu c naốm treõn ủoaùn ab
+ Tớnh tc, td;
+ Neỏu khoõng phaỷi caỷ tc vaứ td 1
Return 4; (2 doaùn thaỳng choàng nhau)
+ Ngửụùc laùi,
Return 5; (2ủoaùn thaỳng naốm treõn 1 ủửụứng thaỳng vaứ khoõng caột nhau)
. Ngửụùc laùi, Return 3; (2 ủoaùn thaỳng song song )
Veừ ủa giaực (Polygon)
Cụ sụỷ toaựn hoùc:
ẹa giaực laứ taọp hụùp caực ủoaùn thaỳng lieõn tieỏp cuứng naốm trong maởt phaỳng kheựp kớn. Moọt ủa giaực coự ớt nhaỏt 3 caùnh. Nhử vaọy, ủa giaực ủụn giaỷn nhaỏt laứ tam giaực.
Giaỷi thuaọt:
- Xuaỏt phaựt tửứ ủổnh ủaàu tieõn
- Veừ noỏi ủeỏn ủổnh keỏ tieỏp theo thửự tửù cuứng chieàu kim ủoàng hoà.
- Veừ noỏi tửứ ủổnh cuoỏi cuứng ủeỏn ủổnh ủaàu tieõn.
Veừ n-giaực
Cụ sụỷ toaựn hoùc:
Moọt n-giaực laứ ủa giaực quy taộc coự N caùnh (ủa giaực quy taộc: ủa giaực maứ moùi caùnh coự ủoọ daứi baống nhau, vaứ caực caùnh keà nhau taùo neõn nhửừng goực trong baống nhau).
Neỏu cho ủổnh ủaàu tieõn treõn truùc x taùi (R, x). Cho goực A baỏt kyứ, vũ trớ (x,y) cuỷa moọt ủieồm treõn ủửụứng troứn coự goực A seừ ủửụùc tớnh (x,y) = (R cos(A), R sin(A)). Vaứ ủổnh thửự i, V, cuỷa n -giaực naốm ụỷ goực 2p (i -1) / N vaứ coự vũ trớ:
V = ( R cos(2p (i -1) / N ), R sin(2p (i -1) / N) ).
Giaỷi thuaọt:
- Soỏ ủổnh = N
- ẹũnh goực A = 2 Pi / N
- Voứng laởp xaực ủũnh ủổnh thửự i
. Goực = i *A;
. Tỡm toùa ủoọ ủổnh V.
Toõ maứu ủa giaực
Cụ sụỷ toaựn hoùc:
Phửụng phaựp hieồn thũ caực vuứng ủửụùc toõ maứu trong ủoà hoùa maựy tớnh laứ quaự trỡnh xaực ủũnh caực pixel tửụng ửựng thuoọc vuứng toõ maứu cho noự. Coự nhieàu thuaọt toaựn ủaừ ủửụùc nghieõn cửựu vaứ phaựt trieồn cho vieọc hieồn thũ caực vuứng ủửụùc toõ maứu treõn maứn hỡnh, moọt trong nhửừng thuaọt toaựn ủoự laứ toõ maứu theo veỏt daàu loang, moọt thuaọt toaựn khaực laứ toõ maứu theo doứng queựt. ễÛ ủaõy ta duứng phửụng phaựp toõ maứu theo doứng queựt (scan-line algorithm) hay coứn goùi laứ giaỷi thuaọt toõ maứu chaỹn leỷ (odd - even algorithm).
Thuaọt giaỷi naứy sửỷ duùng caực g...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement