Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thainghia_lonely
#1027261

Download miễn phí Xây dựng phần mềm chương trình quản lý đào tạo trường đại học Thủy Sản

Chương I : Mô tả chung các phân hệ của hệ thống 2

I/ Các vấn đề chung 3

1) Đặc điểm chính của chương trình 3

2) Môi trường hoạt động 4

3) Font tiếng Việt trên màn hình 4

4) Font tiếng Việt trên máy in 4

5) Máy tính đơn và mạng máy tính 4

II/ Các phân hệ của hệ thống 4

1) Nhiệm vụ chung của từng phân hệ 5

1.1. Quản Lý Sinh Viên (QLSV) 5

1.2. Quản Lý CBCNV (QLNS) 6

1.3. Quản Lý Điểm (DIEM) 6

1.4. Học Bổng và Miễn Giảm Học Phí (HBHP) 7

1.5. Xếp Thời Khóa Biểu (XTKB) 8

1.6. Quản Lý Phòng Học (QLPH) 8

1.7. Quản Lý Học Phí Tài Vụ (QLTV) 8

1.8. Quản Lý Chương Trình Đào Tạo (CTDT) 9

1.9. Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy (KLGD) 9

1.10. Đăng Ký Môn Học (DKMH) 9

1.11. Tuyển Sinh (TSDH) 10

1.12. Thông Tin Phục Vụ Lãnh Đạo (PVLD) 10

2) ý nghĩa của các chữ viết tắt từng phân hệ 10

3) Tổ chức thư mục của hệ thống 11

3.1. Tổ chức chung của cây thư mục 11

3.2. Tổ chức nhánh thư mục DBF 11

3.2. Tổ chức nhánh thư mục VFW 11

III/ Vận hành hệ thống - Môi trường làm việc của người sử dụng 12

1) File config.sys 12

2) Thư mục làm việc của người sử dụng 12

3) shortcut chạy chương trình 12

4) Đăng nhập hệ thống 13

5) Cửa sổ browse 13

6) Chỉnh định tham số người sử dụng 14

7) Khắc phục lỗi xảy ra khi vận hành chương trình 14

 

Chương II : BẢO MẬT CỦA HỆ THỐNG 16

I/ Phân quyền trong quản trị hệ thống 17

1) Quản trị viên 17

2) Các quản trị viên phân hệ 17

3) Các user sử dụng các phân hệ 17

4) Phân quyền mức mạng 18

5) Các ngoại lệ khi phân quyền mức mạng 18

5.1. Ngoại lệ 1 18

5.2. Ngoại lệ 2 19

5.3. Ngoại lệ 3 19

6) Phân quyền mức chương trình 19

II/ Tiện ích quản trị hệ thống (HTQL) 19

1) Thủ tục hutils 20

2) Qui hoạch Groups 20

3) Qui hoạch Users 20

4) Thêm bớt người (users) sử dụng 21

5) Thêm bớt nhóm sử dụng 22

6) Cấp quyền cho nhóm/người sử dụng 22

7) Thay đổi thông số chung của hệ thống 23

7.1. Tổng quát 23

7.2. Phân Hệ Quản Lý Sinh Viên (QLSV) 24

7.3. Phân Hệ Điểm - Chung (DIEM) 24

7.4. Phân Hệ Điểm - Hệ Niên Chế (DIEM) 26

7.5. Phân Hệ Điểm - Hệ Tín Chỉ (DIEM) 27

7.6. Phân Hệ Quản Lý Đăng Ký Môn Học (ĐKMH) 27

7.7. Phân Hệ Quản Lý Học Phí Tài Vụ (QLTV) 27

8) Công việc đầu năm học (Nhập ngày đầu/tuần đầu các học kỳ) 28

9) Công việc đầu học kỳ (Tạo thư mục học kỳ mới) 28

10) Reindex các tập tin 29

11) Reindex toàn bộ cơ sở dữ liệu 29

12) Bảo trì dữ liệu 30

13) Thay đổi chiều dài mã số 30

14) Đổi mật khẩu quản trị viên 30

15) Bổ sung chương trình tạm thời 30

16) Khóa/mở quyền khai thác theo học kỳ 31

16.1. Khóa/mở quyền khai thác các phân hệ trên từng HK 31

16.2. Khóa/mở quyền phát sinh thu/chi học phí học kỳ 32

16.3. Khóa/mở quyền phát sinh thu/chi học phí theo năm tài chính 32

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ATE.DBF
1.1. CHNG : Dữ liệu chung
Alias Cha
Order Cha
Alias Con
Khoá Quan Hệ
1
2
3
4
5
gtdngky
f_makyten
gkyten
f_makyten
x
1.2. SYS : Các file hệ thống
Alias Cha
Order Cha
Alias Con
Khoá Quan Hệ
1
2
3
4
5
hrpsys
f_maurp
gkyten
f_maurp
x
1.3. DKMH : Đăng ký Môn Học
Alias Cha
Order Cha
Alias Con
Khoá Quan Hệ
1
2
3
4
5
lophd
f_lophd
ghino
f_lophd
x
1.4. HBHP : Học Bổng & Miễn Giảm Học Phí
Alias Cha
Order Cha
Alias Con
Khoá Quan Hệ
1
2
3
4
5
bkhoitd
f_khoi
hbhl
f_khoi
x
ctbh
f_mactbh
bhyt
f_mactbh
x
ctbh
f_mactbh
bhtt
f_mactbh
x
nhvv
f_manhvv
vayvon
f_manhvv
x
qchb
f_maqchb
khoiqc
f_maqchb
x
x
tdhb
f_mahb
hssv
f_mahbcs
x
tdhb
f_mahb
muccshk
f_mahb
x
tdhb
f_mahb
hbcs
f_mahb
x
tdhb
f_mahb
hbhl
f_mahb
x
x
1.5. QLSV : Quản Lý Sinh Viên
Alias Cha
Order Cha
Alias Con
Khoá Quan Hệ
1
2
3
4
5
dssvhk
f_masv
luanan
f_masv
dssvhk
f_masv
giamhp
f_masv
x
dssvhk
f_masv
hbcs
f_masv
x
dssvhk
f_masv
thhbhp
f_masv
x
dssvhk
f_masv
ttds
f_masv
x
dssvhk
f_masv
dmnh
f_masv
dssvhk
f_masv
phuthu
f_masv
x
dssvhk
f_masv
dkmh
f_masv
dssvhk
f_masv
dscdat
f_masv
x
dssvhk
f_masv
dkcdat
f_masv
x
dssvhk
f_masv
mdot
f_masv
x
dssvhk
f_masv
hptv
f_masv
dssvhk
f_masv
kqua
f_masv
x
dssvhk
f_masv
doi
f_masv
x
dssvhk
f_masv
ptra
f_masv
dssvhk
f_masv
dphsv
f_masv
x
dssvhk
f_masv
svhpdb
f_masv
x
dssvhk
f_masv
huymh
f_masv
x
dssvhk
f_masv
camthi
f_masv
x
dssvhk
f_masv
dmtg
f_masv
dssvhk
f_masv
kqkt
f_masv
x
dssvhk
f_masv
bhyt
f_masv
x
dssvhk
f_masv
bhtt
f_masv
x
dssvhk
f_masv
dsxettn
f_masv
x
stdlp
f_tenlop
tdsv
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
dssvhk
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
thay
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
thay
f_tenlopcu
stdlp
f_tenlop
luanan
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
tdlp
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
tchklp
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
lkhgtl
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
monohk
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
hdon
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
lpdot
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
mhplp
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
tkbph
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
kqua
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
dstl
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
dsnhtl
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
lichtl
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
dfgnc
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
mksqui
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
mduqui
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
kqkt
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
mctghthi
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
mctghkt
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
mphtothi
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
mphtokt
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
tkbkt
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
monnhap
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
loptn
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
mlopmhcg
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
lpbg
f_tenlop
x
stdlp
f_tenlop
msvqui
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
nhaptl
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
locktl
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
dctgh
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
nhapthi
f_tenlop
x
x
stdlp
f_tenlop
nhapkt
f_tenlop
x
x
tdkl
f_makl
hskl
f_makl
tdkl
f_makl
mucklhk
f_makl
x
tdkl
f_makl
hbhl
f_makl
x
x
tdkt
f_makt
hskt
f_makt
tdkt
f_makt
muckthk
f_makt
x
tdldr
f_ldr
thay
f_ld
x
tdldv
f_ldv
thay
f_ld
x
tdsv
f_masv
hssv
f_masv
x
tdsv
f_masv
dssvhk
f_masv
x
tdsv
f_masv
hskt
f_masv
x
tdsv
f_masv
hskl
f_masv
x
tdsv
f_masv
thay
f_masv
x
tdsv
f_masv
luanan
f_masv
x
tdsv
f_masv
giamhp
f_masv
x
tdsv
f_masv
hbcs
f_masv
x
tdsv
f_masv
thhbhp
f_masv
x
tdsv
f_masv
hbhl
f_masv
x
tdsv
f_masv
ttds
f_masv
x
tdsv
f_masv
dmnh
f_masv
tdsv
f_masv
dmbl
f_masv
tdsv
f_masv
thdiem
f_masv
x
tdsv
f_masv
thnh
f_masv
x
tdsv
f_masv
thgd
f_masv
x
tdsv
f_masv
udflag
f_masv
x
tdsv
f_masv
phuthu
f_masv
x
tdsv
f_masv
dkmh
f_masv
x
tdsv
f_masv
hdon
f_masv
tdsv
f_masv
dscdat
f_masv
x
tdsv
f_masv
dkcdat
f_masv
x
tdsv
f_masv
mdot
f_masv
x
tdsv
f_masv
uvflag
f_masv
x
tdsv
f_masv
hptv
f_masv
tdsv
f_masv
umflag
f_masv
x
tdsv
f_masv
kqua
f_masv
x
tdsv
f_masv
doi
f_masv
x
tdsv
f_masv
dstl
f_masv
x
tdsv
f_masv
ptra
f_masv
tdsv
f_masv
dphsv
f_masv
x
tdsv
f_masv
svhpdb
f_masv
x
tdsv
f_masv
huymh
f_masv
x
tdsv
f_masv
tonno
f_masv
x
tdsv
f_masv
nohpmh
f_masv
x
tdsv
f_masv
camthi
f_masv
x
tdsv
f_masv
dmtg
f_masv
tdsv
f_masv
mgtc
f_masv
x
tdsv
f_masv
mgct
f_masv
x
tdsv
f_masv
noluu
f_masv
x
tdsv
f_masv
mksqui
f_masv
tdsv
f_masv
mduqui
f_masv
tdsv
f_masv
hoanthi
f_masv
x
tdsv
f_masv
kqkt
f_masv
x
tdsv
f_masv
totng
f_masv
x
tdsv
f_masv
diachhk
f_masv
x
x
tdsv
f_masv
diachll
f_masv
x
x
tdsv
f_masv
diachtt
f_masv
x
x
tdsv
f_masv
tttotng
f_masv
x
tdsv
f_masv
thesv
f_masv
x
tdsv
f_masv
hbng
f_masv
x
tdsv
f_masv
bhyt
f_masv
x
tdsv
f_masv
bhtt
f_masv
x
tdsv
f_masv
vayvon
f_masv
x
tdsv
f_masv
dsxettn
f_masv
x
tdsv
f_masv
nohpmhtl
f_masv
x
tdsv
f_masv
nohpmhl3
f_masv
x
tdsv
f_masv
ttlnan
f_masv
x
tdsv
f_masv
ghichu
f_masv
x
tdsv
f_masv
dsxcctd
f_masv
x
tdsv
f_masv
svbg
f_masv
x
tdsv
f_masv
hoclai
f_masv
x
tdsv
f_masv
khongdk
f_masv
x
tdsv
f_masv
mdgng
f_masv
x
tdsv
f_masv
msvqui
f_masv
tdsv
f_masv
luunhcu
f_masv
x
tdsv
f_masv
hphlai
f_masv
x
tdsv
f_masv
hkhuydm
f_masv
x
tdsv
f_masv
thgdtb
f_masv
x
tdtd
f_matd
hssv
f_matd
2) Mối quan hệ theo thứ tự bảng Con (child table) :
Tên Các cột : (1) Khóa bảng con cho phép empty. (2) Bỏ qua khi xét bảo trì quan hệ. (3) Bảng con hủy mẫu tin đồng thời với bảng cha (4) Bảng con hủy mẫu tin đồng thời với bảng cha khi User có quyền trên cả 2 bảng. (5) Cho phép xoá trắng khóa trên bảng con khi hủy mẫu tin trên bảng cha.
Thông tin mô tả các mối quan hệ được lưu trữ trong file SYS\HRELATE.DBF
2.1. CHNG : Dữ liệu chung
Alias Con
Khoá Quan Hệ
Alias Cha
Order Cha
1
2
3
4
5
gkyten
f_makyten
gtdngky
f_makyten
x
gkyten
f_maurp
hrpsys
f_maurp
x
2.2. USER : Thông tin User
Alias Con
Khoá Quan Hệ
Alias Cha
Order Cha
1
2
3
4
5
udflag
f_masv
tdsv
f_masv
x
umflag
f_masv
tdsv
f_masv
x
uvflag
f_masv
tdsv
f_masv
x
2.3. DIEM : Quản Lý Điểm
Alias Con
Khoá Quan Hệ
Alias Cha
Order Cha
1
2
3
4
5
camthi
f_mamh+f_manh
ctgh
f_mamh
x
camthi
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
camthi
f_masv
dssvhk
f_masv
x
camthi
f_masv
tdsv
f_masv
x
dctgh
f_mahedt
tdhedt
f_mahedt
x
x
dctgh
f_makh
tdkh
f_makh
x
x
dctgh
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dctgh
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
ddat
f_khoi
tdkhoi
f_khoi
x
ddat
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dfgnc
f_mamh+f_manh
ctgh
f_mamh
x
dfgnc
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dfgnc
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
dfgtc
f_mamh+f_manh
ctgh
f_mamh
x
dfgtc
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dmbl
f_mamh
tdmh
f_mamh
dmbl
f_masv
tdsv
f_masv
dmnh
f_mamh+f_manh
ctgh
f_mamh
dmnh
f_mamh
tdmh
f_mamh
dmnh
f_masv
dssvhk
f_masv
dmnh
f_masv
tdsv
f_masv
dmph
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dmtg
f_mamh+f_manh
ctgh
f_mamh
dmtg
f_mamh
tdmh
f_mamh
dmtg
f_masv
dssvhk
f_masv
dmtg
f_masv
tdsv
f_masv
dottl
f_mamh
tdmh
f_mamh
dphsv
f_masv
dssvhk
f_masv
x
dphsv
f_masv
tdsv
f_masv
x
dsnhtl
f_mahedt
tdhedt
f_mahedt
x
x
dsnhtl
f_makh
tdkh
f_makh
x
x
dsnhtl
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dsnhtl
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
dstl
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
dstl
f_masv
tdsv
f_masv
x
dstl
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
dsxccqs
f_masv
tdsv
f_masv
x
dsxcctd
f_masv
tdsv
f_masv
x
dsxettn
f_masv
dssvhk
f_masv
x
dsxettn
f_masv
tdsv
f_masv
x
dtdlpthi
f_malp
tdlp
f_malp
x
dtdph
f_makh
tdkh
f_makh
x
x
dtdph
f_tenph
tdph
f_tenph
x
dusercp
f_mamh
tdmh
f_mamh
ghichu
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
ghichu
f_masv
tdsv
f_masv
x
giamtc
f_maqc
tdqc
f_maqc
x
hkhuydm
f_masv
tdsv
f_masv
x
hoanthi
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
hoanthi
f_masv
tdsv
f_masv
x
khgtl
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
lichtl
f_mahedt
tdhedt
f_mahedt
x
x
lichtl
f_makh
tdkh
f_makh
x
x
lichtl
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
lichtl
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
lichtl
f_tenph
tdph
f_tenph
x
lkhgtl
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
locktl
f_mahedt
tdhedt
f_mahedt
x
x
locktl
f_makh
tdkh
f_makh
x
x
locktl
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
locktl
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
loptn
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
monnhap
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
monnhap
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
nhaphl
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
nhapkt
f_mahedt
tdhedt
f_mahedt
x
x
nhapkt
f_makh
tdkh
f_makh
x
x
nhapkt
f_mamh
tdmh
f_mamh
x
nhapkt
f_tenlop
stdlp
f_tenlop
x
x
nhapthi
f_mahedt
tdhedt
f_mahedt
x
x
nhapthi ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement