Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By saobaccuc_tn2007
#1027260

Download miễn phí Đề tài Thiết kế trang Web quản lý công chức – Tiền lương

Lời mở đầu 1

Nhận xét của giáo viên 2

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

 Chương I: Ngôn ngữ HTML 3

 I.1. Khái niệm 3

 I.2. Cấu trúc cơ bản của một File HTML 3

 I.3. Các thẻ (tag) của HTML 4

 Chương II: Tổng quan về ASP 5

II.1. Tìm hiểu công nghệ ASP 5

 a. Giới thiệu 5

 b. Hoạt động của trang ASP 5

II.2. Mô hình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web

 qua công nghệ ASP 5

II.3. Cấu trúc và cách tạo trang ASP 6

II.4. Các đối tượng và thành phần xây dựng sẵn

 của ASP 7

 1. Các đối tượng của ASP 7

 a. Đối tượng Request 9

 b. Đối tượng Response 11

 c. Đối tượng Session 13

 d. Đối tượng Application 13

 e. Đối tượng Server 14

 f. Đối tượng ObjectContext 15

 2. Các thành phần của ASP 15

II.5. File cấu hình khởi động Global.asa 16

 

Chương III: Visualbasic Script Language (VBScript) 18

III.1. Giới thiệu 18

III.2. Các kiểu dữ liệu của VBScript 18

III.3. Biến trong VBScript 19

III.4. Hằng trong VBScript 19

III.5. Các toán tử trong VBScript 19

III.6. Câu lệnh và cấu trúc điều khiển chương trình 20

 a. Câu lệnh 20

 b. Cấu trúc điều khiển chương trình 21

III.7. Đối tượng của VBScript 22

III.8. cách và thuộc tính của VBScript 22

Chương IV: Quản lý cơ sở dữ liệu với ASP 24

IV.1. Khái niệm về ADO 24

IV.2. Các đối tượng trong ADO 24

 a. Đối tượng Connection 24

b. Đối tượng Recordset 25

c. Đối tượng Command 27

d. Đối tượng và tập hợp Fields 28

e. Đối tượng và tập hợp Error 28

f. Đối tượng và tập hợp Parameter 29

g. Đối tượng Property 29

Chương V: SQL Server 30

V.1. Giới thiệu 30

V.2. Các kiểu dữ liệu 30

V.3. Truy xuất dữ liệu bằng

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ừa.
\
Phép chia nguyên.
IS
So sánh hai biến tham chiếu đối tượng.
MOD
Phép chia lấy phần dư.
*
Nhân hai số.
NOT
Phủ định giá trị biểu thức.
OR
Toán tử OR. Nối hai biểu thức logic. Trả về kết quả True nếu có ít nhất một trong hai biểu thức có giá trị True, ngược lại là False.
XOR
Toán tử XOR. Nối hai biểu thức logic. Trả về kết quả True khi cả hai biểu thức đều cùng giá trị True hay False. Ngược lại thì trả về giá trị False.
III.6. Câu lệnh và cấu trúc điều khiển chương trình:
a. Câu lệnh:
Tên
Diễn giải
Call
Gọi một hàm hay thủ tục con.
Const
Khai báo một giá trị hằng.
Dim
Khai báo biến.
Erase
Giải phóng một mảng động.
Exit
Thoát khỏi một thủ tục hay câu lệnh điều kiện.
Function
Khai báo một hàm.
On Error
Bẫy lỗi.
Option Expliciit
Bắt buộc khai báo biến trước khi sử dụng.
Private
Khai báo các biến riêng.
Public
Khai báo các biến dùng chung.
Randomize
Khởi động bộ phát sinh số ngẫu nhiên.
Redim
Định nghĩa lại các biến mảng động.
Rem
Câu lệnh chú thích chương trình.
Set
Gán một đối tượng tham chiếu tới một biến hay một thuộc tính.
Sub
Khai báo thủ tục.

Câu lệnh chú thích.
b. Cấu trúc điều khiển chương trình:
Câu lệnh điều kiện IF:
IF then
Else
End if
Câu lệnh IF lồng nhau:
IF then
Else if then
Else
End if
Cấu trúc chọn lựa Select Case:
Select Case biểu thức
Case danh sách giá trị
Các câu lệnh
Case Else
Lệnh khác
End Select
Cấu trúc lập For … Next (lặp với số lần lặp xác định)
For counter = start To end Step stepsize
Các câu lệnh
Exit For
Các câu lệnh
Next
Cấu trúc lặp For Each … Next (lặp với từng phần thử thuộc nhóm)
For Each phần tử In nhóm
Các câu lệnh
Exit For
Next
Cấu trúc lặp Do … Loop (lặp khi điều kiện trả lại giá trị True)
Do While điều kiện
Các câu lệnh
Exit Do
Loop
Do Until điều kiện
Các câu lệnh
Exit Do
Loop
Do
Các câu lệnh
Exit Do
Loop While
Điều kiện
Do
Các câu lệnh
Exit Do
Loop Until
Điều kiện
III.7. Đối tượng VBScript:
VBScript cung cấp bốn đối tượng xây dựng sẵn.
Tên
Diễn giải
Dictionary
Đối tượng lưu khoá và nội dung dữ liệu.
Err
Chứa các thông báo lỗi khi chạy kịch bản.
FileSystemObject
Cung cấp các truy xuất tới một hệ thống tập tin máy tính.
TextStream
Cung cấp truy xuất tập tin tuần tự.
III.8. cách và thuộc tính VBScript:
cách
Diễn giải
Add
Thêm cặp khóa và nội dung tới đối tượng Dictionary.
Clear
Xóa tất cả các xác lập của đối tượng Err.
Close
Đóng một tập tin TextStream đang mở.
CreateTextFile
Tạo tên tập tin và trả lại một đối tượng TextStream.
Exists
Trả lại khóa đang tồn tại trong đối tượng Dictionary.
Items
Trả lại mảng chứa nội dung tất cả các mục trong Dictionary.
Keys
Trả lại mảng chứa nội dung tất cả các khóa trong Dictionary.
OpenTextFile
Mở tập tin và trả lại đối tượng TextStream.
Raise
Phát sinh một lỗi khi chạy chương trình.
Read
Đọc một số ký tự từ tập tin TextStream.
ReadAll
Đọc toàn bộ tập tin TextStream.
ReadLine
Đọc một dòng trong tập tin TextStream.
Remove
Gỡ bỏ một cặp khóa và nội dung khỏi đối tượng Dictionary.
RemoveAll
Gỡ bỏ tất cả các khóa và nội dung trong Dictionary.
Skip
Nhảy qua một số ký tự khi đọc dữ liệu trong tập tin TextStream.
SkipLine
Nhảy tới dòng kế tiếp khi đọc dữ liệu trong tập tin TextStream.
Write
Ghi một chuỗi vào tập tin TextStream.
WriteBlankLines
Chèn một số dòng mới xác định tới tập tin TextStream.
WriteLine
Ghi một chuỗi xác định vào một dòng mới trong tập tin TextStream.
Thuộc tính
Diễn giải
AtEndOffLine
Con trỏ tập tin có đang ở dòng cuối tập tin TextStream hay không.
AtEndOffStream
Con trỏ tập tin có đang ở cuối tập tin TextStream hay không.
Column
Số cột vị trí của ký tự trong tập tin TextStream.
CompareMode
Chế độ so sánh chuỗi khóa trong đối tượng Dictionary.
Count
Số mục trong đối tượng Dictionary.
Description
Chuỗi thông báo lỗi.
HelpContext
Số ID của một đề mục trong tập tin trợ giúp.
HelpFile
Đường dẫn tới một tập tin trợ giúp.
Item
Nội dung ứng với khóa được xác định trong Dictionary.
Key
Đặt một khóa trong đối tượng Dictionary.
Line
Cho biết dòng hiện hành trong tập tin TextStream.
Number
Giá trị số xác định lỗi.
Source
Tên đối tượng gây ra lỗi.
CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ASP
IV.1. Khái niệm về ADO:
- ADO (ActiveX Data Object) là một tập hợp các đối tượng cho phép nhà lập trình ASP kết nối với cơ sở dữ liệu.
- ADO là sự kết hợp cơ sở dữ liệu dựa trên DAO (Data Access Object) và RDO (Remote Data Object) được sử dụng trong những công cụ xây dựng ứng dụng như Visual Basic.
- ADO là một phần của OLEDB (Object Linking and Embedding for Databases), là một cách mới để truy xuất và tổ hợp dữ liệu. ADO cho phép tạo nhanh một tập mẩu tin để lấy dữ liệu.
IV.2. Các đối tượng trong ADO:
a. Đối tượng Connection:
- Cho phép thực hiện việc mở kết nối đến nguồn dữ liệu cần truy xuất. Các thông tin kết nối bổ sung khác như tên đăng nhập cơ sở dữ liệu (username), mật khẩu (password), tên máy chủ (server) … thường được lưu vào một chuỗi gọi là chuỗi kết nối (connection string).
- Để có thể kết nối và truy xuất vào nguồn dữ liệu, không bắt buộc phải tạo ra đối tượng Connection. Các đối tượng như Recordset, Record… cũng cho phép mở trực tiếp kết nối, tuy nhiên sử dụng đối tượng Connection sẽ cho phép tách biệt thao tác kết nối và thao tác truy cập dữ liệu. Đối tượng này còn cung cấp thêm một số chức năng như cho phép thực thi câu lệnh SQL tác động dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE… ).
- Các cách của đối tượng Connection:
۰ Open: Sử dụng để mở một kết nối với cơ sở dữ liệu. Sau khi tạo một instance cho đối tượng Connection, ta có thể mở một kết nối với nguồn dữ liệu để có thể truy xuất dữ liệu.
Cú pháp: dataConn.Open ConnectionString, UserID, Password
Trong đó ConnectionString là chuỗi định nghĩa tên của Data Source (DNS), tên này được khai báo trong ODBC. UserID và Password sẽ thực hiện việc mở Data Source.
۰ Execute: cách này cho phép thi hành một câu lệnh SQL, tác động lên Data Source.
Theo trình tự sau khi đã có một kết nối tới nguồn dữ liệu, ta có thể sử dụng nó với cách Execute với cú pháp trong VBScript như sau:
Set rs = dataConn.Execute (CommandText, RecordAffected, Options)
Thông thường các giá trị trên sẽ được gán cho tên (danh hiệu), hằng và được đặt trong các file include.
۰ Close: trong các trang ASP, sau khi đã xử lý xong dữ liệu trên Data Source, trước khi kết thúc trang sử dụng phải đóng lại các kết nối đã mở. Việc đóng kết nối thực hiện nhờ cách Close.
Cú pháp: dataConn.Close
Nếu chương trình không thực hiện việc này thì ASP sẽ tự động đóng Connection đã mở trong trang, mỗi khi người sử dụng tham khảo qua trang khác (đi khỏi tầm vực của biến instance). Nếu ta tạo instance và mở kết nối trong các thủ tục Application hay Session_OnStart thì việc đóng các Connection này sẽ được thể hiện trong thủ tục OnEnd.
۰ BeginTrans: Bắt đầu một giao dịch mới.
Cú pháp: intTransactionLevel = dataConn.BeginTrans
۰ CommitTrans: Lưu các thay đổi trong giao dịch vào cơ sở dữ liệu.
Cú pháp: dataConn.CommitTrans
۰ RollbackTrans: Bỏ qua các thay đổi trong giao dịch.
Cú pháp: dataConn.RollbackTrans
- Các thuộc tính của đối tượng Connection:
۰ ConnectionTimeout: Xác đ
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement