Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yenbeckham
#1027219 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Đầu đề thiết kế:
Thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa cao alumin phục vụ công nghiệp
ximăng năng suất 12000 (tấn/năm).
2. Các số liệu ban đầu:
- Sử dụng lò tuynen
- Năng suất 12000 tấn/năm.
- Nhiên liệu: FO M40
- Các số liệu khác tự chọn.
3. Nội dung các phần thuyết minh, tính toán:
- Biện luận đề tài thiết kế.
- Tính toán phối liệu.
- Lựa chọn dây chuyền sản xuất và tính cân bằng vật chất.
- Tính nhiệt kỹ thuật.
- Tính toán thiết bị phụ trợ lò nung
- Tính xây dựng, điện và kinh tế.
4. Các bản vẽ, đồ thị:
- Sơ đồ nhà máy.
- Bản vẽ lò nung (các mặt cắt)
- Sơ đồ dây chuyền sản xuất.
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 4
I. BIỆN LUẬN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ............................................................... 4
II. CƠ SỞ HÓA LÝ CỦA SẢN PHẨM VẬT LIỆU CHỊU LỬA CAO
ALUMIN ......................................................................................................... 8
III. CƠ SỞ KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ VÙNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY....11
1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN .........................................................................12
2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ ,CHÍNH TRỊ.......................................................12
3. CHỌN ĐIỂM ĐẶT NHÀ MÁY..............................................................13
PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT...................................................................13
CHƢƠNG I
KỸ THUẬT SẢN XUẤT................................................................................13
I. LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ DÂY CHUYỀN SẢN
XUẤT,THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ..................................13
1. LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP SẢN XUẤT GẠCH CAO ALUMIN .....13
2. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ...................................................................15
3. THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT .......................................16
II. CÁC NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT,TÍNH PHỐI LIỆU ............................17
III.TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT...............................................................18
VI.TÍNH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY..........................23
V. XÁC ĐỊNH KÍCH THƢỚC LÒ................................................................27
VI. ĐƢỜNG CONG NUNG VÀ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI CÁC DÔN
DỰA VÀO ĐƢỜNG CONG NUNG ................................................................29
VII. LỰA CHỌN VẬT LIỆU XÂY LÒ.........................................................30
1. CÁC VẬT LIỆU ĐỂ XÂY LÒ....................................................................30
2. CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY LÒ.............................31
3. CHỌN VẬT LIỆU XÂY CÁC ZÔN...........................................................31
CHƢƠNG II
TÍNH TOÁN NHIỆT KỸ THUẬT..................................................................33
I. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU ......................................33
II.TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ............................................................
II.1TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZÔN NUNG VÀ ZÔN ĐỐT
NÓNG ..............................................................................................................37
A. CÁC KHOẢN NHIỆT THU. ......................................................................37
B. CÁC KHOẢN NHIỆT CHI.........................................................................40
II.2 TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZÔN LÀM NGUỘI .................63
A.CÁC KHOẢN NHIỆT THU .....................................................................63
B.CÁC KHOẢN NHIỆT CHI.......................................................................64
CHƢƠNG III

TÍNH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ LÒ NUNG..............................72
PHẦN XÂY DỰNG .........................................................................................84
I.GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY ....................................84
II.TỔNG BỐ TRÍ MẶT BẰNG ......................................................................84
III.KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH .....................................................................85
PHẦN ĐIỆN NƢỚC ........................................................................................87
I.ĐIỆN ............................................................................................................87
II.NƢỚC.........................................................................................................90
PHẦN KINH TẾ TỔ CHỨC ............................................................................90
A.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ MÁY................................................................91
B.VỐN ĐẦU TƢ............................................................................................93
PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG .......................................................................98
KẾT LUẬN ....................................................................................................100
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................101
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế
quốc dân, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng nói chung có những bƣớc phát
triển vƣợt trội.
Một trong những sản phẩm vật liệu xây dựng đang đƣợc nhà nƣớc đầu tƣ
và mở rộng sản xuất là vật liệu chịu lửa. Trên thế giới sản phẩm vật liệu chịu lửa
đã có từ rất lâu, vật liệu chịu lửa Samôt đóng thành viên từ đất sét chịu lửa đã sản
xuất tại Châu Âu vào cuối thế kỷ XIV sau khi có lò cao. Mãi tới năm 1810 mới
sản xuất nhiêu ở Đức. Đến năm 1856 ở Liên Xô mới có nhà máy sản xuất vật liệu
Samôt đầu tiên.
Vật liệu chịu lửa Đinat đầu tiên sản xuất tại Anh vào năm 1822 và ở Nga
năm 1880 vào năm 1990 ở Nga xây dựng nhà máy gạch Manhêdi đầu tiên. Các
sản phẩm khác mãi đến thế kỷ XX mới bắt đầu sản xuất.
Ở Việt Nam việc sử dụng vật liệu chịu lửa cũng có từ rất sớm, nhƣng chỉ
sau khi miền Bắc đƣợc hoàn toàn giải phóng, chúng ta mới xây dựng đƣợc nhà
máy sản xuất gạch chịu lửa đầu tiên tại Cầu Đuống và Thái Nguyên.
Hiện nay, ở nƣớc ta mới có một số cơ sở sản xuất vật liệu chịu lửa. Nhƣ ở
nhà máy gạch chịu lửa Cầu Đuống, sản xuất gạch Samôt là chủ yếu và đã đầu tƣ
lò mới sản xuất gạch Cao alumin nhƣng năng suất còn nhỏ. Nhà máy gạch chịu
lửa Tam Tầng sản xuất gạch Samôt các loại, năng suất 16500T/N.
Nhà máy vật liệu chịu lửa Kiềm tính Việt Nam năng suất 16000T/N. Và
một số nhà máy vật liệu xây dựng ở Miền Nam nhƣ nhà máy vật liệu chịu lửa
Trúc Thôn, vật liệu xây dựng chịu lửa Tân Vạn. Nhƣng sản phẩm vật liệu xây
dựng vẫn không đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời tiêu dùng. Nhu cầu sử dụng chịu
lửa ngày một tăng.
Theo số liệu điều tra của công ty tƣ vấn xây dựng và phát triển của vật liệu
xây dựng thuộc tổng công ty Thuỷ Tinh và Gốm xây dựng năm 1998 thì tổng sản
lƣợng và chủng loại vật liệu chịu lửa sản xuất năm 1997 nhƣ sau:

- Chi phí khác : 7 %
Tiền đầu tƣ cho một đơn vị sản phẩm : 4390915 đồng/đv sản phẩm
4.Gía xuất xƣởng một đơn vị sản phẩm :5500000 đồng/tấn sp
5. Thời gian thu hồi vốn :5,57 năm
F- Biện luận đánh giá kết quả
Qua phần tính toán kinh tế,cho thấy vốn đầu tƣ cho xây dựng cũng nhƣ thiết bị
tƣơng đối thấp , một phần do số liệu chƣa thật đầy đủ , phần khác do chƣa tính
toán chi tiết
- Gía bán sản phẩm cao hơn so với chi phí sản xuất , do đó hiệu số sử dụng
vốn cao , thời gian thu hồi vốn hợp lý .
Tuy nhiên , kết quả tính toán trên chƣa phải là đã đánh giá thật chính xác hiệu
quả kinh tế của nhà máy. Bởi vì, trong khuân khổ của bản đồ án tốt nghiệp không
có điều kiện và không thể tính toán một cách hệ thống, đầy đủ và chính xác .
Do vậy , kết quả tính toán trên đây chỉ xem nhƣ đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh
tế của nhà máy và chỉ đáp ứng yêu cầu của đồ án tốt nghiệp.
PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng là một chính sách rất đƣợc quan
tâm của nhà nƣớc .Khi ngƣời lao động đã đƣợc hoàn toàn giải phóng và trở thành
ngƣời chủ của xã hội thì lao động trở thành vinh dự và nghĩa vụ thiêng liêng của
con ngƣời.
Trong các nhà máy hoá chất , đặc biệt đối với các nhà máy thuộc ngành
Silicat ,vô cơ, hƣu cơ đều phải giải quyết tốt vấn đề chống bụi , chống ồn và giảm
mức độ ô nhiễm nhiệt .Để giải quyết tốt vấn đề này cần biết rõ tác hại của
chúng nhƣ :Bụi gây ra các bệnh về phổi nhƣ bệnh silico (do nhiễm bụi Silic) hay
bệnh Alumo (do bụi đất sét) , tiếng ồn lớn làm cho giải nhạy cảm thính giác , tăng
ngƣỡng nghe gây bệnh nặnh tai và điếc.
Nhà máy sản xuất VLCL là nhà máy thuộc ngành Silicat trong nhà máy sử dụng
chủ yếu các thiết bị cơ học : Đập , nghiền , sàng....Thiết bị nhiệt nhƣ : lò sấy, lò
nung là nguyên nhân gây lên bụi và tiếng ồn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By minhtuanle
#1035207 Thank bạn nhiều nghen
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement