Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhox_lj
#1025987

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Lời nói đầu 1

Phần 1. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao

Hoà Lạc 2

I. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 2

1. Lịch sử hình thành, phát triển của Công ty 2

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 4

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống sổ kế toán tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 8

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8

2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán 11

III. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 12

1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí 13

2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 24

4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 34

5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 46

6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 52

IV. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 55

1. Đối tượng, kỳ, đơn vị tính giá thành 55

2. Phương pháp tính giá thành 55

Phần 2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 58

I. Đánh giá tình hình hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

1. Những thành tựu đạt được 58

2. Những tồn tại, hạn chế 62

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá

thành sản phẩm tại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghệ

cao Hoà Lạc 64

1. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64

2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 66

3. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 68

4. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 70

5. Hoàn thiện hạch toán giá thành sản phẩm 71

Kết luận 72

Danh mục tài liệu tham khảo 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ường thi công Đường 40m Trung Hoà - Nhân Chính :
Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Biểu số 11 :
Bảng chấm công (Bộ phận trực tiếp)
Tháng 07 năm 2003
Công trường : Đường 40m Trung Hoà - Nhân Chính
TT
Họ và tên
Chức vụ
Ngày trong tháng
Tổng
Trong đó
Xếp loại
1
2
...
30
31
Sản xuất
Làm việc khác
Trực sản xuất
Nghỉ hưởng lương
1
Trịnh Việt Dũng
CN
X
X
...
X
T
25
14
5
5
1
B
2
Dương Đức Hà
CN
L
L
...
X
X
26
20
0
5
0
A
3
Hoàng Văn Tú
CN
X
X
...
T
X
26
21
4
1
0
A
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tổng số
525
321
104
90
10
Ghi chú : CN : Công nhân
X : Công sản phẩm
L : Công làm việc khác (Bảo vệ, sửa chữa, các công việc khác do đội phân công đối với công nhân vận hành máy)
T : Trực sản xuất
N : Nghỉ được hưởng lương (nghỉ phép, lễ)
Ngày .31. tháng 08. năm 2005
Đội trưởng (Chủ nhiệm CT) Người chấm công
Hàng tháng, trên cơ sở Bảng chấm công và đơn giá tiền lương, kế toán Đội hay người cán bộ phụ trách tiền lương của Đội tiến hành xác định tiền lương tạm tính phải trả cho người lao động, lập Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp. Sau đó, cán bộ phụ trách có thể tiến hành làm thủ tục tạm ứng lương tại phòng Tài chính kế toán của Công ty. Thủ tục tạm ứng thường gồm Bảng chấm công, Hợp đồng lao động, Hợp đồng giao nhận khoán, giấy đề nghị tạm tứng (tương tự trong trường hợp đề nghị tạm ứng để mua nguyên vật liệu). Tại phòng Tài chính kế toán, kế toán tiền lương sau khi kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, tiến hành tạm ứng lương cho cán bộ, công nhân viên trong Đội. Các Bảng chấm công, Bảng theo dõi tình hình tạm ứng có thể được lập chi tiết theo từng công trình hay chi tiết theo bộ phận các Đội. Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp, Bảng theo dõi tình hình tạm ứng của Công ty có mẫu như sau :
Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Biểu số 12 :
Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp
Công trình : Đường 40m Trung Hoà Nhân Chính
Tháng 07/2003
STT
Họ và tên
Chức vụ
Tiền lương
1
Hoàng Văn Tú
Công nhân
938.090
2
Đinh Thanh Tùng
Công nhân
999.786
...
...
...
...
Tổng cộng
314.578.582
Người lập Đội trưởng
Dựa trên hệ số lương, khối lượng công việc hoàn thành, đơn giá tiền lương, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán lương hàng tháng và Bảng theo dõi tình hình tạm ứng:
Biểu số 13:
Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Bảng theo dõi tình hình tạm ứng
Tháng 08/2003
TT
Họ tên
Chức vụ
Đơn vị
Công trình
Tạm ứng
Hoàn
tạm ứng
Còn lại
1
Trịnh Việt Dũng
CN
Đội XD 4
Đường 40m
500.000
0
500.000
2
Dương Đức Hà
CN
Đội XD 4
Đường 40m
500.000
0
500.000
...
...
...
...
...
...
...
...
Tổng cộng
111.256.140
41.125.564
152.130.576
người lập Kế toán trưởng
Biểu số 14 :
Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Bảng thanh toán lương tháng 07/2003
Công trường : Đường 40 m Trung Hoà - Nhân Chính
TT
Họ tên
Nghề nghiệp
Hệ số lương cơ bản
Phụ cấp
Tiền lương tháng
Tổng thu nhập
Khấu trừ
Lương còn lĩnh
Số ngày công
Chế độ
Lương năng suất
Trực sản xuất
Lễ, phép
Chế độ
Việc khác
Trực SX
Hệ số
Xếp loại
Thành tiền
Chế độ
Việc khác
Chế độ
Việc khác
1
Trịnh Việt Dũng
CN
1,52
0.05
6
14
5
5
458.120
1,7
0,6
0,95
256.124
150.000
268.390
982.634
44.544
938.090
2
Dương Đức Hà
CN
1,52
0
6
20
0
5
521.397
1,7
0,6
0,95
256.124
0
268.390
1.045.911
46.125
999.786
3
Hoàng Văn Tú
CN
1,52
0.05
6
21
4
1
521.397
1,7
0,6
0,95
256.124
150.000
53.678
981.199
44.544
936.655
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tổng số
435.578.582
Giám đốc P.TCKT P.TCHC Phụ trách bộ phận người lập
Số liệu trên các chứng từ, bảng biểu do các Đội và kế toán tiền lương lập sẽ được nhập vào máy tính tại phòng Tài chính kế toán cùng với bút toán hạch toán chi phí tiền lương. Dựa trên các số liệu này, kế toán Công ty phản ánh nghiệp vụ phát sinh vào Sổ Nhật ký chung. Tại Công ty, chi phí nhân công trực tiếp được hạch toán thông qua tài khoản 622, riêng các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp không được hạch toán vào tài khoản này mà sẽ được hạch toán vào tài khoản 6271. Sổ Nhật ký chung có mẫu biểu như sau:
Biểu số 15 :Từ ngày 01/8/2003
đến ngày 31/08/2003
Đơn vị tính : Đồng
Trang: 1
Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Nhật ký chung
Mã Khoản = 002B : Đường 40m Trung hoà - Nhân chính
Chứng từ
TK nợ
TK có
Diễn giải
Đối tượng
Số tiền
Ghi chú
Số
Ngày
...
...
...
...
...
...
...
...
02e
02/08/2003
622
3342
Tiền lương phải trả
Trịnh Việt Dũng
938.090
03e
02/08/2003
622
3342
Tiền lương phải trả
Dương Đức Hà
999.786
...
...
...
...
...
...
Tổng số
2.658.374.364
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Dựa trên số liệu được đưa vào sổ Nhật ký chung, phần mềm kế toán mày sẽ tự động lên sổ chi tiết tài khoản 622 chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình như sau :
Từ ngày 01/09/2003
đến ngày 01/10/2003
Đơn vị tính : Đồng
Trang: 1
Biểu số 16 :
Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Sổ chi tiết Tài khoản & Công trình
tài khoản = 622 – Chi phí Nhân công trực itếp
công trình = 002b - Đường 40m Trung hoà- nhân chính
Chứng từ
Diễn giải
Đơn vị
TKĐƯ
Phát sinh
Số dư cuối kỳ
Số
Ngày
Nợ

Nợ

Số dư đầu kỳ
02e
02/08/2003
Tiền lương phải trả
Đội XD 4
3342
938.090
938.090
03e
02/08/2003
Tiền lương phải trả
Đội XD 4
3342
999.786
999.786
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tổng số
314.578.582
314.578.582
Ngày lập 31/08/2003
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Từ sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết tài khoản, phần mềm kế toán máy sẽ tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp thông qua sổ Cái tài khoản 622 theo định kỳ hàng tháng hay theo yêu cầu quản lý như sau :
Biểu số 17 :Tổng công ty vinaconex
Công ty Ptht Khu cnc Hoà lạc
Từ ngày 01/08/2003
đến ngày 31/08/2003
Đơn vị tính : Đồng
Trang: 1
Sổ cái tài khoản
tài khoản = 622 – Chi phí Nhân công trực tiếp
Dư nợ đầu kỳ : dư Nợ cuối kỳ: 314.578.582
Dư có đầu kỳ : Dư có cuối kỳ:
Chứng từ
Diễn giải
Tài khoản đối ứng
Số phát sinh
Số
Ngày
Nợ

02e
02/08/2003
Tiền lương phải trả
3342
938.090
03e
02/08/2003
Tiền lương phải trả
3342
999.786
...
...
...
...
...
...
Tổng số
314.578.582
314.578.582
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Trong quá trình lập sổ, các dữ liệu kế toán sẽ được đối chiếu, so sánh giữa Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương, Bảng theo dõi tình hình tạm ứng và các sổ sách có liên quan. Qui trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp của Công ty có thể được khái quát qua sơ đồ sau :
Sơ đồ 5 :
Sơ đồ qui trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp thi công
1541
TK 622
TK 3342
K/c CP NCTT
Tiền lương phải trả
TK 1411
TK 111,112
Tạm ứng tiền
Thanh toán tiền lương cho công nhân viên
4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
Chi phí sử dụng máy thi công là một đặc trưng của ngành xây dựng. Với đặc điểm thi công hạ tầng xây dựng đường giao thông, cầu cống, Công ty sử dụng rất nhiều máy thi công trong quá trình sản xuất kinh doanh. Máy thi công tham gia tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement