Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aodh
#1025973

Download miễn phí Đề tài Một số biện pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I.: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2

1. Khái niệm và đối tượng tính chi phí sản xuất 2

1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 2

1.2 Đối tượng tính chi phí sản xuất 2

2. Vai trò của chi phí sản xuất và sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3

3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 3

3.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 3

3.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 4

3.3 Phân theo cách thức kết chuyển chi phí 5

3.4 Phân theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành 5

4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 5

4.1 Phương pháp trực tiếp: 5

4.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp 5

II. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6

1. Khái niệm và đối tượng tính giá thành sản phẩm 6

1.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 6

1.2 Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 6

1.3 Kỳ tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 6

2. Vai trò của việc tính giá thành sản phẩm 7

3. Phân loại giá thành sản phẩm 7

3.1 Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành: chia làm 3 loại: 7

3.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí 8

4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 8

4.1 Phương pháp trực tiếp (giản đơn) 8

4.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 9

4.3 Phương pháp tổng cộng chi phí: 9

4.4 Tính giá thành theo phương pháp hệ số: 9

4.5 Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ: 9

4.6 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm tiêu thụ: 9

4.7 Phương pháp liên hợp: 10

5. Phương hướng và biện pháp hạ giá thành sản phẩm 10

5.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10

5.2 Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 11

III.PHÂN BIỆT GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 12

1. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản xuất. 12

2. Mối quan hệ giữ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CTGT 118 14

I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 118. 14

1.Quá trình hình thành và phát triển 14

2 Đặc điểm sản xuất, tổ chức và quản lý công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông118. 15

2.1 Đặc điểm sản xuất: 15

2.2 Đặc điểm tổ chức và quản lý ở công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118. 17

3. Tổ chức công tác kế toán ở công ty. 18

ii. Tình hình thực hiện công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118 20

1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở công ty cổ phần xây dựng CTGT 118. 20

1.1. Chi phí sản xuất . 20

1.2. Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần xây dựng CTGT118. 21

1. Chi phí trực tiếp 24

1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24

1.2. Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 25

1.3. Chi phí máy thi công 26

1.4. Chi phí sản xuất chung 27

2. Chi phí gián tiếp (chi phí quản lý ) 27

2.1. Nhân viên quản lý: 27

2.2. Chi phí vật liệu quản lý, công cụ công cụ quản lý. 28

2.3. Chi phí đồ dùng văn phòng 28

2.4. Chi phí khấu hao TSCĐ 29

2.5. Thuế, phí và lệ phí 29

2.6. Chi phí dịch vụ mua ngoài. 29

2.7. Chi phí bằng tiền khác. 29

3. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí 29

3.1. Chi phí nguyên vật liệu 30

3.2. Chi phí nhân công 32

3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ. 32

3.4. Chi phí mua ngoài 32

3.5. Chi phí khác bằng tiền (chi phí quản lý) 32

2. Giá thành sản phẩm 33

2. 1. Đối tượng và kỳ tính giá thành trong công ty cổ phần xây dựng CTGT 118 33

2. 2. Phương pháp tính giá thành ở công ty cổ phần xây dựng CTGT118 34

3. Kết hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng CTGT 118. 34

4. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở cầu bắc giang. 38

CHƯƠNG 3 40

Một số biện pháp tăng cường quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng CTGT 118. 40

I. Vấn đề cấp thiết phải tăng cường quản lý chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp. 40

II. Đánh giá tình quản lý và giá thành của Công ty. 40

1 .Về ưu điểm . 40

2. Nhược điểm: 41

3 Phương pháp phấn đấu giảm chi phí và hạ giá thành của công ty. 42

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ CÔNG TÁC VỀ KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRỰC TIẾP . 42

1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 43

2. Quản lý chi phí nhân công . 43

3. Chi phí quản lý chung . 44

Quản lý máy thi công . 44

Chi phí sản xuất chung khác . 44

IV.MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP . 45

V. ĐẨY NHANH ÁP DỤNG THÀNH TỰU KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT. 45

VI. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH VÀ KIỂM TRA KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH. 46

VII. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG. 46

Kết luận 48

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o văn bản...
- Về các đơn vị sản xuất: khi có công trình thì các đơn vị này có nhiệm vụ thi công.
Sơ đồ: 2
Sơ đồ tổ chức và quản lý công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118.
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Giám đốc điều hành
PGĐ điều hành
PGĐ điều hành
PGĐ điều hành
Các đơn vị sản xuất
Bộ máy quản lý
Xưởng sửa chữa
Các đội thi công độc lập
Các BĐH dự án
Các đội thi công dự án
Văn phòng
Phòng tài chính kế toán
Phòng kinh tế kỹ thuật
Phòng quản lý thiết bị
Phòng tổ chức hành chính
3. Tổ chức công tác kế toán ở công ty.
Phòng tài chính kế toán là một bộ phận quan trọng trong bộ máy quản lý của công ty, là một bộ phận hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, phòng TC-KT đã có những đóng góp không nhỏ đối với những thành quả mà công ty đã đạt được. Tổ chức kế toán được áp dụng theo mô hình tập trung, tức là việc hạch toán được thực hiện ở phòng kế hoạch của công ty, ở các đội thi công có các nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ thống kê, hạch toán ban đầu.
Sơ đồ: 3
sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán trưởng
Phó phòng kế toán
Thủ quỹ
Kê toán tiền gửi ngân hàng
KT vật liệu, tiền lương tài sản
KT công nợ kiêm kế toán thuế
Các nhân viên kinh tế ở đội
-Kế toán trưởng: làm nhiệm vụ bao quát chung, theo dõi giám đốc tình hình sử dụng vốn, huy động vốn cho các phương án sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cấp trên về mọi mặt hoạt động kinh tế.
- Phó phòng tài chính kế toán: thay mặt kế toán trưởng điều hành công tác kế toán khi kế toán trưởng vắng mặt. Đôn đốc thực hiện công tác kế toán ở công ty. Phó phòng kế toán đóng vai trò là một kế hoạch tổng hợp.
- Kế toán vật liệu (kiêm kế toán tài sản cố định, tiền lương): làm nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, xử lý và cung cấp thông tin kế toán về vật liệu, tính lương hàng tháng cho công nhân viên.
- Kế toán công nợ kiêm kế toán thuế:theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến công nợ, thuế phát sinh.
- Kế toán tiền gửi ngân hàng: là người theo dõi phản ánh tình hình biến động của tiền gửi Ngân hàng, chịu trách nhiệm giao dịch với các Ngân hàng.
-Thủ quỹ: căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi để thu, chi phí tiền mặt, quản lý tiền mặt trong quỹ.
- Các nhân viên kinh tế đội: làm nhiệm vụ thu thập chứng từ và hạch toán ban đầu, có nhiệm vụ gửi các chứng từ về phòng kế toán ở công ty.
Hình thức kế toán công ty áp dụng: hiện nay,Công ty áp dụng hình thức Nhật ký-Chứng từ và thực hiện công tác kế toán trên máy. Vì thế, các loại sổ chủ yếu Công ty sử dụng trong hạch toán vật liệu là:
- Sổ chi tiêu vật liệu
- Báo cáo vật liệu
- Nhật ký chứng từ
- Sổ cái
- Bảng phân bổ
ii. Tình hình thực hiện công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118
Quản lý chi phí hoạt động sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đối với công ty cổ phần xây dựng CTGT 118 thì để quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành là một nỗ lực lớn của cán bộ công nhân viên và đặc biệt là phòng kế toán. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng nên chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát sinh thường xuyên, lớn với nhiều công trình và hạng mục công trình. Việc quản lý tốt chi phí không những làm tăng lợi nhuận cho công ty mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý chi phí cho các hoạt động kinh tế tiếp sau. Trong đó phân tích tình hình đánh giá thực hiện chi phí hoạt động sản xuất là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý chi phí và tính giá thành. Qua việc phân tích này chúng ta có thể nhận thức và đánh giá toàn diện khách quan tình hình quản lý và sử dụng chi phí của công ty trong kỳ kinh doanh. Từ đó, có thể thấy được tác dụng và ảnh hưởng của công tác quản lý chi phí tới quá trình sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nếu việc quản lý chi phí kinh doanh được đánh giá là tốt thì nó góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được chi phí. Cũng qua công việc phân tích này có thể tìm ra những tồn tại bất hợp lý trong công tác quản lý chi phí sản xuất, nguyên nhân gây ra những lãng phí của các nhân tố khách quan tác động từ đó kịp thời tìm ra các biện pháp để sửa chữa, xử lý, không để ảnh hưởng xấu đến chất lượng và hiệu quả trong công việc kinh doanh.
1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ở công ty cổ phần xây dựng CTGT 118.
1.1. Chi phí sản xuất .
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về vật chất và doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định
1.2. Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần xây dựng CTGT118.
Dựa vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí, toàn bộ chi phí sản xuất của công ty được chia thành các loại sau:
+ Chi phí nguyên vật liệu: gồm toàn bộ chi phí về các loại vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, nhiên liệu mà công ty đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
+ Tiền lương và các khoản phụ cấp: bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp trong công ty.
+ Khấu hao TSCĐ và chi phí sử dụng máy: bao gồm chi phí khấu hao tất cả TSCĐ trong công ty, các chi phí liên quan đến sử dụng máy thi công.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: là toàn bộ số tiến phải trả về các dịch vụ mua ngoài: tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại... phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ.
Cách phân loại này là cơ sở để công ty lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố trong báo cáo tài chính. Bên cạnh đó còn giúp công ty xây dựng định mức vốn lưu động, kế hoạch mua sắm vật tư, tổ chức lao động, thuê máy thi công....
- Dựa vào mục đích, công dụng của chi phí:
+ Chi phí NVL trực tiếp: bao gồm toàn bộ giá trị vật liệu cần thiết được sử dụng cho thi công công trình như: giá trị thực tế của vật liệu chính (cát, đá, xi măng, sắt, thép...) vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển... cần thiết để tạo nên vật liệu xây lắp.
+ Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho công nhân lao động trực tiếp của công ty và lao động thuê ngoài. Khoản mục này không bao gồm tiền lương các khoản trích theo lương của các đội trưởng xây dựng và công nhân điều khiển máy thi công.
+ Chi phí sử dụng máy thi công: gồm chi phí khấu hao máy thi công, chi phí sửa chữa máy, các dịch vụ mua ngoài chi lương công nhân điều khiển máy và các chi phí khác bằng tiền.
+ Chi phí sản xuất chung: gồm các khoản phục vụ cho sản xuất nhưng không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất ở các đơn vị, công trình xây dựng như: lương công nhân quản lý đội, các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên quản lý đội, công nhân điều khiển máy thi công, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội và các chi phí khác liên quan đến hoạt động c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement