Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tammao1994
#1025769

Download miễn phí Đề tài Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHHNN một thành viên Cơ Khí Hà Nộ

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2

I. Khái quát chung về công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị 2

1.1. Giai đoạn 1 (Từ năm 1958 đến năm 1965) 2

1.2 Giai đoạn 2 (Từ năm 1966 đến năm 1974) 2

1.3. Giai đoạn 3 (Từ năm 1975 đến 1985) 2

1.4. Giai đoạn 4 (Từ năm 1986 đến 1993) 3

1.5 Giai đoạn 5 (Từ năm 1994 đến 2002) 3

1.6 Giai đoạn (Từ năm 2003 đến nay) 3

2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 3

2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty: 3

2.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 5

3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 6

3.1.Các Lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty 6

3.2. Đặc điểm của các yếu tố đầu vào. 6

3.3. Đặc điểm về quy trình sản xuất công nghệ 7

3.4. Thông tin về thị trường. 9

4. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 10

4.1.Tình hình sản xuất kinh doanh. 10

4.2. Phương hướng và kế hoạch năm 2007. 11

4.2.1 Các chỉ tiêu cơ bản: 11

4.2.2.Kế hoạch SXKD năm 2007. 11

II. Thực trạng công tác quản lý lao động tại công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội. 11

1. Thực trạng quản lý nhân lực 11

1.1. Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo và hợp tác lao động 11

1.1.2. Hiệp tác lao động 14

1.2. Cơ cấu lao động theo trình độ, giới tính chuyên môn và trình độ được đào tạo. 16

1.3. Thực trạng điều kiện lao động 17

1.4. Công tác đào tạo tại công ty 18

1.5.Tạo động lực tinh thần cho người lao động 19

2. Định mức lao động 20

3.Tiền lương 21

3.1. Các hình thức trả lương cho tổ sản xuất trong phân xưởng cơ khí. 21

4. Quản lý nhà nước về tiền lương: 25

5. Thực hiện pháp luật lao động: 26

5.1.Hợp đồng lao động. 26

5.2 Thoả ước lao động tập thể. 26

PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI 31

I. Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 29

1. Cơ sở lý luận 29

1.1 Một số khái niệm có liên quan 29

1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 29

1.3. Cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 30

1.3.1. Tuyển chọn và bố trí nguồn nhân lực với việc nâng cao hiệu quả sử dụng 30

1.3.3. Đánh giá thực hiện công việc với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 32

1.3.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 32

1.3.5. Điều kiện lao động, chế độ nghỉ ngơi 32

1.3.6. Kỷ luật lao động 33

1.3.7. Tạo động lực trong lao động 33

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 33

1.4.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực thông qua các chỉ tiêu định lượng 33

1.4.1.1. Theo số lượng và chất lượng lao động 33

1.4.1.2 Theo thời gian lao động 34

1.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động thông qua chỉ tiêu định tính 37

1.4.2.1. ý thức của người lao động 37

1.4.2.2. Thái độ của người lao động 37

1.4.2.3. Sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp 37

2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 38

II. Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cơ Khí Hà Nội 39

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 39

1.1. Nhân tố bên trong 39

1.2. Nhân tố bên ngoài 40

2. Phân tích thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực thông qua các chỉ tiêu 40

2.1. Các chỉ tiêu định lượng 40

2.1.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng và chất lượng 40

2.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 45

2.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu 47

2.2. Các chỉ tiêu định tính 48

2.2.1. Ý thức của người lao động đối với công ty 48

2.2.2. Thái độ của người lao động đối với công ty 49

2.2.3. Sự gắn bó của người lao động với công ty 49

3. Thực trạng việc thực hiên chức năng quản trị nhân sự ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty 50

3.1. Tuyển dụng lao động 50

3.2. Phân công và hiệp tác lao động 50

3.3. Đánh giá thực hiện công việc: 51

3.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 53

3.5. Tạo và gia tăng động lực làm việc 54

3.5.1 Tạo và gia tăng động lực làm việc bằng công cụ tiền lương 54

3.5.2. Tạo và gia tăng động lực làm việc bằng Tiền thưởng 59

3.6. Kỷ luật lao động 59

4. Đánh giá chung về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty 60

4.1. Nhận xét chung 60

4.2.Những tồn tại trong việc sử dụng nguồn nhân lực ở Công ty Cơ Khí Hà Nội 61

III.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội. 61

1.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng: 61

2. Hoàn chỉnh công tác phân công và hiệp tác lao động 62

3. Về công tác đánh giá thành tích công tác 63

4. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 63

5. Hoàn thiện điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi 64

6. Về công tác tạo và gia tăng động lực làm việc 64

7. Về công tác kỷ luật lao động 65

8. Một số đề xuất khác 66

KẾT LUẬN 67

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đều được giải quyết thông qua việc thực hiện nội quy chế dân chủ ở công ty cho nên không dẫn đến cuộc tranh chấp nào.
* Thực hiện chính sách đối với lao động Nữ.
Hiện nay lao động Nữ của công ty Cơ khí Hà Nội chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với Nam giới, chiếm 22,24% trong tổng số lao động toàn công ty
(Theo báo cáo thống kê ngày 31/12/2006 của phòng tổ chức).Nhưng với đức tính cần cù, chịu khó, tính trách nhiệm và kỷ luật caoHọ luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc lượng công việc mà công ty giao. Họ đóng góp rất lớn cho kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Công ty thực hiện chính sách đối với lao động Nữ theo quyết định số 143/QĐCT ngày 30/06/1998 về cách giải quyết chế độ đối với lao động Nữ. Ngoài ra công ty còn thực hiện tốt chế độ ưu tiên lao động trong các nghề phải tiếp xúc với hoá chất độc, thực hiện chế độ nghỉ đẻ, khảm thai, nghỉ con ốm
Để tiếp tục khai thác sử dụng tiềm năng lao động Nữ và thực hiện chính sách đối với Phụ Nữ, công ty cần duy trì chính sách, chế độ ưu tiên lao động Nữ trong các công việc có yếu tố độc hại nguy hiểm, phải phân công công việc phù hợp, lập các nhóm, tổ động viên làm phát huy tinh thần lao động trong toàn công ty, tăng năng suất lao động đưa công ty ngày càng phát triển, tăng tiến.
Thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động
Xử lý vi phạm nội quy, quy chế kỷ luật lao động, hợp đồng lao động, vệ sinh an toàn lao động, điều tra về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Uỷ ban nhân dân thành phố, sở Lao động Thương Binh Xã Hội, Sở y tế khoa học công nghệ và môi trường thực hiện.
Về phía công ty Ban Lãnh Đạo cũng thành lập ra Ban Thanh tra kiểm tra đôn đốc khi cần thiết và nắm tình hình tổng kết quá trình hoạt động. Cuối năm để có biện pháp khắc phục điều chỉnh phù hợp với điều kiện và môi trường sản xuất ở công ty.
Phần II : Phân tích thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở công ty TNHHNN một thành viên cơ khí Hà Nội
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1. Cơ sở lý luận
1.1 Một số khái niệm có liên quan
Con người:
Là thực thể của thiên nhiên tạo hoá, là sản phẩm cao nhất của nấc thang tiến hoá muôn loài. Là động vật đặc biệt chứa đựng cả bản chất tự nhiên và bản chất xã hội .
Nhân lực:
Là nguồn lực của mỗi con người, nó bao gồm cả thể lực và trí lực, khả năng của các giác quan bao gồm cả những khả năng tiềm tàng về trí lực năng khiếu cũng như quan điểm, niềm tin, nhân cách. Thể lực chủ tính trong sức khoẻ của con người, mức sống, thu nhập, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ y tế
Quản lý:
Là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, cơ hội để đạt được các mục tiêu đề ra trong điều kiện môi trường biến động.
Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp :
Là quá trình tổ chức, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nhân lực trong doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân lực trên cơ sở tạo điều kiện động viên phát huy tối đa năng lực cá nhân trong tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của người lao động trong doanh nghiệp
1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu được của doanh nghiệp nên quản lý nguồn nhân lực chính là một vấn đề quan trọng của mọi doanh nghiệp. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực phải được các nhà quản lý, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, năng động, trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Bởi vậy việc tìm đúng người, giao đúng việc, đúng cương vị đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi loại hình tổ chức hiện nay.
Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản lý phải thích ứng. Do đó việc tuyển dụng, sắp xếp đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu. Bên cạnh việc doanh nghiệp biết sử dụng hợp lý nguồn nhân lực còn phải có những chính sách đãi ngộ tốt để giữ người lao động gắn bó với doanh nghiệp, hăng say lao động không ngừng sáng tạo
Sức lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của sản xuất, là yếu tố trực tiếp tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp, là yếu tố của chi phí, giá thành và kết tinh trong giá trị sản phẩm. Đồng thời sức lao động là yếu tố tạo ra giá trị thặng dư, tạo ra lợi nhuận. Vì vậy mỗi doanh nghiệp muốn tìm kiếm lợi nhuận thì phải tăng năng suất lao động thời hạ giá thành sản phẩm. Chính vì thế mà cần có sự quản lý nguồn nhân lực hiệu quả. Do đó mục tiêu của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức đề ra.
1.3. Cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực luôn đồng nghĩa với việc phát triển và tăng tiềm lực của mỗi doanh nghiệp. Muốn quản lý và sử dụng nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao phải thực hiện tốt ngay từ hoạt động đầu tiên đến hoạt động cuối cùng vì bất cứ một sai lầm nào trong việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực đều có thể gây nên những hậu quả xấu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.3.1. Tuyển chọn và bố trí nguồn nhân lực với việc nâng cao hiệu quả sử dụng
Mục đích của tuyển chọn là tìm được những người có khả năng, phù hợp với yêu cầu của công việc. Tuyển chọn lao động hợp lý là một trong những vấn đề quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Để phát triển trong tương lai cũng như đáp ứng nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp thì công tác tuyển chọn luôn phải làm tốt vì nếu làm tốt công tác tuyển chọn sẽ giúp cho doanh nghiệp có đủ số lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc, đem lại hiệu quả cao trong công việc do đó hiệu quả sử dụng lao động được nâng lên. Ngược lại nếu tuyển chọn không tốt sẽ không đảm bảo sự phù hợp về nghề nghiệp đem lại những hậu quả xấu, biểu hiện trước hết ở kết quả lao động thấp, vì họ làm những công việc không phù hợp với khả năng nắm bắt nghề nghiệp và chuyên môn. Vì vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ kém đi.
Công tác bố trí sử dụng lao động trong doanh nghiệp thực hiện một cách có khoa học và sử dụng có hiệu quả tức là phải bố trí đúng người, đúng việc, sử dụng đúng khả năng chuyên môn được đào tạo. Đảm bảo sử dụng tối đa thời gian và thiết bị, đảm bảo công tác luân phiên công việc sao cho nhịp nhàng, hiệu quả, phải hướng người lao động đến mục đích của công việc tuân thủ kỹ thuật lao động, quy trình công nghệ. Việc bố trí như vậy sẽ tăng khả năng làm v...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement