Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By namviet_navico
#1024459

Download miễn phí Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Xá

Phần 1 Thực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH VLXD Kim Xá .

6

1.1 Một số đặc điểm và tình hình chung của công ty TNHH VLXD Kim Xá .

6

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 6

1.1.1.1 Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 2005. 6

1.1.1.2 Giai đoạn 2005 đến 2007. 7

1.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý Công ty. 9

1.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất. 9

1.1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 9

1.1.2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 13

1.1.3 Thực tế tổ chức kế toán tại công ty TNHH VLXD Kim Xá. 15

1.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 15

1.1.3.2 Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 17

1.2 Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH VLXD Kim Xá.

18

1.2.1 Một số vấn đề chung về công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH VLXD Kim Xá.

18

1.2.2 Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty TNHH VLXD Kim Xá . 18

1.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH VLXD Kim Xá.

20

1.3.1 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp. 21

1.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 30

1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 36

1.3.3.1 Tổng chi phí sản xuất . 41

1.3.4 Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.

42

1.3.4.1 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. 42

1.3.4.1 Tính giá thành sản phẩm. 43

Phần 2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH VLXD Kim Xá.

 

47

2.1 Đánh giá trung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.

47

2.1.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.

47

2.1.2 Những tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.

48

2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.

 

49

2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty.

49

2.2.2 Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

49

2.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

51

2.2.3.1 Ý kiến thứ nhất. 51

2.2.3.2 Ý kiến thứ hai. 51

2.2.3.3 Ý kiến thứ ba. 54

2.2.3.4 Ý kiến thứ tư. 55

2.2.3.5 Ý kiến thứ năm. 55

 Phần kết luận. 56

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uyên.
Hình thức kế toán:
Công ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ, trong hình thức chứng từ ghi số sử dụng các sổ tổng hợp chủ yếu sau:
+ Sổ chứng từ – ghi sổ.
+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
+ Sổ cái tài khoản.
Toàn bộ công tác ghi chép, tính toán, xử lý thông tin kinh tế tài chính của Công ty được thực hiện trên máy vi tính, trên phần mềm kế toán chuyên dụng BRAVO của Công ty cổ phần Phần mềm kế toán cung cấp.
Hệ thống sổ sách và tài khoản kế toán sử dụng là thực hiện hướng dẫn của Bộ tài chính. Ngoài ra đối với các tài khoản cũng như đối tượng kế toán cần theo dõi chi tiết cũng được Công ty mở sổ chi tiết để theo dõi riêng. Ví dụ như:
- TK 1121: Tiền gửi ngân hàng được mở chi tiết đến cấp 3 để theo dõi riêng cho từng ngân hàng mà công ty có quan hệ tín dụng.
- TK 1311: Phải thu khách hàng được theo dõi cho từng đối tượng khách hàng.
- Nhóm tài khoản liên quan đến chi phí và giá thành cũng được mở chi tiết theo từng khoản mục: TK 152; TK 627.
1.2. Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá
1.2.1. Một số vấn đề chung về công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.
Để phù hợp cho công tác kế toán của công ty thì hiện nay công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ của chế độ kế toán ban hành theo quyết định 184/TC-CĐKT, theo hình thức này thi việc ghi sổ kế toán được kết hợp giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết ở một số bảng kê và nhật ký chứng từ. Các sổ được ghi theo hệ thống kết hợp giữa ghi theo thứ tự thời gian, phân loại theo tài sản và kiểm tra đối chiếu số liệu trên bảng kê.
Phương pháp tính giá thành diễn ra vào giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất.
Phương pháp kế toán hàng tồn kho công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và thực tế niên độ kế toán áp dụng từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm.
Chứng từ ghi sổ lập trên cơ sở tập hợp chứng từ gốc có cùng một nội dung kinh tế phát sinh, được tiến hành thường xuyên và rất chặt chẽ.
1.2.2. Đặc điểm ci p í s ản xu át á
Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất trong thời kỳ nhất định được biểu hiện bằng tiền.
- Phân loại chi phí sản xuất tại công ty TNHH VLXD Kim Xá:
Công ty TNHH VLXD Kim Xá phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế và được chia thành 5 loại:
+ Chi phí nguyên liệu – vật liệu.
+ Chi phí nhân công.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài.
+ Chi phí khác bằng tiền.
Phân loại theo mục đích công dụng bao gồm:
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
+ Chi phí nhân công trực tiếp
+ Chi phí sản xuất chung.
- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
+ Từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.
+ Từng giai đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất.
Đối tượng tính giá thành sản phẩm của công ty là :
+ Từng sản phẩm đã hoàn thành.
+ Mức độ sản phẩm hoàn thành (sản phẩm dở dang).
- Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá là phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH VLXD Kim Xá là phương pháp hệ số:
Do đặc thù sản xuất của Công ty là cùng một quy trình công nghệ sản xuất với cùng một loại nguyên vật liệu tiêu hao, thu được nhiều loại sản phẩm khác nhau. Để tính được giá thành từng loại sản phẩm ta phải căn cứ vào hệ số tính giá thành quy định cho từng loại sản phẩm rồi tiến hành theo các bước sau:
+ Quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm theo hệ số tính giá thành để làm tiêu thức phân bổ:
=
i=1
Tổng sản lượng
quy đổi
n
Sản lượng thực tế quy đối (Spi)
x Hệ số SPi
+ Tính phân bổ chi phí của từng loại sản phẩm:
Hệ số phân bổ chi phí
sản phẩm i
=
Sản lượng quy đổi
Tổng sản lượng quy đổi
+ Tính tổng giá thành thực tế từng loại sản phẩm quy đổi theo từng khoản mục:
Zi = (Dđ + C – Dc) x Hệ số phân bổ CPSX i
- Kỳ hạn tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH VLXD Kim Xà là một tháng. Kế toán sẽ tính giá thành sản phẩm vào cuối tháng để xác định chi phí dở dang và sản phẩm hoàn thành trong một tháng. Làm căn cứ so sánh với tháng trước để có kế hoạch chi tiết về vật tư cho tháng tiếp theo.
1.3. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VLXD Kim Xá.
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH VLXD Kim Xá là liên tục, và khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng tạo ra sản phẩm, phân loại và nhập kho thành phẩm. Mặt khác việc chế tạo ra sản phẩm lại được chế tạo trên cùng một dây chuyền công nghệ, cùng một loại nguyên vật liệu tiêu hao là đất song lại thu được nhiều sản phẩm khác nhau như: gạch đặc, gạch lỗ, gạch nem tách .... Vì vậy, chi phí sản xuất không thể tập hợp riêng theo từng loại sản phẩm. Do đó, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm, mọi chi phí sản xuất phát sinh đều tập hợp trực tiếp vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất mà không cần phân bổ.
Do công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán chi phí sản xuất nên các tài khoản được sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất bao gồm:
Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp
Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung.
Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp.
Nguyên vật liệu trực tiếp là khoản mục chi phí chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì thế việc tính đúng, đủ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có tầm quan trọng trong việc xác định lượng tiêu hao vật chất trong sản xuất sản phẩm.
Nguyên vật liệu trực tiếp của công ty có rất nhiều loại, mỗi loại có chức năng, công dụng khác nhau trong việc chế tạo ra sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu chính: Đất, than
Chi phí nguyên vật liêu phụ: Củi, dầu bôi trơn.
Chi phí nhiên liệu: Xăng, dầu mỡ các loại.
Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tiến hành như sau: Trước hết căn cứ vào kế hoạch sản xuất, nhu cầu sản xuất thực tế từng phân xưởng, lập phiếu xuất vật tư chuyển qua phòng kế toán duyệt, sau đó kế toán viết phiếu xuất kho.
Khi xuất kho vật liệu kế toán tính giá vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước.
Ví dụ:
Than tồn đầu Tháng 5/2008 là 80 tấn, đơn giá thực tế là 630.000đồng/tấn
Trong tháng:
Ngày 3/5 nhập 140 tấn giá 630.000đồng/tấn
Ngày 9/5 nhập 120 tấn giá 640.500đồng/tấn
Ngày 15/5 xuất đốt lò Tuynel 210 tấn
Ngày 20/5 xuất pha trộn gạch mộc phân xưởng 1: 60 tấn
Ngày 21/5 xuất pha trộn gạch mộc phân xưởng 2: 40 tấn
Vậy giá trị vật liệu thực tế xuất dùng trong tháng được tính như sau:
Giá trị than xuất dùng đốt lò Tuynel như sau:
(80x630.000) + (130x630.000) = 132.000.000 (đồng).
Giá trị than xuất trộn gạch mộc phân xưởng 1:
(10x630.000) + (50x640.500) = 38.325.000 (đồng)
Giá trị than xuất trộn gạch mộc phân xưởn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement