Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bonbon140802
#1024055 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


CHƯƠNG I: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 9001: 2000 1
1.1. Giới thiệu về quản lý chất lượng và các phương pháp trong quản lý chất lượng 1
1.1.1. Khái niệm chất lượng 1
1.1.2. Quản lý chất lượng là gì 2
1.1.3. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng (Quality Management Principles- QMP) 5
1.1.3.1 QMP1: Định hướng bởi khách hàng 6
1.1.3.2 QMP2: Sự lãnh đạo 6
1.1.3.3 QMP3: Sự tham gia của mọi người 6
1.1.3.4. QMP4: Tiếp cận theo quá trình 6
1.1.3.5. QMP5: Tiếp cận theo hệ thống 7
1.1.3.6. QMP6: Cải tiến liên tục 7
1.1.3.7. QMP7: Quyết định dựa trên sự kiện 7
1.1.3.8. QMP8: Phát triển quan hệ hợp tác 7
1.1.4. Các phương pháp quản lý chất lượng 8
1.1.4.1. Kiểm tra chất lượng (Quality Inspection) 8
1.1.4.2. Kiểm soát chất lượng (Quality Control-QC) 9
1.1.4.3. Đảm bảo chất lượng ( Quality Assurance – QA) 9
1.1.4.4. Kiểm soát chất lượng toàn diện ( Total Quality Control – TQC) 10
1.1.4.5. Quản lý chất lượng toàn diện ( Total Quality Control –TQM) 10
Hình 1.4. Quá trình phát triển của quản lý chất lượng 11
1.2. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 11
1.2.1. Khái quát chung. 11
1.2.2. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 [1] 13
1.2.3. Tầm quan trọng của hệ thống ISO 9000 14
1.2.3.1. Ảnh hưởng đến mậu dịch và thương mại quốc tế 15
1.2.3.2. Lợi ích đối với các công ty 15
1.2.3.3. Ảnh hưởng đến văn hóa và công nhân của công ty 16
1.2.3.4. Ảnh hưởng đến khách hàng 16
1.2.3.5. Ảnh hưởng đến nhà cung cấp và thầu phụ 16
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Total Quality Management - TQM) 19
2.1. Giới thiệu quản lý chất lượng toàn diện 19
2.1.1. TQM là gì 19
2.1.2. Đặc điểm của TQM [3] 20
2.1.2.1. Về mục tiêu 20
2.1.2.2. Cơ sở của hệ thống TQM 21
2.1.2.3. Về tổ chức 21
2.1.2.4. Về kỹ thuật quản lý và công cụ 22
2.1.4. Lợi ích của việc áp dụng TQM trong tổ chức 23
2.2. Mối quan hệ giữa 9001: 2000 và TQM. 24
2.3. Một số phương pháp và kỹ thuật quản lý chất lượng đang được áp dụng trong TQM 26
2.3.1. Kiểm soát quá trình bằng thống kê (Statistical Process Control-SPC) 27
2.3.2. Thành lập các nhóm chất lượng 30
2.4.3. Kaizen 32
2.3.4. Phương pháp 5S 33
2.4. Tình hình áp dụng TQM trên thế giới và Việt Nam 34
CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH 37
HÓA VÀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2000 37
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần bia Thanh Hóa 37
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển [6] 37
3.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 38
3.1.3. Qui trình công nghệ sản xuất bia 39
3.1.4. Hiện trạng thiết bị và công nghệ 42
3.1.5. Hiện trạng môi trường 43
3.2. Tình hình áp dụng ISO 9001: 2000 tại công ty bia Thanh Hoá 44
3.2.1. Phạm vi áp dụng và cấu trúc hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 44
3.2.1.1. Phạm vi áp dụng 44
3.2.1.2. Cấu trúc hệ thống tài liệu 45
3.2.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại công ty 46
3.2.2.1. Nguyên vật liệu 47
3.2.2.2. Thị trường tiêu thụ 47
3.2.2.3. Quy trình công nghệ 48
3.2.2.4. Trang thiết bị 48
3.2.2.5. Con người 49
3.3. Hiệu quả của công ty sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 50
3.3. Một số vấn đề hạn chế trong hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 ở công ty 51
3.3.1. Nguồn nhân lực 51
3.3.2. Vấn đề tổ chức và thông tin nội bộ 52
3.3.3. Vấn đề kiểm soát chất lượng 54
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN TỚI ÁP DỤNG TQM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÓA 56
4.1. Căn cứ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và tiến tới áp dụng TQM tại công ty 56
4.1.1. Căn cứ thứ nhất: Định hướng phát triển nền công nghiệp bia Việt Nam 56
4.1.2. Căn cứ thứ hai: Mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty từ 2007 đến 2010 57
Năm 57
Sản lương (1000 lít) 57
Doanh thu (triệu đồng) 57
4.2. Quan điểm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng 58
4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng và tiến tới áp dụng TQM 59
4.3.1. Nhóm giải pháp huy động nguồn nhân lực vào hoạt động quản lý chất lượng 59
4.3.1.1. Tăng cường giáo dục nhận thức về chất lượng, TQM 60
4.3.1.2. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện 61
4.3.1.3. Tuyển dụng, bố trí nhân lực cho phù hợp 63
4.1.3.4. Thành lập các nhóm chất lượng 64
4.3.2. Nhóm giải pháp tăng cường về phương pháp quản lý 66
4.3.2.1. Tăng cường tổ chức quản lý theo quá trình 66
4.3.2.2. Cải tiến phương pháp kiểm soát chất lượng 68
4.3.2.3. Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ 69
4.3.3. Giải pháp triển khai áp dụng Kaizen 71
4.3.4. Giải pháp triển khai áp dụng 5S 71
4.3.5. Giải pháp thiết lập hệ thống quản lý tích hợp 73
4.4. Kiến nghị về quản lý nhà nước 78
4.4.1. Đối với nhà nước 78
4.4.2. Đối với Tổng Công ty Rượu Bia Việt Nam 79

CHƯƠNG I: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 9001: 2000
1.1. Giới thiệu về quản lý chất lượng và các phương pháp trong quản lý chất lượng
1.1.1. Khái niệm chất lượng
Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5814- 1994 thì “ Chất lượng là toàn bộ các đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) đó có khả năng thỏa mãn nhu cầu đã công bố hay tiềm ẩn”.
Từ định nghĩa này có thể rút ra một số đặc điểm sau đây của chất lượng:
• Chất lượng được đánh giá bởi sự thoả mãn nhu cầu. Một sản phẩm vì một lí do nào đó không được nhu cầu chấp nhận thì phải coi là có chất lượng kém cho dù trình độ công nghệ để chế tạo ra sản phẩm đó rất hiện đại. Đây là một kết luận quan trọng và là cơ sở để các nhà sản xuất định ra chính sách, chiến lược kinh doanh của mình
• Nhu cầu sử dụng luôn biến động, nên chất lượng cũng luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng…
• Khi đánh giá chất lượng của một sản phẩm phải xét và chỉ xét đến mọi đặc tính của sản phẩm có liên quan đến sự thỏa mãn những nhu cầu cụ thể
• Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các quy định, tiêu chuẩn. Nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, mà người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng hay có khi chỉ phát hiện được trong quá trình sử dụng
• Chất lượng không phải chỉ là một thuộc tính của sản phẩm, hàng hoá như vẫn thường được hiểu. Chất lượng còn áp dụng cho mọi thực thể, có thể là một sản phẩm, một hoạt động, một quá trình, hay một con người, một doanh nghiệp…
Khi nói đến chất lượng chúng ta cũng không thể bỏ qua các yếu tố giá cả và dịch vụ sau bán hàng, là các yếu tố mà khách hàng nào cũng quan tâm. Ngoài ra, cũng cần tính đến các yếu tố như giao hàng đúng lúc, đúng thời hạn, là các yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất hiện đại, nhất là khi các phương pháp sản xuất “vừa đúng lúc” (Just in time), “sản xuất không tồn kho” (Non stock production) đang được thịnh hành. Để thỏa mãn nhu cầu chúng ta cũng cần quan tâm đến những yếu tố khác như thái độ của người làm các dịch vụ tiếp xúc với khách hàng, từ người thường trực, tiếp tân đến người trực điện thoại cùng với cảnh quan, môi trường làm việc của doanh nghiệp. Từ những phân tích trên người ta hình thành khái niệm chất lượng toàn diện.
Hình 1.1. Các yếu tố của chất lượng toàn diện
1.1.2. Quản lý chất lượng là gì
Chất lượng không thể tự sinh ra, không phải là một kết quả ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Quản lý chất lượng đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, trong mọi lĩnh vực, mọi loại hình công ty.
Như vậy có thể thấy rằng quản lý chất lượng không phải chỉ là các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) thông thường mà là một hệ thống các hoạt động định hướng và kiểm soát các quá trình của một tổ chức nhằm hướng vào mục tiêu chất lượng, bao gồm việc thiết lập các chính sách, mục tiêu chất lượng, lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát, đảm bảo và không ngừng cải tiến chất lượng.
Trong hệ thống này, vai trò của lãnh đạo có tầm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng các nhà quản lý thường tiến hành 4 chức năng của quản lý theo vòng tròn Deming (PDCA)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043224 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement