Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Berwyn
#1023759

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty Cổ Phần Thương Mại - Xây Dựng Vietracimex Hà Nội

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI 3

I. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

1.2 Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4

1.3 - Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại Vettracimex Hà Nội 10

II. Tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội. 11

2.1 - Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 11

2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 13

III. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội 13

3.1 - Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13

3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 24

3.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. 38

3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 47

3.5- Tổng hợp chi phí sản xuất 58

3.6 Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội . 63

3.6.1 Kỳ tính giá thành 63

3.6.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 63

3.6.3 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 64

3.6.4 Tính giá thành công trình. 65

CHƯƠNG II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI. 66

I- Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội 66

1.1. Ưu điểm . 67

1.2 .Tồn tại về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 68

II- Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội. 69

III- Các yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 70

IV- Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội 71

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tạo nâng cấp đường 237C Lạng Sơn
Công việc : - Đổ bê tông nền
- Xây kè
Điều 2 : Chế độ làm việc theo tiến độ xây dựng của đội xây dựng số 3
Điều 3 : Chế độ tiền lương, phụ cấp :
Tiền công: 40.000 đ/công
Các khoản phụ cấp: không
..............................................
Đại diện bên A Xác nhận của địa phương Đại diện bên B
Kèm theo lao động là danh sách lao động.
Căn cứ vào hợp đồng lao động và khối lượng công việc nhận khoán, tổ tự tổ chức thi công dưới sự giám sát của nhân viên kỹ thuật công trình. Chủ nhiệm công trình thực hiện chấm công cho các thành viên trong tổ thuê ngoài thông qua bảng chấm công.
Biểu số : 08
Công ty Cổ Phần
Thương Mại – Xây dựng Vietracimex Hà Nội
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 11 năm 2008
Công Trình: Cải tạo nâng cấp đường 237C Lạng Sơn
Bộ phận: Tổ nề
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Ngày trong tháng
Tổng số công
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
...
...
...
...
...
25
26
27
28
29
30
1
Ngô Văn Yến
CN
x
x
x
x
x
x
k
x
x
...
...
...
...
...
...
x
k
x
x
x
x
28
2
Phan Thế Trâm
CN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
30
3
Ngyễn Văn Dương
CN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
30
4
Nguyễn Mạnh Hùng
CN
x
x
x
x
k
x
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
k
x
x
x
x
28
5
Nguyễn Văn Tiến
CN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
30
6
Nguyễn Bá Tâm
CN
x
x
x
x
x
k
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
29
7
Nguyễn Đức Lộc
CN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
30
8
Nguyễn Văn Thắng
CN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
30
9
Nguyễn Văn Vựng
CN
x
x
x
k
x
k
x
x
x
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
29
10
Phạm Văn Hùng
CN
x
x
x
x
x
x
k
k
k
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
26
11
Nguyễn Đức Nhân
CN
x
x
k
k
k
k
k
k
k
...
...
...
...
...
...
x
x
x
x
x
x
14
Cộng
Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Cách chấm: Nghỉ phép: P, nghỉ không lương: K, nghỉ ốm: O, nghỉ lễ tết theo quy định: L
Cuối tháng khi khối lượng công việc hoàn thành, chủ nhiệm công trình nghiệm thu qua biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, lập biên bản thanh quyết toán hợp đồng trong đó xác nhận khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành sau đó gửi bảng chấm công lên phòng kế toán xin thanh toán cho các tổ theo số tiền công đã thoả thuận trong hợp đồng lao động.
Biểu số : 09
Công ty Cổ Phần
Thương Mại – Xây dựng Vietracimex Hà Nội
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG THUÊ NGOÀI
Tháng 11 năm 2008
Công trình: Cải tạo nâng cấp đường 237C Lạng Sơn
Đơn vị tính: Việt Nam đồng
TT
Họ và Tên
Số công làm
Đơn giá
Thành tiền
Ký nhận
1
Ngô Văn Yến
28
40.000
1.120.000
2
Phan Thế Trâm
30
40.000
1.200.000
3
Ngyễn Văn Dương
30
40.000
1.200.000
4
Nguyễn Mạnh Hùng
28
40.000
1.120.000
5
Nguyễn Văn Tiến
30
40.000
1.200.000
6
Nguyễn Bá Tâm
29
40.000
1.160.000
7
Nguyễn Đức Lộc
30
40.000
1.200.000
8
Nguyễn Văn Thắng
30
40.000
1.200.000
9
Nguyễn Văn Vựng
29
40.000
1.160.000
10
Phạm Văn Hùng
26
40.000
1.040.000
11
Nguyễn Đức Nhân
14
40.000
560.000
Cộng
12.160.000
Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2008
Phụ trách công trình Kế toán Tổ trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Dựa vào bảng thanh toán lương thuê ngoài. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục cần thiết kế toán tiền lương lập phiếu chi và thanh toán cho chủ nhiệm công trình. Khoản thanh toán sẽ được ghi vào sổ chi tiết chi phí tiền lương, chứng từ ghi sổ và sổ cái theo định khoản:
Nợ TK622 : 12.160.000
Có TK334 : 12.160.000
Căn cứ vào bảng thanh toán lương, hợp đồng làm khoán, kế toán lập bảng phân bổ lương cho từng công trình vào cuối mỗi tháng.
Biểu số : 10
Công ty Cổ Phần
Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2008
Công trình: Cải tạo nâng cấp đường 237C Lạng Sơn
Đơn vị tinh: Việt Nam đồng
Nội dung
Tài khoản
Lương công nhân trong biên chế
Lương công nhân thuê ngoài
Cộng
TK622
42.824.000
12.160.000
54.984.000
TK623
15.600.000
15.600.000
TK627
12.720.340
12.720.340
Tổng cộng
71.144.340
12.160.000
83.304.340
Người lập biểu Kế toán Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
Từ bảng thanh toán lương và bảng phân bổ lương tháng 11, kế toán tiến hành trích BHXH, BHYT, KPCĐ, những khoản bảo hiểm này sẽ được tính vào TK627.1 “Chi phí nhân viên đội sản xuất”. Chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình, cho công nhân trong biên chế theo quy định.
Tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ ở công ty là 26% trong đó 7% khấu trừ vào lương của công nhân viên còn 19% tính vào giá thành sản phẩm xây lắp, cụ thể:
+ 15 % BHXH, 2% BHYT tính trên tổng tiền lương cơ bản, tổng số tiền lương cơ bản của công nhân sản xuất trực tiếp trong biên chế của công ty trong tháng 11 là: 42.824.000 đồng
+ 2% KPCĐ tính trên tổng tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp (tổng số tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp trong tháng 11 là: 54.984.000 đồng bao gồm cả tiền lương của công nhân trong biên chế và tiền lương của công nhân ngoài biên chế).
Kế toán tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho công trình Cải tạo nâng cấp đường 237C Lạng Sơn như sau:
BHXH = 42.824.000 x 15% = 6.423.600
BHYT = 42.824.000 x 2% = 856.480
KPCĐ = 54.984.000 x 2% = 1.099.680
Tổng cộng 8.379.760
Căn cứ biểu trích BHXH kế toán định khoản và ghi vào sổ chi phí sản xuất chung TK: 627.
Nợ TK627.1 : 8.379.760
Có TK338 : 8.379.760
Chi tiết : Có TK338.2 : 1.099.680
Có TK338.3 : 6.423.600
Có TK338.4 : 856.480
Căn cứ vào bảng thanh toán lương số tiền phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp trong biên chế của công ty là: 58.584.000 đồng.
Số tiền phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp ngoài biên chế (thuê ngoài) là: 12.160.000đồng.
Vậy số tiền phải
Số tiền phải trả
Số tiền phải trả
trả cho công nhân
cho công nhân
cho công nhân
sản xuất trực tiếp
= sản xuất trực tiếp
+ sản xuất trực tiếp
tháng 11 của công
trong biên chế
ngoài biên chế
trình 237C L.Sơn là
của công ty
(thuê ngoài).
= 58.584.000 + 12.160.000 = 70.744.000
Từ đó kế toán định khoản, ghi vào sổ chi tiết tài khoản chi phí nhân công trực tiếp
Nợ TK622 : 70.744.000
Có TK334 : 70.744.000
Chi tiết : Công nhân trong biên chế : 58.584.000
Công nhân ngoài biên chế : 12.160.000
Cuối tháng căn cứ vào bảng thanh toán lương, bảng phân bổ lương, kế toán tiến hành vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh - TK622 “chi phí nhân công trực tiếp”. cho từng công trình, hạng mục công trình. Đồng thời kế toán lập chứng từ ghi sổ và vào các sổ có liên quan (sổ cái) TK622.
Biểu số : 11
Công ty Cổ Phần
Thương mại – xây dựng Vietracimex Hà Nội
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 30 tháng 11 năm 2008 Số : 110
Đơn vị tính: Việt Nam đồng
Chứng từ
Trích yếu
Số hiệu TK
Số tiền
Ghi chú
SH
Ngày
Nợ

1
2
3
4
5
6
7
BTTL
30/11
Tính lương cho CNSXTT CT Lạng Sơn
622
334
70.744.000
BTTL
30/11
Tính lương cho CNSXTT C.trình H.T
622
334
42.350.000
BTTL
30/11
Tính lương cho CNSXTT C.trình Kè HT
622
334
42.420.800
.........
........
...............................................................
.....
.....
....................
Cộng
198.795.800
Kèm theo 16 ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement