Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congchuathiennga090497
#1022803 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
HẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 3
I. Tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp: 3
1.Động cơ: 4
2. Động lực: 5
3. Tạo động lực: 8
II. Các học thuyết về tạo động lực: 13
II.1. Học thuyết về nhu cầu. 13
1. Hệ thống thứ bậc nhu cầu của Maslow: 13
2. Học thuyết ERG (Existance, Relatedness, Growth). 15
II.2. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg 16
II.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom 17
II.4. Học thuyết cụng bằng của Stacy Adam 19
III. Tiền lương với vấn đề tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương. 20
1.Tiền lương trong nền kinh tế thị trường : 20
2. Tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương: 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY MỲ HÀ VIỆT. 26
I. Đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến tổ chức tiền lương: 26
I.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty: 26
I.2. Đặc điểm cơ bản của công ty: 27
I.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 27
I.2.2. Tỡnh hỡnh về lao động của công ty: 29
I.2.3. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty. 36
II. Thực trạng tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương của công ty mỳ Hà Việt 40
II.1. Xây dựng đơn giá tiền lương trong công ty: 40
1. Trả lương theo thời gian: 40
2. Trả lương khoán cho công nhõn trực tiếp sản xuất: 43
II.2. Hệ thống các tiêu chuẩn được dùng làm căn cứ cho việc trả lương người lao động: 44
III. Tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương tại công ty: 46
2. Điều tra thu thập số liệu. 47
IV. Đánh giá chung về tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương tại công ty 50
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO ĐỘNG LỰC THÔNG QUA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY MỲ HÀ VIỆT. 53
I. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 53
1. Mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. 53
2. Định hướng cho công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty mỳ Hà Việt 53
3. Các chiến lược về quản trị nhõn lực 54
II. Các giải pháp nhằm tăng cường động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương của công ty. 54
1. Những giải pháp về chiến lược nhân sự của Công ty 54
2. Tiến hành phân tích công việc làm cơ sở cho các hoạt động quản trị nhân lực 56
3. Giải pháp về vấn đề lực lượng lao động. 56
4. Tăng cường sự nhận thức của người lao động về các chính sách của công ty. 57
5. Giải quyết vấn đề về thiết bị, công nghệ 58
6. Giải quyết các vấn đề tài chính. 59
7. Hoàn thiện quy trỡnh tuyển dụng. 60
8. Ứng dụng tin học vào quản lý hồ sơ. 60
KẾT LUẬN 62
Danh mục tài liệu tham khảo 63
Phiếu khảo sát về tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương. 64
Phần Mở Đầu

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các chế độ và các hình thức tiền lương cũ không còn phù hợp nữa. Nó vừa lạc hậu, vừa chứa đựng những mâu thuẫn kìm hãm sự phát triển sản xuất, sự kích thích người lao động.
Đối với đa số người lao động thì tiền lương là mục tiêu hàng đầu của họ, tiền lương là nguồn thu nhập chính của người lao động, giúp họ và gia đình tồn tại và phát triển. Còn đối với doanh nghiệp thì tiền lương vừa là một khoản chi phí vừa là công cụ kích thích lao động do vậy doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức trả lương hợp lý sao cho giảm thiểu chi phí nhưng lại thúc đẩy sản xuất. Đây không phải vấn đề thuần túy về tiền lương mà còn liên quan đến tâm lý lao động, đến giá trị của người lao động. Do đó việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế trả lương cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế hiện nay, phù hợp với từng doanh nghiệp có vai trò to lớn đối với việc tạo động lực trong lao động. Tại công ty Mỳ Hà Việt, vấn đề tạo động lực cho đội ngũ lao động thông qua tổ chức tiền lương là một trong những vấn đề mà công ty đang quan tâm. Chính vì vậy, em chọn đề tài “ Tạo động lực cho đội ngũ lao động công ty Mỳ Hà Việt thông qua tổ chức tiền lương của công ty” để đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực thông qua tổ chức tiền lương tại công ty, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực cho đội ngũ lao động thông qua tổ chức tiền lương của công ty sao cho phù hợp trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của mình.
Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo động lực trong lao động thông qua tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu, tham khảo các tài liệu về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; những luận cứ khoa học của việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu các báo cáo, các tài liệu phân tích, các số liệu thống kê về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, về tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự của Công ty Mỳ Hà Việt để hoàn chỉnh nội dung đề tài.
Chuyên đề được kết cấu gồm ba chương:
Chương I: Tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương trong công ty mỳ Hà Việt.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tạo động lực thông qua tổ chức tiền lương tại công ty mỳ Hà Việt.Chương I: Tạo động lực cho người lao động thông qua tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp.

I. Tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp:
Con người tham gia lao động là muốn được thỏa mãn những đỏi hỏi, những ước vọng mà mình chưa có hay có chưa đầy đủ. Theo Mác, mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là nhằm thỏa mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của bản thân người lao động.
Theo V.I.Lê nin: "Đảm bảo đời sống đầy đủ và sự phát triển tự do và toàn diện cho các thành viên trong xã hội nhất là người lao động thì không chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà nó còn đảm bảo hạnh phúc, tạo điều kiện cho họ phát triển toàn diện, đảm bảo bình đẳng xã hội gắn liền hạnh phúc và tự do của họ"11 Lênin toàn tập - NXB Sự thật năm 1971 - tập 27
Muốn đạt được mục đích đó thì điều để thực hiện tốt nhất là không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu qủa của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là thường xuyên áp dụng và hoàn thiện các biện pháp khuyến khích vật chất và tinh thần đối với người lao động tức là không ngừng thỏa mãn các nhu cầu của họ. Còn trong quá trình lao động, các nhà quản lý thường đặt ra những câu hỏi: Tại sao họ lại làm việc? Cùng làm việc trong những điều kiện như nhau tại sao người này làm việc nghiêm túc, hiệu quả cao còn người khác thì ngược lại? Và câu trả lời được tìm ra đó là hệ thống nhu cầu và lợi ích của người lao động đã tạo ra điều đó.
Nhu cầu của người lao động rất phong phú và đa dạng. Nhu cầu và sự thỏa mãn nhu cầu đều gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự phân phối các giá trị vật chất và tinh thần trong điều kiện xã hội đó. Nhưng dù trong nền sản xuất nào thì nhu cầu của người lao động cũng gồm hai phần chính là nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần.
Nhu cầu về vật chất là nhu cầu hàng đầu, đảm bảo cho người lao động có thể sống để tạo ra của cải vật chất, thỏa mãn được những nhu cầu tối thiểu cùng với sự phát triển của xã hội, các nhu cầu vật chất của con người ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Trình độ phát triển của xã hội ngày càng cao thì nhu cầu ngày càng nhiều hơn, càng phức tạp hơn, thậm chí những nhu cầu đơn giản nhất cũng không ngừng thay đổi.
Nhu cầu về tinh thần của người lao động cũng rất phong phú và đa dạng nó đòi hỏi những điều kiện để con người tồn tại và phát triển về mặt trí lực nhằm tạo ra trạng thái tâm lý thoải mái trong quá trình lao động. Trên thực tế, mặc dù hai nhân tố này là hai lĩnh vực khác biệt, song thực ra chúng lại có mối quan hệ khăng khít với nhau. Trong qúa trình phân phối nhân tố vật chất lại chứa đựng yếu tố về tinh thần và ngược lại, những động lực về tinh thần phải được thể hiện qua vật chất thì sẽ có ý nghĩa hơn. Cả hai yếu tố vật chất và tinh thần cùng lúc tồn tại trong bản thân người lao động, nó không phải chỉ có một yêu cầu vật chất hay tinh thần mà nó có nhiều đòi hỏi khác nhau. Tuy nhiên tại mỗi thời điểm người lao động sẽ ưu tiên thực hiện một hay một số yêu cầu mà anh ta coi là cấp thiết nhất.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1030819 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement