Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018130 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
3
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh nhằm mở rộng thị
phần, nâng cao lợi nhuận thì kế toán không chỉ duy nhất thực hiện
các báo cáo tài chính mà kế toán cần phục vụ cho công tác quản
trị doanh nghiệp. Đó thực sự là nhu cầu cần thiết cho công tác ñiều
hành hoạt ñộng và quản lý của một doanh nghiệp. Để ñưa ra các
quyết ñịnh quản trị cần các nguồn thông tin. Thông tin kế toán ñược
xem như là ngôn ngữ kinh doanh vì cung cấp các thông tin liên quan
ñến toàn bộ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của ñơn vị. Tuy nhiên
thông tin kế toán là một lĩnh vực còn tương ñối mới mẻ tại Việt Nam,
nhất là khi mà hành lang pháp lý vẫn chưa ñược kiến thiết một cách
hoàn chỉnh. Trong tình hình ñó, hệ thống kế toán quản trị với chức
năng cung cấp thông tin hướng về tương lai lại càng kích thích việc
tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng thực tế nhiều hơn nữa.
Một doanh nghiệp tương ñối lớn và quy mô như công ty Cổ
Phần Cao Su Đà Nẵng thì việc thường xuyên ra các quyết ñịnh quản
trị doanh nghiệp như quyết ñịnh về giá bán, về nhượng bán, thanh lý
mua mới tài sản cố ñịnh, về các quá trình tự sản xuất hay mua ngoài,
quản trị nguồn nhân lực, quản trị doanh thu, chi phí, quản trị hàng tồn
kho, quản trị tài chính,v.v.. ñòi hỏi thông tin mà kế toán quản trị
mang lại phải ñược tổ chức kịp thời nhằm phục vụ một cách tối ưu ñể
tư vấn cho các trường hợp phải ra quyết ñịnh, quản trị của các cấp
quản lý. Kế toán quản trị ñã bước ñầu trở thành công cụ ñể cung cấp
thông tin, giúp các nhà quản trị của công ty thực hiện mục tiêu ñề ra
một cách chắc chắn và hiệu quả. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay nói
chung và tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng nói riêng, kế toán
quản trị còn chưa ñược quan tâm ñúng mức, chưa thực sự là công cụ
cung cấp thông tin giúp cho nhà quản trị xem xét, phân tích, làm cơ
sở ra các quyết ñịnh. Điều này có ảnh hưởng ñáng kể tới chất lượng
4
và hiệu quả của các quyết ñịnh quản trị và là một trong các nguyên
nhân làm cho sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam cũng
như công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng còn hạn chế khi tham gia thị
trường trong nước giai ñoạn mở cửa và ra thị trường thế giới. Đề tài
với tên gọi “Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty Cổ
Phần Cao Su Đà Nẵng ” nhằm mục ñích khai thác thực tế của việc
ứng dụng kế toán quản trị hỗ trợ công tác quản trị công ty. Trên cơ sở
ñó, ñưa ra các phương hướng và giải pháp ñể hoàn thiện hơn nữa việc
ứng dụng kế toán quản trị trong công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Luận văn tập trung nghiên cứu những lý luận cơ bản kế toán
quản trị và khảo sát thực tế công tác kế toán quản trị tại công ty Cổ
Phần Cao Su Đà Nẵng. Với cơ sở lý luận về kế toán quản trị ñặc thù
cho ngành sản xuất và thực tế công tác kế toán quản trị tại công ty ñề
ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị phù hợp với ñiều
kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thông tin của kế toán quản trị ñể
phục vụ tốt công tác quản trị công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh
của công ty trên thị trường trong và ngoài nước.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu, nghiên cứu lý
luận chung về kế toán quản trị và thực tế vận dụng công tác kế toán
quản trị của công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng nhằm quản trị công ty.
Phạm vi nghiên cứu là tại công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp nghiên cứu của ñề tài dựa trên cơ sở phương
pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Xem xét các vấn ñề
trong mối quan hệ với nhau, kết hợp với các phương pháp như so
sánh, thống kê, tổng hợp, phân tích, quan sát, kiểm chứng thông qua
khảo sát thực tế và ñánh giá.
5. KẾT CẤU LUẬN VĂN

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement