Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuyphuong2310
#1017183

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Ngân hàng đã ứng dụng một số phần mềm vào công tác kế toán.Quản lý chặt chẽ và đảm bảo cập nhật thông tin nên mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh được hạch toán kịp thời và chính xác.Doanh số dịch vụ chuyển tiền điện tử năm sau lớn hơn năm trước cả về số món và số tiền tạo thêm cho Ngân hàng có một nguồn thu nhập tương đối chắc chắn và ổn định.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


7.701
845.175
241.479
83.008
88.039
62,8
67,2
19,2
6,6
7
+148.468
-104.550
+161.171
+51.949
+39.898
+13,38
-11,01
+200,7
+167,25
+82,88
Dư nợ trung dài hạn
+ DNNN
+ DNNQD
+ Hộ sản xuất
+ Dư nợ khác
461.918
357.293
58.710
9.885
36.030
29,4
77,3
12,7
2,1
7,9
745.008
554.286
109.516
26.075
55.131
37,2
74,4
14,7
3,5
7,4
+283.090
+196.993
+50.806
+16.190
+19.101
+61,29
+55,13
+86,54
+163,78
+53,01
(Nguồn số liệu:Báo cáo kết quả tổng kết kinh doanh năm 2003-2004)
Qua soỏ lieọu cuỷa bảng 2 ta coự theồ thaỏy doanh soỏ cho vay cuỷa NHNo & PTNT Haứ Noọi naờm 2004 taờng 22,47% so vụựi naờm 2003 vụựi con soỏ tuyeọt ủoỏi laứ 769.497 trieọu ủoàng.Doanh soỏ thu nụù naờm 2004 laứ 3.761.945 trieọu ủoàng taờng 2,55% so vụựi naờm 2003 vụựi con soỏ tuyeọt ủoỏi laứ 93.656 trieọu ủoàng.
Toồng dử nụù cuừng taờng vụựi toỏc ủoọ nhanh (27,47%) vụựi mửực taờng tuyeọt ủoỏi laứ 431.558 trieọu ủoàng. Trong naờm 2004 Ngaõn haứng ủaừ thu huựt theõm 18 doanh nghieọp vay voỏn tớn dụng taùi Ngaõn haứng neõn toồng dử nụù cuỷa naờm 2004 taờng leõn so vụựi naờm 2003, ủieàu naứy theồ hieọn sửù tớn nhieọn cuỷa khaựch haứng ủoỏi vụựi NHNo & PTNT Haứ Noọi.
Tuy nhieõn nhỡn vaứo cụ caỏu doanh soỏ cho vay, thu nụù vaứ toồng dử nụù ta thaỏy tyỷ troùng ngoaùi teọ ủửụùc giao dũch naờm 2004 laùi taờng so vụựi naờm 2003, nguyeõn nhaõn chớnh laứ do trong naờm 2004 hoaùt ủoọng xuaỏt nhaọp khaồu cuỷa caực doanh nghieọp phaựt trieồn maùnh meừ, vỡ vaọy ủeồ ủaựp ửựng ủửụùc nhu caàu veà ngoaùi teọ taờng leõn cho caực doanh nghieọp thanh toaựn nhaọp khaồu thỡ lửụùng giao dũch ngoaùi teọ phaỷi taờng leõn.
Trong cụ caỏu toồng dử nụù, dử nụù ngaộn haùn luoõn chieỏm moọt tyỷ troùng raỏt lụựn. Naờm 2003 dử nụù ngaộn haùn laứ 70,6%, naờm 2004 laứ 62,8%.Tuy naờm 2004 coự xu hửụựng giaỷm hụn so vụựi naờm 2003 nhửng toồng dử nụù cuỷa Ngaõn haứng taờng chuỷ yeỏu vaón do tyỷ leọ dử nụù ngaộn haùn taờng. Lyự do coự tyỷ leọ dư nợ ngaộn haùn cao nhử vaọy laứ do caực doanh nghieọp khoõng coự dửù aựn vay trung haùn khaỷ thi, tửực laứ dửù aựn khoõng coự tớnh thửùc teỏ, khoõng ủaỷm baỷo traỷ nụù Ngaõn haứng. Bụỷi vỡ moọt dửù aựn vay trung haùn ủoứi hoỷi raỏt cao caỷ veà vi moõ vaứ vú moõ vaứ phaỷi traỷi moọt quaự trỡnh thaồm ủũnh khaột khe veà nhieàu maởt.
Xeựt veà cụ caỏu dử nụù ngaộn haùn, khu vửùc quoỏc doanh (caực khaựch haứng chớnh cuỷa Ngaõn haứng) chieỏm tuyeọt ủaùi ủa soỏ. Naờm 2003 chieỏm tyỷ troùng 85,6% dử nụù ngaộn haùn vaứ sang naờm 2004 giaỷm xuoỏng coứn 67,2%. Trong khi ủoự, dử nụù ngaộn haùn cuỷa khu vửùc ngoaứi quoỏc doanh laùi taờng. Naờm 2003 laứ 80.308 trieọu ủoàng chieỏm 7,2% dử nụù ngaộn haùn nhửng sang naờm 2004 laứ 241.479 trieọu ủoàng chieỏm 19,2% dử nụù ngaộn haùn, taờng so vụựi naờm 2003 vụựi con soỏ tuyeọt ủoỏi laứ 161.171 trieọu ủoàng.
Tyỷ troùng dử nụù ngaộn haùn cuỷa hoọ saỷn xuaỏt vaứ caực ủoỏi tửụùng khaực cuừng khaự lụựn trong toồng dử nụù ngaộn haùn vaứ ủeàu taờng so vụựi naờm 2003 vụựi con soỏ laứ 91.847 trieọu ủoàng.
Veà cụ caỏu dử nụù trung-daứi haùn, tyỷ troùng cuỷa doanh nghieọp quoỏc doanh, doanh nghieọp ngoaứi quoỏc doanh, hoọ saỷn xuaỏt vaứ dử nụù khaực ủeàu taờng leõn ủaựng keồ. Coự sửù taờng leõn nhử vaọy laứ vỡ NHNo & PTNT Haứ Noọi ủaừ mụỷ roọng ủaàu tử tớn duùng cho caực thaứnh phaàn kinh teỏ, chuự troùng mụỷ roọng trung vaứ daứi haùn ủeồ hoó trụù cho caực doanh nghieọp ủoồi mụựi thieỏt bũ, mụỷ roọng quy moõ saỷn xuaỏt.
3.3. Các hoạt động khác.
*Công tác kế toán
Ngân hàng đã ứng dụng một số phần mềm vào công tác kế toán.Quản lý chặt chẽ và đảm bảo cập nhật thông tin nên mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh được hạch toán kịp thời và chính xác.Doanh số dịch vụ chuyển tiền điện tử năm sau lớn hơn năm trước cả về số món và số tiền tạo thêm cho Ngân hàng có một nguồn thu nhập tương đối chắc chắn và ổn định.
*Công tác thanh toán không dùng tiền mặt.
Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng, cho đến nay nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã chứng tỏ được nhiều ưu điểm.Do đó thể thức thanh toán này càng được mở rộng và chiếm một vị trí quan trọng không thể thiếu trong nghiệp vụ ngân hàng.
II. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội
1.Nhận dạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội
Rủi ro tín dụng luôn là một vấn đề được quan tâm đặc biệt đối với mọi ngân hàng.Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng đều đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro nhưng do rất nhiều nguyên nhân,có nguyên nhân chủ quan và khách quan, rủi ro tín dụng vẫn phát sinh gây ra những thiệt hại đối với ngân hàng.
Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội được thể hiện dưới các dạng:Nợ quá hạn, giãn nợ và khoanh nợ.
Nợ quá hạn
Là khoản vay đã đến hạn trả nợ mà khách hàng chưa trả được đúng thời hạn như thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, cũng không có lý do chính đáng để xin gia hạn nợ, do đó phải chuyển sang nợ quá hạn.Đó là 1 trong 3 loại rủi ro tín dụng nhưng ở mức độ rủi ro thấp, có nhiều khả năng thu hồi.
Nợ quá hạn vì nhiều lý do khác nhau như hàng hoá sản xuất ra nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lâu ngày với số lượng lớn, hàng đã bán ra nhưng chưa thu được tiền.v..v..do đó chưa trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.
Đây là loại rủi ro tín dụng thường gặp và hầu hết các ngân hàng khác đều có nợ quá hạn.
Nợ được giãn
Là khoản vay đã đến hạn trả nợ nhưng khách hàng chưa trả được.Ngân hàng đã gia hạn nợ nhưng khách hàng vẫn không trả được vì những ly do khách quan; NHNo&PTNT Hà Nội đã báo cáo lên ngân hàng cấp trên và cấp trên dùng quyền hạn của mình xem xét và cho phép giãn nợ.
Nợ được khoanh
Là một dạng rủi ro tín dụng có những lý do khách quan nên được phép của cấp trên cho khoanh lại, tách ra, theo dõi riêng, tạo điều kiện cho khách hàng được tiếp tục vay vốn ngân hàng để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Phần lớn các khoản nợ được khoanh ở NHNo&PTNT Hà Nội là nợ của một số doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp thuộc các diện chính sách...
2. Tình hình chung về nợ quá hạn
Bảng 3: Tình hình nợ quá hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2003
Năm 2004
So sánh 2004/2003
Số tiền
Tỷ lệ%
Số tiền
Tỷ lệ%
Số tiền
Tỷ lệ%
Tổng dư nợ
1.571.151
2.002.709
+ 431.558
+27,46
Nợ quá hạn
40.665
2,59
57.187
2,86
+ 16.522
+ 40,6
(Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2003-2004)
Qua bảng 3 ta thấy,nợ quá hạn năm 2004 là 57.187 triệu đồng, chiếm 2,86% tổng dư nợ, tăng 40,6% so với năm 2003 với số tiền là 16.522 triệu đồng.Nợ quá hạn năm 2004 đã tăng so với năm 2003 vì vậy cần có những biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro để giảm nhanh tỷ lệ nợ quá hạn.
3. Phân tích nợ quá hạn
3.1 Tỷ lệ nợ quá hạn theo thành phần kinh tế và theo thời hạn.
Bảng 4:Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế và theo thời hạn
(so với tổng dư nợ)
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2003
Năm 2004
So sánh 2004/2003
Số tiền
Tỷ lệ%
Số tiền
Tỷ lệ% ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement