Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lop9c0708_pro
#1017059

Download miễn phí Đề tài Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp. Ưu nhược điểm và điều kiện, phạm vi áp dụng

4. Quyền lợi , lương thưởng phân phối theo sự đóng góp của người lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian làm việc . Đơn vị quan tâm tạo quỹ phúc lợi chính đáng để tăng thu nhập cho người lao động (kể cả khi về hưu).

 Tuy nhiên mô hình xây dựng trên cũng chỉ mang tính chất tham khảo bởi không thể đề ra một mô hình xây dựng chuẩn cho tất cả các doanh nghiệp Viêt Nam trong thời đại ngày nay.

 Các doanh nghiệp cần xem xét và cân nhắc kĩ lưỡng khi lựa chọn cho minh một mô hình xây dựng phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất.

 Ơ Việt Nam một số doanh nghiệp đã biết vận dụng những mô hình quản lý xây dựng tiên tiến trên thế giới vào doanh nghiệp của mình và thu được những thành công đáng kê trong kinh doanh như:

ã Dệt may Hà Nội chịu ảnh hưởng của mô hình quản lý Tây Đức.

Hai công ty có ảnh hưởng bởi mô hình quản lý Nhật Bản đó là:Công ty liên doanh Soder- toseco (Việt- Pháp) và công ty Hanel-plastic, chuyên sản xuất lưới thể thao . Một trong những bí quyết thành công của họ là quan tâm đế lợi ích của nhân viên , cất nhắc người có tài và coi doanh nghiệp như ở nhà .

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


A.Lêi Më §Çu
Ngµy nay víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , bÊt kú nét doanh nghiÖp nµo , dï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt , dÞch vô hay kinh doanh th­¬ng m¹i ®Òu ph¶i ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh doanh ®aúy biÕn ®éng . M«i tr­êng nµy bao gåm nhiÒu yÕu tè nh­ luËt ph¸p , v¨n ho¸ , chÝnh trÞ , m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ , kh¸ch hµng ,®ãi thñ c¹nh tranh , nhµ cung cÊp ...Nh÷ng yÕu tè nµy lu«n lu«n thay ®æi vµ t¸c ®éng tíi mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ nguy c¬ míi , v× vËy c¸c kÕ ho¹ch , chiÐn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp còng ph¶i thay ®æi theo . C¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp ®­îc t¹o lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch , chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp ®ã nªn nã lu«n lu«n ph¶i ®­îc x©y dùng ®Î phï hîp víi nhiÖm vô , yªu cÇu míi .Tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh nh­ vò b·o t¹o ra nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i , d©y truyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi vµ c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc x©y dùng phï hîp víi c«ng nghÖ míi trªn mét m«i tr­êng ®Çy biÕn ®éng cña thêi kú héi nhËp .
Nh×n chung, viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ mét yÕu tè kh¸ch quan ®èi víi mäi doanh nghiÖp , ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay ®ang b­íc vµo héi nhËp kinh tÕ cµng cÇn ph¶i x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ®Ó nhanh chãng thÝch nghi víi m«i tr­êng míi .
Víi nh÷ng hiÓu biÕt trªn nªn em xin chän ®Ò tµi :” Ph­¬ng ph¸p x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp.¦u nh­îc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn , ph¹m vi ¸p dông. ”
B. PhÇn néi dung
I-C¬ së lý luËn chung vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm tæ chøc ; Tæ chøc lµ mét c¬ cÊu (bé m¸y hoÆc hÖ thèng bé m¸y) ®­îc x©y dùng cã chñ ®Þnh vÒ vai trß vµ chøc n¨ng ( ®­îc hîp thøc ho¸ ) trong ®ã c¸c thµnh viªn ®­îc thùc hiÖn tõng phÇn viÖc ®uîc ph©n c«ng víi sù liªn kÕt h÷u c¬ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung .
Theo Chester I Barnard :” tæ chøc lµ mét hÖ thèng nh÷ng ho¹t ®éng hay nç lùc cña hai hay nhiÒu ng­êi ®­îc kÕt hîp víi nhau mét c¸ch cã ý thøc . Nãi c¸ch kh¸c , khi ng­êi ta cïng nhau hîp t¸c vµ tho¶ thuËn mét c¸ch chÝnh thøc ®Ó phèi hîp nh÷ng nç lùc cña hä nh»m hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu c ªn t¾ c chung hung th× mét tæ chøc sÏ ®­îc h×nh thµnh. ”
Nguyªn t¾c chung vÒ tæ chøc.
Mçi doanh nghiÖp khi x©y dùng bÊt kú c¬ cÊu tæ chøc nµo còng ph¶i tu©n thñ ,vËn dông c¸c nguyªn t¾c chung vÒ tæ chøc’ nh÷ng nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qu¶n lý vµ phï hîp voÝ c¸c quy luËt kh¸ch quan.
Nguyªn t¾c 1: tõ môc tiªu ho¹t ®éng mµ ®Þnh ra chøc n¨ng tæ chøc ,tõ chøc n¨ng mµ thiÕt lËp bé m¸y qu¶n lý phï hîp : vµ tõ bé m¸y mµ bè trÝ con ng­êi ®¸p øng yªu cÇu .
Nguyªn t¾c 2: Néi dung chøc n¨ng cña mçi tæ chøc cÇn ®­îc chia thµnh c¸c phÇn viÖc râ rµng vµ ph©n c«ng hîp lý , rµnh m¹ch cho mçi bé phËn ,mçi c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm th­c hiÖn.
Nguyªn t¾c 3:NhiÖm vô , tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ph¶i t­¬ng xøng .
Nguyªn t¾c 4: CÇn x¸c lËp vµ xö lý ®óng c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng , chÕ ®é c«ng t¸c vµ lÒ lèi lµm viÖc.
Nguyªn t¾c 5: B¶o ®¶m sù cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ , kÞp thêi , trung thùc vµ cã ®é tin cËy cao
Nguyªn t¾c 6: Cã sù kiÓm tra kÞp thêi ®Î kiÎm ch­ngs viÖc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô: qua ®ã xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh , thóc ®Èy tiÕn ®é vµ ®óc kÕt kinh nghiÖm.
Nguyªn t¾c 7: T¹o sù g¾n bã gi÷a c¸c thµnh viªn trong tæ chøc , gi÷a ng­êi ®iÒu hµnh víi tËp thÓ lao ®éng , h­íng vµo môc tiªu chung.
Nguªn t¾c 8: TuyÓn chän chÆt vµ bè trÝ sö dông ®óng c¸n bé ,nh©n viªn , t¹o ®iÒ kiÖn cho mäi ng­êi ph¸t huy cao kh¶ n¨ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt.
3.C¬ cÊu tæ chøc
3.1kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu tæ chøc
C¬ cÊu tæ chøc lµ tæng hîp c¸c bé phËn (®¬n vÞ vµ c¸ nh©n) kh¸c nhau , cã mèi quan hÖ phô thuéc nhau ,®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm ,quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®­îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp,nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý vµ phôc vô môc ®Ých chung toµn doanh nghiÖp.
3.2 C¸c lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp.
-C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn
-C¬ cÊu chøc n¨ng
-C¬ cÊu hçn hîp trùc tuyÕn- chøc n¨ng
-C¬ cÊu theo s¶n phÈm, kh¸ch hµng , thÞ tr­êng .
-C¬ cÊu hçn hîp
II- Ph­¬ng ph¸p x©y xùng c¬ cÊu tæ chøc cña mét doanh nghiÖp.
§Ó thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý , c¸c nhµ khoa häc nghiªn cøu vÒ qu¶n lý tæng kÕt thµnh 4 ph­¬ng ph¸p chÝnh:
ph­¬ng ph¸p lo¹i suy : dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c kinh nghiÖm tiªn tiÕn( c¸c m« h×nh thµnh c«ng ) mµ ®­a ra c¸c kiÓu mÉu tæ chøc qu¶n lý cã thÓ vËn dông cho c¸c doanh nhiÖp ho¹t ®éng trong ®iÌu kiÖn t­¬ng tù .
-Hay nãi cach kh¸c ph­¬ng ph¸p nµy suy tõ c¸i cã s½n ( bªn ngoµi) ®Ó l­îc bá lÊy nh÷ng c¸i hîp lý vµ phï hîp nhÊt.
-C¸c m« h×nh thµnh c«ng lµ c¸c m« h×nh thuéc c¸c kiÓu cã thÓ vËn dông : §iÓn h×nh lµ m« h×nh qu¶n lý cña NhËt vµ m« h×nh qu¶n lý cña Ph­¬ng T©y
C¶ hai m« h×nh ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm riªng . Tuy nhiªn kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc m« h×nh nµo h¬n m« h×nh nµo bëi ®¨c ®iÓm kinh tÕ - v¨n ho¸- x· héi cña mçi n­íc lµ kh¸c nhau .
*¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ :®· ®­îc kiÓm nghiÖm qua thùc tiÔn qu¶n lý song do thùc tÕ mu«n mµu mu«n vÎ cho nªn kh«ng ph¶i tr­êng hîp cô thÓ nµo còng cã thÓ sao chÐp chØ nªn tham kh¶o ®Î vËn dông s¸ng t¹o , chän läc c¸c ­u ®iÓm phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp cña m×nh .
*Nh­îc ®iÓm : dÔ dËp khu«n (gi¸o ®iÒu)
ph­¬ng ph¸p kÕt cÊu ho¸ c¸c môc tiªu :lËp ra m«t hÖ thèng c¸c môc tiªu cña tæ chøc , ®em kÕt hîp víi c¬ cÊu cÇn x©y dùng trªn quan ®iÓm hÖ thèng ( cã mét phÇn ®Þnh l­îng ) cho c¸c ph­¬ng ¸n cÇn lùa chän . Thùc chÊt ph­¬ng ph¸p nµy lµ: xuÊt ph¸t tõ muc tiªu ®Ó thÊy c¸c chøc n¨ng cÇn ®­îc thùc hiÖn b»ng c¬ cÊu tæ chøc phï hîp.
Ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá :
Mét trong nh÷ng c¬ cÊu tæ chøc ¸p dông ph­ong ph¸p kÕt cÊu ho¸ c¸c môc tiªu lµ c¬ cÊu chøc n¨ng
§Æc ®iÓm lµ: mçi bé phËn cã chøc n¨ng vÒ tõng lÜnh vùc qu¶n lý ( theo dâi vµ ph©n tÝch t×nh h×nh , chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ,h­íng dÉn cÊp d­íi thi hµnh ). Trong mét doanh nghiÖp x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc theo kiÓu chøc n¨ng cã thÓ ph©n ra thµnh c¸c phßng ban thÓ hiÖn viÖc kÕt cÊu ho¸ c¸c môc tiªu nh­ sau :
Phßng cung øng : nguyªn liÖu , vËt t­.
Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ( tµi vô ) :tµi chÝnh, kiÓm tra dù ¸n.
Phßng kinh doanh : marketing , tiªu thô s¶n phÈm,kÕ ho¹ch s¶n xuÊt.
Phßng tæng hîp ( hµnh chÝnh tæ chøc ) : th«ng tin qu¶n lý ,tæng hîp hµnh chÝnh.
Phßng tæ chøc ho¹t ®éng: phóc lîi ,khen th­ëng.
Qua ph©n tÝch cã thÓ thÊy viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc theo phu¬ng ph¸p kÕt cÊu ho¸ c¸c môc tiªu lµ c¸ch tæ chøc tæng thÓ nh»m hoµn thµnh môc tiªu ®¨ ®Þnh . Mäi viÖc thùc hiÖn tæ chøc ph¶i phôc vô cho c¸i ®Ých cuèi cïng Êy , nÕu c«ng viÖc nµo kh«ng ®ãng gãp cho môc tiªu Êy th× lµ kh«ng cÇn thiÕt vµ kh«ng nªn tiÕn hµnh . C¸c tæ chøc bé phËn còng thÕ . Mçi ban , xÝ nghiÖp , ph©n x­ëng , ®¬n vÞ , tæ , nhãm...cña c«ng ty ®Òu cã môc tiªu cô thÓ riªng vµ lµ bé phËn cña môc tiªu chung , hoµ nhÞp vãi môc tiªu chung .
¦u ®iÓm : X¸c ®Þnh râ chøc n¨ng cña tõng phßng ban, tr¸nh trïng lÆp c¸c nhiÖm vô.
Tõ c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra cã thÓ x¸c ®Þnh , lËp kÕ ho¹ch mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt c¸c nhu cÇu phôc vô cho viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra.
Nh­îc ®iÓm : Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ dÉn t¬Ý viÖc x©y dùng co cÊu tæ chøc cång kÒnh
Tèn chi phÝ vÒ nh©n c«ng cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp.
3.Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia :Dùa vµo kiÕn thøc cña c¸c chuyªn gia , qua nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ®Ó kiÕn ng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement