Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1014985 MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ................................................................ 0
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƢƠNG THỨC THÂM NHẬP
THỊ TRƢỜNG THẾ GIỚI .......................................................................... 4
I. LÝ DO THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG THẾ GIỚI CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP..................................................................................... 4
1. Doanh nghiệp có cơ hội chiếm lĩnh thị trường các nước khác .......... 5
2. Thị trường nước ngoài có thể mang lại lợi nhuận cao hơn............... 5
3. Doanh nghiệp có thể tận dụng các nguồn lực ở nước ngoài ............. 6
4. Doanh nghiệp muốn phân tán rủi ro.................................................. 7
5. Tổ chức thương mại xuyên biên giới được triển khai dễ dàng hơn ... 7
II. CÁC PHƢƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG THẾ GIỚI. 8
1. Hình thức xuất khẩu .......................................................................... 8
1.1. Xuất khẩu gián tiếp........................................................................ 8
1.2. Xuất khẩu trực tiếp ...................................................................... 10
2. Hình thức kết hợp giữa hoạt động trong và ngoài nước .................. 11
2.1. Cấp giấy phép (Licensing)........................................................... 11
2.2. Xuất khẩu có sự trợ giúp của văn phòng thay mặt ........................ 12
2.3. Gia công quốc tế ......................................................................... 13
2.4. Nhượng quyền thương mại (Franchising).................................... 14
2.5. Đặt chi nhánh của doanh nghiệp tại nước ngoài ......................... 16
3. Hình thức đầu tư trực tiếp................................................................ 16
3.1. Công ty liên doanh ...................................................................... 16
3.2. Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài........................... 18
3.3. Công-xoóc-xi-om (Consortium)................................................... 21
III. VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC LỰA
CHỌN PHƢƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG QUỐC TẾ
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ................................................................ 21
1. Vai trò của các cách thâm nhập thị trường quốc tế đối với
doanh nghiệp ........................................................................................ 21
1.1. Doanh nghiệp có thể đạt mức doanh số lớn hơn .......................... 21
1.2. Doanh nghiệp có thể thực hiện được lợi thế theo vị trí ................ 22
1.3. Tham gia vào hoạt động quốc tế cho phép doanh nghiệp hạ thấp chi
phí ...................................................................................................... 22
1.4. Kích thích các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản
xuất..................................................................................................... 23
1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .......................................... 24
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn cách thâm nhập
thị trường thế giới của các doanh nghiệp ............................................ 25
2.1. Những đặc điểm của nước lựa chọn thâm nhập........................... 25
2.2. Hàng rào bảo hộ mậu dịch và những qui định của chính phủ...... 28
2.3. Những mục tiêu và chiến lược thâm nhập của công ty................. 30
2.4. Những đặc điểm của sản phẩm.................................................... 31
CHƢƠNG II: PHƢƠNG THỨC THÂM NHẬP CỦA CÔNG TY
COCA-COLA VÀO MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG TRÊN THẾ GIỚI ......... 32
I. SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY COCA-COLA .......................................... 32
1. Lịch sử phát triển của công ty Coca-cola trên thế giới .................... 32
2. Các lĩnh vực hoạt động của Coca-cola............................................. 35
3. Danh mục sản phẩm......................................................................... 35
4. Thị trường của Coca-cola................................................................. 36
5. Chiến lược kinh doanh ..................................................................... 36
6. Thành tích đạt được cho đến nay của Coca-cola ............................. 38
7. Giá trị thương hiệu ........................................................................... 39
II. PHƢƠNG THỨC THÂM NHẬP CỦA COCA-COLA VÀO MỘT
SỐ THỊ TRƢỜNG TRÊN THẾ GIỚI................................................... 39
1. Thị trường Trung Quốc .................................................................... 39
1.1. Đặc điểm thị trường Trung Quốc................................................. 39
1.2. Đối thủ cạnh tranh của Coca-cola tại thị trường Trung Quốc ..... 41
1.3. cách thâm nhập thị trường Trung Quốc của Coca-cola .. 42
2. Thị trường Nhật Bản ........................................................................ 45
2.1. Đặc điểm thị trường Nhật Bản..................................................... 45
2.2. cách thâm nhập thị trường Nhật Bản của Coca-cola ...... 47
3. Thị trường Việt Nam ........................................................................ 50
3.1. Đặc điểm thị trường Việt Nam..................................................... 50
3.2. Coca-cola tại thị trường Việt Nam............................................... 52
3.3. cách thâm nhập thị trường Việt Nam của Coca-cola ...... 55
3.4. Các biện pháp hỗ trợ thâm nhập thị trường Việt Nam của Cocacola
.................................................................................................... 57
III. ĐÁNH GIÁ CÁC PHƢƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG
THẾ GIỚI CỦA CÔNG TY COCA-COLA.......................................... 63
1. Những thành công đã đạt được........................................................ 63
1.1. Thị phần của Coca-cola trên toàn thế giới .................................. 64
1.2. Thành công tại thị trường Trung Quốc ........................................ 64
1.3. Thành công tại thị trường Việt Nam ............................................ 65
1.4. Thành công tại thị trường Nhật Bản ............................................ 65
2. Những thất bại của Coca-cola.......................................................... 66
3. Nguyên nhân sự khác biệt trong việc lựa chọn các cách
thâm nhập vào các thị trường khác nhau ............................................ 67
3.1. Yếu tố văn hóa............................................................................. 68
3.2. Luật pháp nước sở tại.................................................................. 69
CHƢƠNG III: NHỮNG YẾU TỐ DẪN TỚI THÀNH CÔNG CỦA
CÔNG TY COCA-COLA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ................................................................. 71
I. NHỮNG YẾU TỐ DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY
COCA-COLA.......................................................................................... 71
1. Theo sát cải cách hành chính của chính phủ các nước................... 71
2. Lựa chọn thời điểm và cách thâm nhập thích hợp ............. 71
3. Xây dựng hệ thống các nhà máy cung cấp và các nhà máy đóng chai
tại địa phương....................................................................................... 73
4. Chính sách sản phẩm phù hợp......................................................... 74
4.1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm thống nhất trên tất cả các quốc gia
........................................................................................................... 74
4.2. Điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thị trường và thị hiếu người tiêu
dùng ................................................................................................... 75
4.3. Thiết kế mẫu mã sản phẩm .......................................................... 75
4.4. Chiến lược địa phương hóa sản phẩm ......................................... 76
5. Điều chỉnh giá phù hợp với thu nhập người tiêu dùng từng nước .. 76
6. Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp ........................ 77
7. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ....................................... 78
II. TÌNH HÌNH THÂM NHẬP THỊ TRƢỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .............................................................. 79
1. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị
trường thế giới ...................................................................................... 79
1.1. Xuất khẩu là hình thức chủ yếu của các doanh nghiệp Việt Nam khi
thâm nhập thị trường thế giới............................................................. 79
1.2. Các hình thức thâm nhập thị trường khác chưa được doanh nghiệp
ứng dụng rộng rãi .............................................................................. 80
2. Những kết quả đạt được ................................................................... 82
3. Những mặt hạn chế .......................................................................... 84
4. Nguyên nhân của những hạn chế .................................................... 85
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ CÔNG TY COCA-COLA
CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM........................................... 86
1. Lựa chọn quốc gia thâm nhập.......................................................... 86
2. Lựa chọn cách thâm nhập phù hợp với các nguồn lực và
định hướng phát triển của doanh nghiệp............................................. 88
3. Lựa chọn thời điểm và tốc độ thâm nhập ......................................... 90
4. Xây dựng chính sách phát triển sản phẩm....................................... 91
4.1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm thống nhất trên tất cả các quốc gia
........................................................................................................... 91
4.2. Phù hợp hóa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp với thị trường
nước ngoài và thị hiếu người tiêu dùng .............................................. 92
4.3. Nội địa hóa sản phẩm.................................................................. 93
4.4. Xây dựng và phát triển thương hiệu............................................. 93
5. Xây dựng chính sách giá phù hợp với từng quốc gia....................... 95
6. Xây dựng hệ thống phân phối bền vững .......................................... 96
7. Xây dựng chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh........................ 96
KẾT LUẬN................................................................................................. 98
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường nước ngoài đã, đang và luôn luôn là mục tiêu của hầu hết
các doanh nghiệp trên thế giới. Tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị
trường quốc tế sẽ đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, mở ra nhiều cơ hội
phát triển và sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Hoạt động kinh doanh quốc tế
của một doanh nghiệp có thể đơn giản như việc xuất khẩu trực tiếp một sản
phẩm đến một quốc gia hay phức tạp hơn là thành lập công ty 100% vốn
nước ngoài tại nhiều quốc gia khác nhau. Từ năm 1986 đến nay, các doanh
nghiệp Việt Nam đã tham gia đông đảo trên thị trường quốc tế và chủ yếu là
dưới hình thức xuất khẩu trực tiếp. Tuy nhiên xuất khẩu trực tiếp không phải
là con đường duy nhất tiếp cận thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp có thể
lựa chọn nhiều cách khác nhau để vươn ra thị trường quốc tế như: cấp
giấy phép, nhượng quyền thương mại, liên doanh hay thành lập công ty 100%
vốn…. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp thâm nhập thị trường
quốc tế thành công.
Để thâm nhập thị trường quốc tế thành công điều quan trọng là doanh
nghiệp phải lựa chọn được cách thâm nhập phù hợp với mục tiêu và
chiến lược của doanh nghiệp. Chính cách thâm nhập sẽ tác động đến
việc triển khai các hoạt động chức năng của doanh nghiệp trên thị trường đó
và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp đạt được
hay không các mục tiêu phát triển quốc tế đã đề ra. Chính vì vậy, việc nghiên
cứu các cách thâm nhập thị trường quốc tế trở nên quan trọng đối với
các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài.
Trong phạm vi khóa luận này, tác giả trình bày kinh nghiệm thâm nhập
thị trường thế giới của công ty Coca-cola - một tập đoàn kinh doanh nước
2
giải khát không cồn lớn nhất thế giới đã thành công trong quá trình mở rộng
thị trường ra toàn cầu do sử dụng linh hoạt, mềm dẻo các cách thâm
nhập thị trường thế giới. Quá trình thâm nhập thị trường thế giới của Cocacola
là một thành công điển hình, một mô hình chiến lược đem lại nhiều bài
học cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Từ những thành công của công ty Coca-cola, tác giả xin giới thiệu một
số bài học kinh nghiệm nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể thâm
nhập thị trường quốc tế hiệu quả hơn. Và đề tài mà tác giả lựa chọn để nghiên
cứu là: “Các cách thâm nhập thị trường thế giới của công ty Cocacola
và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam”.
2. Mục đích nghiên cứu
Khóa luận cung cấp những căn cứ để lựa chọn, cách
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement