Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014319 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 3
1.1. Khái quát chung về khoản mục phải thu khách hàng có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính 3
1.1.1. Bản chất khoản mục phải thu khách hàng 3
1.1.2. Vai trò, vị trí khoản mục phải thu khách hàng trong chu trình bán hàng – thu tiền 4
1.1.3. Kế toán khoản mục phải thu khách hàng 5
1.1.3.1. Nguyên tắc kế toán khi hạch toán khoản mục phải thu khách hàng 5
1.1.3.2. Chứng từ sổ sách và tài khoản sử dụng đối với khoản mục phải thu khách hàng 6
1.1.4. Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 9
1.1.4.1. Khoản mục phải thu khách hàng với vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính 9
1.1.4.2. Một số sai phạm thường gặp đối với khoản mục phải thu khách hàng làm ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính 9
1.1.4.3. Một số công việc kiểm soát nội bộ đối với khoản mục phải thu khách hàng 10
1.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện. 12
1.3. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện 13
1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 14
1.3.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 15
1.3.1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán đối với khoản mục phải thu khách hàng 24
1.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 28
1.3.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 32
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG 34
2.1. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính thực hiện tại Văn phòng Tổng Công ty ABC 34
2.1.1. Tổng quan về khách hàng ABC 34
2.1.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty ABC 34
2.1.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 36
2.1.1.3. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Tổng Công Ty ABC 37
2.1.2. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Văn phòng Tổng Công ty ABC 42
2.1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 42
2.1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 51
2.1.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 62
2.2. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện tại Công ty XYZ 62
2.2.1.. Tổng quan về khách hàng XYZ 62
2.2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty XYZ 63
2.2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty XYZ 64
2.2.1.3. Chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Công ty XYZ 64
2.2.2. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại Công ty XYZ 68
2.2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 68
2.2.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 79
2.2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 90
2.3. So sánh quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện tại hai khách hàng ABC và XYZ 90
2.3.1. Những điểm giống nhau 90
2.3.2. Những điểm khác nhau 91
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN 93
3.1. Đánh giá tổng quát về thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện 93
3.1.1. Những ưu điểm trong tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 93
3.1.2. Những ưu điểm trong quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do AASC thực hiện 94
3.1.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 94
3.1.2.2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 95
3.1.2.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 96
3.1.3. Những hạn chế còn tồn tại trong quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện tại khách hàng 96
3.1.3.1. Việc thu thập thông tin về khách hàng vẫn còn sơ sài 96
3.1.3.2. Mô hình đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng còn hạn chế và ít được thực hiện…. 97
3.1.3.3. Mức trọng yếu được ước lượng nhưng không được sử dụng trong quá trình kiểm toán 97
3.1.3.4. Thủ tục phân tích áp dụng đối với khoản mục phải thu khách hàng vẫn còn sơ sài… 98
3.1.3.5.. Chương trình kiểm toán khoản mục phải thu được thiết kế chi tiết nhưng không được thực hiện đầy đủ 98
3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện 99
3.2.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện 99
3.2.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện tại khách hàng 99
3.2.2.1. Hoàn thiện việc thu thập thông tin về khách hàng 99
3.2.2.2. Hoàn thiện Mô hình đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng 100
3.2.2.3. Xây dựng mô hình ước lượng mức trọng yếu linh hoạt và đề ra các quy định áp dụng mức trọng yếu 100
3.2.2.4. Tăng cường áp dụng các thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 101
3.2.2.5. Hoàn thiện việc thiết kế và thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết đối với khoản mục phải thu khách hàng 102
KẾT LUẬN 104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đặc biệt là kiểm toán độc lập đã và đang trở thành nhu cầu thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp.
Từ những năm đầu của thập kỷ 90, với sự ra đời của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) và Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) đã đánh dấu sự ra đời của các công ty kiểm toán ở Việt Nam, cùng với sự tham gia trong một số lĩnh vực của các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, hoạt động kiểm toán Việt Nam đã được hình thành và không ngừng phát triển sau gần 20 năm thành lập. Kiểm toán đã trở thành một nghề nghiệp, một lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ.
Với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh tế, kiểm toán ngày càng trở nên hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, mà còn đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Những thông tin do kiểm toán cung cấp sẽ là những căn cứ đáng tin cậy giúp cho Nhà Nước nhìn nhận, đánh giá, xử lý đúng đắn các vấn đề kinh tế nảy sinh, đồng thời làm cơ sở cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý khi đưa ra quyết định kinh doanh mới. Thông qua việc thực hiện các chức năng, nghiệp vụ của mình, kiểm toán viên còn giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế biết được và khắc phục những sai sót, vi phạm trong quản lý và trong việc chấp hành chính sách, luật lệ kinh tế của Nhà Nước.
Khoản mục phải thu khách hàng là một khoản mục trọng yếu và chiếm tỷ trọng lớn trên báo cáo tài chính, đồng thời cũng khá nhạy cảm với những gian lận và có liên quan mật thiết đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của khoản mục này, em đi sâu vào tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính, trên cơ sở ly luận đạt được, kết hợp với cơ hội tiếp cận công việc kiểm toán thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, em đã chọn đề tài: “Vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện tại khách hàng” làm chuyên đề thực tập cuối khóa của mình.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề của em gồm có ba chương chính:
Chương I: Đặc điểm khoản mục phải thu khách hàng có ảnh hưởngđến kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Chương II: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện tại khách hàng.
Chương III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện.
Tuy nhiên, do hạn chế khách quan về thời gian cùng với sự giới hạn về kinh nghiệm và kiến thức, em không thể bao quát hết tất cả các vấn đề liên quan đến phạm vi đề tài, vì thế chuyên đề của em không thề tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung. Em rất mong sự đóng góp thầy cô và các anh chị kiểm toán viên tại công ty để em có thể hoàn thiện tốt chuyên đề cũng như bổ sung vốn kiến thức về chuyên ngành kiểm toán.
Em xin chân thành Thank tới Ban lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán và các anh chị phòng Kiểm toán 2 đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại Công ty. Đồng thời em cũng chân thành Thank Thầy giáo PGS. TS. Ngô Trí Tuệ đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành Chuyên đề này
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement