Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009053 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..............................................................................3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ..............................................................................................3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................3
6. Bố cục của luận văn ................................................................................................4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN ĐẦU TƢ ..............5
1.1. Một số lý luận chung về quản lý đầu tư vốn ngân sách và đầu tư phát triển.......5
1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về đầu tư vốn ngân sách nhà nước .............................5
1.1.2 Một số vấn đề chung về đầu tư phát triển và nguồn vốn...............................8
1.2. Quảng lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước . ........................................................16
1.2.1 Mục tiêu quản lý vốn ngân sách nhà nước ..................................................16
1.2.2 Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước........17
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá két quả và hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. ......18
1.3.1 Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn. ......................................................................18
1.3.2.Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn...............................................................21
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư vón ngân sách . ..........25
1.4.1 Các nhân tố chủ quan của địa phương và đơn vị thực hiện đầu tư..............26
1.4.2 Các nhân tố khách quan của địa phương tác động đến hiệu quả đầu tư phát
triển từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước ..............................................................27
1.4.3 Các chính sách kinh tế của Trung ương và của địa phương........................28
1.4.4 Công tác tổ chức quản lý vốn đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng ..............29
1.4.5 Chiến lược công nghiệp hoá .......................................................................30
1.5. Một số kinh nghiệm về quản lý vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. .31
1.5.1. Kinh nghiệm trong nước.............................................................................31
1.5.2. Kinh nghiệm nước ngoài ............................................................................33
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................36
2.1. Cơ sở phương pháp luận. ...................................................................................36
2.2. Phương pháp thu thập số liệu.............................................................................36
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ..........................................................36
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp.........................................................40
2.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................................41
2.4. Phân tich số liệu. ................................................................................................41
2.4.1. Phương pháp phân tổ ..................................................................................41
2.4.2. Phương pháp so sánh ..................................................................................41
2.4.3. Phương pháp đồ thị.....................................................................................41
2.4.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo ......................................................42
2.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích..........................................................................42
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN
VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH .....43
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh. ..................43
3.1.1 .Điều kiện tự nhiên và các nguồn lực cơ bản của tỉnh Quảng Ninh ............43
3.1.2. Về phát triển kinh tế....................................................................................44
3.2. Thực trạng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...................50
3.2.1. Thực trạng huy động vốn đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội ở
Quảng Ninh thời gian qua.....................................................................................50
3.2.2. Thực trạng quản lý vốn đầu tư ngân sách nhà nước ...................................54
3.2.3. Những kết quả đạt được trong việc sử dụng vốn NSNN............................58
3.2.4. Những hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân trong huy động và quản lý
vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước. .......................................................62
3.3.Một số vấn đề rút ra từ thực trạng.......................................................................79
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ TỪ
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG
NINH ........................................................................................................................81
4.1. Phương hướng, mục tiêu và quan điểm phát triển kinh tế. ................................81
4.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội ...................................................81
4.1.2. Mục tiêu và quan điểm phát triển kinh tế - xã hội......................................83
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...........................................................................86
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư ............................86
4.2.2. Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ...87
4.2.3. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư. ........................................88
4.2.4 Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư................................89
4.2.5. Kiện toàn công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán ....................................92
4.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý vốn ngân sách . ...................93
4.2.7 Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn................................................................95
4.2.8. Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước ............100
4.2.9. Đổi mới công tác quản lý xây dựng cơ bản..............................................103
4.3. Một số kiến nghị...............................................................................................105
4.3.1. Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh ................................................................105
4.3.2. Kiến nghị với Trung ương ........................................................................107
KẾT LUẬN ............................................................................................................108
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................111

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công cuộc đổi mới và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại nhiều
thành tựu về tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói
riêng. Trong quá trình này việc huy động và sử dụng vốn ngân sách (ngân sách nhà
nước) có một ý nghĩa quan trọng. Đầu tư từ ngân sách đóng vai trò tạo những nền
tảng vật chất kỹ thuật quan trọng cho đất nước, là "cú huých" đối với một số ngành
và vùng trọng điểm, đồng thời thúc đẩy thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội,
đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Những năm qua, việc chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang
kinh tế thị trường đòi hỏi phải thay đổi một cách căn bản cách thức quyết định, đối
tượng mà Nhà nước phải đầu tư và cách tiến hành đầu tư. Những thay đổi
này tuy đã diễn ra, song chưa thực sự phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định
hướng XHCN và vẫn mang nhiều đặc tính của cơ chế bao cấp và nguyên tắc "xin -
cho" trong quy trình quyết định và phân bổ vốn đầu tư.
Mặc dù có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, song công
tác đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết
như: nhiều dự án đầu tư trong quá trình thực hiện còn yếu kém trong công tác quản lý
gây thất thoát, lãng phí, chất lượng công trình không đảm bảo. Hiệu quả thấp trong
đầu tư từ ngân sách nhà nước đã được nói đến rất nhiều trên các phương tiện thông
tin đại chúng, trong các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân,
trong các cuộc hội thảo, diễn đàn. Không ít hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư
này diễn ra rất nghiêm trọng và gây ra mối quan ngại về tính hiệu quả của đầu tư từ
ngân sách như lãng phí, tham nhũng, đầu tư dàn trải, đầu tư không đúng mục tiêu,
v.v… Tất cả những vấn đề này bắt nguồn cả từ thể chế (cơ chế) phân bổ và quản lý
đầu tư từ ngân sách chưa hoàn thiện, lẫn từ sự yếu kém của cơ quan quản lý… làm
giảm lòng tin của nhân dân đối với bộ máy lãnh đạo của địa phương.
Trong thời kỳ tới, đòi hỏi tất yếu kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng
Ninh nói riêng phải chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển
chủ yếu theo chiều sâu và bền vững. Mặt khác, việc tham gia ngày càng sâu và rộng
hơn vào các quan hệ kinh tế quốc tế, sự mở cửa thị trường đầu tư theo các hiệp định
quốc tế đã ký kết (WTO, AFTA, CAFTA, song phương) tạo ra môi trường và thị
trường đầu tư khác hẳn so với trước đây.
Việc nghiên cứu chính sách đầu tư từ ngân sách của Việt Nam nói chung và
của tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, là
nhiệm vụ có ý nghĩa cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Nghiên cứu, tổng kết và đánh giá
thực tiễn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong thời gian qua là công việc cần thiết để
thấy được những điểm yếu, rút ra những bài học và đề xuất cơ sở khoa học cho việc
hoạch định chính sách đầu tư ngân sách và hoàn thiện cơ chế quản lý. Thời gian
qua, đã có một số dự án và tác giả nghiên cứu về vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách ở Việt Nam, song số lượng không nhiều và quy mô không lớn, đặc biệt
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến nay chưa có một dự án hay đề tài nghiên cứu về
nội dung này, mặc dù vấn đề nghiên cứu rất thiết thực và cấp bách.
Trong luận văn này, với cách tiếp cận hệ thống, xem xét đầu tư từ ngân sách
nhà nước cho hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để nghiên
cứu, phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cụ thể của các dự án đầu tư trong
hệ thống pháp luật hiện hành của quốc gia và việc triển khai cụ thể của địa phương,
từ đó phân tích những điểm yếu, những điều cần sửa đổi trong tất cả các mặt có liên
quan tới đầu tư từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, ở đây những thành tựu, những kết
quả tốt của đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ chỉ trình bày ở mức tối thiểu cần thiết.
Từ những lý do trên và tính cấp thiết nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư vốn
ngân sách nhà nước đối với hoạt động đầu tư phát triển ở Quảng Ninh trong thời
gian tới, tui chọn vấn đề “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài nghiên
cứu cho luận văn Thạc sĩ kinh tế của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tỉêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng các căn cứ khoa học cho các giải
pháp quản lý vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Để đạt
được mục tiêu đề ra, nghiên cứu sẽ tập trung vào các nội dung:
- Làm rõ một số lý luận chung về quản lý đầu tư vốn ngân sách
- Đánh giá đúng thực trạng quản lý vốn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 -2015 và tầm
nhìn 2025.
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh.
Trong phạm vi bài viết do thời gian, nguồn số liệu và trình độ hạn chế nên chỉ
đi vào nghiên cứu về thực trạng sử dụng Vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh những mặt đạt được, chưa được trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010.
Từ đó đưa ra một số giải pháp sử dụng hiệu quả vốn ngân sách trên địa bàn trong
thời gian tới.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận về vốn đầu tư, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để xem
xét, đánh giá thực tiễn quản lý, hiệu quả vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh giai đoạn 2005 - 2010 và các các tác động của nó đến phát triển kinh tế, xã hội
của tỉnh.
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
* Ý nghĩa khoa học của đề tài: Từ kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hy vọng
góp phần là rõ, bổ sung thêm lý luận về đầu tư phát triển và quản lý đầu tư vốn ngân
sách , bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, các nguồn vốn. Nội dung của vốn ngân sách
nhà nước; các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư; Các nhân tố ảnh hưởng
đến hiệu quả quản lý vốn ngân sách
* Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Với những kết quả nghiên cứu của đề tài hy
vọng sẽ góp một phần nhỏ, làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà kinh
tế có những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư vốn ngân sách trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
6. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo nội dung chính của Luận văn
được kết cấu thành 4 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu
Chƣơng 4: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tƣ từ nguồn
vốn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement