Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008757 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong tiến trình toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, các hoạt động thƣơng
mại không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, mà hoạt động
thƣơng mại đã đƣợc mở rộng đến tất cả các nƣớc trên toàn thế giới. Chính sự
toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu, làm
tăng lƣợng giao dịch trong hoạt động tài chính giữa các nƣớc. Cũng chính vì
vậy, nó đã làm cho thị trƣờng ngoại hối phát triển mạnh, hình thành nên
những trung tâm tài chính quốc tế lớn, hỗ trợ đắc lực cho chu chuyển tiền tệ
phục vụ nhu cầu thanh toán và đầu tƣ. Hòa cùng với xu thế chung của thế
giới, thị trƣờng tài chính nói chung và thị trƣờng ngoại hối Việt Nam nói
riêng đã có những bƣớc phát triển lớn để phù hợp với đòi hỏi trong giai đoạn
mới. Bằng chứng là những thành tựu đáng ghi nhận của các hoạt động kinh
doanh XNK, gắn liền với đó là những bƣớc cải cách đáng kể trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng trên thị trƣờng ngoại hối.
Tuy nhiên, đi đôi với các cơ hội phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị
trƣờng là những thách thức về ảnh hƣởng của biến động thị trƣờng vào trong
nƣớc, khi mà mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tổ chức kinh
tế và cá nhân hiện nay đều chịu sự hƣớng dẫn của thị trƣờng, chịu sự tác động
của các quy luật kinh tế, quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh
tranh. Hơn thế nữa, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng
cũng không nằm ngoài sự tác động đó – đây là tính khách quan tất yếu trong
nền kinh tế thị trƣờng. Do đó, việc tìm kiếm các công cụ bảo hiểm và phòng
ngừa rủi ro trong các hoạt động kinh doanh trên thị trƣờng ngoại hối trở thành
một vấn đề hết sức cấp thiết. Trong khi đó, thế giới hiện nay đã sử dụng rất
phổ biến các công cụ tài chính phái sinh bao gồm : hợp đồng kỳ hạn, hợp
đồng hoán đổi, hợp đồng tƣơng lai và hợp đồng quyền chọn nhƣ một biện
pháp để bảo hiểm rủi ro cho các doanh nghiệp, nhà đầu tƣ và thậm chí là cả
hoạt động kinh doanh của các NHTM. Tuy nhiên, thị trƣờng ngoại hối phái
sinh ở Việt Nam từ khi bắt đầu triển khai cho đến nay tuy đã đạt đƣợc một số
kết quả đáng khích lệ nhƣng vẫn còn mờ nhạt mặc dù ta đã thừa nhận vai trò
quan trọng của các nghiệp vụ này khi tình hình thị trƣờng đang trên đà phát
triển nhƣ hiện nay.
Chính vì vậy, xuất phát từ thực tế nghiên cứu và những kiến thức tích lũy
đƣợc tại trƣờng, tác giả đã lựa chọn đề tài “ Các nghiệp vụ phái sinh trên thị
trường ngoại hối Việt Nam. Thực trạng và giải pháp” nhằm đóng góp thêm
một cái nhìn tổng quan về tình hình thực hiện các nghiệp vụ phái sinh trên
Vinaforex hiện nay, trên cơ sở đánh giá hiện trạng đó đƣa ra những giải pháp,
kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động của các nghiệp vụ này tại Việt Nam trong
giai đoạn tới.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Mục đích nghiên cứu đề tài là phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các
nghiệp vụ phái sinh trên thị trƣờng ngoại hối việt Nam hiện nay nhằm tìm ra
những mặt tích cực và hạn chế. Trên cơ sở đó đƣa ra các giải pháp và đề xuất
để hoạt động của các nghiệp vụ phái sinh trên thị trƣờng ngoại hối Việt Nam
ngày càng phát triển.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản nhất về hoạt động
và các nghiệp vụ phái sinh đƣợc triển khai trên thị trƣờng ngoại hối Việt
Nam. Đề tài đặc biệt đi sâu vào phản ánh thực trạng áp dụng các nghiệp vụ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement