Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007584 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Dat v a n de
Trong hon 20 ndm thffc hien chinh
sdeh Ddi mdi, kinh te Viet Nam da phdt
trien ddng ke vdi tde dd tang GDP trung
binh d mffc 6,7%/nam. Viet Nam da thodt
khdi tinh trang thilu ddi va nhdp khau
Iffong thffc, trdf thdnh mdt trong sd cdc
nffdc xua't khau gao chu yeu tren the gidi.
Ddi sdng cua ngffdi dan dffpc cai thien vd
n i n kinh te ddt nffdc dang dan hdi nhap
vdo kinh t l todn cau.
Tang trffdng xud't khau tang manh
ehinh la mot trong nhffng yeu td' quan
trpng gdp phan vao tdng trffdng kinh te
eua Viet Nam trong thdi gian qua. Trong
20 ndm ddi mdi, tde dp tang trung binh
hang ndm eua xud't khau dat 13,9%, gdp
phan tich cffc vdo sff tdng trffdng chung
cua n i n kinh t l qudc dan. Chi rieng trong
giai doan 2001- 2005, tdng trffdng trung
binh hang ndm eua xua't khau va GDP eua
Viet Nam tUOng ffng d mffc 16,64% va
11,03% Hon t h i nffa, ddng gdp eua xua't
khau vao GDP ca nffdc lien tuc tdng, tff
55% nam 2000 len xap xi 80% ndm 2007
(ehi tiet xem Bieu dd 1). Cd the tha'y, xud't
khau ddng vai trd quan trpng trong phdt
trien kinh te eua Viet Nam.
Xud't khau cua Viet Nam tdng ca vl gid
tri hang hda xud't khau, sd Iffpng ban
hang giao dich vd cd sff thay ddi rd ret
trong cP ca'u hang hda, dich vu xud't kha'u.
Theo Tdng cue Thdng ke (2005), trong gid
tri hang xud't khau ty trpng hdng hda thd
giam tff 74% vdo ndm 1985 xudng cdn
17,6% nam 2004. Cung trong giai doan
nay, hdng hda dd qua che bien hode tinh
che (manufactured goods) chiem ty trpng
ngdy cdng tang trong kiin ngaeh xud't
khau eua Viet Nam. Hang hda Viet Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement