Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006769 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là mặt hàng có truyền thống lâu đời của
Việt Nam, đã đƣợc xuất khẩu từ khá sớm so với các mặt hàng khác, và có
những đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc. Theo số
liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng thủ công mỹ
nghệ của nƣớc ta đã đạt 3,5 tỷ USD vào năm 2009. Hiện nay hàng thủ công
mỹ nghệ của Việt Nam cũng đã có mặt ở gần 200 quốc gia trên thế giới, và
đƣợc đánh giá là một trong những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu rất lớn.
Hà Nội là một trong những địa phƣơng có nhiều làng nghề và doanh
nghiệp thủ công mỹ nghệ nhất trên cả nƣớc. Trong những năm qua, hoạt động
xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã góp phần tích cực vào việc
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập
cho hàng trăm ngàn lao động ở khu vực làng nghề.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của
cả nƣớc nói chung, Hà Nội nói riêng vẫn còn có nhiều hạn chế. Doanh nghiệp
xuất khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tìm kiếm nguồn vốn và thị trƣờng xuất khẩu. Hệ thống hỗ trợ
ngành chƣa hiệu quả, không có nhiều tiến bộ trong đổi mới sản phẩm hay quy
mô sản phẩm còn hạn hẹp. Điều này đã làm hạn chế phần nào tiềm năng xuất
khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở nƣớc ta.
Để có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động
xuất khẩu thủ công mỹ nghệ, nhất thiết phải có những đánh giá toàn diện và
khoa học về những yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ
công mỹ nghệ, xác định mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố. Chỉ trên cơ sở đó
chúng ta mới có những định hƣớng đúng đắn và những điều chỉnh kịp thời
nhằm phát huy tối đa tiềm năng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trƣớc
yêu cầu đó, giới hạn nghiên cứu tại Hà Nội, nhóm tác giả đã quyết định lựa
chọn đề tài: “Mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố tác động tới kim
ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội giai đoạn
2005 – 2009” làm đề tài tham gia cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại
học Ngoại thƣơng năm 2011.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua có khá nhiều nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế
lƣợng, cụ thể là mô hình trọng lƣợng nhằm phân tích các yếu tố tác động tới
tổng kim ngạch xuất khẩu hay kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của một
quốc gia.
Tuy nhiên, đối với nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, mặc dù đã có nhiều
nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu nhóm hàng này, nhƣng chƣa có nghiên
cứu nào sử dụng mô hình trọng lƣợng nhằm phân tích các yếu tố tác động tới
kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, của cả ngành nói chung,
và của từng tiểu ngành nói riêng.
Vì vậy, đề tài nghiên cứu khoa học “Mô hình định lƣợng phân tích
các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ
nghệ của Hà Nội giai đoạn 2005 – 2009” là đề tài đầu tiên chỉ ra và phân
tích một cách định lƣợng các yếu tố tác động tới kim ngạch xuất khẩu ngành
hàng thủ công mỹ nghệ.
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ
nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 –
2009 và các nhân tố tác động tới hoạt động xuất khẩu này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement