Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004860 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1.3.1. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 3
2.1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 3
2.1.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 5
2.2. Tình hình nghiên cứu đề tài trong và ngoài nước ...................................... 7
2.2.1. Thế giới ................................................................................................... 7
2.2.2. Việt Nam ................................................................................................. 9
2.2.3. Làng nghề và phát triển làng nghề theo hướng bền vững ..................... 13
2.2.3.1. Khái niệm làng nghề .......................................................................... 13
2.2.3.2. Vai trò của làng nghề truyền thống .................................................... 14
2.2.3.3. Phân loại làng nghề ............................................................................ 15
2.2.3.4. Một số đặc điểm của làng nghề Việt Nam hiện nay .......................... 16
2.2.3.5. Xu hướng phát triển bền vững ........................................................... 21
2.2.3.6. Khái quát về ô nhiễm môi trường làng nghề Việt Nam hiện nay ...... 22
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU................................................................................................................ 25
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ............................................................... 25
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài ........................................................... 25
3.1.2. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 25
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 25
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thụy Hải ........................... 25
3.2.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 25
3.2.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ................................................. 25
3.2.2. Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề chế biến thủy hải sản của xã
Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. ................................................. 25
3.2.2.1. Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề truyền thống của xã Thụy
Hải ................................................................................................................... 25
3.2.2.2. Giới thiệu về làng nghề chế biến thủy hải sản ................................... 25
3.2.3. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của làng nghề chế biến thủy
hải sản. ............................................................................................................. 26
3.2.3.1. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của làng nghề chế biến thủy
hải sản năm 2011. ............................................................................................ 26
3.2.3.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của làng nghề chế biến thủy
hải sản qua phân tích trong thòng thí nghiệm. ................................................ 26
3.2.3.3. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của làng nghề chế biến thủy
hải sản qua phiếu điều tra. ............................................................................... 26
3.2.4. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý môi trường và đề
xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề chế biến
thủy hải sản. ..................................................................................................... 26
3.2.4.1. Thuận lợi ............................................................................................ 26
3.2.4.2. Khó khăn ............................................................................................ 26
3.2.4.3. Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng
nghề chế biến thủy hải sản. ............................................................................. 26
3.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 26
3.3.1. Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu thứ cấp.............. 26
3.3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn .......................................................... 27
3.3.3. Phương pháp tổng hợp so sánh với QCVN 11/2008 - BTNMT ........... 27
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...................................................... 29
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thụy Hải ............................. 29
4.1.1. Điều kiện tự nhiên. ................................................................................ 29
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 29
4.1.1.2. Địa hình .............................................................................................. 29
4.1.1.3. Khí hậu ............................................................................................... 29
4.1.1.4. Thủy văn ............................................................................................ 30
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .................................................... 31
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế............................................................................ 31
4.1.2.2. Chuyển dịch kinh tế ........................................................................... 31
4.1.2.3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế............................................. 31
4.1.2.4. Dân số, lao động, việc làm, thu nhập ................................................. 32
4.1.2.5. Thực trạng phát triển khu dân cư ....................................................... 33
4.1.2.6. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội ....................................................................................................... 34
4.1.2.7. Quốc phòng, an ninh .......................................................................... 35
4.2. Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề chế biến thủy hải sản của xã
Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. ................................................. 36
4.2.1. Đánh giá thực trạng phát triển các làng nghề truyền thống của xã Thụy
Hải. .................................................................................................................. 36
4.2.2. Giới thiệu về làng nghề chế biến thủy hải sản. ..................................... 36
4.3. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của làng nghề chế biến thủy hải
sản. ................................................................................................................... 37
4.3.1. Đánh giá chất lượng nước thải của làng nghề chế biến thủy hải sản năm
2011. ................................................................................................................ 38
4.3.2. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải làng nghề chế biến thủy hải
sản qua phân tích trong phòng thí nghiệm. ..................................................... 41
4.4. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý môi trường và đề xuất
một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề chế biến thủy
hải sản .............................................................................................................. 50
4.4.1.Thuận lợi ................................................................................................ 50
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 50
4.4.3.Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề
chế biến thủy hải sản ....................................................................................... 50
4.4.3.1. Biện pháp kỹ thuật ............................................................................. 50
4.4.3.2. Biện pháp quản lý và truyền thông môi trường ................................. 55
4.4.3.3. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục....................................................... 55
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................... 56
5.1. Kết luận .................................................................................................... 56
5.2. Kiến nghị.................................................................................................. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 57

ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.Tính cấp thiết
Hiện nay, đất nước ta đang trên đà phát triển công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được Đảng và Nhà nước xác định
là hướng đi cơ bản trong quá trình phát triển của nước ta. Thực tế cho thấy,
trong các làng nghề truyền thống của vùng nông thôn nước ta các doanh
nghiệp vừa và nhỏ đã thể hiện vai trò chủ đạo của mình và sự phát triển khởi
sắc của những làng nghề trong những năm gần đây đã đem lại hiệu quả kinh
tế - xã hội rất lớn. Làng nghề có ý nghĩa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội ở nông thôn. Hoạt động làng nghề đã thu hút nhiều thành phần kinh tế
tham gia, giải quyết việc làm cho hơn 30% lực lượng lao động nông thôn.
Hoạt động làng nghề còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc xóa đói giảm
nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Tuy
nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, cho đến nay, sự phát triển của làng nghề
còn mang tính chất tự phát, quy mô nhỏ với loại hình sản xuất chủ yếu là thủ
công, trang thiết bị cũ kỹ, công nghệ lạc hậu lại thêm sự thiếu hiểu biết của
người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Vì thế, cùng với sự mở rộng quy
mô sản xuất của các làng nghề là ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia
tăng gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, đời sống của nguời dân địa
phương.Và sự ô nhiễm ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi vấn đề môi
trường ở nông thôn chưa được các quan tâm đúng mức của các ngành có liên
quan. Kết quả quan trắc trong thời gian gần đây cho thấy mức độ ô nhiễm của
các làng nghề không những không giảm mà còn gia tăng. Điều này ảnh hưởng
trực tiếp đến môi trường đất, nước, không khí, môi trường cảnh quan, sức
khỏe người dân trong địa phương và các khu vực lân cận. Xuất phát từ yêu
cầu thực tiễn đó và được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, khoa Môi
Trường, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thanh Hải – giảng viên trường
Đại học Nông Lâm, em đã thực hiện đề tài : “Đánh giá hiện trạng chất
lượng nước thải làng nghề chế biến thủy sản xã Thụy hải, huyện Thái
Thụy, tỉnh Thái Bình”.Với mong muốn đánh giá đúng thực trạng môi trường
nước thải làng nghề, tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm và đề xuất một số giải
pháp để khắc phục, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của làng nghề
chế biến thủy sản ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu một số vấn đề sau:
- Xác định nguồn gây ô nhiễm của làng nghề chế biến thủy hải sản.
- Đánh giá hiện trạng nước thải của làng nghề.
- Đề xuất một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
- Nâng cao chất lượng môi trường làng nghề tại địa phương.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa thực tiễn
- Xác định được thực trạng chất lượng nước thải của làng nghề.
- Kết quả của đề tài góp thêm đối với hệ thống thông tin, dữ liệu về
hiện trạng môi trường của địa phương đồng thời kết quả này giúp người dân
nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường.
- Cung cấp các biện pháp về bảo vệ môi trường làng nghề ở địa
phương.
1.3.2. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học
- Giúp sinh viên biết cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa
học.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn đồng
thời trau dồi thêm kiến thức đã thu thập được từ thực tiễn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement