Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004283 Link tải luận văn miễn phí cho ae
DAT VAN DE
Cùng vôi su phât triën cua câc ngành khoa hoc kï thuât nôi chung, ngày
nay ngành Duoc cüng dang trên dà phât triën manh mê. Kÿ thuât bào ché môi
ra dôi cùng vôi su xuât hiên cüa câc loai mây môc, thiet bi hiên dai dâ tao ra
nhiêu dang bào ché khâc nhau, trong do cô dang thuôc tiêm. Thuôc tiêm là
dang thuoc thîch hop vôi nhiêu duoc chat khi dùng theo duông uông không cô
tâc dung diêu tri bôi vi bi phân hüy bôi acid cüa dich da dày và câc men trong
ong tiêu hoâ hoâc không hâp thu duoc duôi duông tiêu hoâ. So vôi câc duông
dùng khâc, thuôc tiêm là dang thuôc cô sinh khâ dung cao và thfch hop trong
truông hop câp ciru.
Do dâc diém cüa thuôc tiêm là thuôc diroc tiêm truc tiép vào câc mô, bô
qua câc hàng rào bào vê tir nhiên cüa co thé nhu da và niêm mac nên thuôc
tiêm dôi hôi nghiêm ngât vê mât châ't lirçmg, phâi tuyêt dôi vô khuan, cô dô on
dinh và dô tinh khiêt cao, an toàn và hiêu quà.
Phénobarbital là mot dân châ't cüa acid barbituric cô tâc dung an thân và
chông co giât duoc sü dung rông râi trong lâm sàng. Tuy nhiên, dung dich
tiêm kém on dinh, duoc chat dë bi thuÿ phân. Dë gôp phân xây dung công
thUc thuôc tiêm natri phénobarbital on dinh, trong pham vi cüa khoâ luân tôt
nghiêp này, chüng tui chon dê tài: “Nghiên cu*u bào ché thuôc tiêm natri
phénobarbital 20%” vôi mue tiêu:
>Dânh giâ ânh hiïdng cüa ty le dung môi, pH toi dô on dinh cüa
dung dich tiêm natri phénobarbital 20% tfr dô xây dung công thu'e
dung dich thuoc tiêm natri phénobarbital.
PIIAN 1 - TONG QUAN
1.1. DAI ClTONG VÊ PHENOBARBITAL
1.1.1. Câu truc hoâ hoc [1,16,8]:
-Tên khoa hoc:
1 6
2 ^NH— CO 5 /C 2H5 Acid 5-ethyl-5-phenylbarbituric.
° ~ C \ N H -G O /CX S ) ~Công thûc phân tu: C12H 12N20 3.
-Khoi lirçmg phân tir: 232,24.
1.1.2. Tînh chat vât Iÿ [12,14,18]:
- Phénobarbital à dang bot két tinh màu trâng hoàc dang tinh thé không
màu, không mùi, ben vîîng ngoài không khi. Tan rat ft trong nirac (1/1000), ît
tan trong cloroform (l/40ml), ît tan trong ether (l/40ml), tan trong ethanol
(l/10ml). Tan trong dung dich kiêm, carbonat và dung dich nuac amoniac.
- Nhiêt dô nông chây: khoâng 174°C-178°C, khoâng giüa nhiêt dô bât
dàu nông chây den khi két thuc không quâ 2°C.
- pH: Dung dich bâo hoâ cüa phénobarbital trong nuôc cô pH khoâng 5,
pH cüa dung dich thuoc tiêm natri phénobarbital 10% không quâ 10,2. pH cüa
dung dich thuoc tiêm natri phénobarbital 20% trong khoâng tir 10,0 déni 1,0.
- Hàng so phân ly: pKa=7,4 (25°).
1.1.3. Dô on dinh và bien phâp làm tâng dô on dinh [11,17,20]:
- Ânh huô'ng cüa pH: Phénobarbital cô thé bi két tüa lai tù dung dich
natri phénobarbital, phu thuôc vào nông dô và pH môi trirông.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement