Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gerlach
#1004268 Link tải luận văn miễn phí cho ae
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.............................. 11
1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Luận án.. 11
1.1.1. Những nghiên cứu về tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường
Trung Đông...................................................................................................... 12
1.1.2. Những nghiên cứu về các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của
Việt Nam sang thị trường Trung Đông ............................................................. 16
1.1.3. Những nghiên cứu về chính sách của Việt Nam đối với việc thúc đẩy
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Đông........................................ 30
1.2. Đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án............... 32
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC
ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT QUỐC GIA................. 36
2.1. Các khái niệm liên quan đến xuất khẩu và các nhân tố tác động đến xuất
khẩu hàng hóa .................................................................................................. 36
2.1.1. Khái niệm xuất khẩu............................................................................... 36
2.1.2. Khái niệm về các nhân tố tác động đến xuất khẩu .................................. 36
2.2. Các lý thuyết liên quan đến xuất, nhập khẩu.............................................. 37
2.2.1. Lý thuyết trọng thương ........................................................................... 37
2.2.2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối Adam Smith................................................... 38
2.2.3. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo.......................................... 40
2.2.4. Lý thuyết Heckscher-Ohlin (H-O)........................................................... 42
2.2.5. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia của M. Porter .......................... 44
2.2.6. Lý thuyết lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế..................................... 47
2.3. Các nhân tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia................ 49
2.3.1. Các nhân tố từ phía nước xuất khẩu ....................................................... 49
2.3.2. Các nhân tố từ phía nước nhập khẩu ...................................................... 58
2.3.3. Các nhân tố quốc tế................................................................................ 65
CHƯƠNG 3. XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ
TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU..... 69
3.1. Thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Đông............... 69
3.1.1. Về quy mô và tốc độ xuất khẩu ............................................................... 69
3.1.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ................................................................ 75
3.1.3. Nhận xét chung....................................................................................... 79
3.2. Phân tích các nhân tố tác động tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang
thị trường Trung Đông ..................................................................................... 83
3.2.1. Các nhân tố từ phía Việt Nam................................................................. 83
3.2.2. Các nhân tố thuộc Trung Đông............................................................. 102
3.2.3. Các nhân tố quốc tế.............................................................................. 117
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH NHẰM THÚC ĐẨY
XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG TRUNG ĐÔNG ....... 124
4.1. Quan điểm, định hướng và triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
sang Trung Đông............................................................................................ 124
4.1.1. Quan điểm, định hướng của Nhà nước Việt Nam đối với xuất khẩu hàng
hóa sang Trung Đông..................................................................................... 124
4.1.2. Triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung
Đông .............................................................................................................. 126
4.2. Một số gợi ý đối với Nhà nước và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Đông.............................................. 129
4.2.1. Những gợi ý chính sách đối với Nhà nước ............................................ 129
4.2.2. Đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam..................................... 143
KẾT LUẬN.................................................................................................... 160
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ............. 163
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN................................................... 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 165
PHỤ LỤC ...................................................................................................... 177
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
Trong bối cảnh kinh tế thế giới với xu thế mở rộng, quan hệ hợp tác kinh
tế giữa các quốc gia trên thế giới đang ngày càng gia tăng, Việt Nam đang
tiếp tục đẩy mạnh các quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho sự phát triển bền vững của đất nước, tăng cường vị thế của Việt Nam
trong khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập
WTO, quan hệ kinh tế, thương mại của Việt Nam với các nước càng được mở
rộng, Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị trường quốc tế, đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hóa. Đối với Việt Nam, phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa là
một trong những nội dung quan trọng trong đường lối phát triển, góp phần
nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, là công cụ quan trọng để Việt
Nam hội nhập và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Đây là mục tiêu chiến
lược lâu dài của Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện
đại hoá đất nước. Xuất khẩu luôn là động lực tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam trong gần 30 năm đổi mới. Mọi biến động của hoạt động xuất khẩu sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và triển kinh tế. Vì vậy, nâng cao chất
lượng tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu là yêu cầu cấp bách đối với nền
kinh tế Việt Nam trong điều kiện Việt Nam mở rộng chiến lược xuất khẩu
hàng hóa phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó việc đẩy
mạnh xuất khẩu vào các khu vực thị trường mới là một giải pháp quan trọng.
Từ Đại hội Đảng lần thứ VII tháng 7 năm 1991 đến nay, Đảng ta luôn
xác định chủ trương: Một mặt cần từng bước nâng cao khả năng chiếm
lĩnh đối với các thị trường truyền thống, thị trường đã có. Mặt khác cần
tìm cách thâm nhập vào các khu vực thị trường mới, thị trường tiềm năng,
giảm sự tập trung quá mức vào thị trường truyền thống đã bão hòa. Trong đó,
Trung Đông được chính phủ Việt Nam đánh giá có tầm quan trọng, là thị
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Nh0cLuV
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004297 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement