Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003969 Link tải luận văn miễn phí cho ae

3
CHƯƠNG 1 : PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ
VIỆC NGỪNG HOẠT ĐỘNG HAY GIẢI THỂ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
1.1 Phân biệt giải thể và ngừng hoạt ñộng của doanh nghiệp
- Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp cả về mặt pháp
lý cũng như trên thực tế, theo một trình tự, thủ tục và ñiều kiện do pháp luật quy
ñịnh. Khi doanh nghiệp giải thể, mọi hoạt ñộng của doanh nghiệp ñược chấm dứt,
các nghĩa vụ của doanh nghiệp phải ñược giải quyết hoàn tất và tài sản còn lại của
doanh nghiệp ñược phân chia cho các thành viên chủ sở hữu của doanh nghiệp.
- Tạm ngừng hoạt ñộng là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt ñộng sản xuất,
kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất ñịnh. Sau khoảng thời gian ñó doanh
nghiệp trở lại hoạt ñộng bình thường. Trong thời gian này doanh nghiệp không cần
báo cáo thuế ñịnh kỳ.
1.2 Phân tích ñánh giá các quy ñịnh của pháp luật về việc ngừng hoạt ñộng và
giải thể của doanh nghiệp Việt Nam
- Nhìn chung, những quy ñịnh của pháp luật về việc tạm ngừng hoạt ñộng hay giải
thể doanh nghiệp nhằm ñảm bảo quyền lợi của người lao ñộng, chủ nợ và nghĩa vụ
nộp thuế của doanh nghiệp giải thể. Thế nhưng những quy ñịnh của pháp luật chỉ
quy ñịnh các trường hợp ñược ngừng hoạt ñộng hay giải thể và trình tự thủ tục sơ
bộ mà không có giải pháp kiểm tra tính chính xác những thông tin mà doanh nghiệp
kê khai cũng như những quy ñịnh cụ thể về các hình thức xử lý nếu doanh nghiệp
không thực hiện ñúng quy ñịnh, các vấn ñề xác minh hay kiểm tra lại không ñược
ñề cập trong luật.
1.2.1 Ngừng hoạt ñộng doanh nghiệp
a. Những văn bản pháp luật ñiều chỉnh
- Điều 156 Luật doanh nghiệp năm ngày 12/12/2005 quy ñịnh về việc tạm ngừng
kinh doanh của doanh nghiệp một cách khá rõ:
♦ Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn
bản về thời ñiểm và thời hạn tạm ngừng hay tiếp tục kinh doanh cho cơ quan
ñăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm
ngừng hay tiếp tục kinh doanh.
♦ Cơ quan ñăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu
cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện
khi phát hiện doanh nghiệp không có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật.
♦ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp ñủ số thuế còn
nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp ñồng ñã ký
với khách hàng và người lao ñộng, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách
hàng và người lao ñộng có thoả thuận khác.
- Điều 43 Nghị ñịnh số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ quy ñịnh
hướng dẫn thực hiện thủ tục về tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp ñầy ñủ, cụ thể.
Một số ñiểm chính:
♦ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng
Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp ñã ñăng ký kinh doanh và cơ quan thuế
ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
♦ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không ñược quá 1 (một)
năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không ñược quá 2 (hai) năm
♦ Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi
- Khoản 3 Điều 57 Nghị ñịnh số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
hướng dẫn sửa ñổi:
♦ Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không ñược quá hai năm.
♦ Phòng ñăng ký kinh doanh nhập thông tin doanh nghiệp ngừng hoạt ñộng vào
hệ thống thông tin ñăng ký doanh nghiệp quốc gia ñể theo dõi.
=> Nghị ñịnh mới quy ñịnh thoáng hơn cho doanh nghiệp khi sửa ñổi thời gian tạm
dừng tối ña 2 năm thành tối ña liên tục 2 năm. Giúp cho doanh nghiệp có thể tạm
dừng nhiều lần hơn. Việc lưu thông tin về các doanh nghiệp ñang tạm dừng hoạt
ñộng là một bước tiến mới giúp cho cơ quan quản lý dễ dàng tra cứu thông tin
doanh nghiệp tạm dừng ở mọi nơi một cách nhanh chóng.
- Nghị ñịnh số 05/2013/NĐ-CP sửa ñổi, bổ sung tại Điều 57 Nghị ñịnh
số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ :

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement