Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By himura_nachiko
#1003586 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ......................................................................................6
1.1. Hoạt động tín dụng và tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại ..........................6
1.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại ....................................................6
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng .............................................................................................6
1.1.1.2. Phân loại tín dụng ..............................................................................................7
1.1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tín dụng tại NHTM ................................8
1.1.2. Hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thƣơng mại..........................................9
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng bán lẻ ..................................................................................9
1.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng bán lẻ ...........................................................................10
1.1.2.3. Vai trò của tín dụng bán lẻ ...............................................................................11
1.1.2.4. Một số sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu ........................................................12
1.2. Chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thƣơng mại ..........................................13
1.2.1. Khái niệm chất lƣợng tín dụng và chất lƣợng tín dụng bán lẻ ............................13
1.2.2. Tính tất yếu phải nâng cao chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại NHTM......................14
1.2.3. Nội dung chính của chất lƣợng tín dụng bán lẻ...................................................16
1.2.3.1. Một số chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng bán lẻ .......................................16
1.2.3.2. Chất lƣợng quy trình tín dụng bán lẻ................................................................19
1.2.3.3. Chất lƣợng đội ngũ nhân sự..............................................................................20
1.2.3.4. Thủ tục, hồ sơ, thời gian xử lý khoản vay........................................................22
1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng bán lẻ ...........................................22
1.3.1. Các yếu tố bên ngoài ..........................................................................................22
1.3.1.1. Yếu tố vĩ mô ......................................................................................................22 1.3.1.2. Các yếu tố liên quan đến khách hàng và đối thủ cạnh tranh ............................23
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV
HƢNG YÊN ..................................................................................................................27
2.1. Giới thiệu tổng quan về BIDV Hƣng Yên..............................................................27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Hƣng Yên....................................27
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ nguồn nhân lực ............................................28
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh..........................................................................28
2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV Hƣng Yên giai đoạn 2011 – 201332
2.2.1. Mô hình, quy trình hoạt động và một số sản phẩm tín dụng bán lẻ ....................32
2.2.1.1 Mô hình hoạt động.............................................................................................32
2.2.1.2. Quy trình cho vay đối với khách hàng bán lẻ tại BIDV Hƣng Yên .................34
2.2.1.3. Một số sản phẩm tín dụng bán lẻ đang triển khai.............................................39
2.2.2. Chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV Hƣng Yên.................................................43
2.2.2.1. Một số chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng bán lẻ ............................................43
2.2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng trên phƣơng diện lợi ích chủ
sở hữu ngân hàng...........................................................................................................46
2.2.2.3. Chất lƣợng quy trình tín dụng bán lẻ................................................................50
2.2.2.4. Chất lƣợng đội ngũ nhân sự..............................................................................52
2.2.2.5. Thủ tục, hồ sơ, thời gian xử lý khoản vay........................................................54
2.3. Đánh giá về hoạt động tín dụng bán lẻ và chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV
Hƣng Yên ......................................................................................................................58
2.3.1. Những kết quả đạt được.....................................................................................58
2.3.2. Một số hạn chế....................................................................................................59
2.3.4. Nguyên nhân.......................................................................................................61
2.3.4.1. Nguyên nhân chủ quan .....................................................................................61
2.3.4.2. Nguyên nhân khách quan .................................................................................62
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN
DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV HƢNG YÊN....................................................................65
3.1. Định hƣớng phát triển hoạt động và nâng cao chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV
Hƣng Yên trong giai đoạn 2011-2020...........................................................................65 3.1.1. Định hƣớng phát triển chung...............................................................................65
3.1.2. Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ................................................66
3.1.3. Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng bán lẻ ...............................................67
3.1.3.1. Định hƣớng và mục tiêu nâng cao chất lƣợng tín dụng bán lẻ.........................67
3.1.3.2. Một số chỉ tiêu cần quan tâm............................................................................68
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV Hƣng Yên
trong thời gian tới ..........................................................................................................68
3.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức ..............................................................................68
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lƣợng tín dụng .............................................69
3.2.2.1. Hoàn thiện quy chế, quy trình tín dụng ............................................................69
3.2.2.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng cá
nhân theo thông lệ quốc tế.............................................................................................69
3.2.3. Nâng cao trình độ, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực ........................................70
3.2.4. Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng .....................72
3.2.5. Mở rộng quy mô khách hàng.............................................................................75
3.2.6. Tăng cƣờng công tác tiếp thị, quảng cáo để gia tăng thị phần ............................77
3.2.7. Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.....................................................79
3.3. Một số kiến nghị....................................................................................................80
3.3.1. Đối với chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc............................................................80
3.3.1.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động ngân hàng và chất lƣợng tín dụng bán
lẻ ....................................................................................................................................80
3.3.1.2. Nâng cao vai trò của Ngân hàng nhà nƣớc trong việc điều hành chính sách tiền
tệ ....................................................................................................................................80
3.3.1.3. Tăng cƣờng hoạt động thanh tra, giám sát đối với hệ thống NHTM ...............81
3.3.1.4. Hoàn thiện hệ thống pháp lý trong quản lý nợ xấu và cơ chế phối hợp trong xử
lý nợ xấu của ngân hàng ................................................................................................81
3.3.2. Đối với ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam .................................81
KẾT LUẬN ..................................................................................................................83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................84 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ
TẠI BIDV HƢNG YÊN
2.1. Giới thiệu tổng quan về BIDV Hƣng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Hưng Yên
Đƣợc thành lập ngày 26/4/1957, BIDV đƣợc biết đến là ngân hàng thƣơng mại
lâu đời nhất Việt Nam. Tính đến nay, mạng lƣới BIDV đã có 118 chi nhánh và trên
500 điểm mạng lƣới, hàng nghìn ATM/POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc với
hơn 15.000 cán bộ, nhân viên là các chuyên gia tƣ vấn tài chính đƣợc đào tạo bài bản,
có kinh nghiệm đƣợc tích luỹ và chuyển giao trong hơn nửa thế kỷ BIDV luôn đem
đến cho khách hàng lợi ích và sự tin cậy.
Trƣớc thời điểm 01/6/2011, trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên có Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tƣ và Phát triển Hƣng Yên đăng ký hoạt động với trụ sở Chi nhánh đóng tại xã
Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hƣng yên và 04 Phòng giao dịch tại các huyện trong
đó có Phòng giao dịch Thành Phố Hƣng Yên. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phƣơng, mở rộng mạng lƣới, đảm
bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tƣ và
Phát triển Việt Nam (BIDV) đã quyết định thành lập thêm một Chi nhánh cấp I trên
địa bàn Thành Phố Hƣng Yên, trên cơ sở nâng cấp Phòng giao dịch Thành phố Hƣng
Yên lấy tên là Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Thành phố Hƣng Yên – trụ
sở chính tại 240 Nguyễn Văn Linh – TP Hƣng Yên và 02 phòng giao dịch, đồng thời
đổi tên chi nhánh gốc thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Bắc Hƣng Yên.
Ngày 01/06/2011 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Thành phố Hƣng
Yên chính thức đi vào hoạt động với tổng số cán bộ công nhân viên ban đầu là 60
ngƣời. Sau hơn một năm hoạt động, cùng với việc BIDV chuyển đổi sang mô hình
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần, chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Thành phố
Hƣng Yên đƣợc đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Hƣng
Yên.Mạng lƣới hoạt động của BIDV Hƣng Yên:
- Trụ sở chính: 240 đƣờng Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hƣng Yên, Hƣng Yên. - Phòng giao dịch Phố Hiến: 80 Bãi Sậy, thành phố Hƣng Yên, tỉnhHƣng Yên.
- Phòng giao dịch Ân Thi: Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ nguồn nhân lực
Với hơn 80 cán bộ nhân viên, BIDV Hƣng Yên đang nỗ lực đem đến cho khách
hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, góp phần củng cố và khẳng định phƣơng
châm hoạt động của BIDV đó là: “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công”.Mô hình tổ
chức hiện nay của chi nhánh bao gồm:
- Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.
- Các phòng ban nghiệp vụ đƣợc bố trí thành 5 khối với 11 phòng: Khối quan hệ
khách hàng, Khối quản lý rủi ro, Khối tác nghiệp, Khối quản lý nội bộ và Khối trực
thuộc.Cơ cấu tổ chức của BIDV Hƣng Yên đƣợc thể hiện qua sơ đồ dƣới đây:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngannt0210
#1040411 Ad ơi, mình đang rất cần tài liệu này để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Mong ad gửi giúp mình link tải tài liệu vào mail [email protected] nhé. Thank ad nhiều lắm
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1045081 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement