Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By my_angel4988
#1003550 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề lý luận chung về chất lượng cho vay của ngân hàng đối với (doanh nghiệp nhỏ và vừa) DNNVV. Tìm hiểu chất lượng cho vay DNNVV tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Nam Thăng Long. Nghiên cứu định hướng và một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNNVV tại Ngân hàng Công thương – Chi nhán

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam cũng nhƣ ở các nƣớc trên toàn thế giới, các doanh nghiệp nhỏ
và vừa đang ngày càng khẳng định vai trò của mình với nền kinh tế- xã hội.
Theo thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tới 90% tổng
số doanh nghiệp trong cả nƣớc, đóng góp hơn 40% GDP và thu hút đƣợc một
lực lƣợng lao động đáng kể, tạo nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, khai thác những tiềm năng trong dân cƣ. Mặc dù vậy, các doanh
nghiệp này vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, vƣớng mắc cần giải quyết,
mà một vấn đề nổi cộm là nguồn vốn để các DNNVV phát triển. Khi các
doanh nghiệp này cần vốn, họ thƣờng huy động từ các nguồn nhƣ các cá
nhân, doanh nghiệp khác, gia đình bạn bè và một nguồn vốn rất quan trọng là
từ các Ngân hàng thƣơng mại (NHTM). Các Ngân hàng đóng vai trò quan
trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp. Nhƣng bên
cạnh đó, việc ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vốn ngày càng tăng cũng
cần đòi hỏi chất lƣợng Chất lƣợng cho vay để hoạt động kinh doanh của Ngân
hàng phát triển bền vững.
Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng của nền kinh tế .Một
trong những hoạt động chính của Ngân hàng thƣơng mại là huy động vốn để
cho vay nhằm mục đích thu đƣợc lợi nhuận. Đồng thời rủi ro trong hoạt động
ngân hàng có xu hƣớng tập trung vào danh mục các khoản cho vay. Do vậy,
các ngân hàng phải cân nhắc kỹ lƣỡng, ƣớc lƣợng khả năng rủi ro và sinh lời
khi quyết định cho vay đối với một doanh nghiệp.
Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của hoạt động cho vay ngân hàng đối
với các DNNVV tại Ngân hàng Công Thƣơng Nam (NHCT)- Chi nhánh Nam
Thăng Long , tác giả chọn đề tài : “Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa tại NHCT- Chi nhánh Nam Thăng Long”.
2. Tình hình nghiên cứu
Hoạt động cho vay của Ngân hàng thƣơng mại cũng nhƣ vấn đề tiếp cận
vốn của Doanh nghiệp luôn đƣợc quan tâm và có nhiều bài viết, công trình
khoa học đã đƣợc công bố, đây là nguồn tƣ liệu quý giá cho việc nghiên cứu
luận văn. Có thể kể đến một số tài liệu nghiên cứu sau:
Giáo trình Tín dụng ngân hàng do Tiến sĩ Hồ Diệu chủ biên 6 và
Nghiệp vụ Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng của Phó giáo sƣ-Tiến
sĩ Nguyễn Minh Kiều 14, đã đƣa ra những khái niệm cơ bản về hoạt động
cho vay của ngân hàng, làm rõ bản chất của cho vay, đặc điểm của cho vay,
các loại hình cho vay, quy trình và nguyên tắc cho vay, tác giả cũng phân loại
cho vay theo tiêu thức thời gian thành 2 nhóm: cho vay ngắn hạn và cho vay
trung, dài hạn, ngoài ra còn có thể phân loại theo hình thức cho vay hay đối
tƣợng vay vốn....
“Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” chủ biên
Nguyễn Đình Hƣơng ( NXB chính trị quốc gia -2002). Tác giả cũng đã phân
tích và chỉ ra khó khăn mà DNNVV gặp phải và đƣa ra những giải pháp, đề
xuất để phát triển DNNVV trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề
tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho vay để phát triển DNNVV cũng đã
đƣợc tác giả đề cập đến xong còn ở mức hạn chế, hơn nữa, nghiên cứu đƣợc
thực hiện từ năm 2002 trở về trƣớc nên thông tin thiếu tính cập nhật.
Các nghiên cứu trên đã cung cấp những hiểu biết cơ bản nhất về tín dụng
NHTM và DNNVV, giúp hình thành một khung lý thuyết về vấn đề mà luận
văn đang quan tâm. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những kiến thức mang tính lý
thuyết chƣa phản ánh đƣợc thực tế cũng nhƣ chƣa đi vào vấn đề cụ thể mà
luận văn cần giải quyết.
Theo nghiên cứu của phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam
(VCCI), có đến 75% doanh nghiệp muốn tìm vốn bằng hình thức vay ngân
hàng, nhƣng thực chất không phải đơn vị nào cũng tiếp cận đƣợc. Tại buổi tọa
đàm “ Giải pháp vốn cho doanh nghiệp” tổ chức 10/5/201217, ông Vũ Tiến
Lộc , chủ tịch phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam cho hay: tiếp cận
vốn đang là một trong những rào cản chính cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và
vừa, đa số những doanh nghiệp lớn, có uy tín, thƣơng hiệu mới đáp ứng đƣợc
yêu cầu của Ngân hàng.
Các tài liệu trích dẫn ở trên, mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá tầm quan
trọng của việc cho vay của ngân hàng và việc khó khăn trong việc tiếp cận
vốn của DNNVV mà chƣa thực sự đƣa ra giải pháp giải quyết.
Luận văn Thạc sĩ: “Giải pháp mở rộng cho vay đối với DNNVV tại
NHNN và PTNT huyện Thanh Trì” của tác giả Dƣơng Thị Hải Yến - Học
viện Ngân hàng và bài báo “Ngân hàng thƣơng mại mở rộng cho vay vốn
DNNVV” của Hoàng Xuân Thuận đăng trên TTTCTT ngày 15/10/2003 đã
chỉ ra những điểm còn hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất giải pháp nhằm
nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay. Tuy nhiên, các công trình trên mới
chỉ dừng lại ở việc đƣa ra giải pháp mà chƣa chỉ ra chất lƣợng đạt đƣợc từ
những giải pháp đó.
Dự án “Đẩy mạnh cho vay góp phần thúc đẩy phát triển DNNVV trên
địa bàn thành phố Hà Nội của Ngân hàng Công thƣơng – Chi nhánh Nam
Thăng Long” nhằm đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV
của các TCTD trên địa bàn. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị
nhằm đẩy mạnh cho vay góp phần thúc đẩy sự phát triển của DNNVV, tuy
nhiên các giải pháp này mới chỉ dừng lại ở việc “đẩy mạnh” mà chƣa tính đến
“ Chất lƣợng”.
Do đó rất cần có công trình nghiên cứu sâu về chất lƣợng cũng nhƣ
Chất lƣợng cho vay đối với DNNVV, tác giả chọn đề tài “Chất lượng cho
vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh NHCT Nam Thăng
Long” là cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích
Phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng cho vay DNNVV tại NHCT
Nam Thăng Long trong thời gian qua để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao
chất lƣợng cho vay đối với các DNNVV tại Ngân hàng Công thƣơng – Chi
nhánh Nam Thăng Long.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa và làm rõ hơn những lý luận cơ bản về hoạt động cho vay
chất lƣợng cho vay của Ngân hàng.
- Đánh giá thực trạng chất lƣợng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ
và vừa tại NH Công thƣơng – Chi nhánh Nam Thăng Long, chỉ rõ những kết
quả đạt đƣợc, hạn chế và nguyên nhân.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tƣợng
Nghiên cứu những vấn đề liên quan chất lƣợng cho vay DNNVV tại
Ngân hàng Công thƣơng – Chi nhánh Nam Thăng Long
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu chất lƣợng cho vay cùa Ngân hàng Công
Thƣơng – Chi nhánh Nam Thăng Long ,trong thời gian 3 năm từ năm 2009
đến năm 2011.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu từ tƣ duy lý luận về vấn
đề chất lƣợng cho vay đối với DNNVV, thống kê, điều tra kiểm nghiệm qua
thực tiễn hoạt động cho vay của Ngân hàng Công Thƣơng – Chi nhánh Nam
Thăng Long đến so sánh, tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lƣợng cho vay
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011209 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement