Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hai_yen140488
#1003513 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN
VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG
MẠI………… .............................................................................................................4
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài ...............................................................4
1.2 Cơ sở lí luận về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thƣơng mại 7
1.3 Cơ sở thực tiễn về cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng
mại….........................................................................................................................23
1.3.1 Kinh nghiệm về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số nƣớc..23
1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.........................................................25
CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .............27
2.1. Thiết kế nghiên cứu .........................................................................................27
2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu............................................................................28
2.3. Phƣơng pháp thống kê mô tả ...........................................................................29
CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH
LÁNG HẠ….............................................................................................................32
3.1. Giới thiệu về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh
Láng Hạ.....................................................................................................................32
3.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi
nhánh Láng Hạ giai đoạn 2011 – 2014 .....................................................................35
3.2.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn - chi nhánh Láng Hạ ........................................................................35
3.2.2. Tình hình huy động vốn................................................................................36
3.2.2.1. Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn.................................................................36
3.2.2.2. Cơ cấu vốn huy động theo đối tƣợng khách hàng .....................................39
3.2.2.3. Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền ...........................................................42
3.2.3. Tình hình sử dụng vốn ..................................................................................44
3.2.3.1. Quy mô tín dụng ........................................................................................44
3.2.3.2. Chất lƣợng tín dụng ...................................................................................47
3.3. Thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Láng Hạ...............................................48
3.3.1. Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Agribank Láng
Hạ…… ......................................................................................................................48
3.3.2. Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ tín dụng
với Agribank Láng Hạ...............................................................................................50
3.3.3. Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa....................................52
3.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa .....54
3.3.5. Cơ cấu tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.......................................56
3.4. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Láng Hạ giai đoạn
2011-2014..................................................................................................................59
3.4.1. Những kết quả tích cực.................................................................................59
3.4.2. Những vấn đề còn tồn tại..............................................................................60
3.4.3. Nguyên nhân của thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
Agribank Láng Hạ.....................................................................................................61
CHƢƠNG 4 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN - CHI NHÁNH LÁNG HẠ ..............................................................66
4.1. Định hƣớng hoạt động của Agribank Láng Hạ trong thời gian tới .................66
4.1.1. Định hƣớng chung của chi nhánh .................................................................66
4.1.2. Định hƣớng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời
gian tới của Agribank Láng Hạ .................................................................................68
4.2. Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Agribank Láng Hạ 69
4.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt và hợp lí đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa… ....................................................................................................................69
4.2.2. Nâng cao vai trò tƣ vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình hợp tác ............73
4.2.3. Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng......................................................73
4.3. Kiến nghị..........................................................................................................77
4.3.1. Đối với Chính phủ ........................................................................................77
4.3.2. Đối với ngân hàng nhà nƣớc.........................................................................79
4.3.3. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ..........................................................80
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................84

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một bộ phận quan trọng trong nền
kinh tế, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, giúp huy động các
nguồn lực xã hội cho đầu tƣ phát triển, xóa đói, giảm cùng kiệt ở địa phƣơng, hỗ trợ
tích cực cho phát triển của doanh nghiệp (DN) lớn, trong đó có lĩnh vực công nghệ
hỗ trợ. Tính đến thời điểm này, cả nƣớc có chừng 460 nghìn doanh nghiệp trong đó
các DNNVV chiếm tới 97% trong số đó đóng góp khoảng 45% GDP của cả nƣớc,
tạo 50% việc làm mới, 78% mức bán lẻ, 33% giá trị sản lƣợng công nghiệp.
Các DNNVV ở Việt Nam hiện nay đều đang gặp rất nhiều khó khăn do quy
mô sản xuất nhỏ, công nghệ thấp, trình độ quản lý kém, năng lực cạnh tranh thấp,…
các sản phẩm sản xuất ra có chất lƣợng chƣa cao…, đặc biệt quan trọng là do thiếu
nguồn vốn. Để khắc phục tình trạng này, DNNVV cần có vốn để đầu tƣ mở rộng
sản xuất, đầu tƣ máy móc, thiết bị hiện đại, bồi dƣỡng và nâng cao trình độ quản lý,
trình độ ngƣời lao động,…
Doanh nghiệp khó khăn là vậy, nhƣng việc tiếp cận đƣợc vốn ngân hàng lại
gặp rất nhiều khó khăn. Làm thế nào để có vốn đầu tƣ và sử dụng vốn có hiệu quả là
bài toán nan giải đặt ra cho các nhà quản lý DN, đồng thời nó cũng thu hút sự quan
tâm của các nhà tài trợ là các ngân hàng thƣơng mại. Số lƣợng DNNVV đông đảo với
đặc thù ít vốn chính là đối tƣợng khách hàng đầy tiềm năng của các ngân hàng. Song
theo một điều tra mới đây của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu
Tƣ), chỉ có 32,38% DNNVV có khả năng tiếp cận đƣợc các nguồn vốn của các ngân
hàng.
Rõ ràng, giữa DNNVV và các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) vẫn còn một
khoảng cách mà có lẽ không bên nào muốn. Nguyên nhân của tình trạng trên là vẫn
chƣa có tiếng nói chung giữa NH với các DN. Để giúp các DNNVV dễ dàng hơn
trong việc tiếp cận nguồn vốn NH, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, nâng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement