Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hai_1312
#1003468 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Luận văn đƣợc thực hiện nhằm mục đích khảo sát đánh giá của khách hàng về
chất lƣợng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam
Á.
Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là:
- Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về chất lƣợng dịch vụ Internet Banking của
ngân hàng thƣơng mại. Trên cơ sở mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ
SERVPERF đƣợc đúc kết trong các công trình nghiên cứu trƣớc đây, luận văn xây
dựng mô hình phù hợp nhằm đánh giá chất lƣợng dịch vụ Internet Banking tại ngân
hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á.
- Qua khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng, luận văn nghiên cứu mức độ
hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ Internet Banking, đồng thời
xác định các yếu tố cũng nhƣ mức độ tác động của chúng đến sự hài lòng của khách
hàng khi sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nêu trên, luận văn chỉ ra đƣợc những yếu tố
ảnh hƣởng tới chất lƣợng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng từ đó đƣa ra một
số kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á.
Một số kiến nghị cụ thể:
1. Nhóm kiến nghị về sự đáp ứng, tin cậy và hình thức
A, Sự đáp ứng
 Tăng cƣờng sự sẵn sàng hay nhƣ khả năng đáp ứng và sự phản hồi nhanh chóng
trong dịch vụ qua email và SMS.
 Chú trọng công việc huấn luyện đào tạo nhân viên mới.
 Củng cố và phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại.
B, Sự tin cậy
 Thực hiện việc cung ứng dịch vụ đúng nhƣ những gì đã cam kết, nhanh chóng,
dễ dàng sử dụng, tiết kiệm chi phí và thời gian…

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement