Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhnguyet.fashion
#1003459 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống
của mỗi chúng ta. Sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là
ngành công nghệ thông tin, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh
tế-xã hội, làm thay đổi nhận thức và phƣơng pháp sản xuất kinh doanh của nhiều
lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những
khái niệm về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền
mặt đã bắt đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng
mại ở Việt Nam. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ
thông tin - Ngân hàng điện tử- là xu hƣớng tất yếu, mang tính khách quan, trong
thời đại hội nhập kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của Ngân hàng điện tử là rất lớn
cho Ngân hàng và cho nền kinh tế và cả khách hàng, nhờ những tiện ích, sự nhanh
chóng, chính xác của các giao dịch thực hiện.
Để bắt kịp đƣợc với xu thế phát triển dịch vụ NHĐT hiện nay, đòi hỏi các
Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) cần có các biện pháp để hiện đại hóa hệ thống
Ngân hàng, cung cấp đƣợc các sản phẩm dịch vụ một cách tốt nhất nhằm tạo nên sự
hài lòng, tin cậy cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ NHĐT và đảm bảo sự tăng
trƣởng bền vững cho ngân hàng. Vì vậy, để tồn tại và phát triển, Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank) đang phấn đấu, nổ lực hết mình
để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa Ngân hàng, không những hoàn thiện nghiệp vụ
truyền thống, mà còn tập trung phát triển các ứng dụng Ngân hàng hiện đại trong đó
chú trọng dịch vụ Ngân hàng điện tử, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh
tranh, hội nhập và phát triển. Song, thực tiễn phát triển dịch vụ, hiệu quả hoạt động
của dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt
Nam cho thấy còn tồn tại những khó khăn hạn chế trong việc đa dạng hóa sản
phẩm, tăng doanh thu, nâng cao chất lƣợng dịch vụ ....Việc tìm ra các biện pháp
nhằm triển khai, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử
cũng nhƣ giúp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam khẳng định vị
thế, thƣơng hiệu của mình vẫn là vấn đề đã và đang đƣợc đặt ra khá bức thiết.
Xuất phát từ lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hiệu quả hoạt
động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam”
làm đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế.
2. Câu hỏi nghiên cứu
- Khái niệm hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử ?
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân
hàng thƣơng mại tạiViệt Nam?
- Các nhân tố ảnh hƣởng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử?
- Thực trạng hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP
Kỹ thƣơng Việt Nam trong thời gian qua nhƣ thế nào?
- Phƣơng hƣớng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng
điện tử của Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam?
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu chung:
+ Tổng quát hóa các cở sở lý luận liên quan đến hoạt động dịch vụ ngân hàng điện
tử của ngân hàng thƣơng mại.
+ Sử dụng các kiến thức về tài chính ngân hàng để phân tích và làm rõ về thực trạng
hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng
Việt Nam.
+ Đƣa ra những đánh giá trong hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử và có những
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân
hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam
- Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

Qua học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về thực tiển tình hình hoạt động tại
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam, tui thấy đây là một trong
những ngân hàng đi tiên phong trong việc triển khai ngân hàng điện tử, tuy nhiên,
việc cung cấp dịch vụ này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu
cầu của khách hàng nói chung và của nền kinh tế nói riêng. Chính vì thế, việc
nghiên cứu thực trạng hoạt động để tìm ra những điểm mạnh cũng nhƣ các mặt hạn
chế của việc cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử, từ đó đề xuất các giải pháp để các
dịch vụ này ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi và có hiệu quả hoạt động là một yêu
cầu bức thiết với không chỉ bản thân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng
Việt Nam mà còn với cả hệ thống ngân hàng.
4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Ngân hàng điện tử là những dịch vụ không phụ thuộc vào không gian và thời
gian nên các ngân hàng có thể mở rộng mạng lƣới ở các nƣớc khác nhau không cần
phải mở thêm chi nhánh hay mở thêm chi nhánh nhƣng việc theo dõi quản lý tình
hình hoạt động sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn.
- Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân
hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu thực trạng về hiệu quả hoạt động dịch
vụ NHĐT của ngân hàng TMCP kỹ thƣơng Việt Nam trong vòng 5 năm giai đoạn
từ 2010 đến 2014, xem xét xu thế phát triển hiện nay và định hƣớng phát triển cho
ngân hàng trong lĩnh vực Ngân hàng điện tử trong tƣơng lai, từ đó đƣa ra các hƣớng
đi thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ.
5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần Mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu
gồm 4 chƣơng:
- Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về dịch vụ Ngân hàng điện tử.
- Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu.
- Chƣơng 3: Thực trạng hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân
hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam.
- Chƣơng 4: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ ngân hàng điện
tử của Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1005911 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement