Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyentrungtien112
#1003415 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn là yếu tố tiền đề, cơ bản, có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt
động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ sự phát triển của bất cứ DN nào. Đặc biệt
trong bối cảnh kinh doanh hiện nay: khủng hoảng kinh tế thế giới, môi trƣờng
kinh doanh biến động, chính sách thắt chặt tiền tệ, kinh tế trong nƣớc suy
giảm,…thì vấn đề vốn càng trở thành một vấn đề nóng và thu hút sự quan tâm
đối với tất cả các DN. Thời gian qua, trên thực tế đã có không ít DN không
tìm đƣợc lời giải về vốn đã phải tuyên bố phá sản hay lâm vào tình trạng
đình trệ sản xuất, nhân viên không có việc làm,… Do đó, huy động vốn bằng
cách nào và làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn luôn là vấn
đề trăn trở xuyên suốt của tất cả các DN.
VLĐ là một bộ phận của vốn kinh doanh, nó tham gia vào hầu hết các
giai đoạn của chu kì sản xuất kinh doanh, là yếu tố bắt đầu và kết thúc của
quá trình hoạt động. Quản lý và sử dụng VLĐ là một trong những nội dung
quản lý tài chính quan trọng đối với các DN trong nền kinh tế thị trƣờng.
Song, không phải DN nào cũng sử dụng VLĐ có hiệu quả, đặc biệt là trong
điều kiện nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, việc vay vốn gặp nhiều khó khăn
không đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
Do vậy, các DN muốn tồn tại và phát triển đƣợc trong cơ chế thị trƣờng
ngày nay thì một trong những việc phải làm là nâng cao hiệu quả quản lý và
sử dụng VLĐ. Vấn đề này không còn mới mẻ nhƣng luôn đƣợc đặt ra cho các
DN, nó quyết định đến sự sống còn của DN.
CTCP bánh kẹo Hải Hà là một trong những DN chuyên sản xuất bánh
kẹo lớn tại Việt Nam. Cũng nhƣ các DN khác, vấn đề vốn và hiệu quả sử
dụng vốn đƣợc các nhà quản trị đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong thời gian
qua, vấn đề hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty đã bộc lộ nhiều bất cập, cần
hoàn thiện.
Là học viên cao học đang thực hiện luận văn tốt nghiệp chƣơng trình đào
tạo thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà
Nội, nhận thức đƣợc sự cần thiết trên và mong muốn luận văn tốt nghiệp của
mình đƣợc gắn với thực tiễn của đơn vị sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự
phát triển của công ty nói chung, em đã lựa chọn đề tài: “Hiệu quả sử dụng
VLĐ tại CTCP bánh kẹo Hải Hà” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
VLĐ của CTCP bánh kẹo Hải Hà trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề chung về
vốn, hiệu quả sử dụng vốn của DN, thực tế hiệu quả sử dụng vốn của công ty
trong thời gian qua.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn phải giải quyết các nhiệm vụ
nghiên cứu sau:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích hiệu quả
sử dụng VLĐ ở một công ty.
- Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ của CTCP bánh kẹo Hải
Hà, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng.
- Đề xuất, luận giải các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng VLĐ tại CTCP bánh kẹo Hải Hà.
Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu trên, luận văn sẽ trả lời các câu hỏi:
 Hiệu quả sử dụng VLĐ tại CTCP bánh kẹo Hải Hà nhƣ thế nào
trong các năm 2012 – 2014?
 Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng VLĐ tại CTCP Bánh kẹo
Hải Hà?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu
Các vấn đề về VLĐ, hiệu quả sử dụng VLĐ của CTCP bánh kẹo Hải Hà.
Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động sử dụng VLĐ nhằm đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong lĩnh vực sản xuất và kinh
doanh các mặt hàng bánh kẹo của CTCP bánh kẹo Hải Hà các năm 2012,
2013, 2014.
4. Đóng góp mới của luận văn
Luận văn đã phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của CTCP
Bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2012 – 2014.
Trong luận văn, tác giả đã so sánh các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng
VLĐ của CTCP Bánh kẹo Hải Hà với các công ty khác là đối thủ cạnh tranh
cùng ngành, từ đó có một cái nhìn khái quát, tổng quan hơn để thấy đƣợc
những ƣu, nhƣợc điểm. Không chỉ so sánh với chính công ty các kỳ trƣớc, mà
còn so sánh với các công ty khác, đây là điểm mới của luận văn.
Luận văn còn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
VLĐ của CTCP Bánh kẹo Hải Hà trong thời gian tới.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài lời nói đầu và lời kết, luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng VLĐ và tổng quan tình
hình nghiên cứu.
Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chương 3: Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ tại CTCP bánh kẹo Hải Hà.
Chương 4: Định hƣớng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
tại CTCP bánh kẹo Hải Hà.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG
1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi
DN. Hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng VLĐ nói riêng gắn
liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Do vậy, vấn đề sử dụng vốn một
cách có hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra với mọi DN. “Hiệu quả sử dụng VLĐ” là
một đề tài đƣợc quan tâm trong nhiều công trình nghiên cứu đã công bố.
Đàm Văn Huệ, 2006 trong cuốn “Hiệu quả sử dụng vốn trong các DN vừa
và nhỏ” đã chỉ ra tính chất, đặc điểm của các DN vừa và nhỏ cũng nhƣ các biện
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và VLĐ nói riêng. Ở Việt Nam,
theo số liệu thống kê, hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 97% tổng
số doanh nghiệp, trong đó số lƣợng doanh nghiệp vi mô chiếm một vị trí đáng
kể. Các doanh nghiệp này hiện đang sử dụng 50% lực lƣợng lao động của nền
kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP hằng năm. Tuy nhiên, hiện nay một
trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thiếu vốn,
số lƣợng doanh nghiệp này tiếp cận đƣợc vốn của các ngân hàng thƣơng mại
thƣờng chỉ chiếm khoảng 30% . Nguyên nhân là do các DN vừa và nhỏ hạn chế
về năng lực tài chính; các DN vừa và nhỏ vẫn chƣa thiết lập đƣợc chiến lƣợc
thuyết phục các nhà tài trợ, chƣa xây dựng đƣợc mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh
dài hạn, do đó không thuyết phục đƣợc ngân hàng cho vay; báo cáo tài chính của
DN vừa và nhỏ chƣa phản ánh đầy đủ kết quả SXKD, hệ quả là việc phân tích,
đánh giá tình hình tài chính của DN vừa và nhỏ không đủ độ tin cậy, ảnh hƣởng
đến quyết định cấp tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại đối với DN. Tác giả
đã đề ra nhiều giải pháp để giải quyết khó khăn về vốn cho các DN vừa và nhỏ.
Ngoài ra, tác giả cho rằng, trong công tác quản lý VLĐ, vấn đề tối quan trọng là
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By boaichiban
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019264 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement