Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girlngongao_taplamhobao_16
#1003359 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:...................................................... 1
2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu:.......................................... 1
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:......................................................... 2
3.1. Mục tiêu:...........................................................................................................2
3.2. Nhiệm vụ:..........................................................................................................2
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: ......................................................... 2
5. Phƣơng pháp nghiên cứu: ....................................................................... 3
6. Kết cấu luận văn: ..................................................................................... 3
Chƣơng 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ
CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU.............. 4
1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU............................................................. 4
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU ................... 6
1.2.1. Đơn vị sự nghiệp...........................................................................................6
1.2.2. Đơn vị sự nghiệp có thu ...............................................................................9
1.3. CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ
THU ............................................................................................................. 11
1.3.1. Khái niệm về cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu .........11
1.3.2. Sự cần thiết của tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu...........12
1.3.3. Nội dung cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu ................14
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CƠ
CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU...... 28
1.4.1. Các nhân tố khách quan .............................................................................28
1.4.2. Các nhân tố chủ quan .................................................................................30
1.5 KINH NGHIệM THựC HIệN CƠ CHế Tự CHủ TạI BệNH VIệN
BạCH MAI.................................................................................................. 33
Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI
CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƢƠNG............................ 35
2.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU................................................................. 35
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...................................................... 36
2.2.1. Nghiên cứu tài liệu......................................................................................36
2.2.2. Thu thập dữ liệu ..........................................................................................36
2.2.3. Xử lý dữ liệu................................................................................................37
Chƣơng 3........................................................................................................ 40
THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI............................. 40
BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƢƠNG.................................................... 40
3.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN DA
LIỄU TRUNG ƢƠNG CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠ CHẾ TỰ CHỦ
TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN............................................................... 40
3.1.1. Đặc điểm về quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Da liễu
Trung ương ...................................................................................................................40
3.1.2. Đặc điểm về chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện Da liễu Trung
ương................................................................................................................. 41
3.1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của bệnh viện ..............................................42
3.2. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN
DA LIỄU TRUNG ƢƠNG ........................................................................ 44
3.2.1. Cơ sở pháp lý về tự chủ tài chính của Bệnh viện Da liễu Trung ương..44
3.2.2. Cơ chế tự chủ trong quản lý nguồn thu của Bệnh viện Da liễu Trung
ương...............................................................................................................................45

3.2.3. Cơ chế tự chủ trong quản lý chi tiêu của Bệnh viện Da liễu Trung
ương................................................................................................................. 53
3.2.4. Thực trạng cơ chế quản lý vật tư, tài sản của bệnh viện .........................68
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI
BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƢƠNG................................................. 69
3.3.1. Kết quả đạt được.........................................................................................69
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân............................................................................72
Chƣơng 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƢƠNG............................................ 76
4.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƢƠNG .......................... 76
4.1.1. Định hướng chung của ngành y tế ............................................................76
4.1.2. Định hướng phát triển của Bệnh viện Da liễu Trung ương ....................77
4.1.3. Mục tiêu tự chủ tài chính của Bệnh viện Da liễu Trung ương ...............78
4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI
BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƢƠNG................................................. 79
4.2.1. Đa dạng hóa nguồn thu ..............................................................................79
4.2.2. Nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại bệnh viện ..............................80
4.2.3. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản tại bệnh viện.........89
4.2.4. Một số giải pháp khác ................................................................................89
4.3. KIẾN NGHỊ......................................................................................... 91
4.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ......................................................................91
4.3.2. Kiến nghị đối với cơ quan chủ quản .........................................................92
KẾT LUẬN .................................................................................................... 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 96

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Với chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, ngành y tế giữ vai trò quan
trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động y
tế chỉ được duy trì khi có một cơ chế tài chính hợp lý.
Chính vì thế, hiện nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách lớn
liên quan đến hệ thống y tế, tạo cơ chế tài chính hợp lý cho ngành y tế, góp
phần tạo nên sự thay đổi sâu sắc trong cơ cấu tài chính y tế của Việt Nam.
Trong đó có chính sách về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự
bảo đảm chi phí hoạt động hay tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động đối
với các đơn vị y tế công lập được quy định tại Nghị định 10/2002/NĐ-CP và
được bổ sung trong Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP.
Đây là một động lực mới của ngành y tế, góp phần làm cho một số đơn vị y tế
đạt được nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, chính sách này lại chưa được thực hiện
một cách hiệu quả đối với các bệnh viện tuyến Trung ương.
Qua tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
của Bệnh viện Da liễu Trung ương thấy còn một số bất cập. Chính vì thế, với
mục đích tìm kiếm những giải pháp nâng cao khả năng tự chủ tài chính tại
bệnh viện Da liễu Trung ương, học viên đã thực hiện thông qua bài nghiên
cứu khoa học với đề tài:
“Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Da liễu Trung
ƣơng”
2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu:
Để nghiên cứu đề tài:“Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện
Da liễu Trung ương” luận văn lần lượt đi vào giải quyết các câu hỏi sau:
- Thế nào là cơ chế tự chủ tài chính?
- Nội dung cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự ngiệp có thu?
- Thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện da liễu
Trung ương?
- Những bất cập trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Bệnh
viện Da liễu Trung ương?
- Các giải pháp nào hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Da
liễu Trung ương?
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:
3.1. Mục tiêu:
Dựa trên Nguyên lý về cơ chế tự chủ tài chính của Đơn vị sự nghiệp có
thu, luận văn phân tích thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh
viện da liễu Trung ương. Chỉ rõ những bất cập trong việc thực hiện cơ chế
này của Bệnh viện. Từ đó đề xuất những giải pháp giúp Bệnh viện thực hiện
tốt hơn cơ chế tự chủ tài chính.
3.2. Nhiệm vụ:
- Một là, thu thập các nguồn dữ liệu, tiến hành khảo sát thực tế để đánh
giá đúng hiện trạng của Bệnh viện.
- Hai là, chỉ rõ cho Bệnh viện thấy được vì sao và bằng cách nào để
Bệnh viện thực hiện tốt nhất.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
- Khung lý thuyết và các vấn đề thực tiễn đi sâu vào cơ chế quản tài
chính của đơn vị sự nghiệp có thu.
- Luận văn nghiên cứu trong phạm vi hoạt động tài chính của Bệnh viện
Da liễu Trung ương với tư cách là một đơn vị sự nghiệp có thu.
- Về thời gian: Các tài liệu và số liệu thực tế sử dụng trong giai đoạn
2011 - 2014.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Để tìm hiểu về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Bệnh viện
Da liễu Trung ương luận văn sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
- Phương pháp liên hệ đối chiếu
6. Kết cấu luận văn:
Ngoài lời mở đầu , kết luận, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu sơ
đồ, luận văn được kết cấu thành 4 chương.
Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính của
đơn vị sự nghiệp có thu
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Da liễu
Trung ương
Chương 4:Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện
Da liễu Trung ương

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ShimYoung
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022176 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement