Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_nhoc_be_nho
#1003347 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .................. 5
1.1. Vốn kinh doanh – Khái niệm và phân loại ................................................ 5
1.1.1. Khái niệm, đặc trƣng và vai trò của vốn kinh doanh. ............................. 5
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh........................................................................ 8
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp .............................. 15
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. .... 15
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh
nghiệp.............................................................................................................. 17
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của
doanh nghiệp. .................................................................................................. 19
1.2.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của
doanh nghiệp. .................................................................................................. 25
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƢỜNG SẮT. 30
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần tổng công ty công trình đƣờng sắt....... 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 30
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty. ................................... 32
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại
Công ty. ........................................................................................................... 36
2.1.4. Sơ lƣợc tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm
gần đây ............................................................................................................ 42
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tổng công ty công
trình đƣờng sắt................................................................................................. 46
2.2.1. Biến động về cơ cấu vốn và tình hình tài trợ vốn. ................................ 46
2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ....................................................... 59
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lƣu động ở Công ty. .......................................... 65
2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty.............................................. 83
2.3. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của CTCP TCT công trình
đƣờng sắt ......................................................................................................... 91
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc. ....................................................................... 91
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân............................................................ 93
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH
DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH
ĐƢỜNG SẮT.................................................................................................. 96
3.1. Định hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới............................. 96
3.1.1. Mục tiêu tổng quát của ngành Đƣờng sắt Việt Nam............................. 96
3.1.2. Mục tiêu chiến lƣợc của Công ty. ......................................................... 97
3.1.3. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới...................... 98
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty
cổ phần tổng công ty công trình đƣờng sắt ..................................................... 99
3.2.1. Một số giải pháp chung......................................................................... 99
3.2.2. Tăng cƣờng công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. .. 102
3.2.3. Tăng cƣờng công tác quản lý, sử dụng hiệu quả vốn lƣu động. ......... 105
3.2.4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả huy động vốn ................................... 107
3.3. Một số kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại
CTCP TCT công trình đƣờng sắt .................................................................. 112
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nƣớc...................................................................... 112
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.............................. 113
KẾT LUẬN................................................................................................... 115
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 117

1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn là một yếu tố và là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát
triển hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp (DN). Để biến những ý
tƣởng và kế hoạch kinh doanh thành hiện thực, DN cần có một lƣợng
vốn nhất định nhằm hình thành nên những tài sản cần thiết cho việc triển khai
các kế hoạch hoạt động của mình.
Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, doanh nghiệp đƣợc Nhà
nƣớc giao kế hoạch về mặt hàng kinh doanh chủ yếu, về nguồn hàng, nơi tiêu
thụ, doanh thu,… Vì thế xảy ra tình trạng các doanh nghiệp sử dụng vốn lãng
phí, nhiều doanh nghiệp bị mất dần vốn, làm ăn thua lỗ, mất phƣơng hƣớng
kinh doanh. Nền kinh tế vì thế cũng trở nên trì trệ.
Trong nền kinh tế thị trƣờng, nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại, sự
cạnh tranh diễn ra gay gắt. Việc sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất nhƣ
thế nào đòi hỏi doanh nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu của thị trƣờng. Mặt
khác, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải sử dụng có hiệu quả
lƣợng vốn của mình. Sử dụng vốn kinh doanh (VKD) hiệu quả sẽ thúc đẩy
quá trình kinh doanh phát triển, sử dụng không hiệu quả sẽ kìm hãm hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực tế đã chứng minh khi các doanh nghiệp cạnh tranh nhau một cách
bình đẳng nếu doanh nghiệp nào "trƣờng vốn" thì doanh nghiệp đó sẽ có
nhiều cơ hội và ƣu thế hơn trên con đƣờng đạt tới mục tiêu tối đa hoá lợi
nhuận. Chính vì vậy, để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất mà vẫn đảm bảo đƣợc
chất lƣợng, uy tín, giá cả, vững vàng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải
không ngừng nâng cao trình độ quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VKD.
Đây là một đòi hỏi tất yếu đối với các DN.

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đƣờng sắt (CTCP TCT Công
trình Đƣờng sắt) là một trong những doanh nghiệp luôn đi đầu trong lĩnh vực
xây dựng công trình giao thông đƣờng sắt và đƣờng bộ, đƣợc đánh giá là có
tình hình kinh doanh tƣơng đối tốt trong những năm gần đây. Tuy nhiên,
trong lĩnh vực này, ở Công ty vẫn tồn tại một số bất cập. Mặt khác, trong nền
kinh tế thị trƣờng, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì yêu cầu quản lý vốn kinh
doanh có hiệu quả cao càng trở nên cần thiết hơn để có thể giúp doanh nghiệp
giữ vững và mở rộng thị phần. Nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng vấn đề này,
tui đã chọn đề tài nghiên cứu: “Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần
Tổng công ty Công trình Đƣờng sắt” cho luận văn thạc sỹ của mình.
Với mong muốn tích lũy thêm kiến thức cho bản thân đồng thời tui hy
vọng qua việc nghiên cứu có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho Công ty cổ phần Tổng công ty Công
trình Đƣờng sắt trong thời gian tới.
2. Tình hình nghiên cứu
Vốn kinh doanh, hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh
(SXKD) tại DN luôn là chủ đề đáng quan tâm không chỉ của các nhà quản lý
DN mà còn là vấn đề đầu tiên để các nhà đầu tƣ xem xét trƣớc khi đầu tƣ vào
DN. Từ trƣớc đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về việc nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn kinh doanh nhƣ:
“Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Lilama Hà Nội”, Luận văn
Thạc sỹ, tác giả Hồ Sĩ Lƣu (2009).
“Hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty xây dựng Hà Nội”, Luận văn
Thạc sỹ, tác giả Dƣơng Ngọc Anh (2010).
“Đau đầu bài toán sử dụng đồng vốn hiệu quả” của tác giả Minh Đức,
đăng trên Diễn đàn kinh tế Việt Nam ngày 12/5/2011 nêu lên một số nguyên
nhân dẫn đến việc suy giảm hiệu quả sử dụng vốn trong các DN tại Việt Nam.
Trong các công trình nêu trên các tác giả đều đã làm rõ những vấn đề lý
luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng của DN đồng thời mỗi tác giả cũng đề
xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và tại các DN
mình lựa chọn nghiên cứu nói riêng.
Tuy nhiên trong mỗi giai đoạn khác nhau thì mỗi doanh nghiệp khác
nhau lại có những chiến lƣợc sử dụng vốn kinh doanh riêng của mình để phù
hợp với tình hình phát triển kinh tế. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của CTCP
TCT Công trình Đƣờng sắt và do hiện chƣa có một đề tài nào nghiên cứu một
cách tổng thể về việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cho CTCP
TCT Công trình Đƣờng sắt đƣợc công bố, nên tui chọn đề tài: “Hiệu quả sử
dụng vốn tại Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đƣờng sắt” để
nghiên cứu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích:
Phát hiện ra những vấn đề bất cập trong lĩnh vực hiệu quả sử dụng vốn
ở CTCP TCT Công trình Đƣờng sắt để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp
khả thi nhằm giúp công ty cải thiện tình hình sử dụng vốn.
* Nhiệm vụ :
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử
dụng vốn kinh doanh trong DN.
- Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của
CTCP TCT Công trình Đƣờng sắt trong một số năm gần đây.
- Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại
CTCP TCT Công trình Đƣờng sắt trong các năm tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là vấn đề hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh của Công ty.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh
doanh của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đƣờng sắt trong các năm
2010, 2011 và năm 2012.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Dựa trên phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Duy vật biện chứng, chủ
nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phƣơng pháp cụ thể nhƣ sau:
phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp phân tích tổng
hợp và một số phƣơng pháp phân tích kinh tế, tài chính khác.
Bên cạnh đó, đề tài cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của các công
trình khoa học liên quan để làm phong phú và sâu sắc hơn các cơ sở khoa học
và thực tiễn của đề tài.
6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn
- Luận văn đánh giá thực trạng nhằm chỉ ra những bất cập trong quá
trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của CTCP TCT Công trình Đƣờng
sắt trong một số năm gần đây.
- Dựa trên những phân tích lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng và định
hƣớng phát triển thời gian tới, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng VKD của CTCP TCT Công trình Đƣờng sắt.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, luận
văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Khái quát chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng
vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ
phần Tổng công ty công trình đƣờng sắt.
Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đƣờng sắt.
CHƢƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn kinh doanh – Khái niệm và phân loại
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của vốn kinh doanh.
1.1.1.1. Khái niệm:
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao
dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm
mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Nhƣ vậy, DN là tổ chức kinh tế
đƣợc hình thành nhằm thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn của quá
trình đầu tƣ, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay cung ứng dịch vụ trên thị
trƣờng nhằm mục đích sinh lợi.
Trong nền kinh tế thị trƣờng, để tiến hành hoạt động SXKD, các doanh
nghiệp cần có các yếu tố cơ bản sau: sức lao động, đối tƣợng lao động và
tƣ liệu lao động. Để có đƣợc các yếu tố này đòi hỏi DN phải ứng ra một số
vốn nhất định. Vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới quá trình
SXKD của mỗi doanh nghiệp. VKD thƣờng xuyên vận động và tồn tại dƣới
nhiều hình thức khác nhau trong các khâu của hoạt động SXKD. Nó có thể là
tiền, máy móc thiết bị, nhà xƣởng, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành
phẩm… khi kết thúc một vòng luân chuyển thì VKD lại trở về hình thái tiền
tệ. Nhƣ vậy, với số vốn ban đầu, nó không chỉ đƣợc bảo tồn mà còn đƣợc tăng
lên do hoạt động SXKD có lãi. Để công tác tạo lập, huy động, sử dụng vốn có
hiệu quả, các doanh nghiệp cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu những đặc
trƣng của VKD nói chung, từng loại VKD nói riêng cũng nhƣ các chỉ tiêu
phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, các yếu tố ảnh hƣởng và phƣơng
hƣớng, biện pháp để bảo toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032999 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement