Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By smallcat_lovely_lovely
#1003319 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những nguyên lý cơ bản về cho vay đối với Hộ sản xuất (HSX) của Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND). Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay đối với HSX tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây; Tìm ra những bất cập và nguyên nhân của tình hình trong hoạt động cho vay tại QTDND này. Đưa ra giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với HSX kinh doanh tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây
Chƣơng 1: Cơ sơ ̉ ly ́ luâ ̣ n về hoa ̣ t đô ̣ ng cho vay HSXKD tại QTDND 5
1.1 Quỹ tín dụng nhân dân 5
1.1.1 Lịch sử hình thành QTDND 5
1.1.2 Mô hình hoạ t độ ng hệ thống QTDND 6
1.1.3 Vai trò của QTDND 8
1.2 Cho vay đô ́ i vơ ́ i HSXKD tạ i QTD ND 10
1.2.1. HSX kinh doanh............ 10
1.2.2. Đặc điểm quan hệ TD cu ̉ a QTD đô ́ i vơ ́ i HSXKD 14
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay HSXKD tại QTDND 16
*Kế t luậ n chương 1 21
Chƣơng 2: Thực trạng hoa ̣ t đô ̣ ng cho vay đố i vơ ́ i HSXKD tại
QTDND Trung ƣơng chi nhánh Hà Tây
23
2.1 Khái quát về Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Hà Tây 23
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Các yếu tố nguồn lực
2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật
23
24
25
2.2. Tình hình cho vay tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây 25
2.2.1. Tình hình nguồn vốn 26
2.2.2. Tình hình cho vay đối với HSXKD 31
2.2.3.Tình hình chất lượng tín dụng HSXKD 42
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay HSXKD tại QTDTW chi
nhánh Hà Tây
45
2.3.1 Như ̃ ng kết quả đạt được 45
2.3.2. Mơ ̉ rộ ng khai thá c thị trươ ̀ ng 45
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân 46
*Kế t luậ n chương 2 56
Chƣơng 3: Phƣơng hƣơ ́ ng và giải pháp mở rộng cho vay HSXKD tại
QTD Trung ƣơng chi nhánh Hà Tây
58
3.1 Phương hướng mở rộng cho vay HSX kinh doanh tại Quỹ tín dụng
Trung ương chi nhánh Hà Tây
58
3.1.1 Phương hướng chung
3.1.2 Phương hướng mở rộng cho vay HSXKD tại Quỹ QTDTW chi
nhánh Hà Tây
58
60
3.2 Giải pháp nhằ m mở rộng cho vay đô ́ i vơ ́ i HSX kinh doanh tại Quỹ tín
dụng Trung ương chi nhánh Hà Tây
61
3.2.1 Giải pháp đối với Quỹ 61
3.2.2 Đề xuấ t vơ ́ i cấ p trên 75
KẾT LUẬN 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trên địa bàn nông thôn Việt Nam hiện có rất nhiều Tổ chư ́ c tí n dụ ng hoạt
động như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam , Ngân
hàng Chính sách Xã hội, Qũy tín dụng nhân dân...Tất cả các TCTD này đã tạo
thành kênh huy động vốn và cho vay đáp ứng nhu cầu về vốn ở khu vực nông
thôn.
Hệ thống QTDND ở Việt Nam được thành lập 1993. Trong quá trình đổi
mới kinh tế, QTDND Trung ương từ chỗ cho vay chủ yếu đối với kinh tế nhà
nước và tập thể sang cho vay chủ yếu đối với kinh tế ngoài quốc doanh, đặc
biệt đối với HSX. Đây là sự chuyển hướng phù hợp với công cuộc đổi mới
kinh tế của đất nước; mặt khác phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của
QTDND. Thông qua việc vay vốn, từ QTDND, nhiều nông dân đã có cơ hội
vươn lên phát triển sản xuất, thoát cùng kiệt và làm giàu.
QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây đã chú trọng , tập trung cho vay
đối với HSXKD trên địa bàn Hà Tây (cũ). Tuy nhiên, vẫn còn nhiề u bấ t cậ p
trong vấn đề nông dân tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay như : tài sản thế
chấ p, công chư ́ ng, đăng ky ́ giao dị ch đả m bả o , thủ tục còn rườm rà mất nhiều
thơ ̀ i gian. Vì vậy, việc đá nh giá thực trạng nhằm tìm ra nguyên nhân và giải
pháp trong việc mở rộng cho vay đối với HSX kinh doanh là rất cần thiết.
Vậy, thực trạng hoạt động cho vay đối với HSXKD của QTDND chi
nhánh Hà Tây ra sao? Cần có giải pháp nào để đẩy mạnh cho vay đối với
HSXKD tại Quỹ này?
Trên ý nghĩa ấy, tác giả lựa chọn đề tài “Hoạt động cho vay đối với
HSXKD tại QTDND Trung ương, chi nhánh Hà Tây” làm đề tài luận văn
cao học của mình và nhằm giải đáp câu hỏi trên.
2. Tình hình nghiên cứu.
Hoạt động cho vay đối với HSXKD lu ôn là vấn đề thời sự, cấp thiết, là
mối quan tâm hàng đầu của các TCTD hoạt động trên thị trường nông nghiệp
nông thôn hiện nay. Trước yêu cầu phát triển không ngừng của nền kinh tế,
nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Việc nghiên cứu nhằ m đưa ra các
phương hươ ́ ng và giả i phá p để mơ ̉ rô ̣ ng cho vay đố i vơ ́ i HSXKD t ại QTDTW
chi nhá nh Hà Tây có ý nghĩa to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt
động kinh tế nhằm nâng cao đời sống ở nông thôn, tạo đà phát triển kinh tế xã
hội. Vì thế, việc mang tín dụng đến với HSXKD một cách có hiệu quả được
xem là một trong những giải pháp then chốt đảm bảo sự thành công của sự
nghiệp hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, góp phần cùng với toàn ngành
ngân hàng thúc đẩy thị trường tín dụng nông thôn phát triển.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1 Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở làm rõ hơn cơ sở lý luận về vấn đề cho vay đối với HSX
kinh doanh, tác giả luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay
đối với HSX kinh doanh tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây, từ đó
luận văn đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với HSX tại QTD này.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những nguyên lý cơ bản về cho vay đối với HSX của
QTDND.
- Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay đối với HSX tại QTDND Trung
ương chi nhánh Hà Tây; Tìm ra những bất cập và nguyên nhân của tình hình
trong hoạt động cho vay tại QTDND này.
- Đưa ra giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với HSX kinh doanh tại
QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: hoạt động cho vay đối với HSX kinh doanh
theo cách tiếp cận của khoa học tài chính - ngân hàng.
4.2 Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay đối với HSX
tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây
- Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu vấn đề chủ yếu từ năm 2008 - 2011
và tầm nhìn đến năm 2015.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Kế thừa các công trình đã nghiên cứu về hoạt động tín dụng (cho vay)
của các TCTD nói chung, hoạt động cho vay đối với HSX tại QTDND nói
riêng và các vấn đề liên quan để làm rõ hơn lý luận về hoạt động cho vay đối
với HSX trong cá c QTDND…
- Tác giả luận văn sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, so
sánh… các tư liệu, số liệu, tình hình trong các tài liệu, báo cáo của QTDND
Trung ương, của ngành ngân hàng, báo cáo của QTDND trung ương chi
nhánh Hà Tây, để đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với HSX tại
QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây.
- Trên cơ sở tìm ra những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động
cho vay đối với HSX, cũng như kinh nghiệm công tác của bản thân, tác giả
đưa ra định hướng và giải pháp mở rộng cho vay đối với HSX tại QTDND
Trung ương chi nhánh Hà Tây.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả có sử dụng các công cụ phân
tích kinh tế như dãy số liệu, các biểu đồ, đồ thị…
6. Nhƣ ̃ ng đo ́ ng gó p mơ ́ i cu ̉ a luâ ̣ n văn
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã kết hợp giữa lý luận và thực tiễn
với mục đích đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay HSXKD tại QTDTW chi nhánh Hà Tây. Nội dung của luận văn tập
trung hoàn thành một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, hệ thống hoá những lý luận chung về hệ thống QTDND, về
HSX, khái quát về hoạt động mở rộng cho vay HSX tại QTDTW, các chỉ tiêu
đánh giá và nhân tố ảnh hưởng.
Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt động mở rộng cho vay HSX tại
QTDTW chi nhánh Hà Tây. Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra
nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động đó.
Thứ ba, trên cơ sở luận cứ khoa học và thực tiễn hoạt động, kết hợp với
định hướng phát triển của đơn vị, luận văn đề xuất một số giải pháp cụ thể
như: Hoàn thiện chính sách cho vay, đẩy mạnh huy động vốn, xây dựng và
đào tạo nguồn nhân lực… đều mang tính thực tiễn cao. Đồng thời luận văn
cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ với NHNN và QTDTW về xây
dựng chính sách tín dụng phù hợp, nâng cao năng lực tài chính QTDTW, mở
rộng mạng lưới hoạt động… tạo điều kiện thuận lợi cho HSX tiếp cận được
nguồn vốn của chi nhánh.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, luận văn được
kết cấu thành ba chương: ( 7 tiế t )
Chương1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay đố i vơ ́ i HSXKD tại QTDND
Trung ương
Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với HSXKD tại QTDND
Trung ương chi nhánh Hà Tây
Chương 3. Phương hướng và giải pháp mở rộng cho vay đối với HSXKD
tại QTDND Trung ương chi nhánh Hà Tây Chƣơng 1
CƠ SƠ ̉ LY ́ LUÂ ̣ N VÊ ̀ HOA ̣ T ĐÔ ̣ NG CHO VAY ĐÔ ́ I VƠ ́ I
HSXKD TA ̣ I QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƢƠNG
1.1 Quỹ tín dụng nhân dân
1.1.1 Lịch sử hình thành
QTDND là loại hình TCTD hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự
nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, thực hiện mục tiêu
chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên nhằm phát huy sức mạnh tập thể và
của từng thành viên giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất,
kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. (trang 27 tài liệu tham khảo số4 )
Quá trình hình thành và phát triển mô hình QTDND luôn gắn liền với
lịch sử phong trào hợp tác xã nói chung và hợp tác xã tín dụng nói riêng. Vào
nửa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, cách sản xuất Tư bản chủ nghĩa
được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước thuộc Châu Âu và Bắc
Mỹ. Cùng với quá trình phát triển tư bản hoá nói trên, những người nông dân
mới được giải phóng và đông đảo người cùng kiệt thuộc tầng lớp thị dân mau
chóng rơi vào tình trạng cùng kiệt đói và bị bần cùng hoá, vì vậy họ buộc phải
tìm cách cùng nhau hợp tác nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua tình trạng
đói nghèo. Từ những tổ nhó m đầu tiên mang tính từ thiện, tương trợ xã hội
đơn thuần và được hình thành ở từng khu vực, từng vùng nhỏ hẹp, các tổ chức
này dần dần phát triển thành các doanh nghiệp HTX hoạt động kinh doanh
đầy đủ. Các nhóm tín dụng hợp tác tự phát ra đời đã giúp cho các thành viên
giải quyết một khó khăn lớn của họ là tiếp cận với vốn vay để đầu tư , sản
xuấ t, kinh doanh, tiêu du ̀ ng... đẩ y lù i thị trươ ̀ ng tí n dụ ng đen vơ ́ i lã i suấ t cho
vay nặ ng lã i . Kèm theo đó , các nhóm tín dụng hợp tác cũng huy động vốn ,
đặ c biệ t tư ̀ cá c thà nh viên nên đã cung cấ p cho thà nh viên dị ch vụ gư ̉ i tiề n
sinh lơ ̀ i khuyế n khí ch thà nh viên tí ch kiệ m và tí ch lũ y tạ o dư ̣ ng tà i sả n để mau


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019853 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement