Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangyen_tyt91
#1003215 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài :
Ở Việt Nam, hoạt động ngân hàng càng trở nên sôi động và đóng vai trò
quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đất nƣớc đi lên, bắt kịp sự phát triển của
thƣơng mại toàn cầu. Tuy nhiên, sự tăng trƣởng của hệ thống chỉ đơn giản về mặt
số lƣợng, chƣa đi kèm với sự cải thiện về chất lƣợng. Do đó , trong cuộc khủng
hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài từ năm 2008 đến nay, các
NHTMCP chịu tác động ảnh hƣởng không nhỏ từ những khó khăn của nền kinh tế
trong bối cảnh chung của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều NHTM đang
đối mặt với nợ xấu, tăng trƣởng thiếu ổn định và bền vững. Chính vì thế tái cấu trúc
thực sự khởi động và trở thành điểm nóng. Ngày 01/03/2012, Thủ tƣớng Chính phủ
đã ban hà nh Đề án cơ cấu laị hê ̣thống tổ chƣ́ c tín dun ̣ g (TCTD) giai đoan ̣ 2011-
2015 kèm theo Quyết định 254/QĐ-TTg để xƣ̉ lý các ngân hàng yếu kém . Nhờ đó ,
hệ thống NHTM Việt Nam năm 2014 gồm có 5 ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, 33
ngân hàng thƣơng mại cổ phần, 48 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài; 5 ngân hàng
100% vốn nƣớc ngoài và 4 ngân hàng liên doanh.
Theo Thống đốc NHNN , tái cấu trúc là việc làm tự nguyện của các ngân
hàng nhỏ, yếu kém . Tuy nhiên, trên thƣc ̣ tế , các ngân h àng nhỏ đều có một thực
trạng chung là có vốn điều lệ dƣới mức quy định tối thiểu (3000 tỷ đồng) vì vậy các
ngân hàng này không thể tƣ̣ mình tái cấu trúc thành công ( điển hình nhƣ
EximBank, VietABank, VietBank, BaoVietBank…), trƣ̀ môṭ số ngân hàng thành
công nhƣ ngân hàng NCB tiền thân là NaviBank , Nam Á Bank ... Do đó , các ngân
hàng nhỏ tìm kiếm các đối tác để nâng cao năng lực vốn , năng lƣc ̣ quản tri,̣ đảm bảo
thanh khoản và an toàn vốn . M&A là môṭ trong nhƣ̃ng cách thƣ́ c để giúp cho ngân
hàng giải quyết khó khăn và làm lành mạnh cho toàn bộ ngân hàng . Tuy nhiên,
không phải ngân hàng nào cũng thích sáp nhập. Nếu các NHTM không đủ khả năng
tự tái cấu trúc thì buộc lòng phải tìm đến các ngân hàng khác để sáp nhập nếu
không muốn nhà nƣớc can thiệp. Ở nhiều nƣớc trên thế giới, chính phủ luôn khuyến
khích các ngân hàng phải tự tái cơ cấu trƣớc, nếu không thành công thì mới nghĩ
đến vấn đề sáp nh ập. Tự tái cấu trúc ở ngân hàng mang lại rất nhiều lợi ích không
phải chỉ riêng ngân hàng mà còn đối với nền kinh tế. Tự thân mỗi ngân hàng hiểu
rất rõ về bản thân mình nên họ biết chỗ nào trong ngân hàng cần tái cơ cấu lại. Họ
sẽ tập trung để tạo hiêu ̣ quả cao nhất. Nếu tự tái cấu trúc thành công, các ngân hàng
đã tiết kiệm đƣợc chi phí xã hội cho việc tái cấu trúc. Họ sẽ không bị can thiệp vào
công việc nội bộ và nếu sáp nhập thì chƣa chắc có thể thống nhất giữa hai tổ chức
với nhau. Đó là điều bất cập nhất của việc sáp nhập ngân hàng. Ngoài ra, những
ngân hàng lớn muốn tăng quy mô và cạnh tranh thì một trong số cách là mua lại
ngân hàng khác. Chính vì thế, M&A thúc đẩy quá trình tự tái cấu trúc ngân hàng
thành công và nhanh hơn. Ngoài ra, vấn đề của các ngân hàng sau khi M &A cũng là
mối bân ̣ t âm của các nhà kinh tế . Chỉ ít ngân hàng gặt hái đƣợc thành công nhất
đin ̣ h, điển hình HD bank đã nỗ lƣc ̣ rất nhiều để có thể can ̣ h tranh và đƣ́ ng vƣ̃ng so
vớ i các ngân hàng khác , môṭ số ngân hàng khác phải đối măṭ vớ i nhƣ̃ ng khó khăn
do hâu ̣ M&A gây ra.
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của tƣ̣ tái cấu trúc sau quá trình M &A
của các ngân hàng TMCP ở Việt Nam và với mong muốn đề ra các giải pháp hữu
ích nhằm đóng góp cho quá trình hoạt động tự tái cấu trúc ngân hàng TMCP ở Việt
Nam thành công, tác giả chọn đề tài “ Mua bá n, sáp nhập và tự tái cấu trúc các
ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ.
2. Câu hỏi nghiên cƣ́ u:
Luân ̣ văn đƣơc ̣ thƣc ̣ hiên ̣ nhằm trả lờ i các câu hỏi sau:
 Thƣc ̣ trạng hoạt động M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng TMCP ở Việt Nam
hiên ̣ nay nhƣ thế nào?
 Nhƣ̃ng điểm man ̣ h và điểm yếu trong môṭ số ngân hàng sau M &A hiên ̣ nay
nhƣ thế nào?
 M&A đóng vai trò nhƣ thế nào đến quá trình tƣ̣ tái cấu trúc ở c ác ngân hàng
thƣơng mại?

 Những giải pháp nào giúp thúc đẩy quá trình tƣ̣ tái cấu trúc của các ngân
hàng thƣơng mại?
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
3.1. Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng
TMCP ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy hoạt động tự tái cấu trúc
Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về M&A và tự tái cấu trúc ngân
hàng thƣơng mại.
Đánh giá thực trạng hoạt động M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng TMCP ở
Việt Nam, làm rõ những kết quả đạt đƣợc và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt
động M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng TMCP ở Việt Nam.
Đề xuất một số giải pháp tiếp tục đẩy nhanh quá trình tự tái cấu trúc ngân
hàng TMCP ở Việt Nam.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu :
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động M&A trong mối quan hệ tác động đến tiến
trình tự tái cấu trúc Ngân hàng thƣơng mại.
4.2. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động M&A và tự tái cấu trúc qua thực tiễn ở các
ngân hàng TMCP Việt Nam đã thành công nhƣ ngân hàng TMCP Đại Á vào HD
bank và môṭ số ngân hàng chƣa tƣ̣ tái cấu trúc thâṭ sƣ̣ thành công nhƣ Ngân hàng
Nhà Hà Nội sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội. Nghiên cƣ́ u hai ngân hàng
này để hệ thống cho toàn bộ ngành ngân hàng vì những khó khăn về vấn đề tự tái
cấu trúc mà hai ngân hàng này găp ̣ phải là khó khăn chung của các NHTMCP sau
khi sáp nhâp ̣ . Khảo sát thực tế hoạt động M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng ở một
số nƣớc trên thế giới. Đề xuất điṇ h hƣớ ng và giải pháp để thƣc ̣ hiên ̣ đến năm 2020.
4.3. Thời gian nghiên cứu: Tập trung vào thời gian từ năm 2010 đến năm 2014.
5. Kết cấu của luận văn :
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng:

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động
M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế của luận văn
Chƣơng 3: Hoạt động M&A và tự tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam
Chƣơng 4: Định hƣớng và một số giải pháp thúc đẩy quá trình tự tái cấu trúc ở ngân
hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC
TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG M&A VÀ TỰ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về hoạt động M&A và tự tái cấu trúc
ngân hàng
- Luận án tiến sĩ kinh tế, “Cơ cấu lại các ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay” của Cao Thị Ý Nhi (2007), trƣờng Đại học Kinh tế quốc
dân. Luận án đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và tìm ra những nguyên nhân dẫn
đến việc cơ cấu lại các NHTM Nhà nƣớc không thành công trong giai đoạn 2000 - 2005,
từ đó xây dựng các định hƣớng và đƣa ra các giải pháp để tái cơ cấu thành công đến năm
2010. Tuy nhiên, những đề xuất đƣa ra có tính ứng dụng không đƣợc cao vì chỉ giới hạn
trong bốn ngân hàng Nhà nƣớc mà không phải là toàn hệ thống.
- Luận án tiến sĩ kinh tế “ Sáp nhập, hợp nhất và mua bán Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Việt Nam” của tác giả Phan Diên Vỹ (2013), trƣờng Đại học Ngân
hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án đánh giá đƣợc một số vấn đề còn tồn tại
trong quá trình sáp nhập, hợp nhất và mua bán ngân hàng TMCP ở Việt Nam và đề
xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình sáp nhập, hợp nhất và mua bán
NHTMCP ở Việt Nam đến năm 2012. Tuy nhiên, tác giả chỉ tham khảo một phần lý
thuyết và thƣc ̣ tran ̣ g vì vấn đề nghiên cƣ́ u của tác giả và luân ̣ án này khác nhau .
- Luận văn thạc sĩ kinh tế “ Sáp nhập và mua lại Ngân hàng thƣơng mại tại
Việt Nam” của Ngô Đức Huyền Ngân (2009), trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ
Chí Minh. Luân ̣ văn đã xây dƣn ̣ g cơ sở lý luân ̣ đầy đủ và sát vớ i vấn đề . Tuy nhiên,
luận văn cũng chỉ mới nêu bật sự quan trọng và những điểm hạn chế của M&A và
đƣa ra các giải pháp vĩ mô và vi mô.
- Bài viết “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: kinh nghiệm quốc tế và một số
hàm ý về tƣ duy cho Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hồng Sơn (21/11/2011), trƣờng
Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020786 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement