Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huy_da_phan_22101987
#1003149 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tài sản là một trong các yếu tố đầu vào không thể thiếu đối với mỗi
doanh nghiệp khi tiến hành SXKD. Hiệu quả sử dụng tài sản càng cao thì kết
quả thu đƣợc về từ lƣợng tài sản bỏ ra càng lớn. Nâng cao hiệu quả sử dụng
tài sản bao gồm tổng hợp các biện pháp nhằm góp phần sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu
quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngay từ khi thành lập, các doanh nghiệp đều phải tính toán kỹ lƣỡng
đến các phƣơng hƣớng, biện pháp để sử dụng tài sản một cách có hiệu quả
nhất, sinh đƣợc nhiều lợi nhất. Trong cơ chế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt
hiện nay, vấn đề sử dụng tài sản hiệu quả càng trở nên quan trọng hơn. Rất
nhiều DN không đứng vững nổi, kinh doanh kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ,
thậm chí phá sản do sử dụng tài sản kém hiệu quả; nhƣng bên cạnh đó cũng
có nhiều doanh nghiệp thuộc các nghành kinh tế khác nhau đã đạt đƣợc thành
công, khẳng định vị trí của mình trên thị trƣờng trong nƣớc và thế giới. Tài
sản là máu của doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết không thể thiếu đƣợc,
nhƣng tài sản đƣợc sử dụng nhƣ thế nào cho có hiệu quả là vấn đề mà các
doanh nghiệp cần quan tâm.
Thực tế hiện nay ở Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp đang ở trong tình
trạng khai thác và sử dụng tài sản kém hiệu quả dẫn đến hoạt động sản xuất
kinh doanh đạt hiệu quả thấp. Vì thế việc tìm ra những giải pháp kịp thời để
nâng cao hệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính là rất cần thiết.
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cũng nằm trong xu hƣớng chung của
các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty sử dụng tài sản với hiệu quả chƣa thật
cao gây ảnh hƣởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh chung. Do đó, công ty
cũng cần tìm ra những giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng các
nguồn lực tài chính của mình.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề này, tui đã lựa chọn nghiên cứu
đề tài “ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần bánh kẹo
Hải Hà ” với mong muốn tìm hiểu, tổng hợp các kiến thức đã học và phân
tích thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải
Hà - Haihaco, trên cơ sở đó đƣa ra môt số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao
hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty.
2. Tình hình nghiên cứu
Hiện tại chƣa có luận văn thạc sỹ nào nghiên cứu về Giải pháp nâng
cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà -
Haihaco. Tuy nhiên cũng có những luận văn nghiên cứu về vấn đề này ở các
doanh nghiệp khác nhƣ:
Luận văn “ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Tissue
Sông Đuống - Tổng Công ty Giấy Việt Nam” của tác giả Hoàng Thế Đông
viết năm 2009. Luận văn này chỉ đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn của công
ty một cách tổng quát, chƣa đi sâu phân tích cụ thể các chỉ tiêu phản ánh
hiệu quả sử dụng vốn.
Luận văn “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ
phần xây lắp bƣu điện Hà nội” của tác giả Trần Lệ Phƣơng viết năm 2011.
Luận văn đi sâu phân tích tình hình sử dụng vốn , trên cơ sở đó đƣa ra giải
pháp sử dụng hiệu quả vốn tại công ty. Tuy nhiên luận văn chƣa có sự so
sánh giữa công ty với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
Luận văn “ Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần thép
và vật tƣ Hải Phòng”. Luận văn nghiên cứu tình hình sử dụng và hiệu quả sử
dụng tài sản của công ty. Trên cơ sở đó đƣa ra giải pháp cho công ty. Tuy
nhiên luận văn chỉ mới đi sâu phân tích tình hình tại công ty, chƣa có sự so

sánh đối chiếu với các công ty khác cùng lĩnh vực.
Luận văn phân tích tình hình tài chính của ngành bánh kẹo Việt Nam
của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Yến viết năm 2012. Luận văn đã đƣa ra đƣợc
cách phân tích tổng quan nhất về tình hình tài chính và biến động tài chính
của ngành bánh kẹo Việt Nam giai đoạn 2008-2011.
Luận văn dƣới đây nghiên cứu trên cơ sở kế thừa kết quả của các bài
nghiên cứu trƣớc và vận dụng thực tế vào tình hình của Công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà - Haihaco để có những giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng tài sản tại công ty.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
* Mục đích nghiên cứu:
Đề tài trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ
bản về tài sản, vai trò của tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp để từ đó thấy đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nâng
cao hiệu quả sử dụng tài sản. Vận dụng cho trƣờng hợp cụ thể là công ty cổ
phần bánh kẹo Hải Hà.
* Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản của doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà – Haihaco. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt đƣợc, những vấn
đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời đƣa ra những kiến
nghị nhằm củng cố, nâng cao chất lƣợng sử dụng tài sản.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài
sản của doanh nghiệp.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu:
Là các nội dung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh
nghiệp.
* Phạm vi nghiên cứu:
Giới hạn về thời gian và không gian nghiên cứu là các vấn đề về thực
trạng và hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà -
Haihaco các năm 2011, 2012, 2013.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng
hợp và sử dụng các bảng số liệu để minh họa. Phƣơng pháp nghiên cứu tình
huống và nghiên cứu điển hình, lấy Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà -
Haihaco làm đối tƣợng nghiên cứu trực tiếp trên cơ sở so sánh với các công
ty khác ở Việt Nam. Luận văn cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của các
công trình khoa học liên quan để làm phong phú và sâu sắc hơn các cơ sở
khoa học và thực tiễn của đề tài.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng
tài sản đã đi sâu phân tích thực trang sử dụng tài sản của công ty cổ phần
bánh kẹo Hải Hà. Từ đó đóng góp các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng tài sản của công ty.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn đƣợc kết
cấu thành 3 chƣơng :
Chƣơng 1: Lý luận chung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của
doanh nghiệp
Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần
bánh kẹo Hải Hà
Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty
cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tommyh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014643 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement