Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lonelyakitek
#1003139 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ
HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ....................6
1.1. Huy đôn ̣ g vốn của Ngân hàng thƣơng maị ..........................................................6
1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng maị ........................................................6
1.1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thƣơng maị ..............................18
1.2. Hiêu ̣ quả huy đôn ̣ g vốn của Ngân hàng thƣơng maị ..........................................23
1.2.1. Khái niệm và vai trò của hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng ƣơ th ng maị.23
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng th ƣơng maị26
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiêu ̣ quả huy đôn ̣ g vốn của Ngân hàng thƣơng maị33
1.3.1. Các nhân tố khách quan............................................................................33
1.3.2. Các nhân tố chủ quan ...............................................................................35
1.3.3. Các loại rủi ro tác động tới nguồn vốn huy động.....................................36
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1..........................................................................................40
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ NỘI.41
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội..............................................41
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...............................................................41
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội ....................................42
2.1.3. Các hoạt động kinh doanh chính và một số kết quả đạt đƣợc của Ngân
hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội ............................................................................47
2.1.4. Sự kiện sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội..............................61
2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn- Hà Nội........................................................................................................62
2.2.1. Quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân trong tổng nguồn
vốn huy động của Ngân hàng .............................................................................62
2.2.2. Tính toán hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Sài Gòn – Hà Nội ...................................................................................76
2.3. Đánh giá chung về hoaṭ đôn ̣ g huy động vốn t ừ KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài
Gòn- Hà Nội..............................................................................................................88
2.3.1. Các kết quả đạt đƣợc từ hoạt động huy động vốn từ KHCN ...................88
2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục trong công tác huy động vốn từ khách hàng
cá nhân tại NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội............................................................95
2.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng và nguyên nhân tác động đến hiệu quả
huy động vốn từ KHCN taị Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội ......................97
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2........................................................................................102
Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ
NỘI..........................................................................................................................104
3.1. Định hƣớng hoạt động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Hà Nội trong thời
gian tới.....................................................................................................................104
3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ KHCN tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn – Hà Nội (SHB).........................................................................................105
3.2.1. Nhóm giải pháp liên quan trực tiếp tới việc huy động và sử dụng vốn từ
tiền gửi cá nhân ................................................................................................107
3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình và hệ thống sản phẩm ............113
3.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới chất lƣợng dịch vụ và truyền thông........115
3.2.4. Nhóm giải pháp liên quan tới hiện đại hóa hệ thống Ngân hàng ...........117
3.2.5. Nhóm giải pháp liên quan đến việc nâng cao năng lực nhân sự và phát
triển mạng lƣới .................................................................................................118
3.3. Kiến nghị..........................................................................................................120
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ........................................................................120
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc.......................................................121
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3........................................................................................124
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ khi hình thành, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã và đang đóng vai
trò đặc biệt quan trọng, với chức năng chính là huy động và phân bổ vốn cho nền
kinh tế. Trong điều kiện số lƣợng các ngân hàng và mức độ cạnh tranh ngày càng
gia tăng nhƣ hiện nay thì vị thế của các ngân hàng đƣợc định vị một phần thông qua
quy mô vốn huy động và quy mô tổng dƣ nợ. Đề có đƣợc quy mô tổng dƣ nợ lớn thì
các ngân hàng phải đảm bảo có nguồn vốn huy động lớn và ổn định cả về mặt kỳ
hạn và cơ cấu. Nếu không có nguồn vốn huy động tốt thì hoạt động cho vay không
thể đạt đƣợc hiệu quả cao. Kết quả huy động vốn tốt cũng phản ánh phần nào uy tín
của ngân hàng trên thị trƣờng, sự tín nhiệm của dân cƣ và các tổ chức kinh tế vào
ngân hàng đó – là một trong những nhân tố quyết định tới sự phát triển hay thất bại
của các ngân hàng. Tuy nhiên trên thực tế quy mô vốn mà các ngân hàng huy động
đƣợc là chƣa lớn, trong đó không ít ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng mất
cân đối trong cơ cấu vốn. Để các ngân hàng có thể phát triển bền vững thì việc huy
động vốn một cách có hiệu quả - đảm bảo đầu vào cả về lƣợng và chất là rất cần
thiết. Vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả huy động vốn luôn là mục tiêu cấp bách đối
với hệ thống ngân hàng.
Tại Việt Nam, việc huy động vốn (khai thác lƣợng tiền tạm thời nhàn rỗi trong
dân chúng, hộ gia đình, các tổ chức kinh tế xã hội hay các TCTD khác) của các NHTM
còn nhiều bất hợp lý. Huy động vốn với chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, kỳ
hạn huy động và cho vay bất cân xứng,...đều là các yếu tố khiến ngân hàng phải đối
mặt với rủi ro. Do đó, việc tăng cƣờng huy động vốn từ bên ngoài với chi phí hợp lý và
quy mô ổn định là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng.
Để làm đƣợc điều đó, các ngân hàng cần triển khai các giải pháp thống nhất
tại tất cả các điểm giao dịch. Ngoài ra, định kỳ hàng ngày, hàng kỳ, các phòng ban
chuyên trách tại Hội sở cần tính toán chi tiết quy mô nguồn vốn huy động đƣợc, chi
phí huy động vốn (bao gồm cả chi phí lãi và phi lãi), kết quả sử dụng vốn (doanh số
thu đƣợc từ việc sử dụng nguồn vốn đó) và các yếu tố định tính khác, từ đó tính
toán đƣợc hiệu quả huy động vốn trong từng thời kỳ. Bằng việc tính toán định kỳ
nhƣ vậy, các ngân hàng sẽ đƣa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp và kịp thời để đạt
đƣợc mục tiêu huy động vốn cả về lƣợng và chất.
Ra đời cùng thời gian với rất nhiều các NHTM khác tại Việt Nam, sau hai
mƣơi năm hoạt động, hiện nay SHB là một trong số ít các ngân hàng TMCP có vốn
điều lệ gần 10.000 tỷ đồng, với quy mô tổng tài sản và nguồn vốn thuộc loại lớn
trong hệ thống. Cùng với lộ trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng theo chủ trƣơng
của Chính phủ và NHNH, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đang từng bƣớc đổi
mới cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa danh mục sản
phẩm – dịch vụ, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực để trở thành một ngân hàng
thƣơng mại hiện đại, bắt kịp với xu thế phát triển chung của các ngân hàng khác
trên thế giới. Trong kế hoạch phát triển thời gian tới, ban lãnh đạo ngân hàng xác
định huy động và sử dụng vốn có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tồn
tại và phát triển. Trong đó huy động vốn là yếu tố đầu vào tiên quyết để thúc đẩy
các hoạt động khác. Với một thị trƣờng tài chính – ngân hàng sôi động về số lƣợng
và hình thức cạnh tranh nhƣ hiện nay thì việc đạt đƣợc quy mô vốn nhất định ở
mức chi phí hợp lý là bắt buộc. Hiệu quả huy động vốn còn thể hiện ở việc nguồn
vốn huy động đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn nhằm mục đích sinh lời tại
ngân hàng. Điều đó đòi hỏi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần có những
định hƣớng và giải pháp huy động vốn phù hợp để thực hiện tốt chức năng của
mình và đạt đƣợc lợi nhuận mục tiêu.
Xác định đƣợc tầm quan trọng của nguồn vốn huy động tại các ngân hàng nói
chung và hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nói riêng, tác
giả lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn là: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ
khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn – Hà Nội”.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong suốt những năm qua đã có rất nhiều tài liệu và bài viết nghiên cứu về
vấn đề nâng cao hiệu quả huy động vốn của các Ngân hàng thƣơng mại, nhƣng hầu
hết các nghiên cứu chƣa có những đánh giá cụ thể đối với hiệu quả huy động vốn từ
khách hàng cá nhân và các giải pháp để đạt đƣợc hiệu quả đó. Ví dụ nhƣ:
1. Bài viết “Huy động vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong
những năm gần đây” của tác giả Nguyễn Quốc Huy trong đề án Lý thuyết tài chính
và tiền tệ đƣợc đăng trên Website Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, bàn về các hình thức huy
động vốn của NHTM, tuy nhiên bài viết chƣa giải đƣợc bài toán huy động vốn hiệu
quả cho các NHTM.
2. Bài viết “Ngân hàng mở lối cạnh tranh huy động vốn” đăng trên website
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bàn về các chiêu cạnh tranh huy động vốn của các NHTM
trong thời kì khó khăn và khát vốn bên cạnh các công cụ về lãi suất. Tuy nhiên, bài
viết mới chỉ dừng lại ở việc làm thế nào để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trƣờng
huy động vốn, mà chƣa định lƣợng đƣợc hiệu quả cụ thể từ việc huy động vốn.
3. Đề tài “Đánh giá hiệu quả huy động vốn của các NHTM Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay” phân tích về tỷ trọng các nguồn vốn huy động của NHTM và
đánh giá đƣợc khó khăn của các NHTM nói chung trong quá trình huy động vốn
trong điều kiện hội nhập. Tuy nhiên, đề tài không đề cập tới cơ cấu nguồn vốn huy
động cá nhân và lợi nhuận mang lại từ việc huy động và sử dụng nguồn vốn này.
4. Các luận văn cao học về đề tài huy động vốn cho các NHTM. Số lƣợng các
luận văn viết về nội dung này khá đa dạng, chủ yếu tập trung phân tích, đánh giá và
đề ra chiến lƣợc huy động vốn tại chi nhánh các NHTM. Tuy nhiên, các luận văn
này lại chƣa đánh giá đƣợc tổng thể hiệu quả huy động vốn cho một NHTM và đƣa
ra những giải pháp mang tính thống nhất áp dụng cho toàn hệ thống.
Nhƣ vậy, qua tìm hiểu một số các đề tài với cùng đối tƣợng là hoạt động huy
động vốn tại các NHTM, tác giả nhận thấy có rất ít bài viết, bài nghiên cứu nào phân
tích và đánh giá một cách cụ thể hiệu quả của việc huy động vốn từ khách hàng cá
nhân tại một NHTM. Đặc biệt là việc đánh giá hiệu quả dựa trên cơ sở so sánh chi phí
của việc huy động vốn với lợi nhuận của việc sử dụng nguồn vốn huy động đó.
Việc xác định một biên độ chênh lệch phù hợp giữa chi phí huy động vốn và
giá bán vốn để đảm bảo mức lợi nhuận mục tiêu thực sự là một bài toán khó với các
NHTM, đặc biệt là các Ngân hàng TMCP.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1 Mục đích nghiên cứu:
 Tìm hiểu cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn và hiệu quả huy động
vốn của NHTM trong nền kinh tế.
 Phân tích và đánh giá hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lethaovan1992
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014849 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement