Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ng_trang2000
#1003133 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống NHTM đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bởi đây là kênh
trung gian huy động vốn và cũng là kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế. Trong các
hoạt động của NHTM, hoạt động cho vay là một trong những nghiệp vụ quan trọng
nhất, nó đem lại nguồn lợi nhuận chính trong kinh doanh của NHTM. Khi hiệu quả
cho vay đạt ở mức cao sẽ tạo ra động lực cho mọi hoạt động kinh doanh của ngân
hàng cùng hoạt động sản xuất của toàn bộ nền kinh tế. Ngƣợc lại, khi đồng vốn tín
dụng không đƣợc sử dụng tốt sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng không
ổn định và suy yếu. Tuy vậy, hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn
thất lớn thậm chí dẫn đến phá sản ngân hàng. Chính vì thế mà chất lƣợng tín dụng
luôn là vấn đề mà NHTM nào cũng phải đặc biệt quan tâm trong mọi giai đoạn phát
triển của mình để hạn chế thấp nhất những rủi ro, tổn thất đó.
Hòa cùng sự đổi mới của các ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) trong những năm qua cũng đang dần từng
bƣớc hoàn thiện hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế đang còn gặp
nhiều khó khăn, sự chuyển đổi cơ chế quản lý trong lĩnh vực ngân hàng đang
diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Tuy nhiên hiện nay Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam vẫn đang tập trung vào tối đa hóa lợi nhuận mà chƣa chú
trọng đúng mức vào chất lƣợng tín dụng. Điều này sẽ gây ra rủi ro tín dụng và
tổn thất cho Ngân hàng.
Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt giữa các
NHTM, việc nâng cao chất lƣợng tín dụng sẽ là một trong những điều kiện để
phát triển bền vững cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Nguyên nhân từ tầm quan trọng và sự cấp bách của vấn đề, cũng nhằm áp
dụng những kiến thức đã học đƣợc tại khoa Tài chính-ngân hàng của Đại học Kinh
Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” đƣợc chọn để nghiên cứu.
2. Câu hỏi nghiên cứu:
 Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam nhƣ thế nào?
 Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc nâng cao chất lƣợng
tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam là gì
 Giải pháp nào để nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng này?
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng và chất lƣợng tín dụng
trong NHTM.
- Đánh giá chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp hợp lý cho việc nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu: thực trạng chất lƣợng và giải pháp nâng cao chất lƣợng
tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu: Chất lƣợng tín dụng là phạm trù rộng, bao hàm nhiều nội
dung, trong đó có nội dung quan trọng thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu.
Luận văn thực hiện đánh giá chất lƣợng tín dụng từ góc nhìn khách quan bên ngoài,
chú trọng phân tích chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam. Đề tài nghiên cứu số liệu ngân hàng qua 3 năm: 2012 – 2013 – 2014.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng chủ yếu phƣơng pháp thu thập thông tin, thống kê, so sánh
nghiên cứu. Nguồn dữ liệu chủ yếu là thứ cấp: Trong quá trình nghiên cứu luận văn,
tác giả sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp để thống kê, phân tích, tổng hợp, sử dụng các
tài liệu liên quan đến hoạt động ngân hàng nhƣ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng
niên…
6. Cấu trúc luận văn
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tín dụng và
chất lƣợng tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng Hàng Hải
Việt Nam
Kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By boy_pro
#1006457
ng_trang2000 đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế
Ngày:2015
Miêu tả:Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:85 tr.
Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho


Mod Cho mình xin tài liệu này với ah. thank mod !!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006466 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement