Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Covyll
#1003118 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần PVI. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần PVI
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trƣờng và sự cạnh
tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó
khăn và thử thách cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó để có thể khẳng định
đƣợc mình doanh cần nắm vững đƣợc tình hình cũng nhƣ kết quả sản xuất
kinh doanh. Để đạt đƣợc điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến
tình hình tài chính trong doanh nghiệp, vì nó quan hệ trực tiếp đến kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh và ngƣợc lại.
Việc thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh
nghiệp và các cơ quan chủ quan cấp trên thấy rõ đƣợc thực trạng hoạt động tài
chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng nhƣ xác
định đƣợc một cách đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân và mức độ ảnh hƣởng của
các nhân tố thông tin có thể đánh giá đƣợc tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh
doanh cũng nhƣ những rủi ro và triển vọng trong tƣơng lai của doanh nghiệp
để họ có thể đƣa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác
nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lƣợng
hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tài chính doanh
nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất tình hình tài chính tài sản,
nguồn vốn các chỉ tiêu về tài chính cũng nhƣ kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính
cung cấp là chƣa đủ vì nó không giải thích cho ngƣời quan tâm biết rõ về hoạt
động tài chính, những rủi ro, triển vọng và xu hƣớng phát triển của doanh
nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính sẽ bổ sung những khiếm khuyết này. Phân
tích báo cáo tài chính là con đƣờng ngắn nhất để tiếp cận bức tranh toàn cảnh
tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, thấy đƣợc cả ƣu và nhƣợc điểm
cũng nhƣ nguyên nhân của những nhƣợc điểm đó để có thể định hƣớng kinh
doanh đúng đắn trong tƣơng lai.
Xuất phát từ thực tế đó, bằng những kiến thức quý báu về phân tích tài
chính doanh nghiệp tích lũy đƣợc trong thời gian học tập, nghiên cứu tại
trƣờng, cùng thời gian tìm hiểu về Công ty cổ phần PVI, tác giả đã chọn đề
tài: “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần PVI” làm đề tài nghiên
cứu cho luận văn tốt nghiệp và với hy vọng có thể đƣa ra những giải pháp hợp
lý hơn cho doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính, để sử dụng tài sản và
nguồn vốn một cách có hiệu quả.
2. Tổng quan về các đề tài đã nghiên cứu có liên quan
Các công trình nghiên cứu về phân tích tài chính doanh nghiệp thƣờng
đƣợc tập trung vào những nội dung cơ bản nhƣ hệ thống chỉ tiêu phân tích,
phƣơng pháp, cơ sở dữ liệu và tổ chức công tác phân tích. Một số công trình
nổi bật đƣợc công bố:
- Luận án “Hoàn thiện hệ thống phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính
tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam” TS. Nguyễn Viết Lợi (2003).
Luận án nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính và các điều
kiện áp dụng tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam qua các giai đoạn phát
triển. Bên cạnh đó, luận án còn nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực
tiễn về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt
Nam nói riêng và trong ngành dịch vụ nói chung. Trên cơ sở đó, góp phần
phát triển lý thuyết phân tích tài chính trong nền kinh tế thị trƣờng; Phân tích
đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và ảnh hƣởng
của nó đến hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính. Xem xét và đánh giá thực
trạng hệ thống chỉ tiêu tài chính tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, qua
đó nhận biết các ƣu điểm và nhƣợc điểm của hệ thống; Xây dựng hệ thống chỉ
tiêu phân tích tài chính phù hợp cũng nhƣ các điều kiện cơ bản để áp dụng hệ
thống này tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tạo cơ sở để phân tích tài
chính thực sự trở thành một công cụ quan trọng của nhà quản lý cũng nhƣ các
đối tƣợng quan tâm đến hoạt động của Tổng công ty.
- Luận án “Phân tích tình hình tài chính và các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Tập đoàn Sông Đà” TS Nguyễn Thị
Thu Hƣơng (2001)
Luận án đã phân tích tài chính tại Tập đoàn Sông Đà qua đó đề xuất các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tập đoàn. Bên cạnh đó luận
án còn nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hệ thống chỉ tiêu
phân tích tài chính tại Tập đoàn Sông Đà. Mục đích của luận án nhằm: Đánh
giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính
tại Tập đoàn; Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống
báo cáo tài chính với việc phân tích tài chính tại Tập đoàn. Đối tƣợng đƣợc sử
dụng để nghiên cứu trong bài luận án đó là hệ thống báo cáo tài chính tại
Tổng Công ty Sông Đà năm 2007 và hệ thống báo cáo tại một số đơn vị thành
viên. Dựa trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài
chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà. Luận
án đã đề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc phân
tích tình hình tài chính tại Tổng Công ty Sông Đà giúp ban lãnh đạo công ty
có thêm công cụ đánh giá đƣợc tình trạng hoạt động tài chính của Tổng Công
ty nhằm thực hiện quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
- Luận văn “Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty
cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng” TS. Nguyễn Khả Đạt (2005)
Mục đích của luận án nhằm: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về
nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trƣờng; Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần
vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng và phân tích nguyên nhân gây nên
hạn chế trong công tác phân tích tài chính công ty; Đề xuất một số giải pháp
và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty.
- Chuyên mục “Phân tích báo cáo tài chính theo góc độ quản trị” đăng
tải trên website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bài viết đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính
đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Trong các con số tài chính đƣợc
thống kê trên các báo cáo tài chính, để những đối tƣợng sử dụng báo cáo hiểu
đƣợc ý nghĩa những con số này, đòi hỏi sử dụng những phƣơng pháp, công cụ
phân tích để xuất bản ra một báo cáo đem lại cho ngƣời đọc những thông tin
hữu ích, dễ hiểu và sử dụng nhanh trong quá trình ra quyết định của mình.Bài
viết đã chỉ rõ nội dung của phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp có
thể đƣợc thể hiện ở 2 khía cạnh:
1. Phân tích trên từng báo cáo tài chính
Việc phân tích trên từng báo cáo tài chính, bao gồm các nội dung cơ
bản sau đây: (1) Phân tích ngang trên từng báo cáo tài chính để thấy rõ sự
biến động về quy mô của từng chỉ tiêu, kể cả số tuyệt đối và số tƣơng đối. (2)
So sánh dọc trên từng báo cáo tài chính (đặc biệt bảng cân đối kế toán) để
thấy rõ sự biến động về cơ cấu của từng chỉ tiêu trên từng báo cáo tài chính.
(3) Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên từng báo cáo tài chính nhằm
đánh giá sơ bộ về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích nhƣ trên sẽ
cho ngƣời đọc cái nhìn tổng quan về sự biến động của từng chỉ tiêu tài chính.
Từ đó biết đƣợc con số tài chính đó đang ở mức tốt hay xấu hay ít nhất cũng
đƣa ra đƣợc thông tin về tốc độ tăng trƣởng của thời điểm đang phân tích so
với một thời điểm trong quá khứ.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By maketcandy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement